Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till hans bror Hyrum Smith i Harmony i Pennsylvania i maj 1829 (History of the Church, 1:39–46). Denna uppenbarelse togs emot genom urim och tummim som svar på Josephs ödmjuka vädjan och förfrågan. I History of the Church antyds att denna uppenbarelse togs emot efter återställelsen av det aronska prästadömet.
 
1–6: Arbetarna i vingården kommer att vinna frälsning; 7–14: Sök visdom, ropa omvändelse, förlita dig på Anden; 15–22: Håll buden och utforska Herrens ord; 23–27: Förneka inte uppenbarelsens och profetians ande; 28–30: De som tar emot Kristus blir Guds söner.
 
  1 ETT stort och aförunderligt verk skall påbörjas ibland människobarnen.
  2 Se, jag är Gud. aGe akt på mitt bord, vilket är levande och ckraftfullt, dskarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mitt ord.
  3 Se, fältet har redan avitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga skäran av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan bsamla cevig frälsning åt sin själ i Guds rike.
  4 Ja, den som svingar sin askära och skördar, han är kallad av Gud.
  5 Om du därför aber mig skall du få, om du bultar skall det öppnas för dig.
  6 Och se, eftersom du har bett så säger jag dig: Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta aSions sak.
  7 Sök inte efter arikedomar utan efter bvisdom, och se, då skall Guds hemligheter avslöjas för dig, och då skall du göras rik. Se, den som har evigt liv är rik.
  8 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Alldeles som du önskar av mig skall det ske dig, och om du önskar skall du bli medlet till att göra mycket gott i detta släktled.
  9 aTala inte till detta släktled om något annat än bomvändelse. Håll mina bud och hjälp till att frambringa mitt verk ci enlighet med mina befallningar, och du skall bli välsignad.
  10 Se, du har en agåva, eller du skall få en gåva om du ber mig med tro, med ett buppriktigt hjärta, med tro på Jesu Kristi makt, eller på min makt som talar till dig,
  11 ty se, det är jag som talar. Se, jag är aljuset som lyser i mörkret, och genom min bmakt ger jag dig dessa ord.
  12 Och se, sannerligen, sannerligen säger jag dig: aFörlita dig på den bAnde som leder till att göra gott — ja, till att handla rättfärdigt, att cvandra i dödmjukhet och att edöma rättfärdigt, och detta är min Ande.
  13 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Jag skall ge dig av min Ande, som skall aupplysa ditt bförstånd, vilket skall fylla din själ med cglädje.
  14 Och då skall du få veta, eller härigenom skall du lära känna, allt som du begär av mig rörande det som hör arättfärdigheten till, i tro och med tillit till mig att du skall få.
  15 Se, jag befaller dig att du inte skall tro att du är kallad att predika förrän du är akallad.
  16 Avvakta lite, tills du har fått mitt ord, min aklippa, min kyrka och mitt evangelium, så att du med säkerhet kan känna till min lära.
  17 Och se, därefter skall det ske dig enligt dina önskningar, ja, förvisso enligt din tro.
  18 Håll mina bud, var tyst, anropa min Ande,
  19 ja, ahåll dig till mig av hela ditt hjärta, så att du kan hjälpa till att föra fram i ljuset det som jag har talat om — ja, översättningen av mitt verk. Var tålmodig till dess du har fullbordat det.
  20 Se, detta är din uppgift, att ahålla mina bud, ja, av all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka.
  21 Sök inte efter att förkunna mitt ord utan sök först efter att a mitt ord, och sedan skall din tunga lossas. Därefter skall du, om du önskar det, få min Ande och mitt ord, ja, Guds kraft till att övertyga människorna.
  22 Men var nu tyst. Utforska amitt ord som har gått ut ibland människobarnen, och butforska även cmitt ord som skall gå ut ibland människobarnen, eller det som nu översätts, ja, tills du har fått allt det som jag skall dge till människobarnen i detta släktled, och sedan skall allting tillfalla dig.
  23 Se, du är aHyrum, min son. bSök Guds rike, och allting skall tillfalla dig i enlighet med vad som är rättvist.
  24 aBygg på min klippa, som är mitt bevangelium.
  25 Förneka inte auppenbarelsens ande, och inte heller bprofetians ande, ty ve den som förnekar dessa ting.
  26 aSamla därför mitt ord i ditt hjärta till dess tiden kommer då det är enligt min visdom att du skall gå ut.
  27 Se, jag talar till alla som har goda önskningar och som har asvingat sin skära för att skörda.
  28 Se, jag är aJesus Kristus, Guds Son. Jag är världens liv och bljus.
  29 Jag är den som kom till mina egna, och mina egna tog inte emot mig.
  30 Men sannerligen, sannerligen säger jag er, att alla som tar emot mig, till dem skall jag ge aförmågan att bli bGuds söner, ja, till dem som tror på mitt namn. Amen.