Herrens ord till profeten Joseph Smith medan denne satt fången i fängelset i Liberty i Missouri i mars 1839 (History of the Church, 3:300–301).
 
1–4: Jordens ändar kommer att fråga efter Joseph Smiths namn; 5–7: Alla faror och mödor han genomgår kommer att ge honom erfarenhet och tjäna honom till godo; 8–9: Människosonen har stigit ned djupare än allt detta.
 
  1 JORDENS ändar skall fråga efter ditt anamn och dårarna skall göra dig till åtlöje och helvetet skall rasa mot dig,
  2 medan de i hjärtat rena och de visa och de ädla och de dygdiga ständigt skall söka aråd och myndighet och välsignelser under din hand.
  3 Och ditt folk skall aldrig vända sig mot dig för förrädares vittnesmåls skull.
  4 Och även om deras inflytande skall förorsaka dig bekymmer och kasta dig inom lås och bom, skall du dock hållas i ära, och bortsett från ett aögonblick skall din röst ljuda ännu fruktansvärdare än det grymma blejonets mitt ibland dina fiender, tack vare din rättfärdighet, och din Gud skall bistå dig i evigheters evighet.
  5 Om du kallas att genomgå prövningar, om du är i fara bland falska bröder, om du är i fara bland rövare, om du är i fara på land eller på hav,
  6 om du anklagas med alla slags falska anklagelser, om dina fiender anfaller dig, om de sliter dig från umgänget med din far och mor och bröder och systrar, och om dina fiender med draget svärd sliter loss dig från din hustrus famn och från dina barn, och om din äldste son, fastän endast sex år gammal, klamrar sig fast vid dina kläder och säger: Min far, min far, varför kan du inte stanna hos oss? O, min far, vad tänker männen göra med dig? Och om han då stöts bort från dig med svärdet och du släpas i fängelse och dina fiender stryker omkring dig som avargar efter lammets blod,
  7 och om du skulle kastas ned i avgrunden eller i mördares händer och dödsdomen fällas över dig, om du kastas i adjupet, om höga vågor sammansvärjer sig mot dig, om våldsamma vindar blir dina fiender, om himlarna samlar sitt mörker och alla elementen förenar sig för att spärra din väg, och framför allt om själva bhelvetets käftar spärrar upp sitt gap efter dig, så vet, min son, att allt detta skall ge dig cerfarenhet och tjäna dig till godo.
  8 aMänniskosonen har bstigit ned djupare än allt detta. Är du större än han?
  9 Håll dig därför kvar på din väg, så skall prästadömet aförbli hos dig, ty deras bgränser är fastställda, de kan inte överskrida dem. Dina cdagar är kända och dina år skall inte bli förkortade. dFrukta därför inte för vad människor kan göra, ty Gud skall vara med dig i evigheters evighet.