Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i mars 1829 på begäran av Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).
 
1–10: Detta släktled skall få Herrens ord genom Joseph Smith; 11–18: Tre vittnen skall vittna om Mormons bok; 19–20: Herrens ord skall besannas liksom i tidigare dagar; 21–35: Martin Harris kan omvända sig och bli ett av vittnena.
 
  1 SE, jag säger dig, att då min tjänare aMartin Harris av min hand har önskat ett bevis om att du, min tjänare Joseph Smith den yngre, har fått de bplåtar om vilka du har vittnat och burit vittne om att du har tagit emot av mig,
  2 och se, nu skall du säga detta till honom: Han som talade till dig sade till dig: Jag, Herren, är Gud och har givit dessa ting till dig, min tjänare Joseph Smith den yngre, och har befallt dig att du skall stå som ett avittne om dem,
  3 och jag har låtit dig ingå ett förbund med mig om att du inte skall visa dem, utom för de apersoner vilka jag befallde dig, och du har ingen bmakt över dem om inte jag ger dig den.
  4 Och du har fått gåvan att översätta plåtarna, och detta är den första gåva jag gav dig. Och jag har befallt dig att du inte skall göra anspråk på någon annan gåva förrän min avsikt med denna är fullbordad, ty jag kommer inte att ge dig någon annan gåva förrän den är avslutad.
  5 Sannerligen säger jag dig, att ve skall komma över jordens invånare om de ainte hörsammar mina ord,
  6 ty härefter skall du bli aordinerad och gå ut och förkunna mina bord för människobarnen.
  7 Se, om de vägrar att atro mina ord, kommer de inte heller att tro dig, min tjänare Joseph, även om det vore möjligt för dig att visa dem allt detta som jag har anförtrott dig.
  8 O, detta avantrogna och bstyvnackade släktled — min vrede är upptänd mot dem.
  9 Se, sannerligen säger jag dig: Jag har abevarat detta som jag har anförtrott dig, min tjänare Joseph, i en för mig vis avsikt, och den skall tillkännages för framtida släktled.
  10 Men detta släktled skall få mitt ord genom dig,
  11 och förutom ditt avittnesbörd tre av mina tjänares vittnesbörd, vilka jag skall kalla och ordinera, för vilka jag skall visa dessa ting, och de skall gå ut med mina ord, som givits genom dig.
  12 Ja, de skall veta med säkerhet att dessa ting är sanna, ty från himlen kommer jag att förkunna det för dem.
  13 Jag skall ge dem förmåga att kunna se och skåda dessa ting som de är,
  14 och till aingen annan ibland detta släktled skall jag ge denna förmåga att få samma vittnesbörd, i detta som utgör inledningen till min bkyrkas upprättande och framkomst ut ur öknen — klar som cmånen och skön som solen och fruktansvärd som en här med fanor.
  15 Och tre vittnens avittnesbörd om mitt ord skall jag sända ut.
  16 Och se, de som atror på mina ord, dem skall jag bbesöka med min cAndes duppenbarelse, och de skall efödas av mig, ja, av vatten och Anden.
  17 Och ni måste vänta ännu en kort tid, ty ni är ännu inte aordinerade
  18 och deras vittnesbörd skall även gå ut till detta släktleds afördömelse, om de förhärdar sina hjärtan mot dem.
  19 Ty ett ödeläggande agissel skall gå fram bland jordens invånare, och skall fortsätta att utgjutas tid efter annan, om de inte bomvänder sig, till dess jorden är ctom och dess invånare är förtärda och helt tillintetgjorda genom min dankomsts strålglans.
  20 Se, jag säger dig detta, liksom jag asade till folket om Jerusalems förstöring, och mitt bord skall besannas denna gång, liksom det hittills har besannats.
  21 Och nu befaller jag dig, min tjänare Joseph, att omvända dig och vandra mer rättrådigt inför mig, och att inte längre ge efter för människors övertalningar,
  22 och att du är ståndaktig i att ahålla de befallningar varmed jag befallt dig. Och om du gör detta, se, då ger jag dig evigt liv, även om du skulle bli bdräpt.
  23 Och se, jag talar åter till dig, min tjänare Joseph, om den aman som önskar få beviset —
  24 se, jag säger till honom: Han upphöjer sig och ödmjukar sig inte tillräckligt inför mig, men om han faller ned inför mig, och ödmjukar sig i mäktig bön och tro, i sitt hjärtas uppriktighet, då skall jag låta honom ase det han önskar få se.
  25 Och sedan skall han säga till människorna i detta släktled: Se, jag har sett de ting som Herren har visat Joseph Smith den yngre, och jag avet med säkerhet att de är sanna, ty jag har sett dem, ty de har visats mig genom Guds kraft och inte genom någon människas.
  26 Och jag, Herren, befaller honom, min tjänare Martin Harris, att han inte skall säga något mer till dem om dessa ting, frånsett att han skall säga: Jag har sett dem, och de har visats för mig genom Guds kraft, och detta är de ord han skall säga.
  27 Men om han förnekar detta, bryter han det förbund varmed han förut har förbundit sig till mig, och se, då är han fördömd.
  28 Och se, om han inte ödmjukar sig och erkänner för mig det han har gjort som är orätt, och sluter förbund med mig om att han skall hålla mina bud, och utövar tro på mig, se, då säger jag honom: Han skall inte få se något sådant, ty jag skall inte låta honom se de ting om vilka jag har talat.
  29 Och om så skulle vara, befaller jag dig, min tjänare Joseph, att du skall säga till honom att han inte skall göra något mer och inte heller besvära mig längre rörande denna sak.
  30 Och om så skulle vara, se, då säger jag till dig, Joseph: När du har översatt några få sidor till, skall du stanna upp för en tid, ända tills jag åter befaller dig. Sedan kan du åter få översätta.
  31 Och om du inte gör detta, se, då skall du inte längre ha någon gåva, och jag skall ta ifrån dig de ting som jag har anförtrott dig.
  32 Och se, eftersom jag förutser att man skall ligga i bakhåll för att förgöra dig, ja, jag förutser att om min tjänare Martin Harris inte ödmjukar sig och får ett bevis från min hand, kommer han att falla i överträdelse.
  33 Och det finns många som ligger i bakhåll för att autplåna dig från jordens yta. Och av den anledningen, för att dina dagar skall kunna förlängas, har jag givit dig dessa befallningar.
  34 Ja, därför har jag sagt: Stanna upp och var stilla, tills jag befaller dig, och jag skall aförse dig med medel varmed du kan utföra det som jag har befallt dig.
  35 Om du är atrofast i att hålla mina bud, skall du bli bupphöjd på den yttersta dagen. Amen.