Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829 (History of the Church, 1:36–37). Under översättningen av Mormons bok önskade Oliver, som fortsatte att verka som skrivare och som skrev enligt profetens diktamen, att bli förlänad översättningsgåvan. Herren besvarade hans ödmjuka vädjan genom att ge denna uppenbarelse.
 
1–5: Uppenbarelse kommer genom den Helige Andens kraft; 6–12: Kunskap om Guds hemligheter och förmågan att översätta forntida uppteckningar kommer genom tro.
 
  1 aOLIVER Cowdery, sannerligen, sannerligen säger jag dig, att lika visst som att Herren som är din Gud och Återlösare lever, lika visst skall du få bkunskap om vad du än cber om i tro, med ett uppriktigt hjärta, med tro på att du skall få kunskap om inristningen på de gamla duppteckningarna, vilka är forntida, vilka innehåller de delar av mina skrifter som har talats genom min Andes etillkännagivelse.
  2 Ja se, jag skall atala till ditt förstånd och till ditt bhjärta genom den cHelige Anden, som skall komma över dig och som skall bo i ditt hjärta.
  3 Och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande genom vilken Mose förde Israels barn genom aRöda havet på torr mark.
  4 Därför är detta din gåva, använd den och du skall bli välsignad, ty den skall befria dig ur dina fienders händer, ty om det inte vore så, skulle de döda dig och föra din själ till undergång.
  5 O, kom ihåg dessa aord och håll mina bud. Kom ihåg att detta är din gåva.
  6 Nu är detta inte din enda gåva, ty du har en annan gåva, vilken är Arons gåva. Se, den har talat mycket till dig.
  7 Se, det finns ingen annan makt än Guds makt som kan få denna Arons gåva att förbli hos dig.
  8 Tvivla därför inte ty det är Guds gåva, och du skall hålla den i dina händer och göra förunderliga gärningar och ingen makt skall kunna ta den ur dina händer, ty det är Guds verk.
  9 Och därför: Vad du än ber mig tala om för dig genom detta medel, det skall jag ge dig, och du skall få kunskap därom.
  10 Kom ihåg att utan atro kan du ingenting göra. Be därför i tro. Lek inte med detta. bBe inte om sådant som du inte bör be om.
  11 Be så att du kan få veta Guds hemligheter, och så att du kan aöversätta och få kunskap från alla dessa forntida uppteckningar som har varit undangömda och som är heliga, och det skall ske dig enligt din tro.
  12 Se, det är jag som har talat detta, och jag är densamme som har talat till dig från begynnelsen. Amen.