President John Taylor

Efter president Brigham Youngs död var de tolv apostlarnas kvorum, som John Taylor presiderade över, i tre år ledare för sista dagars heliga. Den 10 oktober 1880 inröstades John Taylor som president för kyrkan. President Taylor var en begåvad författare och journalist som publicerade en bok om försoningen och var redaktör för några av kyrkans viktigaste tidskrifter, bland annat Times and Seasons och Mormon. Vid många tillfällen visade han sitt mod och sin djupa hängivenhet till det återställda evangeliet, som när han frivilligt delade brödernas fängelsevistelse i Carthagefängelset, där han blev skjuten fyra gånger. Hans personliga motto "Guds rike eller ingenting" är betecknande för hans lojalitet mot Gud och kyrkan.
 
Missionsarbete
 
President Taylor var fast besluten att göra allt han kunde för att evangeliet skulle förkunnas för jordens ändar. Under generalkonferensen i oktober 1879 kallade han Moses Thatcher, kyrkans senast kallade apostel, att inleda missionsarbetet i Mexico City. Äldste Thatcher och två andra missionärer organiserade kyrkans första gren i Mexico City den 13 november 1879, med dr Plotino C Rhodacanaty som grenspresident. Dr Rhodacanaty hade omvänts till evangeliet efter att ha läst en spansk broschyr om Mormons bok, och efter att ha skrivit till president Taylor och bett om ytterligare information om kyrkan.
 
Med en kärntrupp på tolv medlemmar och tre missionärer började det återställda evangeliet långsamt att sprida sig bland det mexikanska folket. Den 6 april 1881 gick äldste Thatcher, Feramorz Young och en viss broder Païs upp på fem tusen meters höjd på Mount Popacatepetl och höll en kort invigningsceremoni. Äldste Thatcher knäböjde inför Herren och invigde landet Mexico och dess folk för att de skulle känna igen Herrens, deras sanne herdes, röst.
 
Äldste Thatcher återvände till Salt Lake City och rekommenderade att fler missionärer kallades att verka i Mexico. Snart verkade ett flertal unga män, bland annat Anthony W Ivins, en framtida medlem av första presidentskapet, i Mexico City. Som ett led i kyrkans ansträngningar i den mexikanska missionen publicerades år 1886 en spanskspråkig utgåva av Mormons bok. Berättelsen om Milton Trejo, som hjälpte till med översättningen av Mormons bok och annan kyrkans litteratur till spanska, visar hur Herren leder sitt verk.
 
Milton Trejo föddes i Spanien och växte upp utan att tillhöra någon särskild religion. Han gjorde militärtjänst på Filippinerna när han hörde talas om mormonerna i Klippiga bergen och fick en stark önskan att besöka dem. Senare blev han mycket sjuk och blev tillsagd i en dröm att han var tvungen att besöka Utah. När han återhämtat sig reste han till Salt Lake City. Han mötte Brigham Young och undersökte evangeliet. Han blev övertygad om att han funnit sanningen och blev medlem av kyrkan. Han var på mission i Mexico och var därefter förberedd, andligt och intellektuellt, att spela en viktig roll för att det spansktalande folket skulle kunna läsa Mormons bok på sitt eget språk.

President Taylor kallade också missionärer till att föra ut evangeliet till de indianer som bodde i västra Amerika. Amos Wrights ansträngningar var särskild fruktbara bland Shoshone-stammen i Wind River-reservatet i Wyoming. Efter bara några månaders arbete hade Wright döpt mer än 300 indianer, bland annat hövding Washakie. Sista dagars heliga-missionärer förde också ut evangeliet till de navajo-, pueblo- och zuniindianer som bodde i Arizona och New Mexico. Wilford Woodruff tillbringade ett år med att proselytera bland indianerna, bland annat hopi-, apache- och zuniindianerna. Ammon M Tenney hjälpte till med att döpa mer än 100 zuniindianer.
 
Missionärer fortsatte också att undervisa om evangeliet i England och i Europa. År 1883 erhöll den tyskfödde Thomas Biesinger, som bodde i Lehi, Utah, en kallelse att verka i den europeiska missionen. Han och Paul Hammer skickades till Prag i Tjeckoslovakien, en del av dåvarande Österrike-Ungern. Missionärerna var enligt lag förbjudna att proselytera och därför inledde de vanliga samtal med de personer som de träffade. Dessa konversationer kom ofta in på religion. Efter att ha verkat på detta sätt i en månad blev äldste Biesinger gripen och hölls fängslad i två månader. När han frigavs fick han förmånen att döpa Antonín Just, vars anklagelse hade lett till att han blev gripen. Broder Just blev den förste sista dagars helige som bodde i Tjeckoslovakien. 
Evangeliet predikades också i Polynesien. Två hawaiibor, äldsterna Kimo Pielo och Samuela Manoa, skickades till Samoa år 1862. De döpte omkring 50 människor och äldste Manoa bodde kvar på Samoa tillsammans med sina nyomvända vänner under de påföljande 25 åren. År 1887 erhöll Joseph H Dean från Salt Lake City, Utah, en kallelse att verka som missionär på Samoa. Äldste Manoa och hans trofasta hustru öppnade sitt hem för äldste Dean och hans hustru Florence, de första sista dagars heliga utanför Samoa som de hade träffat på mer än två decennier. Äldste Dean döpte snart 14 människor in i kyrkan och ungefär en månad senare höll han sin första predikan på det samoanska språket.X2X Sålunda inleddes på nytt missionsarbetet på ön.
 
Med början 1866, för att förhindra att spetälskan spreds, förflyttade regeringstjänstemän på Hawaii de människor som led av sjukdomen till halvön Kalaupapa på ön Molokai. År 1873 blev Jonathan och Kitty Napela, som var sista dagars heliga, förvisade dit. Endast Kitty led av sjukdomen, men Jonathan, som hade beseglats till henne i Salt Lake Endowment House, ville inte lämna henne ensam. Jonathan drabbades senare av sjukdomen och när han nio år senare fick besök av en god vän gick han knappast att känna igen. Under en tid presiderade han över de heliga på halvön, som år 1900 till antalet översteg tvåhundra. Kyrkans ledare glömde inte bort de trofasta medlemmar som led av denna tärande sjukdom och besökte ofta grenen för att se till deras andliga behov.X3X
 
Jubileumskonferensen
 
Den 6 april 1880 firade kyrkans medlemmar femtioårsdagen av kyrkans organiserande. De kallade det ett jubelår, liksom de forntida israeliterna hade kallat vart femtionde år. President Taylor efterskänkte många av de behövande medlemmarnas skulder till kyrkan. Kyrkan bidrog också med 300 kor och 2.000 får som skulle delas ut till dess "förtjänstfulla fattiga". Kyrkans hjälpföreningssystrar donerade nästan 35.000 skäppor vete till de behövande. President Taylor vädjade också till kyrkans medlemmar att efterskänka personliga skulder, särskilt för dem som hade det svårt. "Det är jubileumsdags!" förkunnade han.X5X De sista dagars heliga upplevde i rikt mått en anda av förlåtelse och glädje.
 
Den sista dagen av jubileumskonferensen i april 1880 var mycket rörande. Elva av de tolv apostlarna bar vittnesbörd på den avslutande sessionen. Orson Pratt, en av de ursprungliga medlemmarna av de tolv apostlarnas kvorum, talade om det tillfälle när hela kyrkan hade kommit samman i Peter Whitmer sr:s hem i Fayette, New York. Han erinrade om prövningarna, insamlingarna, förföljelserna och de sista dagars heligas lidanden, och kände sig tacksam över att han fortfarande "räknades bland detta folk". Sedan bar han vittnesbörd "om det stora verk som Herren vår Gud utfört under de gångna femtio åren".X6X Äldste Pratt hade bara några få månader kvar att leva och han kände glädje över att ha härdat ut till slutet som trofast sista dagars helig.
 
Två år före jubileumsfirandet hade president John Taylor godkänt upprättandet av en organisation som förmedlade undervisning till barnen. Denna första Primärförening hade möte i Farmington, Utah, omkring två och en halv mil norr om Salt Lake City, och i mitten av 1880-talet fanns det en Primärförening organiserad i nästan samtliga bosättningar med sista dagars heliga. Primärföreningen har nu vuxit till att omfatta miljontals barn över hela världen som varje vecka har förmånen att ta del av undervisning i evangeliet, musik och kamratskap.
 
Förföljelserna fortsätter
 
Under sitt arbete med bibelöversättningen i början av 1830-talet blev profeten Joseph Smith bekymrad över att Abraham, Jakob, David och andra ledare i Gamla testamentet hade mer än en hustru. Profeten bad om insikt och fick veta att vid särskilda tidpunkter, av speciella anledningar, och i efterlevnad till gudomligt givna lagar, var månggifte godkänt och anbefallt av Gud. Joseph Smith fick också veta att med gudomligt godkännande skulle somliga sista dagars heliga snart utväljas med prästadömets myndighet till att gifta sig med mer än en hustru. Ett antal sista dagars heliga utövade månggifte i Nauvoo, men ett offentligt tillkännagivande av denna lära och sedvänja gjordes inte förrän i augusti 1852 på generalkonferensen i Salt Lake City. Vid denna konferens tillkännagav äldste Orson Pratt, på uppdrag av president Brigham Young, att bruket att låta en man ha mer än en hustru var en del av Herrens upprättelse av allting (se Apg 3:19-21).
 
Många av Amerikas religiösa och politiska ledare blev mycket upprörda när de fick veta att de sista dagars heliga som bodde i Utah uppmuntrade ett äktenskapssystem som de betraktade som omoraliskt och okristligt. Ett stort politiskt korståg sattes igång mot kyrkan och dess medlemmar. Förenta Staternas kongress stiftade en lag som begränsade de sista dagars heligas frihet och som var till ekonomisk skada för kyrkan. Denna lag ledde slutligen till att regeringstjänstemän grep och fängslade de män som hade mer än en hustru och de fråntogs sin rösträtt, rätten till privatlivets helgd i hemmet och åtnjutandet av andra medborgerliga rättigheter. Hundratals trofasta sista dagars heliga män, och några kvinnor, satt under en tid i fängelser belägna i Utah, Idaho, Arizona, Nebraska, Michigan och South Dakota.
 
Förföljelserna intensifierades också för de många som hade accepterat kallelser att predika evangeliet, särskilt i södra Förenta Staterna. I juli 1878 blev till exempel äldste Joseph Standing brutalt mördad när han ägnade sig åt missionsarbete i närheten av Rome, Georgia. Hans missionsärskamrat, den framtida aposteln Rudger Clawson, undkom med knapp nöd att bli dödad. De heliga i Salt Lake City blev starkt påverkade av nyheten om mordet på äldste Standing, och tusentals människor var närvarande vid hans begravning i tabernaklet i Salt Lake City.
 
Äldsterna John Gibbs, William Berry, William Jones och Henry Thompson, reste runt i en stor del av Tennessee i ett försök att ändra allmänhetens uppfattning om kyrkan. En sabbatsmorgon i augusti 1844 vilade de upp sig i James Condors hem i närheten av Cane Creek i Tennessee. När äldste Gibbs studerade skrifterna för att hitta ett ämne till sitt nästa tal, störtade en pöbelhop ut från skogen och började skjuta. Äldste Gibbs och äldste Berry dödades. Äldste Gibbs, som var lärare, efterlämnade hustru och tre barn som närmast sörjande. Syster Gibbs förblev änka i 43 år och utbildade sig till barnmorska för att försörja sina barn. Hon stod fast vid evangeliet fram till sin död och såg fram emot en glädjefylld återförening med sin make. Brigham Henry Roberts, som var tillförordnad missionspresident vid tiden för morden, riskerade livet genom att förklädd gräva upp Gibbs och Berrys kroppar. Han återförde kropparna till Utah, där många församlingar höll minnesgudstjänster för att hedra de två äldsterna.
 
Missionärer i andra områden blev slagna tills blodet rann utmed ryggen på dem, och många bar ärren efter dessa slag ända till graven. Under denna tid var det inte lätt att vara medlem i kyrkan.
 
Många av kyrkans ledare höll sig gömda för att undvika att bli gripna av federala ämbetsmän som sökte efter män med fler än en hustru. Familjer fruktade nattliga intrång av dessa ämbetsmän. President George Q Cannon, Lorenzo Snow, Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds och många andra sattes i fängelse, där de fördrev tiden med att skriva böcker, undervisa och skriva brev till sina familjer. President John Taylor tvangs leva i exil i Kaysville, Utah, omkring 3 mil norr om Salt Lake City, där han avled den 25 juli 1887. Han var en man fylld av tro och mod, som hade helgat sitt liv åt sitt vittnesbörd om Jesus Kristus och åt att upprätta Guds rike på jorden.
 
President Wilford Woodruff
 
Wilford Woodruff var en av kyrkans mest framgångsrika missionärer och dessutom känd för sin profetiska insikt och sin lojalitet mot kyrkan. Han förde noggranna dagboksanteckningar, vilka bidragit med mycket information om kyrkans tidiga historia. Han verkade som president för de tolv apostlarnas kvorum när John Taylor avled, och nästan två år senare inröstades han som president för kyrkan.
 
Under hans ämbetstid intensifierades det politiska korståget mot sista dagars heliga, men kyrkan gick framåt. Tempel var i verksamhet i tre städer i Utah ? S:t George, Logan och Manti ? och Salt Lake-templet var nästan färdigbyggt. Dessa Herrens hus gjorde det möjligt för tusentals heliga att erhålla sina begåvningar och utföra förordningsarbete för sina döda släktingar. President Woodruff hade ett livslångt intresse för templet och släktforskningen. Vid många tillfällen förmanade han de heliga att utföra förordningar i templet för sina döda anförvanter.
 
Följande händelse framhåller betydelsen av det arbete som de heliga utförde för sina döda. I maj 1884 undertecknade biskop Henry Ballard, i Logans andra församling, tempelrekommendationer i sitt hem. Henrys nioåriga dotter, som pratade med vänner på trottoaren i närheten av sitt hem, såg två äldre män närma sig. De kallade på henne, gav henne en tidning och sade åt henne att lämna den till sin far.
 
Flickan gjorde som hon blivit tillsagd. Biskop Ballard såg att tidningen, Newbury Weekly News, var utgiven i England, och att den innehöll namnen på över 60 personer i hans egen och hans fars bekantskapskrets, tillsammans med genealogisk information. Denna tidning, daterad den 15 maj 1884, hade han fått bara tre dagar efter dess tryckning. I en tid där det ännu var lång tid kvar till flygtransporter, när det tog posten flera veckor att komma från England till västra Amerika, var detta ett underverk.
 
Nästa dag tog biskop Ballard med sig tidningen till templet och berättade hur han fått den för Marriner W Merrill, tempelpresidenten. President Merrill förkunnade: "Broder Ballard, någon på den andra sidan är mycket mån om att få sitt arbete utfört och visste att du skulle göra det om du fick denna tidning i din hand."X7X Tidningen finns bevarad i kyrkans historiska arkiv i Salt Lake City, Utah.
 
Trots förföljelsen uppmuntrade kyrkans ledare fortfarande kolonisering av obebodda områden i västra Amerika. Med början 1885 bosatte sig många sista dagars heliga-familjer i Sonora och Chihuahua, Mexico, där de grundade städer som Colonia Juárez och Colonia Díaz. Andra områden i norra Mexico fick också ta emot immigrerande medlemmar.
 
Kyrkans medlemmar försökte dessutom hitta platser norrut mot Canada som var möjliga att kolonisera. Charles O Card, som verkade som president för Cache Valley stav, grundade ett sista dagars heliga-samhälle i södra Alberta år 1886. Under vintern 1888 bodde över 100 sista dagars heliga i västra Canada, och fler anlände under 1890-talet, och bidrog med den arbetskraft som var nödvändig för att bygga ett bevattningssystem och en järnväg. Många av kyrkans ledare växte upp i Alberta.
 
Manifestet
 
När 1880-talet närmade sig sitt slut antog Förenta Staternas regering ytterligare lagar som fråntog dem som praktiserade månggifte rätten att rösta och verka i juryer, och kraftigt begränsade den egendom som kyrkan fick inneha. Sista dagars heliga-familjer fick utstå lidanden eftersom allt fler fäder fick gå under jorden. President Woodruff vädjade till Herren om vägledning. På kvällen den 23 september 1890 skrev profeten under inspiration ner manifestet, ett dokument som satte punkt för månggiftet för kyrkans medlemmar. Herren visade president Woodruff i en syn att om inte månggiftet upphörde skulle Förenta Staternas regering överta templen och sålunda göra slut på arbetet för de levande och döda.
 
Den 24 september 1890 stöddes manifestet av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum. De heliga godkände det på generalkonferensen i oktober 1890. I dag ingår detta dokument som officiellt tillkännagivande 1 i Läran och förbunden.
 
Efter kyrkans åtgärd utfärdade federala ämbetsmän amnesti för de sista dagars heliga män som dömts för att ha brutit mot antipolygamilagarna och en stor del av förföljelserna upphörde. Men, som president Woodruff förklarade: "Jag skulle hellre ha släppt taget om alla våra tempel. Jag skulle hellre ha gått i fängelse, och låtit varje annan man göra det, om inte himmelens Gud hade befallt mig att göra det som jag gjorde. Och när tiden var inne framstod allt tydligt för mig. Jag gick inför Herren och skrev ner vad Herren befallde mig att skriva ner" (utdrag ur tre tal av president Wilford Woodruff om manifestet", ingår numera efter Officiellt tillkännagivande ? 1). Gud, inte Förenta Staternas kongress, låg bakom månggiftets officiella upphörande.
 
Genealogiska föreningen
 
Långt innan de sista dagars heliga grundade en genealogisk förening hade kyrkans medlemmar samlat uppteckningar om sina döda anförvanters liv. Wilford Woodruff, Orson Pratt och Heber J Grant var bland dem som sökte upp namnen på tusentals döda släktingar vilka de utförde templets förordningar för. År 1894 anbefallde första presidentskapet organiserandet av en genealogisk förening med äldste Franklin D Richards som dess förste ledare. Ett bibliotek upprättades, och representanter från föreningen sökte i hela världen efter namn på människor som templets förordningar kunde utföras för. Denna förening ledde fram till att kyrkans genealogiska avdelning bildades.
 
Under generalkonferensen i april 1894 tillkännagav president Woodruff att han fått en uppenbarelse om släktforskningsarbetet. Han förkunnade att det var Guds önskan att de sista dagars heliga "spårar sina släktlängder så långt tillbaks de kan, och att de beseglas till sina fäder och mödrar. Låt barnen beseglas till sina föräldrar och låt denna kedja sträcka sig bakåt så långt det går ... Detta är Herrens vilja till sitt folk", sade han, "och när ni begrundar det tror jag att ni kommer att finna att det är sant".X8X De sista dagars heliga uppmuntras fortfarande att söka efter uppteckningar om sin döda förfäder och utföra templets förordningar för dem.
 
Från 1885 till 1900 utförde många av kyrkans medlemmar släktforskningsmissioner. De inbjöds till Salt Lake City för att få en välsignelse av en generalauktoritet inför sin mission. De erhöll också ett missionärskort och ett brev med en kallelse. De besökte släktingar, skrev upp namn från gravstenar, studerade kyrkoböcker och familjebiblar och återvände hem med värdefull information som möjliggjorde utförandet av tempeltjänst. Många missionärer berättade om andliga upplevelser som gav dem den fasta förvissningen om att Herren var med dem och ofta vägledde dem till en viktig källa eller släkting.X9X
 
Invigningen av Salt Lake-templet
 
President Wilford Woodruff helgade en stor del av sitt liv åt tempeltjänsten. Han var den förste presidenten för templet i S:t George, och han invigde templet i Manti. Nu, fyrtio år efter det att hörnstenen till Salt Lake-templet hade lagts, såg president Woodruff med stor förväntan fram emot invigningen av denna milstolpe inom tempelbyggandet. Invigningsmöten hölls från den 6 april till 18 maj 1893, och omkring 75.000 människor var närvarande.X10X
 
Efter det inledande invigningsmötet den 6 april skrev president Woodruff i sin dagbok: "Guds ande och kraft vilade på oss. Profetians och uppenbarelsens anda var med oss, folkets hjärtan vidrördes och många ting uppenbarades för oss."X11X Somliga sista dagars heliga såg änglar, medan andra såg tidigare presidenter och andra avlidna ledare för kyrkan.X12X
 
När president Woodruff firade sin nittioårsdag fylldes tabernaklet på tempelområdet med tusentals söndagsskolebarn som skulle fira honom. Han var djupt rörd och med stor känsla berättade han för den unga församlingen om att han som tioåring hade besökt en protestantisk söndagsskola och läst om apostlar och profeter. När han återvände hem hade han bett om att få leva tillräckligt länge för att få se apostlar och profeter ännu en gång på jorden. Nu befann han sig i närvaro av män som var både apostlar och profeter. Hans böner hade besvarats många gånger om.X13X
 
Ett år senare, den 2 september 1898, avled president Woodruff under ett besök i San Francisco.
 
President Lorenzo Snow och tiondet
 
Efter president Woodruffs död blev Lorenzo Snow, president för de tolvs kvorum, president för kyrkan. Han var en klok och kärleksfull ledare som var väl förberedd för sin uppgift. Han hade känt och undervisats av samtliga föregående profeter i de sista dagarna. I november 1900 berättade han för de heliga som var församlade i tabernaklet att han ofta besökt profeten Joseph Smith och hans familj, ätit vid hans bord och haft enskilda samtal med honom. Han visste att Joseph var en Guds profet, eftersom Herren hade visat honom denna sanning "på ett mycket klart och fullständigt sätt".X14X
 
Under president Snows ämbetstid ställdes kyrkan inför allvarliga ekonomiska svårigheter, orsakade av den federala regeringens lagstiftning mot månggifte. President Snow begrundade och bad om vägledning om hur kyrkan skulle kunna bli fri från sin försvagande skuld. Efter generalkonferensen i april 1899 kände han sig inspirerad att besöka S:t George, Utah. Medan han talade vid ett möte där gjorde han ett kort uppehåll, och när han fortsatte, förkunnade han att han erhållit en uppenbarelse. Kyrkans folk hade försummat tiondelagen, och Herren hade sagt till honom att om kyrkans medlemmar mera trofast betalade ett fullt tionde skulle välsignelser utgjutas över dem.
 
Profeten talade om tiondets betydelse inför församlingar över hela Utah. De heliga följde hans råd och det året betalade de dubbelt så mycket tionde som föregående år. År 1907 ägde kyrkan tillräckligt med medel för att betala alla sina fordringsägare och bli skuldfri.
 
År 1898, vid en mottagning för Unga kvinnors generalkommitté, tillkännagav president George Q Cannon att första presidentskapet hade beslutat att "kalla några av våra kloka kvinnor att gå på mission".X15X Före denna tidpunkt hade en del systrar åtföljt sin män på missionsfältet, men detta var första gången som kyrkan officiellt kallade och avskilde systrar som missionärsambassadörer för Herren Jesus Kristus. Även om systrarna inte är förpliktade att verka som missionärer, har tusentals systrar under de senaste decennierna utnyttjat denna förmån att trofast tjäna Herren som heltidsmissionärer.
 
President Lorenzo Snow ledde kyrkan in i det tjugonde århundradet. När det nya seklet randades hade kyrkan 43 stavar, 20 missioner och 967 församlingar och grenar. Det fanns 283.765 medlemmar, varav de flesta bodde i Klippiga bergen i Förenta Staterna. Fyra tempel var i verksamhet, och Juvenile Instructor, Improvement Era och Young Women's Journal innehöll artiklar om kyrkan för sina medlemmar. Rykten cirkulerade att åtminstone en ny mission skulle öppnas, och de sista dagars heliga kunde knappast föreställa sig vad de nästföljande hundra åren skulle föra med sig. Ändå var de övertygade om att profetiorna om kyrkans framtid skulle uppfyllas.
 
Tusentals heliga samlades för att bevittna när templets slutsten kom på plats i Salt Lake City, den 6 april 1892.