De sista dagars heliga som hade tagit sig till Nauvoo fick ett varmt välkomnande av generösa invånare i staden Quincy. Efter profeten Joseph Smiths återkomst från fängelsevistelsen i Liberty flyttade de heliga ungefär sex mil norrut längs med Missourifloden. Där dränerade de stora träsk i området och började bygga staden Nauvoo vid en krök av floden. Staden sjöd snart av aktivitet och handel när de heliga samlades från alla delar av Förenta Staterna, Canada och England. Inom fyra år hade Nauvoo blivit en av de största städerna i Illinois.   

Kyrkans medlemmar hade det relativt fredligt, trygga i förvissningen om att en profet vandrade och arbetade bland dem. Hundratals missionärer som kallats av profeten lämnade Nauvoo för att förkunna evangeliet. Ett tempel byggdes, tempelbegåvningen erhölls, församlingar organiserades för första gången, stavar upprättades, Hjälpföreningen organiserades, Abrahams bok publicerades och viktiga uppenbarelser erhölls. I mer än sex år visade de heliga prov på anmärkningsvärd enighet, tro och lycka, alltefter som deras stad blev en flitens och sanningens fyrbåk.
 
Nauvoo-missionärernas uppoffringar
 
När de heliga började att bygga hem och plantera grödor insjuknade många av dem i malaria, en infektionssjukdom som bland annat ledde till feber och frossa. Bland de insjuknade ingick större delen av de tolv och Joseph Smith själv. Den 22 juli 1839 reste sig profeten upp från sin sjukbädd, fylld av Guds kraft. Genom att använda prästadömets kraft botade han sig själv och de sjuka i sitt eget hus, och därefter uppmanade han dem som bodde i tält på hans gårdsplan att bli friska. Många blev botade. Profeten gick från tält till tält och från hus till hus och välsignade alla. Det var en av de stora dagarna av tro och helbrägdagörelse i kyrkans historia.
 
Under denna period kallade profeten de tolv apostlarnas kvorum att bege sig till England på mission. Äldste Orson Hyde, en medlem av de tolvs kvorum, sändes till Jerusalem för att inviga Palestina för insamlingen av det judiska folket och andra barn till Abraham. Missionärer skickades ut för att predika över hela Förenta Staterna och östra Canada, och Addison Pratt och andra erhöll kallelser till Stillahavsöarna.
 
Dessa bröder gjorde stora uppoffringar när de lämnade sina hem och familjer för att lyda kallelsen att tjäna Herren. Många av de tolvs medlemmar insjuknade i malaria när de förberedde sin avresa till England. Wilford Woodruff, som var mycket sjuk, lämnade sin hustru, Phoebe, nästan utan mat och livets nödtorft. George A Smith, den yngste aposteln, var så sjuk att han var tvungen att bäras till vagnen, och en man som såg honom frågade kusken om de hade plundrat kyrkogården. Bara Parley P Pratt, som tog med sig sin hustru och sina barn, hans bror Orson Pratt och John Taylor var friska när de lämnade Nauvoo, även om äldste Taylor senare blev mycket sjuk och nästan dog på resan till New York City.
 
Brigham Young var så sjuk att han inte ens kunde gå ett kort stycke utan hjälp, och hans följeslagare, Heber C Kimball, mådde inte bättre. Deras hustrur och familjer var också sängliggande och lidande. När apostlarna nådde fram till en vägkrök vid en kulle ett kort stycke från sina hem, båda liggande i en vagn, kändes det som om de inte kunde stå ut med att lämna sina familjer i en så ömkansvärd situation. På Hebers förslag kämpade de sig upp på fötter, vinkade med hattarna över huvudena och ropade tre gånger: "Hurra, hurra för Israel." Deras hustrur, Mary Ann och Vilate, fick tillräcklig styrka för att kunna stiga upp, och medan de lutade sig mot dörrkarmen ropade de: "Farväl, Gud välsigne er." De två männen återvände till sina vagnsbäddar i en anda av glädje och tillfredsställelse över att se sina hustrur stå upp, istället för att ligga sjuka till sängs.
 
De familjer som stannade kvar visade sin tro när de uppoffrade sig för att stödja dem som hade accepterat missionskallelser. När Addison Pratt kallades på mission till "Sandwich-öarna" (nuvarande Hawaii), förklarade hans hustru Louisa Barnes Pratt: "Mina fyra barn behövde gå i skolan och få kläder, och inga pengar skulle finnas kvar åt mig ... Mitt hjärta kändes först svagt, men jag beslutade mig för att lita på Herren och modigt möta livets svårigheter, och glädja mig över att min man ansågs värdig att predika evangeliet."
 
Louisa och hennes barn begav sig till hamnen för att ta farväl av sin make och far. När de återvände hem berättade Louisa att "vi började känna oss betryckta. Det dröjde inte länge förrän åskan började dåna. En familj, som bodde på andra sidan gatan, hade ett hus som läckte. Det var bräckligt och osäkert. Snart kom alla över för att finna säkerhet i stormen. Vi var tacksamma när vi såg dem komma in till oss. De talade tröstande ord till oss, sjöng psalmer, och brodern bad med oss och stannade tills stormen var över."X1X
 
Strax efter Addisons avfärd drabbades hans lilla dotter av kopporna. Sjukdomen var så smittsam att det förelåg en verklig fara för den prästadömsbroder som eventuellt skulle besöka Pratts, så Louisa bad med tro och "näpste febern". Elva små blemmor slog ut på hennes dotters kropp, men sjukdomen utvecklades aldrig. Inom några dagar hade febern försvunnit. Louisa skrev: "Jag visade flickan för en bekant med samma sjukdom. Han sade att det var ett angrepp men att jag hade besegrat det med tro."X2X
 
De missionärer som lämnade Nauvoo och gjorde så stora uppoffringar förde in tusentals människor i kyrkan. Många av dem som omvände sig visade också tro och mod i anmärkningsvärt hög grad. Mary Ann Weston bodde i England tillsammans med William Jenkins familj medan hon utbildade sig till sömmerska. Broder Jenkins omvändes till evangeliet och Wilford Woodruff kom till huset för att besöka familjen. Bara Mary Ann var hemma för tillfället. Wilford satte sig vid brasan och sjöng: "Skall jag av rädsla för människor förneka den Ande jag inom mig känner". Mary Ann såg på honom när han sjöng, och hon berättar att "han såg så fridsam och lycklig ut. Jag tänkte att det måste vara en god man och att det evangelium han predikade måste vara sant".X3X
 
Genom sin samvaro med kyrkans medlemmar blev Mary Ann snart omvänd till evangeliet och döptes ? den enda i hennes familj som tog emot budskapet om det återställda evangeliet. Hon gifte sig med en medlem i kyrkan, som avled fyra månader senare, delvis på grund av en misshandel han utsattes för av en pöbelhop som hade för avsikt att störa en kyrklig sammankomst. Helt ensam gick hon ombord på ett skepp som var fyllt med andra sista dagars heliga, och som var på väg till Nauvoo. Hon lämnade sitt hem, sina vänner och sina icke troende föräldrar. Hon återsåg aldrig sin familj.
 
Hennes mod och beslutsamhet blev slutligen till välsignelse för många människor. Hon gifte sig med Peter Maughan, en änkeman, och bosatte sig i Cache Valley i norra Utah. Där fostrade hon en stor, trofast familj, som hedrade både kyrkan och hennes namn.
 
Standardverken
 
Under Nauvoo-tiden publicerades några av de skrifter som senare skulle kallas Den kostbara pärlan. Denna bok innehåller utdrag ur Moses bok, Abrahams bok, ett utdrag ur Matteus evangelium, utdrag ur Joseph Smiths skrifter och Trosartiklarna. Dessa dokument skrevs eller översattes av Joseph Smith under ledning av Herren.  
 
De heliga hade nu de skrifter som skulle komma att utgöra kyrkans standardverk: Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Dessa böcker är av omätligt värde för Guds barn, eftersom de undervisar om evangeliets grundläggande sanningar och leder den uppriktige sökaren till kunskap om Gud Fadern och hans Son, Jesus Kristus. Ytterligare uppenbarelser har bifogats våra nutida skrifter enligt Herrens anvisningar genom sina profeter.
 
Templet i Nauvoo
 
Endast femton månader efter Nauvoos grundläggning tillkännagav första presidentskapet, i lydnad till en uppenbarelse, att tiden nu hade kommit att "uppföra ett hus för bön, ett hus för ordning, ett hus för gudsdyrkan, där förordningarna kan utföras i överensstämmelse med hans gudomliga vilja".X4X Trots att de sista dagars heliga var fattiga och kämpade för att försörja sina egna familjer åtlydde de sina ledares kall, och började donera tid och tillgångar för att bygga ett tempel. Mer än 1.000 män donerade var tionde dags arbete. Louisa Decker, en ung flicka, tog intryck av att hennes mor sålde sitt porslin och fina sängtäcke som bidrag till templet.X5X  Andra sista dagars heliga gav hästar, vagnar, kor, grisar och säd för att hjälpa till med tempelbygget. Kvinnorna i Nauvoo ombads att bidra med sina tiocentare och encentsmynt till tempelfonden.
 
Caroline Butler hade inga encentare eller tiocentare att bidra med, men hon ville mycket gärna bidra med någonting. En dag medan hon var på väg till staden i en vagn såg hon två döda bisonoxar. Plötsligt visste hon vad hon kunde ge som tempelgåva. Hon och hennes barn drog bort det långa håret från oxarnas manar och tog det med sig hem. De tvättade och kardade håret och spann det till grovt garn. Sedan stickade de åtta par tjocka vantar som gavs till de stenhuggare som arbetade på templet i den stränga vinterkylan.X6X
 
Mary Fielding Smith, hustru till Hyrum Smith, skrev till en sista dagars helig-kvinna i England. Inom ett år hade denna samlat in 50.000 pennies, som vägde 197 kilo, vilket skeppades till Nauvoo. Bönder donerade oxspann och vagnar. Andra sålde en del av sina markområden och donerade pengarna till byggnadskommittén. Många klockor och vapen överlämnades. De heliga i Norway, Illinois, skickade 100 får till Nauvoo för att användas av tempelkommittén.
 
Brigham Young erinrade sig: "Vi arbetade mycket hårt på templet i Nauvoo under en period då det var svårt att få tag i bröd och andra förnödenheter som arbetarna kunde äta." Men ändå rådde president Young dem som hade hand om templets fonder att ge bort allt mjöl som de hade, övertygad om att Herren skulle se till att det fanns tillräckligt. Strax därefter kom Joseph Toronto, en nyomvänd till kyrkan från Sicilien, till Nauvoo, och han hade med sig 2.500 dollar i guld, vilka han lade framför brödernas fötter.X7X Denna summa, som broder Toronto hade sparat ihop under hela sitt liv, användes för att fylla på mjölet och för att köpa andra välbehövliga förnödenheter.
 
Strax efter de heligas ankomst till Nauvoo uppenbarade Herren genom profeten Joseph Smith att dop kunde utföras för avlidna förfäder som inte hade hört evangeliet (se L&F 124:29-39). Många heliga fann stor tröst i löftet att de döda kan få samma välsignelser som de som tar emot evangeliet här på jorden.
 
Profeten fick också en viktig uppenbarelse med de lärdomar, förbund och välsignelser som nu kallas för tempelbegåvningen. Avsikten med denna heliga förordning var att möjliggöra för de heliga "att säkerställa fullheten av de välsignelser" som förbereder dem för att "komma upp till och vistas i ... Elohims närvaro i de eviga världarna".X8X Efter att ha mottagit begåvningen kunde män och hustrur genom prästadömets kraft beseglas till varandra för tid och all evighet. Joseph Smith insåg att hans tid på jorden var kort, och därför började han medan templet fortfarande var under konstruktion att förläna begåvningen till utvalda trofasta efterföljare i det övre rummet i sitt röda tegelhus.
 
Även efter mordet på profeten Joseph Smith, när de heliga insåg att de strax måste lämna Nauvoo, påskyndade de sitt arbete på att slutföra templet.  Vindsvåningen på det ofärdiga templet invigdes som en del av den byggnad där begåvningen kunde förlänas. De heliga var så ivriga att erhålla denna heliga förordning att Brigham Young, Heber C Kimball och andra av de tolv apostlarna stannade kvar i templet både dag och natt, och inte sov mer än omkring fyra timmar per natt. Mercy Fielding Thompson var ansvarig för tvätt och strykning av tempelkläderna, och hade dessutom överinseende över matlagningen. Hon bodde också i templet, och ibland arbetade hon hela natten för att ha allting klart till nästa dag. Andra medlemmar var lika hängivna.
 
Hur kommer det sig att dessa heliga arbetade så hårt för att slutföra en byggnad som de snart skulle lämna bakom sig? Nästan 6.000 heliga erhöll sin begåvning innan de lämnade Nauvoo. När de riktade sina blickar mot emigrationen västerut var de fasta i tron och förvissade om att deras familjer var beseglade tillsammans för evigt. Tårdränkta ansikten, redo att fortsätta efter att ha begravt ett barn eller en maka på Amerikas väldiga slätter, hade till stor del fått sin beslutsamhet genom löftena i de förordningar som de hade tagit emot i templet.
 
Hjälpföreningen
 
Medan templet i Nauvoo höll på att byggas anställde Sarah Granger Kimball, hustru till Hiram Kimball och en av stadens mest förmögna invånare, en sömmerska vid namn Margaret A Cooke. I en önskan att främja Herrens verk donerade Sarah tyg till skjortor åt de män som arbetade på templet, och Margaret samtyckte till att sy dem. Strax därefter ville också några av Sarahs grannar vara med och sy skjortor. Systrarna kom samman i Kimballs vardagsrum och beslutade sig för att formellt organisera sig. Eliza R Snow blev ombedd att skriva en konstitution och stadgar till den nya föreningen.
 
Eliza lade fram det fullständiga dokumentet för profeten Joseph Smith, som förklarade att det var den bästa konstitution han hade sett. Men han kände sig manad att utveckla visionen om vad kvinnorna kunde uträtta. Han bad dem att vara med på ett annat möte där han skulle organiserade dem till Nauvoos kvinnliga hjälpförening. Emma Smith, profetens hustru, blev föreningens första president.
 
Joseph talade om för systrarna att de skulle erhålla "undervisning enligt den ordning som Gud upprättat, genom dem som utsetts att leda ? och nu vrider jag om nyckeln för er i Guds namn, och från och med nu skall Hjälpföreningen glädja sig, och kunskap och intelligens skall flöda ner ? detta är begynnelsen till bättre tider för denna förening."X9X
 
Strax efter det att föreningen bildats besökte en kommitté samtliga fattiga i Nauvoo, bedömde deras behov, och utbad sig om donationer för att hjälpa dem. Donationer i kontanter, och intäkter från försäljningen av mat och sängkläder, gav möjlighet till skolgång för behövande barn. Lin, ull, garn, takplattor, tvål, ljus, plåtvaror, smycken, korgar, täcken, filtar, lökar, äpplen, mjöl, bröd, kex och kött donerades till dem som behövde hjälp.
 
Förutom att hjälpa de fattiga hade Hjälpföreningens systrar gemensamma andliga möten. Eliza R Snow rapporterade att under ett möte "reste sig nästan alla upp och talade, och likt ett renande vatten blev varje hjärta vederkvickt av Herrens ande".X10X Dessa systrar bad för varandra, stärkte varandras tro och helgade sina liv och tillgångar åt att hjälpa till att främja Sions sak.
 
Martyrdöden
 
Även om åren i Nauvoo erbjöd de heliga många lyckliga stunder uppstod snart förföljelser igen, som kom att kulminera i mordet på Joseph och Hyrum Smith. Detta var en mörk och dyster period som alltid skulle ihågkommas. Louisa Barnes Pratt beskrev hur hon kände sig när hon fick höra om martyrskapet. Hon skrev: "Natten var stilla och det var fullmåne. En dödens natt tycktes det, och allting samverkade för att göra den dyster! Man hörde kyrkans ledare kalla samman männen och på avstånd lät det som begravningsklockor. Kvinnorna samlades i grupper, grät och bad, några önskade fruktansvärda straff för mördarna, medan andra erkände Guds hand i det som hade hänt."X11X
 
På samma sätt som Louisa Barnes Pratt mindes många sista dagars heliga händelserna den 27 juni 1844 som en tid av tårar och brustna hjärtan. Martyrskapet var den mest tragiska händelsen i kyrkans tidiga historia. Men det var inte oväntat.
 
Vid åtminstone 19 olika tillfällen, med början så tidigt som 1829, hade Joseph Smith sagt till de heliga att han troligen inte skulle lämna detta liv på ett fridfullt sätt.X12X Även om han kände på sig att hans fiender en dag skulle ända hans liv så visste han inte när det skulle ske. När våren 1844 övergick i sommar arbetade fiender både inom och utom kyrkan på att förgöra Joseph. Thomas Sharp, redaktör för en närbelägen tidning och ledare inom Hancock Countys antimormonparti, förespråkade offentligt att profeten skulle mördas. Invånargrupper, avfällingar och världsliga ledare konspirerade om att förgöra kyrkan genom att förgöra dess profet.
 
Guvernören i Illinois, Thomas Ford, skrev till Joseph Smith och insisterade på att medlemmarna i stadsfullmäktige skulle ställas inför rätta för uppvigling inför en jury med icke-mormoner. Han sade att endast en sådan rättegång skulle tillfredsställa folket. Han lovade männen fullständigt beskydd, även om profeten inte trodde att han skulle kunna uppfylla sitt löfte. När det visade sig att det inte fanns några andra alternativ överlämnade sig profeten, hans bror Hyrum, John Taylor och andra till att bli gripna, helt medvetna om att de inte var skyldiga till några brott.
 
När profeten förberedde sig för att lämna Nauvoo och bege sig till länsstaden Carthage omkring tre mil bort, visste han att han såg sin familj och sina vänner för sista gången. Han profeterade: "Jag går som ett lamm till slaktbänken men jag är lugn som en sommarmorgon."X13X
 
När profeten gav sig iväg vandrade B Rogers, som hade arbetat på Josephs gård i mer än tre år, och två andra pojkar över fälten och satte sig på järnstaketet i väntan på att deras vän och ledare skulle passera. Joseph stannade sin häst bredvid pojkarna och sade till milissoldaterna som åtföljde honom: "Mina herrar, detta är min gård och detta är mina pojkar. De tycker om mig och jag tycker om dem." Efter att ha skakat hand med pojkarna satt han upp på hästen och fortsatte att rida döden till mötes.X14X
 
Dan Jones, en nyomvänd från Wales, förenade sig med profeten i Carthagefängelset. Den 26 juni 1844, den sista natten i livet, hörde Joseph gevärseld, lämnade sängplatsen och lade sig på golvet bredvid Jones. Profeten viskade: "Är du rädd för att dö?" "När vi arbetar för ett sådant verk tycker jag inte att döden är något att vara rädd för", svarade Jones. "Du kommer att se Wales än en gång innan du dör och uppfylla den mission till vilken du utsetts", profeterade Joseph. Tusentals trofasta sista dagars heliga åtnjuter idag kyrkans välsignelser på grund av att Dan Jones senare utförde en hedervärd och framgångsrik mission i Wales.
 
Strax efter klockan 17.00 den 27 juni 1844 stormades fängelset i Carthage av en pöbelhop om cirka 200 män med svärtade ansikten. De sköt och dödade Joseph och hans bror Hyrum, och skadade allvarligt John Taylor. Endast Willard Richards förblev oskadd. När pöbeln fick höra ropen "mormonerna kommer" flydde de, liksom större delen av invånarna i Carthage. Willard Richards tog hand om den sårade John Taylor, och båda sörjde sina mördade ledare. Hyrums kropp låg inuti fängelset, medan Joseph, som hade fallit från ett fönster, låg bredvid brunnen på utsidan.
 
En av de första sista dagars heliga som anlände till mordplatsen var de döda martyrernas bror Samuel. Han och andra hjälpte Willard Richards med att förbereda kropparna för den långa, sorgliga återfärden till Nauvoo.
 
I Warsaw, Illinois, lagade under tiden en medlemsfamilj med James Cowley i spetsen, sitt kvällsmål. Fjortonårige Matthias hörde att det rådde en ovanligt upphetsad stämning i staden och förenade sig med en folksamling. Huvudtalaren såg den unge Cowley och beordrade honom att gå hem till sin mor. Pojkar som inte var medlemmar i kyrkan följde efter och kastade skräp på honom innan han flydde undan genom att springa igenom en grannes gårdsplan.

Eftersom Matthias trodde att det hade lugnat ner sig började han att gå till floden för att hämta en hink vatten. Medlemmar av pöbeln fick syn på honom och betalade en berusad skräddare för att kasta honom i floden. När Matthias stannade för att sänka ner hinken fångades han av skräddaren som grep honom i nacken och sade: "Nu ... lille mormon, ska jag dränka dig." Matthias sade: "Jag frågade honom varför han skulle dränka mig och om jag någonsin hade gjort honom illa? Nej, sade han, 'jag ska inte dränka dig ... du är en bra pojke, du kan gå hem.'" Den kvällen försökte pöbeln tre gånger att sätta eld på Cowleys hem, men genom tro och böner blev familjen beskyddad.X16X Matthias Cowley växte upp och förblev trofast mot kyrkan; Hans son Matthias och sonson Matthew verkade senare i de tolv apostlarnas kvorum.
 
Guvernören i Illinois, Thomas Ford, skrev om martyrskapet: "Många trodde att mordet på bröderna Smith skulle göra slut på mormonerna och skingra dem, men istället kom de närmare varandra än någonsin och fick förnyad kraft i sin tro."X17X Ford skrev också: "En begåvad man som Paulus, en utmärkt talare som genom sin vältalighet kan dra till sig tusentals människor ... kan lyckas med att andas in nytt liv i [mormonkyrkan] och få martyrnamnet Joseph att klinga ... högt och vidröra människornas hjärtan." Ford kände fruktan för att detta skulle hända och att hans namn, på samma sätt som Pilatus och Herodes namn, skulle bli "ökänt för eftervärlden".X18X Fords rädsla visade sig befogad.
 
President John Taylor återhämtade sig från sina sår och skrev senare en hyllning till de mördade ledarna. Den utgör nu kapitel 135 av Läran och förbunden. Han sade: "Joseph Smith, Herrens profet och siare, har gjort mera ? Jesus allena undantagen ? för människornas frälsning i denna världen än någon annan människa, som levat här ... Han var stor i livet och stor i döden i Guds folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget blod. Så har ock hans broder Hyrum. I livet voro de icke söndrade och i döden voro de ej åtskilda ... De levde i ära, de dogo med ära och ära är deras eviga belöning" (L&F 135:3, 6).
 
Successionen inom presidentskapet
 
När profeten Joseph och Hyrum Smith mördades i Carthagefängelset var många av medlemmarna i de tolvs kvorum och andra ledare i kyrkan på mission och borta från Nauvoo. Det gick flera dagar innan dessa män fick kunskap om dödsfallen. När Brigham Young fick höra nyheterna visste han att nycklarna till prästadömets ledarskap fortfarande fanns inom kyrkan, för dessa nycklar hade getts till de tolvs kvorum. Men inte alla medlemmar i kyrkan förstod vem som skulle ersätta Joseph Smith som Herrens profet, siare och uppenbarare.
 
Sidney Rigdon, förste rådgivare i första presidentskapet, anlände från Pittsburg, Pennsylvania, den 3 augusti 1844. Under det år som föregick denna tidpunkt hade han handlat på ett sätt som gick stick i stäv med de råd profeten Joseph Smith gett, och han hade fjärmat sig från kyrkan. Han vägrade träffa de tre medlemmar av de tolv som redan befann sig i Nauvoo och talade istället till en stor grupp heliga som samlats för att hålla sina söndagsmöten. Han berättade för dem om en syn han haft och i vilken han fått veta att ingen skulle ersätta Joseph Smith. Han sade att en väktare skulle utses åt kyrkan och att denne väktare var Sidney Rigdon. Få heliga stödde honom.
 
Brigham Young, presidenten för de tolv apostlarnas kvorum, återvände inte till Nauvoo förrän den 6 augusti 1844. Han förkunnade att han bara ville veta "vad Gud säger" om vem som skulle leda kyrkan.X19X De tolv sammankallade till ett möte torsdagen den 8 augusti, 1844. Sidney Rigdon talade på morgonsessionen i mer än en timme. Han vann få om ens några anhängare till den position han intagit.
 
Brigham Young talade sedan kortfattat, och tröstade de heligas hjärtan. När Brigham talade, berättade George Q Cannon senare, "var det Josephs egen röst", och "i folkets ögon tycktes det som om Joseph själv stod framför dem".X20X William C Staines vittnade om att Brigham Young hade talat med profeten Josephs egen röst. "Jag trodde att det var han", sade Staines, "och det gjorde också tusentals andra som lyssnade till honom".X21X Wilford Woodruff erinrade sig också dessa underbara ögonblick och skrev: "Om jag inte hade sett honom med mina egna ögon så hade inte någon kunnat övertyga mig om att det inte var Joseph Smith, och var och en kan vittna om detta som var bekant med dessa två män".X22X Denna förunderliga manifestation, som många var vittne till, övertygade de heliga om att Herren hade valt Brigham Young till att efterträda Joseph Smith som ledare för kyrkan.  
 
På eftermiddagsmötet talade återigen Brigham Young. Han vittnade om att profeten Joseph hade ordinerat apostlarna till att inneha nycklarna till Guds rike över hela världen. Han profeterade att de som inte följde de tolv inte skulle få ha någon framgång och att endast apostlarna skulle lyckas med att bygga upp Guds rike.
 
Efter sitt tal bad president Young Sidney Rigdon att tala, men denne valde att inte göra det. Efter några ord av William W Phelps och Parley P Pratt talade Brigham Young återigen. Han talade om att färdigställa templet i Nauvoo, att erhålla begåvningen innan de gav sig ut i vildmarken, och om skrifternas betydelse. Han talade om sin kärlek till Joseph Smith och sin tillgivenhet för profetens familj. De heliga röstade sedan enhälligt för att stödja de tolv apostlarna som ledare för kyrkan.
 
Även om några andra gjorde anspråk på kyrkans presidentskap, var successionskrisen över för större delen av de sista dagars heliga. Brigham Young, senioraposteln och presidenten för de tolvs kvorum, var den man som Gud utsett till att leda sitt folk, och folket hade enats om att stödja honom.
 
De heliga byggde den vackra staden Nauvoo utmed Mississippiflodens stränder. Templet syntes från hela staden.
 
Martyrskapets scen i Carthagefängelset. Hyrum Smith, liggande mitt på golvet, dödades omedelbart; John Taylor, nederst till vänster, blev svårt sårad; Joseph Smith sköts till döds när han sprang mot fönstret och Willard Richards, vid eldstaden, klarade sig oskadd.