Ett utdrag ur översättningen av Bibeln så som den uppenbarades för profeten Joseph Smith 1831: Matteus 23:39 och kapitel 24.
 
Jesus förutsäger att Jerusalems förstöring är nära förestående — Han talar även om Människosonens andra ankomst och om de ogudaktigas undergång.
 
  1 TY jag säger er att härefter skall ni inte se mig och veta att jag är den om vilken det är skrivet av profeterna, förrän ni säger: Välsignad är han som akommer i Herrens namn, på himlens moln och alla de heliga änglarna med honom. Då förstod hans lärjungar att han åter skulle komma till jorden sedan han blivit förhärligad och krönt på bGuds högra sida.
  2 Och Jesus gick ut och lämnade templet, och hans lärjungar kom till honom för att höra honom och sade: Mästare, visa oss rörande templets byggnader, eftersom du har sagt: De skall rivas ned och lämnas öde åt oss.
  3 Och Jesus sade till dem: Ser ni inte allt detta, och förstår ni det inte? Sannerligen säger jag er: Här, på detta tempel, skall det inte lämnas asten på sten som inte skall rivas ned.
  4 Och Jesus lämnade dem och gick upp på aOljeberget. Och när han satt på Oljeberget kom lärjungarna då de var ensamma fram till honom och sade: Säg oss när detta skall ske som du har sagt om templets förstöring och judarnas undergång, och vad är btecknet på din cankomst och på världens dände, eller de eogudaktigas undergång som är världens ände?
  5 Och Jesus svarade och sade till dem: Ta er i akt så att ingen bedrar er,
  6 ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och skall bedra många.
  7 Då skall de överlämna er åt alidande och skall döda er, och ni skall bli bhatade av alla folk för mitt namns skull.
  8 Och då skall många ta anstöt och skall förråda varandra och skall hata varandra.
  9 Och många falska profeter skall uppstå och skall bedra många.
  10 Och eftersom ondska skall råda i överflöd kommer mångas akärlek att kallna.
  11 Men den som förblir ståndaktig och inte låter sig övervinnas, han skall bli frälst.
  12 När ni därför ser aförödelsens styggelse som profeten bDaniel talade om rörande cJerusalems förstöring, då skall ni stå på den dheliga platsen. Låt den som läser förstå.
  13 Låt då de som är i Judeen fly bort till abergen.
  14 Låt den som är på hustaket fly och inte återvända för att hämta något ur sitt hus.
  15 Låt inte heller den som är ute på fältet vända tillbaka för att hämta sina kläder.
  16 Och ve dem som är med abarn, och även dem som ammar i de dagarna.
  17 Be därför Herren att er flykt inte skall ske om vintern, inte heller på sabbatsdagen.
  18 Ty då, i de dagarna, skall det komma stora prövningar över ajudarna och över bJerusalems invånare, sådana som Gud aldrig tidigare sänt över Israel sedan begynnelsen av deras rike intill denna tid. Nej, inte heller skall sådana någonsin åter sändas över Israel.
  19 Allt som har drabbat dem är endast början på de sorger som skall komma över dem.
  20 Och om de dagarna inte skulle förkortas skulle ingen av deras kött bli frälst, men för de enligt förbundet utvaldas skull skall de dagarna förkortas.
  21 Se, detta har jag talat till er om judarna. Och vidare: Om någon efter dessa dagars prövningar som skall drabba Jerusalem säger till er: Se, här är Kristus, eller: Där är han, så tro honom inte.
  22 Ty i de dagarna skall det även uppstå falska kristusgestalter och falska profeter som skall visa stora tecken och under för att om möjligt bedra även de verkligt utvalda, de som är utvalda enligt förbundet.
  23 Se, jag talar detta till er för de autvaldas skull, och även ni skall få höra om bkrig och rykten om krig. Se till att ni inte blir oroade, ty allt vad jag har sagt er måste ske. Men änden är ännu inte inne.
  24 Se, jag har sagt er det förut.
  25 Om de därför säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit. Se, han är i de hemliga kamrarna, så tro det inte,
  26 ty så som morgonens ljus kommer från aöster och lyser ända till väster och täcker hela jorden, så skall även Människosonens ankomst vara.
  27 Och nu framställer jag en liknelse för er. Se, där döda djurkroppar är, där skall örnarna samlas. På samma sätt skall mina utvalda asamlas från jordens fyra hörn.
  28 Och de skall höra om krig och rykten om krig.
  29 Se, jag talar för mina utvaldas skull, ty nation skall resa sig mot nation, och rike mot rike, och det skall bli ahungersnöd och farsoter och jordbävningar på olika platser.
  30 Och vidare: Eftersom ondska skall råda i överflöd, kommer människors kärlek att kallna, men den som inte låter sig övervinnas, han skall bli frälst.
  31 Och vidare: Detta evangelium om riket skall predikas i hela avärlden till ett vittnesbörd för alla nationer, och sedan skall änden komma, eller de ogudaktigas undergång.
  32 Och vidare skall förödelsens styggelse, som profeten Daniel talade om, gå i fullbordan.
  33 Och omedelbart efter de dagarnas prövningar skall asolen förmörkas, och månen skall inte ge sitt ljus, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.
  34 Sannerligen säger jag er: Det släktled i vilket allt detta visas skall inte dö bort förrän allt som jag har sagt er blir fullbordat.
  35 Även om de dagar skall komma då himmel och jord skall förgås, så skall ändå inte mina aord förgås, utan alla skall fullbordas.
  36 Och som jag sade förut, efter de dagarnas aprövningar, och sedan himlarnas krafter har skakats, då skall Människosonens tecken visa sig på himlen, och då skall alla jordens släkter sörja. Och de skall se Människosonen bkomma i himlens moln med makt och stor härlighet.
  37 Och den som bevarar mitt aord skall inte bli bedragen, ty Människosonen skall komma och han skall sända ut sina bänglar framför sig med basunens starka ljud, och de skall csamla återstoden av hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.
  38 Lär nu av afikonträdet en liknelse: När dess grenar ännu är mjuka och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren är nära för handen.
  39 På samma sätt skall mina utvalda, när de ser allt detta, veta att han är nära, ja, står för dörren.
  40 Men den dagen och den timmen akänner ingen till, nej, inte ens Guds änglar i himlen, utan endast min Fader.
  41 Men som det var i aNoas dagar så skall det också vara vid Människosonens ankomst,
  42 ty det skall bli med dem som det var i dagarna före afloden, ty ända till den dag Noa gick in i arken åt och drack de, gifte de och bortgifte de sig,
  43 och de visste inget förrän floden kom och tog bort dem allesammans. Så skall även Människosonens ankomst vara.
  44 Då skall det som står skrivet uppfyllas att i de asista dagarna skall två vara tillsammans ute på marken, den ena skall tas med, och den andra lämnas bkvar.
  45 Två skall mala vid kvarnen, den ena skall tas med, och den andra lämnas kvar.
  46 Och vad jag säger till en, det säger jag till alla människor. aVaka därför, ty ni vet inte vid vilken timme er Herre kommer.
  47 Men vet detta: Om husbonden hade känt till vid vilken vakt tjuven skulle komma, så skulle han ha vakat och inte ha tillåtit att hans hus bröts upp, utan han skulle ha varit redo.
  48 Var därför redo även ni, ty vid en timme ni inte anar kommer Människosonen.
  49 Vem är då en atrofast och förståndig tjänare, som hans herre har gjort till styresman över sitt hushåll för att ge dem mat i rätt tid?
  50 Välsignad är denne tjänare som hans herre, när han kommer, finner i färd med att göra så, och sannerligen säger jag er: Han skall göra honom till styresman över alla sina ägodelar.
  51 Men om den onde tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre adröjer med sin ankomst,
  52 och börjar slå sina medtjänare och äta och dricka med de druckna,
  53 då skall denne tjänares herre komma på en dag då han inte väntar honom, och vid en timme som han inte känner till,
  54 och han skall hugga honom i stycken och utse åt honom hans del bland hycklarna. Där skall vara gråt och atandagnisslan.
  55 Och sålunda kommer de ogudaktigas aände, enligt Moses profetia som lyder: De skall avskäras från folket. Dock är jordens ände ännu inte inne, men snart.