Kapitel 6
(November – december 1830)
 
Adams avkomlingar för en minnesbok — Hans rättfärdiga efterkommande predikar omvändelse — Gud uppenbarar sig för Enok — Enok predikar evangeliet — Frälsningsplanen uppenbarades för Adam — Han tog emot dopet och prästadömet.
 
  1 Och aAdam hörsammade Guds röst och uppmanade sina söner att omvända sig.
  2 Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son, och han gav honom namnet aSet. Och Adam prisade Guds namn, ty han sade: Gud har utsett en annan avkomling åt mig i stället för Abel, som Kain dödade.
  3 Och Gud uppenbarade sig för Set och han gjorde inte uppror utan frambar ett godtagbart aoffer liksom hans bror Abel. Och åt honom föddes också en son, och han gav honom namnet Enos.
  4 Och sedan började dessa människor att aåkalla Herrens namn och Herren välsignade dem.
  5 Och en aminnesbok fördes i vilken man skrev på Adams språk, ty åt alla som åkallade Gud blev det givet att skriva genom binspirationens ande.
  6 Och av dem lärde sig deras barn att läsa och skriva, och de hade ett språk som var rent och obefläckat.
  7 Och samma aprästadöme som fanns i begynnelsen skall även finnas vid världens ände.
  8 Nu uttalade Adam denna profetia så som han manades av den aHelige Anden, och en bsläktuppteckning fördes över Guds cbarn. Och detta var dboken om Adams släktled där det står: Den dag Gud skapade människan gjorde han henne till Guds avbild,
  9 till sin egen kropps aavbild, man och kvinna, skapade han bdem och välsignade dem och gav dem cnamnet Adam den dag då de skapades och blev levande dsjälar i landet på Guds efotpall.
  10 Och aAdam levde ett hundra och trettio år och födde en son som var honom lik, en bavbild av honom själv, och gav honom namnet Set.
  11 Och Adams dagar var åtta hundra år sedan han hade fött Set, och han födde många söner och döttrar.
  12 Och alla de dagar som Adam levde var nio hundra och trettio år, och han dog.
  13 Set levde ett hundra och fem år och födde Enos och profeterade alla sina dagar och undervisade sin son Enos om Guds vägar. Därför profeterade även Enos.
  14 Och Set levde åtta hundra och sju år sedan han fött Enos, och födde många söner och döttrar.
  15 Och människobarnen var talrika över hela landets yta. Och från den stunden hade Satan stort aherravälde bland människorna och rasade i deras hjärtan, och från den stunden rådde krig och blodsutgjutelse, och en människa lyfte handen mot sin egen bror för att döda honom på grund av bhemliga gärningar och i strävan efter makt.
  16 Sets alla dagar var nio hundra och tolv år, och han dog.
  17 Och Enos levde nittio år och födde aKenan. Och Enos och de övriga av Guds folk kom ut ur landet som hette Shulon och bodde i ett löftets land, vilket han uppkallade efter sin egen son som han hade givit namnet Kenan.
  18 Och Enos levde åtta hundra och femton år sedan han fött Kenan och födde många söner och döttrar. Och Enos alla dagar var nio hundra och fem år, och han dog.
  19 Kenan levde sjuttio år och födde Mahalalel. Och Kenan levde åtta hundra och fyrtio år sedan han fött Mahalalel, och födde söner och döttrar. Och Kenans alla dagar var nio hundra och tio år, och han dog.
  20 Och Mahalalel levde sextio och fem år och födde Jered. Mahalalel levde åtta hundra och trettio år sedan han fött Jered, och födde söner och döttrar. Och Mahalalels alla dagar var åttahundranittio och fem år, och han dog.
  21 Och Jered levde etthundrasextio och två år och födde aEnok. Och Jered levde åtta hundra år sedan han fött Enok, och födde söner och döttrar. Och Jered undervisade Enok om alla Guds vägar.
  22 Och detta är släktuppteckningen över sönerna till Adam, han som var aGuds son, med vilken Gud själv samtalade.
  23 Och de var rättfärdighetens aförkunnare, och talade och bprofeterade och kallade alla människor överallt till comvändelse. Och människobarnen blev undervisade om dtro.
  24 Och det hände sig att Jereds alla dagar var niohundrasextio och två år, och han dog.
  25 Och Enok levde sextio och fem år och födde aMetusela.
  26 Och det hände sig att Enok färdades omkring i landet bland folket, och medan han färdades omkring kom Guds Ande ned från himlen och vilade på honom.
  27 Och han hörde en röst från himlen som sade: Enok, min son, profetera för detta folk och säg dem: Omvänd er, ty så säger Herren: Jag är avred på detta folk och min brinnande vrede är upptänd mot dem, ty deras hjärtan har tilltagit i hårdhet och deras böron är tröga att höra och deras ögon ckan inte se långt.
  28 Och under dessa många släktled, alltsedan den dag jag skapade dem, har de agått vilse och har förnekat mig och har sökt sig till sina egna rådslag i mörkret, och i sina egna avskyvärdheter har de planlagt mord och har inte hållit de bud jag gav till deras fader Adam.
  29 Därför har de svurit falskt och genom sina aeder har de bragt död över sig själva, och ett bhelvete har jag berett åt dem om de inte omvänder sig.
  30 Och detta är ett påbud som jag med min egen mun sände ut vid världens begynnelse, från världens grundläggning, och genom mina tjänares, dina fäders, mun har jag fastslagit det, ja, som det skall sändas ut i världen intill dess ände.
  31 Och när Enok hade hört dessa ord, böjde han sig till jorden inför Herren och talade till Herren och sade: Varför har jag som bara är en gosse funnit nåd inför dina ögon, och allt folket hatar mig, ty jag är atrög att tala? Varför är jag din tjänare?
  32 Och Herren sade till Enok: Gå och gör som jag har befallt dig och ingen skall genomborra dig. Öppna din amun och den skall bli fylld, och jag skall ge dig talförmåga, ty allt kött är i mina händer, och jag gör vad som synes mig gott.
  33 Säg till detta folk: aVälj i dag att tjäna Herren Gud som skapade er.
  34 Se, min Ande är över dig, därför skall jag rättfärdiga alla dina ord, och abergen skall fly för dig och bfloderna ändra sitt lopp, och du skall förbli i mig och jag i dig, cvandra därför med mig.
  35 Och Herren talade till Enok och sade till honom: Smörj dina ögon med lera och tvätta dem, och du skall se. Och han gjorde så.
  36 Och han såg de aandar som Gud hade skapat, och han såg även ting som inte var synliga för det bnaturliga ögat. Och från den stunden sade man vida omkring i landet: Herren har upprest en csiare åt sitt folk.
  37 Och det hände sig att Enok gick ut i landet bland folket, ställde sig på kullar och höjder och ropade med hög röst och vittnade mot deras gärningar, och alla människor aförtörnades på grund av honom.
  38 Och de kom ut för att höra honom på höjderna och sade till tältvakterna: Vänta här och vakta tälten medan vi går dit bort för att se siaren, ty han profeterar och det är något besynnerligt i landet, en vilde har kommit ibland oss.
  39 Och det hände sig när de hörde honom att ingen lade hand på honom, ty fruktan kom över alla dem som hörde honom, ty han vandrade med Gud.
  40 Och en man, vars namn var Mahijah, kom till honom och sade till honom: Tala öppet om för oss vem du är och varifrån du kommer.
  41 Och han sade till dem: Jag kommer från landet Kenan, mina fäders land, ett rättfärdigt land till denna dag. Och min far undervisade mig om alla Guds vägar.
  42 Och det hände sig när jag färdades från landet Kenan vid havet österut, att jag såg en syn och se, jag såg himlarna och Herren talade med mig och gav mig en befallning, och därför, för att lyda denna befallning, talar jag dessa ord.
  43 Och Enok fortsatte sitt tal och sade: Den Herre som talade med mig, han är himlens Gud, och han är min Gud och er Gud och ni är mina bröder, och varför arådslår ni själva och förnekar himlens Gud?
  44 Himlarna gjorde han, ajorden är hans bfotpall och dess grundval är hans. Se, han lade den och otaliga människor har han frambragt på dess yta.
  45 Och döden har drabbat våra fäder, men vi känner till dem och kan inte förneka det, även den förste av alla, ja, Adam, känner vi.
  46 Ty en aminnesbok har vi skrivit bland oss enligt det mönster som gavs av Guds finger, och den är skriven på vårt eget språk.
  47 Och när Enok talade Guds ord bävade folket och kunde inte uthärda i hans närhet.
  48 Och han sade till dem: Eftersom Adam aföll är vi till och genom hans fall kom bdöden, och vi har fått del av elände och ve.
  49 Se, Satan har kommit bland människobarnen och afrestar dem att tillbe honom, och människorna har blivit bköttsliga, csinnliga och djävulska och är dutestängda från Guds närhet.
  50 Men Gud har kungjort för våra fäder att alla människor måste omvända sig.
  51 Och han kallade på vår fader Adam med sin egen röst och sade: Jag är Gud. Jag skapade världen och amänniskorna binnan de var till i köttet.
  52 Och han sade även till honom: Om du vänder dig till mig och hörsammar min röst, och tror och omvänder dig från alla dina överträdelser och blir adöpt, ja, i vatten i min enfödde Sons namn, hans som är full av bnåd och sanning, som är cJesus Kristus, det enda dnamn som skall ges under himlen varigenom efrälsning skall komma till människobarnen, skall du få den Helige Andens gåva, och om du ber om allt i hans namn, så skall vad du än ber om givas dig.
  53 Och vår fader Adam talade till Herren och sade: Hur kommer det sig att människorna måste omvända sig och döpas i vatten? Och Herren sade till Adam: Se, jag har aförlåtit dig din överträdelse i Edens lustgård.
  54 Härav spreds ordet vida omkring bland folket att Guds aSon har bsonat den första överträdelsen, varigenom föräldrarnas synder inte kan komma över cbarnens huvuden, ty de är rena från världens grundläggning.
  55 Och Herren talade till Adam och sade: Eftersom dina barn föds in i synd, så föds asynden i deras hjärta när de börjar växa upp, och de smakar det bbittra så att de kan värdesätta det goda.
  56 Och det är givet dem att kunna skilja mellan gott och ont, därför kan de handla av asig själva, och jag har givit dig ännu en lag och befallning.
  57 Lär därför dina barn att alla människor överallt måste aomvända sig, annars kan de på intet sätt ärva Guds rike, ty intet borent kan vistas där, eller cvistas i hans närhet, ty på Adams språk är hans namn dHelighetens Människa, och den Enföddes namn är eMänniskosonen, ja, Jesus Kristus, en rättfärdig fDomare som skall komma i tidens mitt.
  58 Därför ger jag dig en befallning att oförbehållsamt undervisa dina abarn om detta och säga:
  59 På grund av överträdelse kommer fallet, ett fall som medför död, och eftersom ni föddes in i världen genom vatten och blod och aanden som jag har skapat och på så sätt av bstoftet blev en levande själ, så måste även ni cfödas på nytt in i himmelriket av dvatten och av Anden och bli renade genom blod, ja, min Enföddes blod, så att ni kan bli heliggjorda från all synd och eåtnjuta det eviga livets ford i den här världen och evigt liv i den kommande världen, ja, odödlig ghärlighet.
  60 Ty genom avattnet håller ni budet, genom Anden är ni brättfärdiggjorda och genom cblodet är ni dheliggjorda.
  61 Därför är den given att förbli i er — himlens vittne, aHjälparen, den odödliga härlighetens frid, sanningen om allting, den som levandegör allt, som ger liv åt allt, som vet allt och har all makt i enlighet med visdom, barmhärtighet, sanning, rättvisa och dom.
  62 Och se, nu säger jag dig: Detta är afrälsningsplanen för alla människor genom min bEnföddes blod, hans som skall komma i tidens mitt.
  63 Och se, allting har sin avbild och allt är skapat och gjort för att avittna om mig, både det som är timligt och det som är andligt, det som är i himlarna ovan och det som är på jorden, och det som är i jorden, och det som är under jorden, både ovan och under: Allt vittnar om mig.
  64 Och det hände sig, när Herren hade talat med vår fader Adam, att Adam ropade till Herren, och han fördes bort av aHerrens Ande och bars ned i bvattnet och lades under vattnet och lyftes upp ur vattnet.
  65 Och sålunda döptes han och Guds Ande sänkte sig över honom, och sålunda aföddes han av Anden och blev levandegjord i sitt binre.
  66 Och han hörde en röst ur himlen som sade: Du är adöpt med eld och med den Helige Anden. Denne är Faderns och Sonens bvittne, härefter och för evigt.
  67 Och du är efter hans aorden som var utan dagars begynnelse eller års ände, från all evighet till all evighet.
  68 Se, du är aett i mig, en Guds son, och så kan alla bli mina bsöner. Amen.