Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Salem i Massachusetts den 6 augusti 1836 (History of the Church, 2:465–466). Vid den här tiden var kyrkans ledare djupt skuldsatta på grund av sitt arbete i kyrkans tjänst. Då de fick höra att en stor summa pengar skulle bli tillgänglig för dem i Salem, reste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith och Oliver Cowdery dit från Kirtland i Ohio för att undersöka påståendet och samtidigt predika evangeliet. Bröderna ordnade flera av kyrkans angelägenheter och predikade en del. När det stod klart att det inte skulle finnas några pengar tillgängliga, återvände de till Kirtland. Flera viktiga faktorer som rör bakgrunden framgår av ordvalet i denna uppenbarelse.
 
1–5: Herren ser till sina tjänares timliga behov; 6–11: Han skall visa barmhärtighet mot Sion och ordna allt till sina tjänares bästa.
 
  1 JAG, Herren er Gud, är trots era dårskaper inte missnöjd med att ni företagit denna resa.
  2 Jag har stora skatter för er i denna stad till nytta för Sion, och många människor i denna stad som jag med er medverkan i rätt tid och till nytta för Sion skall insamla.
  3 Därför är det viktigt att ni bekantar er med människor i denna stad, så som ni skall bli ledda och så som det skall ges er.
  4 Och det skall ske i rätt tid att jag skall lägga denna stad i era händer, så att ni får sådan makt över den att de inte upptäcker era hemligheter, och dess rikedomar i fråga om guld och silver skall bli era.
  5 Bekymra er inte för era askulder, ty jag skall ge er förmåga att betala dem.
  6 Bekymra er inte för Sion, ty jag skall vara barmhärtig mot henne.
  7 Bli kvar på denna plats och i områdena runtomkring.
  8 Och den plats där jag vill att ni för det mesta skall uppehålla er skall tillkännages för er genom min Andes afrid och kraft, som skall flöda till er.
  9 Den platsen kan ni få tillträde till genom att hyra den. Och gör flitiga förfrågningar om denna stads forna invånare och grundläggare,
  10 ty det finns mer än en skatt för er i denna stad.
  11 Var därför alistiga som ormar och likväl utan synd, så skall jag ordna allt till ert bbästa så snart ni kan ta emot det. Amen.