Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som förklarar förfogandet över de ägodelar som erlagts i tionde enligt föregående uppenbarelse, kapitel 119 (History of the Church, 3:44).
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren: Tiden har nu kommit då adet skall handhas av ett råd som består av min kyrkas första presidentskap och av biskopen och hans råd och av mitt högråd samt genom min egen röst till dem, säger Herren. Ske alltså. Amen.