Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith vid en särskild konferens för kyrkans äldster som hölls i Hiram i Ohio den 1 november 1831 (History of the Church [Kyrkans historia], 1:221–224). Många uppenbarelser hade tidigare tagits emot från Herren, och sammanställningen av dessa och deras utgivning i bokform var en av de viktigaste frågorna som godkändes under konferensen. Detta kapitel utgör Herrens förord till lärdomarna, förbunden och buden som givits i denna tidsutdelning.
 
1–7: Varningens röst ljuder för alla människor; 8–16: Avfall och ogudaktighet föregår Kristi andra ankomst; 17–23: Joseph Smith kallas att återställa Herrens sanningar och makt till jorden; 24–33: Mormons bok förs fram och den sanna kyrkan upprättas; 34–36: Friden skall tas bort från jorden; 37–39: Utforska dessa bud.
 
  1 HÖR, o ni min akyrkas folk, säger hans röst som bor i höjden och vars bögon skådar alla människor. Ja, sannerligen säger jag: cHör, ni folk fjärran ifrån, och ni som bor på öarna i havet, lyssna ni alla!
  2 Ty Herrens aröst ljuder förvisso för alla människor, och bingen skall undkomma. Och det finns inte något öga som inte skall se, inte heller något öra som inte skall höra, inte heller något chjärta som inte skall genomborras.
  3 Och de aupproriska skall plågas med stor sorg, ty deras ondska skall btillkännages från hustaken, och deras hemliga gärningar skall uppenbaras.
  4 Och den varnande arösten skall ljuda för alla människor genom mina lärjungars mun, vilka jag har utvalt i dessa bsista dagar.
  5 Och de skall gå ut och ingen skall hindra dem, ty jag, Herren, har befallt dem det.
  6 Se, detta är min amyndighet, och mina tjänares myndighet, och mitt förord till boken med mina befallningar, vilka jag har givit dem för att bges ut till er, o ni jordens invånare.
  7 aFrukta därför och bäva, o ni folk, ty vad jag, Herren, har fastslagit i dem skall bfullbordas.
  8 Och sannerligen säger jag er att de som går ut och för dessa budskap till jordens invånare, till dem är makt given att både på jorden och i himlen abesegla de icke troende och de bupproriska,
  9 ja, sannerligen, att besegla dem för den dag då Guds avrede i högsta grad skall utgjutas över de bogudaktiga
  10 för den adag då Herren skall komma för att bvedergälla var och en efter hans cgärningar och dmäta upp åt var och en efter det mått, varmed han har mätt upp åt sin nästa.
  11 Därför ljuder Herrens röst till jordens ändar, för att alla som vill höra skall kunna höra:
  12 Bered er, bered er för det som skall komma, ty Herren är nära;
  13 Och Herrens avrede är upptänd, och hans bsvärd har badats i himlen, och det skall falla på jordens invånare.
  14 Och Herrens aarm skall uppenbaras, och dagen kommer då de som inte vill bhöra Herrens röst, inte heller hans tjänares röst, inte heller cge akt på profeternas och apostlarnas ord, skall davskäras från folket,
  15 ty de har aavvikit från mina bförordningar och har cbrutit mitt deviga förbund.
  16 De asöker inte Herren för att upprätta hans rättfärdighet, utan var och en går sin begen cväg och efter sin egen guds davbild, vars avbild är lik världens, och vars stoff är som en avguds som blir egammal och som skall förgås i fBabylon, ja, det stora Babylon, som skall falla.
  17 Därför kallade jag, Herren, på min tjänare Joseph Smith den yngre och talade till honom från himlen och gav honom befallningar, eftersom jag kände till det elände som skulle drabba ajordens invånare,
  18 och gav även befallningar till andra att de skulle förkunna detta för världen, och allt detta för att det skulle kunna fullbordas som skrivits av profeterna —
  19 det som för världen är asvagt skall komma fram och bryta ned de starka och mäktiga, så att människor inte skall kunna råda sin nästa, inte heller bförlita sig på köttslig arm —
  20 utan så att var och en skall kunna atala i Herren Guds, ja, i världens Frälsares namn,
  21 så att även tron skall kunna tillta på jorden,
  22 så att mitt eviga aförbund skall kunna upprättas,
  23 så att mitt aevangeliums fullhet skall kunna bförkunnas av de csvaga och ringa till världens ändar och inför kungar och styresmän.
  24 Se, jag är Gud och har talat detta. Detta är mina abefallningar, och de gavs till mina tjänare i deras svaghet enligt deras bspråk, för att de skulle kunna cförstå,
  25 och att i den mån de for vilse det skulle kunna uppdagas,
  26 och att i den mån de sökte efter avisdom de skulle kunna undervisas,
  27 och att i den mån de syndade de skulle kunna atuktas, så att de kunde bomvända sig,
  28 och att i den mån de var aödmjuka de skulle kunna göras starka och välsignas från höjden och ta emot bkunskap tid efter annan,
  29 och att min tjänare, ja, Joseph Smith den yngre, sedan han fått nephiternas uppteckning skulle få förmågan att översätta aMormons bok genom Guds barmhärtighet och Guds kraft,
  30 och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få amakt att lägga denna bkyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur cmörkret, ja, den enda sanna och levande dkyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner ebehag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna.
  31 Ty jag, Herren, kan inte se på asynd med den minsta grad av överseende.
  32 Ändå skall den som omvänder sig och håller Herrens bud bli aförlåten.
  33 Och den som inte aomvänder sig, från honom skall till och med det ljus som han har fått btas bort, ty min cAnde skall inte alltid dsträva med människan, säger Härskarornas Herre.
  34 Och vidare: Sannerligen säger jag er, o jordens invånare: Jag, Herren, är villig att kungöra detta för aallt kött,
  35 ty jag gör inte askillnad på människor utan vill att alla människor skall veta att den bdag snart kommer, stunden är ännu inte kommen men är nära för handen, då cfriden skall tas bort från jorden, och ddjävulen skall få makt över sitt eget herradöme.
  36 Och likaså skall Herren ha makt över sina aheliga och skall bregera cmitt ibland dem och skall komma ned för att hålla ddom över eIdumeen, eller världen.
  37 Utforska dessa abud, ty de är sanna och trovärdiga, och de profetior och blöften som finns i dem skall alla fullbordas.
  38 Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, skall mina aord inte förgås utan skall alla buppfyllas, antingen genom min egen cröst eller genom mina dtjänares röst, ty det är edetsamma.
  39 Ty se och ge akt, Herren är Gud, och aAnden bär vittne och vittnesbördet är sant och bsanningen består i evigheters evighet. Amen.