Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery började sitt arbete som skrivare vid översättningen av Mormons bok den 7 april 1829. Han hade redan fått ett gudomligt tillkännagivande om sanningen i profetens vittnesbörd rörande de plåtar på vilka Mormon boks uppteckningar var ingraverade. Profeten frågade Herren genom urim och tummim och fick detta svar.
 
1–6: Arbetarna på Herrens åkerfält vinner frälsning; 7–13: Det finns ingen större gåva än frälsningens gåva; 14–27: Ett vittnesbörd om sanningen kommer genom Andens kraft; 28–37: Vänd er till Kristus och gör ständigt gott.
 
  1 ETT stort och aförunderligt verk skall påbörjas för människobarnen.
  2 Se, jag är Gud. Ge akt på mitt aord som är levande och kraftfullt, bskarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mina ord.
  3 Se, afältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga skäran av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike.
  4 Ja, envar som asvingar sin skära och skördar är kallad av Gud.
  5 Om ni därför aber mig skall ni få, om ni bultar skall det öppnas för er.
  6 Och se, eftersom ni har bett säger jag er: Håll mina bud och asök att frambringa och upprätta bSions sak.
  7 aSök inte efter brikedomar utan efter cvisdom, och se, Guds dhemligheter skall avslöjas för er och då skall ni göras rika. Se, den som har eevigt liv är rik.
  8 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Alldeles som du önskar av mig skall det ges åt dig, och om du önskar skall du bli medlet till att göra mycket gott i detta släktled.
  9 Tala inte om något annat än aomvändelse till detta släktled. Håll mina bud och hjälp till att frambringa mitt verk enligt mina befallningar, och du skall bli välsignad.
  10 Se, du har en gåva och välsignad är du tack vare din gåva. Kom ihåg att den är ahelig och kommer ovanifrån —
  11 Om du afrågar skall du få veta bhemligheter som är stora och förunderliga. Därför skall du använda din cgåva, så att du kan upptäcka hemligheter, så att du kan föra många till kunskap om sanningen, ja, dövertyga dem om deras felaktiga vägar.
  12 Låt inte någon få kännedom om din gåva, utom dem som tillhör din tro. Lek inte med aheliga ting.
  13 Om du gör gott, ja, och atrofast bhåller ut intill cänden, skall du bli frälst i Guds rike, vilket är den största av alla Guds gåvor, ty det finnes ingen större gåva än dfrälsningens gåva.
  14 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Välsignad är du för vad du har gjort, ty du har afrågat mig, och se, närhelst du har frågat har du fått undervisning av min Ande. Om det inte hade varit så, skulle du inte ha kommit dit där du nu är.
  15 Se, du vet att du har frågat mig och att jag upplyste ditt aförstånd. Och nu säger jag dig detta, så att du kan veta att du har blivit upplyst av sanningens Ande.
  16 Ja, jag säger dig det, så att du kan veta att det inte finns någon annan utom Gud som akänner dina tankar och ditt bhjärtas avsikter.
  17 Jag säger dig detta till ett vittnesbörd för dig — om att de ord eller det verk som du har skrivit är asanna.
  18 Var därför aflitig. bStå trofast vid min tjänare Josephs sida i alla svåra omständigheter som han kan hamna i för ordets skull.
  19 Förmana honom när han felar och ta även emot förmaning av honom. Var tålmodig, var allvarlig, var måttlig, ha tålamod, tro, hopp och kärlek.
  20 Se, du är Oliver, och jag har talat till dig på grund av dina önskningar. aSamla därför dessa ord i ditt hjärta. Var trofast och flitig i att hålla Guds bud, och jag skall omsluta dig i min kärleks armar.
  21 Se, jag är Jesus Kristus, aGuds Son. Jag är den som kom till mina begna, och mina egna tog inte emot mig. Jag är cljuset som lyser i mörkret, och dmörkret förstår det inte.
  22 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om du önskar ytterligare vittnesbörd så kom ihåg natten då du ropade till mig i ditt hjärta, för att du skulle kunna få aveta sanningen om dessa ting.
  23 Talade jag inte afrid till ditt sinne om detta? Vilket större bvittnesbörd kan du få än det som kommer från Gud?
  24 Och se, du har fått ett vittnesbörd, ty om jag har berättat för dig något som ingen människa vet, har du då inte fått ett vittnesbörd?
  25 Och se, jag ger dig en gåva, om du önskar det av mig, att kunna aöversätta liksom min tjänare Joseph.
  26 Sannerligen, sannerligen säger jag dig, att det finns auppteckningar som innehåller mycket av mitt evangelium, vilka har undanhållits på grund av människornas bogudaktighet.
  27 Och nu befaller jag dig att om du har goda önskningar — en önskan att samla skatter åt dig i himlen — då skall du med din gåva hjälpa till att föra fram i ljuset de delar av mina askrifter som har varit gömda på grund av ondska.
  28 Och se, nu ger jag dig, och även min tjänare Joseph, nycklarna till denna gåva som skall föra fram detta verk i ljuset, och genom två eller tre avittnens mun skall varje ord stadfästas.
  29 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om de förkastar mina ord och denna del av mitt evangelium och verk, så är ni välsignade, ty de kan inte göra mer mot er än mot mig.
  30 Och även om de agör mot er alldeles som de har gjort mot mig är ni välsignade, ty ni skall bbo hos mig i chärlighet.
  31 Men om de inte aförkastar mina ord, vilka skall stadfästas genom det bvittnesbörd som skall ges, är de välsignade, och då skall ni få glädjas över frukten av ert arbete.
  32 Sannerligen, sannerligen säger jag er, liksom jag sade mina lärjungar: Där två eller tre är asamlade i mitt namn för någon saks skull, se, där är jag bmitt ibland dem — och på samma sätt är jag mitt ibland er.
  33 aFrukta inte att göra gott, mina söner, ty vadhelst ni bsår, det skall ni också skörda. Om ni därför sår det goda, skall ni också skörda det goda som er lön.
  34 Frukta därför inte, du lilla hjord. Gör gott! Låt jord och helvete förena sig mot er, ty om ni är byggda på min aklippa kan de inte få överhand.
  35 Se, jag fördömer er inte. Gå er väg och asynda inte mer. Utför med allvar det verk som jag har befallt er.
  36 aVänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte.
  37 aSe såren som stacks i min sida, och även märkena efter bspikarna i mina händer och fötter. Var trofasta, håll mina bud, och ni skall cärva dhimmelriket. Amen.