Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som svar på den ödmjuka vädjan: “Visa oss din vilja, o Herre, angående de tolv” (History of the Church, 3:46).
 
1–3: Herren kommer att dra försorg om de tolvs familjer; 4–6: Vakanser i de tolvs råd fylls.
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren: Låt genast hålla en konferens. Låt organisera de tolv och låt män utses att afylla platsen efter dem som har fallit.
  2 Låt min tjänare aThomas stanna kvar ännu en tid i Sions land för att ge ut mitt ord.
  3 Låt de övriga från den stunden fortsätta predika, och om de gör detta med ödmjukt hjärta, i saktmod och aanspråkslöshet och blångmodighet, så ger jag, Herren, dem det löftet att jag skall dra försorg om deras familjer, och en vid dörr skall härefter öppnas för dem.
  4 Och låt dem nästa vår färdas över de stora vattnen och där förkunna mitt evangelium i dess fullhet samt bära vittnesbörd om mitt namn.
  5 Låt dem ta avsked från mina heliga i staden Far West den 26 april nästa år, på den tomt där mitt hus skall byggas, säger Herren.
  6 Låt min tjänare John Taylor, och även min tjänare John E Page och även min tjänare Wilford Woodruff och även min tjänare Willard Richards, utses att fylla platserna efter dem som har fallit och bli officiellt underrättade om sin utnämning.