Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery och David Whitmer i Fayette i New York i juni 1829 (History of the Church, 1:60–64). När det aronska prästadömet förlänades, gavs löftet om att det melkisedekska prästadömet skulle tilldelas dem (se överskriften till kapitel 13). Som svar på ödmjuk vädjan om att få mer kunskap härom gav Herren denna uppenbarelse.
 
1–5: Skrifterna visar hur kyrkan skall byggas upp; 6–8: Världen mognar i ondska; 9–16: Själarna är mycket värdefulla; 17–25: För att vinna frälsning måste människorna ta på sig Kristi namn; 26–36: De tolvs kallelse och mission uppenbaras; 37–39: Oliver Cowdery och David Whitmer skall välja ut de tolv; 40–47: För att vinna frälsning måste människorna omvända sig, låta döpa sig och hålla buden.
 
  1 SE, på grund av det som du, min tjänare Oliver Cowdery, har begärt att få veta av mig, ger jag dig dessa ord:
  2 Se, vid många tillfällen har jag genom min Ande tillkännagivit för dig att det du har skrivit är asant. Därför vet du att det är sant.
  3 Och om du vet att det är sant, se, då ger jag dig en befallning att du skall lita på det som är askrivet,
  4 ty det innehåller allt som är skrivet om grundvalen till min kyrka, mitt aevangelium och min bklippa.
  5 Om du därför bygger upp min kyrka på mitt evangeliums och min klippas grundval, skall inte helvetets portar få överhand över dig.
  6 Se, avärlden mognar i ondska, och människobarnen måste väckas till omvändelse, både bicke-judarna och Israels hus.
  7 Och därför, eftersom du har blivit adöpt av min tjänare Joseph Smith den yngres händer i enlighet med det som jag har befallt honom, har han fullgjort det som jag befallde honom.
  8 Och förundra dig nu inte över att jag har kallat honom för mitt eget ändamål, vilket ändamål jag känner. Om han sålunda är aflitig i att bhålla mina bud skall han cvälsignas med evigt liv. Och hans namn är dJoseph.
  9 Och nu, Oliver Cowdery, talar jag till dig, och även till David Whitmer, i form av en befallning. Ty se, jag befaller alla människor överallt att omvända sig, och jag talar till er liksom till min aapostel Paulus, ty ni är förvisso kallade med samma kallelse varmed han kallades.
  10 Kom ihåg att asjälarna är mycket bvärdefulla i Guds ögon,
  11 ty se, Herren er aÅterlösare led bdöden i köttet, varför han cled alla människors dsmärta för att alla människor skall kunna omvända sig och komma till honom.
  12 Och han har auppstått från de döda för att kunna föra alla människor till sig, på villkor att de bomvänder sig.
  13 Och hur stor är inte hans aglädje över den själ som omvänder sig!
  14 Därför är ni kallade att aropa omvändelse till detta folk.
  15 Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda asjäl till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike!
  16 Och om nu er glädje blir stor över en enda själ som ni har fört till mig i min Faders arike, hur stor blir då inte er bglädje om ni cför många själar till mig!
  17 Se, ni har mitt evangelium framför er, samt min klippa och min afrälsning.
  18 aBe till Fadern i mitt bnamn, i tro och med tillit till att ni skall få, så skall ni få den Helige Anden som uppenbarar allt som är clämpligt för människobarnen.
  19 Och om ni inte har atro, bhopp och ckärlek, kan ni ingenting göra.
  20 aStrid inte mot någon kyrka utom mot bdjävulens kyrka.
  21 Ta på er aKristi namn och bframlägg sanningen med callvar.
  22 Och alla som omvänder sig och låter adöpa sig i mitt namn, vilket är Jesus Kristus, och bhåller ut intill änden, de skall bli frälsta.
  23 Se, Jesus Kristus är det anamn som är givet av Fadern, och det finns inget annat namn givet varigenom människan kan bli frälst.
  24 Därför måste alla människor ta på sig det namn som är givet av Fadern, ty med det namnet skall de kallas på den yttersta dagen.
  25 Om de därför inte känner till det anamn varmed de kallas, kan de inte få plats i min bFaders rike.
  26 Och se, det finns andra som är kallade att förkunna mitt evangelium både för aicke-juden och för juden,
  27 ja, de är tolv, och de atolv skall vara mina lärjungar och de skall ta på sig mitt namn, och de tolv är de som med helhjärtat uppsåt skall vilja ta på sig mitt bnamn.
  28 Och om de önskar att med helhjärtat uppsåt ta på sig mitt namn, är de kallade att gå ut i hela avärlden och predika mitt bevangelium för cvarje levande varelse.
  29 Och det är de som är ordinerade av mig till att adöpa i mitt namn enligt det som är skrivet.
  30 Och det som är skrivet har ni framför er, och därför måste ni utföra det i enlighet med de ord som är skrivna.
  31 Och nu talar jag till er, de atolv: Se, min nåd är tillräcklig för er. Ni måste vandra rättrådigt inför mig och inte synda.
  32 Och se, det är ni som är ordinerade av mig till att aordinera präster och lärare, till att förkunna mitt evangelium i benlighet med den Helige Andens kraft som är i er och i enlighet med Guds ckallelser och gåvor till människorna.
  33 Och jag, Jesus Kristus, er Herre och er Gud, har talat detta.
  34 Dessa aord är inte av människor eller av någon människa, utan av mig. Därför skall ni vittna om att de är av mig och inte av någon människa.
  35 Ty det är min aröst som talar dem till er, ty de är givna till er genom min Ande, och genom min kraft kan ni läsa dem för varandra, och utan min kraft skulle ni inte kunna ha dem.
  36 Därför kan ni avittna om att ni har hört min röst och känner till mina ord.
  37 Och se, nu ger jag dig i uppdrag, Oliver Cowdery och likaledes David Whitmer, att välja ut de tolv som har den önskan om vilken jag har talat.
  38 Och på deras önskningar och deras agärningar skall ni känna igen dem.
  39 Och när ni har funnit dem skall ni visa detta för dem.
  40 Och ni skall falla ned och atillbe Fadern i mitt namn.
  41 Och ni måste predika för världen och säga: Ni måste omvända er och bli döpta i Jesu Kristi namn,
  42 ty alla människor måste omvända sig och bli döpta, och inte bara män utan även kvinnor och barn som har nått aansvarighetsålder.
  43 Och nu, efter det att ni har fått detta, måste ni hålla mina abud i allt.
  44 Och genom era händer skall jag utföra ett aförunderligt verk bland människobarnen, för att bövertyga många om deras synder, så att de kan omvända sig och så att de kan komma till min Faders rike.
  45 De välsignelser som jag ger er aövergår därför allt.
  46 Och om ni efter det att ni har fått detta inte ahåller mina bud, kan ni inte bli frälsta i min Faders rike.
  47 Se, jag, Jesus Kristus, er Herre och er Gud och er Återlösare, har talat detta genom min Andes kraft. Amen.