De heligas plikt rörande sina förföljare, så som den framställdes av profeten Joseph Smith medan denne hölls fången i fängelset i Liberty i Missouri i mars 1839 (History of the Church, 3:302–303).
 
1–6: De heliga skall sammanställa och ge ut en redogörelse för sina lidanden och förföljelser; 7–10: Samma ande som grundade falska trosläror leder förföljelsen av de heliga; 11–17: Många bland alla sekter kommer till sist att ta emot sanningen.
 
  1 OCH vidare föreslår vi att ni överväger det lämpliga i att alla heliga samlar kunskap om alla de faktiska omständigheter och lidanden och oförrätter som folket i denna stat utsatt dem för,
  2 och även om alla deras egendomar och omfattningen av de skador de har lidit, både vad gäller anseendet och kroppsligen samt skador på fast egendom,
  3 och även om namnen på alla personer som har haft sin hand med i förtrycket mot dem, i den utsträckning de kan få tag i dem och leta rätt på dem.
  4 Och kanske kan en kommitté utses att utröna detta och skriva ned uttalanden och edliga intyg och även att samla ihop de ärekränkande skrifter som är i omlopp,
  5 och allt som finns i tidskrifter och i uppslagsböcker, och alla de ärekränkande historier som har givits ut eller nu skrivs, och av vilka, och också framlägga hela kedjan av djävulsk skurkaktighet och skändliga och mordiska våldshandlingar som har begåtts mot detta folk,
  6 så att vi inte endast kan ge ut det till hela världen utan även framlägga det för regeringarnas ledare i all dess mörka och djävulska utformning, som den sista ansträngningen vår himmelske Fader ålagt oss innan vi helt och fullt gör anspråk på det löfte som skall kalla honom fram ur hans agömställe, och även för att hela nationen skall kunna lämnas utan ursäkt innan han sänder ut sin mäktiga arms kraft.
  7 Detta är en ofrånkomlig plikt som vi är skyldiga Gud, änglarna som vi skall ställas vid sidan av och även oss själva, våra hustrur och våra barn, vilka har tvingats böja sig av smärta, sorg och bekymmer under mördandets, tyranniets och förtryckets allra fördömligaste hand, stöttad, påskyndad och upplyft genom inflytandet från den ande som i barnens hjärtan så starkt har befäst fädernas trosbekännelser, vilka har ärvt lögner och fyllt världen med förvirring och blivit starkare och starkare och nu är huvudkällan till all förgänglighet, och hela ajorden stönar under bördan av dess ondska.
  8 Det är ett ajärnok, det är ett starkt band, det är själva helvetets handklovar och kedjor och fjättrar och bojor.
  9 Därför är det en ofrånkomlig plikt som vi är skyldiga inte bara våra egna hustrur och barn utan även änkorna och de faderlösa, vilkas män och fäder har amördats under dess järnhand,
  10 vars gärningar är så mörka och svarta att de kan få själva helvetet att rysa och stå bestört och blekt, och själva djävulens händer att darra och förlamas.
  11 Och det är även en ofrånkomlig plikt som vi är skyldiga hela det uppväxande släktledet och alla de renhjärtade.
  12 Ty det finns ännu många på jorden bland alla sekter, partier och kyrkosamfund som är aförblindade av människors utstuderade list varmed de ligger på lur för att bedra, och som endast hålls borta från sanningen för att de inte bvet var de skall finna den.
  13 Därför borde vi ägna vårt liv och all vår kraft åt att föra fram mörkrets alla afördolda ting i ljuset, såvitt vi känner till dem och de verkligen uppenbaras från himlen.
  14 Därför bör vi utföra detta med stort allvar.
  15 Låt ingen betrakta detta som något obetydligt, ty det finns mycket i framtiden vad beträffar de heliga som är beroende av detta.
  16 Ni bröder vet att ett mycket stort skepp i storm har stor anytta av ett mycket litet roder som håller det upp mot vinden och vågorna.
  17 Låt oss därför, högt älskade bröder, med aglädje göra allt det som står i vår makt. Och sedan kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds bfrälsning och hans arm uppenbaras.