Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 om William Marks, Newel K Whitneys och Oliver Grangers omedelbara plikter (History of the Church, 3:45–46).
 
1–9: Herrens tjänare bör inte ha begärelse till timliga ting, ty vad betyder ägodelar för Herren? 10–16: De skall överge själens småsinthet, och deras offer skall vara heliga för Herren.
 
  1 SANNERLIGEN så säger Herren till min tjänare William Marks och även till min tjänare Newel K Whitney: Låt dem raskt avsluta sina affärer och lämna Kirtlands landområde innan jag, Herren, åter sänder snö på marken.
  2 Låt dem vakna och stå upp och komma fram och inte dröja, ty jag, Herren, befaller det.
  3 Därför skall det inte gå dem väl om de dröjer.
  4 Låt dem inför mig omvända sig från alla sina synder och från alla sina giriga begär, säger Herren, ty vad betyder aägodelar för mig? säger Herren.
  5 Låt egendomarna i Kirtland användas till att betala askulder med, säger Herren. Släpp dem ifrån er, säger Herren, och det som blir kvar, låt det förbli i era händer, säger Herren.
  6 Ty äger jag inte himlens fåglar och även havets fiskar och bergens djur? Har jag inte skapat jorden? Råder jag inte över alla jordens nationers härars aöden?
  7 Skall jag därför inte få aöde platser att knoppas och att blomstra och att frambringa överflöd, säger Herren?
  8 Finns det inte tillräcklig plats på bergen i aAdam-ondi-Ahman och på slätterna i Olaha bShinehah, det cland där Adam bodde, utan att ni skall ha begärelse till det som endast är en droppe och försumma det som är viktigare?
  9 Kom därför hit upp till mitt folks land, ja, till Sion.
  10 Låt min tjänare William Marks vara atrofast i det lilla, så skall han bli styresman över många. Låt honom presidera mitt ibland mitt folk i staden Far West och låt honom välsignas med mitt folks välsignelser.
  11 Låt min tjänare Newel K Whitney skämmas inför mig för anikolaiternas hop och alla deras bhemliga avskyvärdheter och för all sin själs småsinthet, säger Herren, och komma upp till Adam-ondi-Ahmans land och vara cbiskop för mitt folk, säger Herren, inte bara till namnet utan i handling, säger Herren.
  12 Och vidare säger jag er: Jag kommer ihåg min tjänare aOliver Granger. Se, sannerligen säger jag honom att hans namn skall hållas i helig hågkomst från släktled till släktled i evigheters evighet, säger Herren.
  13 Låt honom därför ihärdigt kämpa för att befria min kyrkas första presidentskap, säger Herren, och när han faller skall han resa sig igen, ty hans aoffer skall vara heligare för mig än hans vinning, säger Herren.
  14 Låt honom därför raskt komma hit upp till Sions land, och när rätta tiden är inne skall han bli köpman i mitt namn, säger Herren, till nytta för mitt folk.
  15 Låt därför ingen ringakta min tjänare Oliver Granger, utan låt mitt folks välsignelser vila över honom i evigheters evighet.
  16 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt alla mina tjänare i Kirtlands landområde komma ihåg Herren sin Gud och även mitt hus, så att de bevarar det och håller det heligt och driver ut penningväxlarna i min egen rätta tid, säger Herren. Ske alltså. Amen.