De första åren i Missouri

Vid samma tidpunkt som de heliga strävade efter att bygga upp Guds rike i Kirtland, Ohio, genomgick många medlemmar i kyrkan stora svårigheter i Jackson County i Missouri.
 
När de blev ombedda hade de heliga som bodde i Colesville, New York, villigt lämnat sina hem för att samlas i Kirtland (se s 18??). När de anlände till Ohio i mitten av maj 1831 fann de att den mark som var avsatt för dem inte fanns tillgänglig. Profeten Joseph Smith lade fram de heligas sak inför Herren i bön. Han hade just erhållit den uppenbarelse som uppmanade honom, Sidney Rigdon och 28 andra äldster att gå på mission till Missouri, och Herren uppmanade de heliga i Colesville att också "draga åstad västerut till Missouri" (L&F 54:8). De utgjorde den första gruppen heliga som bosatte sig i det land som sedermera blev känt som Sion.
 
Newel Knight, som var president för Colesvilles gren, samlade omedelbart sitt folk. Emily Coburn berättade: "Vi var verkligen en grupp pilgrimer på väg att söka ett bättre land."X1X I Wellsville, Ohio, gick de ombord på en ångbåt, och genom att använda sig av Ohio-, Mississippi- och Missourifloderna färdades de till Jackson County, Missouri. Kaptenen på ångbåten sade att "de var de mest fridfulla och lågmälda emigranter som han någonsin hade fört västerut: 'inga svordomar, inget dåligt språk, inget spelande och inget drickande.'"X2X
 
Genom att ta sig fram landvägen kunde profeten och andra ledare i kyrkan hinna före de heliga från Colesville, för att förbereda deras bosättningar i Jackson County. Profetens grupp nådde fram till Independence i Missouri den 14 juli 1831. Efter att ha betraktat landskapet, och efter att ha sökt gudomlig vägledning i bön, sade profeten: "[Herren] uppenbarade sig för mig, och angav för mig och andra, exakt den plats som han hade för avsikt att insamlingsarbetet skulle inledas på, och uppbyggandet av en helig stad, som skulle kallas för Sion."X3X
 
Denna uppenbarelse pekade ut Missouri som den plats där Herren hade för avsikt att samla de heliga, och att "den plats som nu kallas Independence är medelpunkten, och platsen för templet ligger västerut på en tomt icke långt från tingshuset" (L&F 57:3). De heliga skulle köpa varje landområde väster om denna stad till den gränslinje som skilde staten Missouri från indianterritoriet (se L&F 57:1-5).
 
Joseph Smith och biskop Partridge förvärvade land åt Colesville gren i samhället Kaw, ungefär 2 mil väster om Independence. Den 2 augusti 1831, efter medlemmarnas ankomst, hölls en ceremoni som var fylld med symbolik. Tolv män, som representerade Israels tolv stammar, bar en nyhuggen ekstock och lade den tvärs över en sten som hade placerats av Oliver Cowdery, och lade sålunda den symboliska grunden till upprättandet av Sion. Från denna enkla begynnelse uppförde de heliga en byggnad som användes både som kyrka och skolhus.X4X
 
Följande dag samlades ett antal bröder på en hög punkt omkring två kilometer väster om tingshuset i Independence. Profeten Joseph Smith lade hörnstenen på platsen för det tilltänkta templet och invigde den i Herrens namn. Det viktigaste kännetecknet på Sions land skulle vara Herrens hus.X5X
 
Profeten återvände till Kirtland, och de heliga i Jackson County började att ta emot markområden från biskop Edward Partridge. De var mycket fattiga och hade inte ens tält som skyddade dem från vädrets makter medan de byggde stugor. Dessutom saknade de nästan helt jordbruksredskap tills arbetslag skickades mer än 30 mil österut till S:t Louis för att skaffa dem. När de heliga hade fått de nödvändiga redskapen började de att plöja upp marken för att beså den. Emily Coburn blev mycket imponerad av det hon såg och berättade: "Det var verkligen en märklig syn, att se fyra eller fem oxspann plöja upp den bördiga jorden. Byggandet av stängsel och andra förbättringar fortsatte i snabb takt. Stugor byggdes och förbereddes för familjer så fort som tid, pengar och arbetskraft gjorde det möjligt."X6X
 
Trots nybyggarlivets vedermödor förblev de heliga från Colesville lyckliga och glada. Parley P Pratt, som bosatte sig med dem, sade: "Vi åtnjöt många lyckliga stunder under våra böner och på våra möten, och Herrens ande var utgjuten över oss, till och med på de små barnen, i så hög grad att många av dem som var åtta, tio eller tolv år talade, bad och profeterade på våra möten och under vår gudsdyrkan i hemmet. Det rådde en anda av frid och enighet, och kärlek och god vilja visade sig i denna lilla kyrka i ödemarken. Jag kommer alltid att bevara detta som ett kärt minne i mitt hjärta."X7X
 
De heliga välsignades med ett andra besök från profeten och Sidney Rigdon i april 1832. Dessa ledare hade just varit med om en mycket smärtsam erfarenhet på John Johnsons gård i Hiram, Ohio, där de hade arbetat med bibelöversättningen. En grupp fiender till kyrkan hade släpat ut Joseph Smith från hans hem under natten. De hade tagit struptag på honom, klätt av honom, och täckt hans kropp med tjära och fjädrar. Man hade släpat Sidney Rigdon i fötterna mot den frusna, hårda marken, och orsakat kraftiga skador på hans huvud.
 
I kontrast till denna fysiska misshandel befann de sig nu i säkerhet bland vänner. Joseph bekräftade att han "fick ett välkomnande som bara de får uppleva som är förenade som bröder och systrar i samma tro, genom samma dop, och som understöds av samma Herre. Särskilt Colesvilles gren gladde sig på samma sätt som de forntida heliga hade gjort med Paulus. Det är gott att glädjas med Guds folk."X8X
 
Förföljelse i Jackson County
 
Efter Herrens befallning köpte biskop Partridge hundratals tunnland mark i Jackson County åt de många heliga som emigrerade från Ohio och andra platser. Ledarna organiserade först grenarna Independence, Colesville, Whitmer, Big Blue och Prairie, för dessa medlemmar. Totalt tio grenar hade upprättats under senare delen av 1833.X9X Det fanns troligen mer än 1000 heliga närvarande när grenarna kom samman vid Big Blue River i april 1833 för att fira treårsjubileet av kyrkans grundande. Newel Knight sade att denna samling var det första högtidlighållandet i sitt slag i Sion och de heliga kände överlag stor glädje. Men Newel sade också att "när de heliga gläder sig vredgas djävulen, och hans barn och tjänare tar del av denna anda."X10X
 
Före april månads slut hade förföljelsens anda visat sig. På ett tidigt stadium hade lokala invånare varnat kyrkans medlemmar för att de var missnöjda med att så många sista dagars heliga hade anlänt, vilka, som de fruktade, skulle övermanna dem vid valurnorna. De heliga kom huvudsakligen från de norra staterna och i allmänhet var de motståndare till slaveriet, som då var lagligt i staten Missouri. De heligas tro på Mormons bok som helig skrift, deras anspråk på att Jackson County slutligen skulle bli deras Sion, och deras bedyrande att de var ledda av en profet var mycket oroande. Beskyllningar om att de också hade kontakt med indianerna väckte de lokala invånarnas misstänksamhet.   
 
En rundskrivelse, ibland kallad den "hemliga konstitutionen", skickades runt av motståndarna för att få namnunderskrifter av dem som var villiga att eliminera "mormonplågan". Dessa fientliga känslor kulminerade den 20 juli 1833 när en pöbelhop, ungefär 400 till antalet, kom samman vid tingshuset i Independence för att samordna sina ansträngningar. Skriftliga anspråk lades fram inför kyrkans ledare i vilka de heliga uppmanades att lämna Jackson County, att upphöra att trycka sin egen tidning, Evening and the Morning Star samt att inte tillåta ytterligare medlemmar i kyrkan att komma till Jackson County. När pöbelhopen fann att kyrkans ledare inte gick med på dessa olagliga krav gick de till angrepp mot tidningskontoret, vilket också var chefredaktörens, William W Phelps, hem. Angriparna stal tryckpressen och förstörde byggnaden.
 
Befallningarnas bok förstörs
 
Det viktigaste projektet som trycktes på tidningsredaktionen var Befallningarnas bok, den första sammanställningen av uppenbarelser som getts till profeten Joseph Smith. När pöbelhopen angrepp byggnaden kastade de ut de oinbundna sidorna på gatan. När två unga sista dagars heliga, Mary Elizabeth Rollins och hennes syster, Caroline, såg detta, försökte de vid fara för eget liv rädda vad som kunde räddas. Mary Elizabeth berättade:
 
"[Pöbelhopen] tog med sig några stora pappersark och sade: 'Här är mormonernas befallningar.' Min syster Caroline och jag själv stod i hörnet vid ett staket och tittade på dem. När de nämnde befallningarna beslöt jag mig för att ta några av dem. Min syster sade att om jag försökte få tag i någon av dem skulle hon också följa med, men hon sade att 'de dödar oss'." Medan pöbelhopen var upptagen i ena ändan av huset sprang de två flickorna och fyllde famnen med de värdefulla sidorna. Pöbelhopen såg dem och befallde flickorna att stanna. Mary Elizabeth berättade: "Vi sprang så fort vi kunde. Två av dem började springa efter oss. När vi såg en stor öppning i staketet sprang vi in på ett stort majsfält, lade sidorna på marken och gömde dem under oss. Majsen var närmare två meter hög och mycket tjock. De snokade runt en hel del, kom mycket nära oss men fann oss inte."
 
När råskinnen var borta banade sig flickorna fram till ett gammalt stall. Här, enligt Mary Elizabeth, fann de att "syster Phelps och barnen bar på ris och lade upp det i en hög på ena sidan av stallet som liggunderlag. Hon frågade mig vad jag hade, och jag nämnde det för henne. Sedan tog hon sidorna ifrån oss ... De lät binda in dem i små böcker och skickade en till mig, vilket jag satte stort värde på."X11X
 
Biskop Partridge höljs med tjära och fjädrar
 
Därefter tog pöbelhopen biskop Edward Partridge och Charles Allen till fånga. De fördes till torget i Independence och befalldes att förneka Mormons bok och lämna samhället. Biskop Partridge sade: "Jag berättade för dem att de heliga i alla världens tidsåldrar hade lidit förföljelse, att jag inte gjort något som kunnat skada någon och att om de behandlade mig illa, skulle detta ske med en oskyldig människa. Jag var villig att lida för Kristi skull, men jag var inte då villig att lämna landet."
 
På grund av denna vägran slet man av männen deras ytterkläder och täckte deras kroppar med tjära och fjädrar. Biskop Partridge berättade: "Jag utstod misshandeln med så mycken underkastelse och saktmod att det tycktes förvåna mängden som sedan lät mig gå min väg under tystnad. Många såg därvid mycket allvarliga ut, då deras medkänsla hade väckts alldeles som jag hade trott. Vad beträffar mig själv var jag så uppfylld av Anden och av kärlek till Gud att jag inte kände något hat mot mina förföljare, ej heller mot någon annan."X12X
 
Slaget vid Big Blue
 
Pöbelhopen återvände den 23 juli och kyrkans ledare erbjöd sig som gisslan om inte folket kom till skada. Men pöbelhopen hotade hela kyrkan och tvingade bröderna att gå med på att alla sista dagars heliga skulle lämna området. Eftersom pöbelhopens agerande var olagligt, och stred mot både Förenta Staternas och staten Missouris konstitution, sökte kyrkans ledare hjälp hos statens guvernör, Daniel Dunklin. Han upplyste dem om deras medborgerliga rättigheter och rådde de heliga att söka juridisk hjälp. Alexander W Doniphan och andra anlitades att företräda kyrkans medlemmar, en åtgärd som uppväckte pöbelhopens vrede i än högre grad.
 
Först lyckades de heliga undgå direkt konflikt. Men misshandeln av medlemmar och förstörandet av egendom ledde slutligen till en strid i närheten av Big Blue River. Två medlemmar av pöbelhopen dödades och de heliga förlorade Andrew Barber. Philo Dibble blev skjuten tre gånger i magen. Newel Knight ombads att smörja och välsigna honom, vilket gav förunderligt resultat. Broder Dibble berättade:
 
"Broder Newel Knight kom för att träffa mig och satte sig ner på sidan av min säng ... Jag kände hur Anden vilade på min hjässa innan hans händer rörde vid mig, och jag visste ögonblickligen att jag skulle bli botad ... Jag reste mig omedelbart upp och tömde ut nästan en liter blod eller mer och några tygbitar som hade tryckts in i min kropp tillsammans med kulorna. Sedan klädde jag själv på mig och gick ut ... Från denna tidpunkt miste jag inte en droppe blod och jag kände aldrig den minsta smärta eller obehag av mina sår, förutom att jag var lite svag genom blodförlusten."X13X
 
Guvernör Dunklin gick emellan och instruerade överste Thomas Pitcher att avväpna båda sidor. Men överste Pitchers sympatier låg på pöbelhopens sida och han tog vapnen från de heliga och överlämnade dem till pöbelhopen. De försvarslösa heliga angreps och deras hem förstördes. Männen var tvungna att söka sin tillflykt till skogarna, annars blev de svårt misshandlade. Slutligen uppmanade kyrkans ledare sitt folk att samla ihop sina tillhörigheter och fly från Jackson County.
 
En tillflyktsort i Clay County
 
I slutet av 1833 hade större delen av de heliga tagit sig över Missourifloden norrut till Clay County, där de fann en tillfällig tillflyktsort. Parley P Pratt beskrev det sålunda:
 
"Stranden började på båda sidor om färjeläget att kantas av män, kvinnor och barn, gods, vagnar, lådor, förnödenheter osv, medan färjan ständigt var sysselsatt. När natten sänkte sig över oss såg stranden nästan ut som ett friluftsmöte. Hundratals människor sågs i varje riktning, några i tält och några under bar himmel runt sina eldar medan regnet föll i strömmar. Män frågade efter sina hustrur, hustrur efter sina män. Föräldrar frågade efter barn och barn efter föräldrar. Några hade haft turen att komma undan med sina familjer, hushållsartiklar och en del förnödenheter, medan andra inte visste vad som hänt deras vänner och hade förlorat alla ägodelar. Scenen ... skulle ha rört alla folk på jorden till tårar, utom våra besinningslösa förföljare och ett blint och okunnigt samhälle."X14X
 
Förmånen att få bygga Sion och ett tempel till sin Gud i Jackson County gick sålunda de heliga tillfälligt miste om. Omkring 1.200 medlemmar gjorde nu det som behövdes för att överleva en ogästvänlig vinter vid floden i Clay County. Några sökte skydd i vagnslådor, tält eller i jordkulor på sluttningarna, medan andra övertog övergivna skjul. Newel Knight uthärdade vintern i en indianhydda.
 
En av de första byggnaderna som uppfördes av de heliga i Clay County var en liten timmerkyrka där de kunde hålla gudstjänst. Här "glömde de inte att visa sin tacksamhet till den Allsmäktige Guden för att befriats från sina hemska fiender och att be om hans beskydd för framtiden ? att han skulle uppmjuka de människors hjärtan som de hade flytt till, och att de bland dem skulle finna något sätt att försörja sig på."X15X
 
Förföljelse mot Sions läger
 
Som det nämndes i kapitel 3 befallde Herren Joseph Smith att samla en grupp män för att marschera från Kirtland till Missouri, för att hjälpa de heliga som hade blivit utdrivna från sina landområden i Jackson County. När Sions läger nådde östra Clay County, Missouri, i slutet av juni 1834, kom en pöbelhop på över 300 missouribor ut för att möta dem ? i avsikt att förgöra dem. Under ledning av profeten Joseph slog bröderna läger på den plats där Little och Big Fishing River mötte varandra.
 
Pöbelhopen inledde sitt angrepp med kanoneld, men Herren utkämpade de heligas strid. Moln började snabbt att bildas på himmelen. Profeten beskrev situationen: "Det började regna och hagla ... Stormen var våldsam; vind och regn, hagel och åska möte dem med stort ursinne, och mjukade snabbt upp deras förfärliga mod, och omintetgjorde alla deras avsikter att 'döda Joe Smith och hans armé' ... De kröp in under vagnarna, i ihåliga träd, trängde ihop sig i ett gammalt skjul o dyl tills stormen var över, och då var deras ammunition fuktig." Efter att ha erfarit stormens raseri hela natten, "tog denna del av pöbelhopen 'bakvägen' till Independence, för att förena sig med pöbelhopens huvudstyrka, helt förvissad om ... att när Jehova strider är det bättre att hålla sig undan ... Det tycktes som om befallningen om vedergällning hade utgått från härskarornas Gud för att skydda hans tjänare från att förgöras av sina fiender."X16X

När det visade sig att en pöbelarmé skulle angripa de heliga och att guvernör Dunklin inte skulle hålla sitt löfte om att hjälpa dem, bad profeten till Herren om vägledning. Herren sade till honom att omständigheterna just då inte var de rätta för Sions återlösning. De heliga hade mycket att göra i form av personliga förberedelser för att kunna bygga Sion. Många av dem hade inte lärt sig lydnad till det som Herren krävde: "Sion kan icke uppbyggas utom efter de grundsatser, som utgöra det celestiala rikets lag, och utan dessa kan jag icke taga det till mig. Mitt folk måste tuktas till dess det lärt att lyda, genom lidanden om så skulle vara" (L&F 105:5-6).
 
Herren gav befallning om att Sions läger inte skulle fullgöra sin militära uppgift: "Jag vill därför, att mina äldster på grund av mitt folks överträdelser skola vänta en liten tid med att förlossa Sion, så att de själva må bliva förberedda och mitt folk erhålla fullkomlig undervisning" (L&F 105:9-10). Bröderna i Sions läger fick en hedervärd avlösning och profeten återvände till Kirtland.
 
Kyrkans högkvarter i Far West
 
Större delen av de heliga i Missouri stannade kvar i Clay County fram till 1836, då de blev påminda av invånarna i länet om att de hade lovat att bara stanna kvar tills de kunde återvända till Jackson County. Eftersom detta nu tycktes omöjligt blev de ombedda att hålla sitt löfte och ge sig av. Lagligt sett behövde de heliga inte rätta sig efter detta, men hellre än att skapa en konflikt flyttade de ännu en gång. Tack vare deras väns, Alexander W Doniphans, arbete i statens lagstiftande församling bildades i december 1836 två nya län, Caldwell och Daviess County, av Ray County. De heliga fick tillåtelse att bygga sitt eget samhälle i Far West, omkring 10 mil norr om Clay County, som länshuvudstad i Caldwell. De högsta ämbetsmännen i länet var sista dagars heliga, och många hoppades att detta skulle göra slut på förföljelserna mot de heliga.
 
Efter en besvärlig resa från Kirtland, Ohio, anlände profeten Joseph Smith till Far West, Missouri i mars 1838, och upprättade kyrkans högkvarter där. I maj gav han sig norrut till Daviess County, och när han besökte Grand River talade han profetiskt och sade att området var dalen Adam-ondi-Ahman, "den plats, dit Adam skall komma för att besöka sitt folk" (L&F 116:1). Adam-ondi-Ahman blev det största samhället med heliga i Daviess County. Hörnstenarna till ett tempel invigdes i Far West den 4 juli 1838, och de heliga började känna att de till sist hade kommit undan sina fiender.
 
Slaget vid Crooked River
 
Men snart uppstod återigen förföljelser. Den 6 augusti 1838 hindrade en pöbelhop om 100 personer vid valurnorna i Gallatin, Daviess County, de heliga från att rösta. Detta ledde till ett bråk i vilket ett flertal personer skadades. De växande oroligheterna som främjades av pöbelhopen i Caldwell och Daviess County fick guvernör Lilburn W Boggs att kalla in statens milis för att bevara freden.
 
Kapten Samuel W Bogart, en av milisens officerare, var i själva verket nära lierad med pöbelhopen. Han beslutade sig för att inleda en konflikt genom att kidnappa tre sista dagars heliga och hålla kvar dem i sitt läger vid Crooked River i nordvästra Ray County. Ett kompani av sista dagars heligas milissoldater skickades ut för att rädda dessa män, och en våldsam strid utkämpades den 25 oktober 1838. Kapten David Patten, en av de tolv apostlarna, ledde kompaniet och tillhörde dem som blev dödligt sårade i striden. Davids hustru, Phoebe Ann Patten, Joseph och Hyrum Smith och Heber C Kimball kom till Far West för att vara hos honom före hans död.
 
Heber sade om David Patten: "De evangelieprinciper som hade betytt så mycket för honom gav honom det stöd och den tröst vid hans bortgång, som berövade döden dess udd och fasa." Den döende mannen talade till dem som vakade vid hans bädd om de heliga som hade avvikit från sin trofasthet och blivit avfällingar, och utropade: "O, att de befann sig i min situation! För jag känner att jag har bevarat tron." Därefter talade han till Phoebe Ann och sade: "Vad du än gör, så förneka inte tron." Strax före sin död bad han: "Fader, jag ber i Jesu Kristi namn att du skall befria min ande, och ta emot den." Och därefter vädjade han till sin omgivning: "Bröder, ni har uppehållit mig genom er tro, men jag bönfaller er att släppa taget och låta mig gå." Broder Kimball sade: "Följaktligen överlämnade vi honom åt Gud, och snart drog han sitt sista andetag och avsomnade i Jesus, utan minsta jämmer."X18X
 
Kapten Samuel Bogarts kompani hade mer agerat som en pöbelhop än som en statsmilis. Trots detta utnyttjade guvernör Lilburn W Boggs att en milissoldat hade dödats i slaget vid Crooked River, tillsammans med andra rapporter, när han utformade sin ökända "utrotningsorder". Detta påbud, daterat den 27 oktober 1838, påstod bland annat att "mormonerna måste behandlas som fiender och måste utrotas eller drivas ut ur staten, om nödvändigt för den allmänna freden ? deras illgärningar trotsar all beskrivning."X19X En milisofficer utsågs att verkställa guvernörens order.
 
Massakern vid Haun's Mill
 
Den 30 oktober 1838, tre dagar efter det att utrotningsordern utfärdats, gick ungefär 200 män till överraskande angrepp mot det lilla samhället med heliga vid Haun's Mill i Shoal Creek i Caldwell County. Angriparna uppmanade lögnaktigt de män som ville rädda livet att springa till smedjan. Därefter gick de i ställning runt omkring byggnaden och besköt den tills de trodde att alla inuti var döda. Andra sköts när de försökte att fly. Allt som allt dödades 17 män och pojkar, och 15 sårades.
 
Efter massakern gick Amanda Smith till smedjan där hon fann sin make, Warren, och en son, Sardius, döda. Mitt i blodbadet blev hon överlycklig över att finna en annan son, lille Alma, fortfarande vid liv, trots att han var svårt sårad. Hans höft hade skjutits bort av ett muskötskott. Eftersom de flesta männen var döda eller sårade knäböjde Amanda och vädjade till Herren om hjälp:
 
"O, min himmelske Fader, utropade jag, vad skall jag göra? Du ser min stackars sårade son och vet att jag saknar kunskap. O, min himmelske Fader, vägled mig om vad jag skall göra!" Hon sade att hon "vägleddes som av en röst", som instruerade henne att göra en lut av askan och göra rent såret. Därefter gjorde hon ett fuktigt almomslag och fyllde såret med det. Nästa dag fyllde hon såret med innehållet i en flaska balsam.
 
Amanda sade till sin son: "'Alma, mitt barn ... tror du att Herren skapade din höft?'
 
'Ja, mamma.'
 
'Herren kan göra någonting annat där, istället för din höft. Tror du inte att han kan det, Alma?'
 
'Tror du att Herren kan göra det, mamma?' frågade barnet, med ett barns troskyldighet.
 
'Ja, min son', svarade jag, 'han har visat mig i en syn hur det skall gå till.'
 
'Sedan lade jag honom försiktigt på mage och sade: 'Ligg nu så där och rör dig inte, så skall Herren göra dig en ny höft.'
 
Alma låg följaktligen på magen i fem veckor, tills han var helt återställd. Då hade en rörlig broskbit vuxit ut i stället för den förlorade leden och ledskålen."X20X
 
Amanda och andra fick den hemska uppgiften att begrava sina nära och kära. Endast några få arbetsdugliga män återstod, bland annat Joseph Young, bror till Brigham Young. Eftersom de fruktade att pöbelhopen skulle återvända fanns det inte tid att gräva konventionella gravar. Kropparna slängdes i en torr brunn, som blev en massgrav. Joseph Young hjälpte till att bära lille Sardius kropp men förkunnade "att han inte kunde kasta ner denna pojke i den hemska graven". Han hade lekt med den "skojiga pojken" under färden till Missouri, och Joseph "hade en så vek personlighet" att han inte kunde göra det. Amanda knöt in Sardius i ett lakan och nästa dag lade hon tillsammans med en annan son, Willard, kroppen i brunnen. Jord och halm kastades sedan ner för att dölja den hemska synen.X21X
 
Vid Adam-ondi-Ahman undkom 20-årige Benjamin F Johnson ett liknande öde i händerna på en missouribo som var fast besluten att skjuta honom. Benjamin hade gripits och hållits under bevakning i åtta dagar i intensiv kyla runt en öppen lägereld. När han satt på en trädstam kom en grym man fram till honom med ett gevär i händerna och sade: "Antingen överger du mormonismen på ögonblicket, eller också skjuter jag dig." Benjamin nekade bestämt varpå den hänsynslösa mannen tog sikte på honom och tryckte av. Vapnet klickade. Mannen svor högt och sade att han "använt vapnet i 20 år och att det aldrig förr hade klickat". Han undersökte mekanismen, laddade vapnet på nytt och siktade återigen och tryckte av ? utan effekt.
 
På samma sätt försökte han en tredje gång, men resultatet var detsamma. En åskådare sade till honom att "justera vapnet lite" och sedan "kan du döda den där typen". Så för fjärde och sista gången förberedde sig den tilltänkte mördaren. Han laddade till och med med ny ammunition. Benjamin berättade vad som hände med följande ord: "Den här gången exploderade vapnet och dödade uslingen på fläcken." En av missouriborna hördes säga: "Det är bäst att inte försöka döda den där mannen."X22X
 
Profeten fängslas
 
En kort tid efter massakern vid Haun's Mill togs profeten Joseph Smith och andra ledare till fånga av statens milis. En krigsrätt hölls och profeten och hans medhjälpare dömdes till döden genom arkebusering följande morgon på stadens torg i Far West. Men general Alexander W Doniphan från milisen vägrade att genomföra arkebuseringen och kallade beslutet för "kallblodigt mord". Han varnade generalen som förde befäl över milisen att om han fortsatte med sina ansträngningar att döda dessa män, "ska jag hålla er ansvarig inför en jordisk domstol, så sant mig Gud hjälpe".X23X
 
Profeten och de andra fördes först till Independence, och därefter till Richmond i Ray County, där de fängslades i avvaktan på rättegång. Parley P Pratt var en av dem som var tillsammans med profeten. Han sade att en kväll smädade vakterna fångarna genom att redogöra för sina våldtäkter, mord och plundringar bland de sista dagars heliga. Han visste att profeten var vaken vid sidan av honom och han berättade att Joseph plötsligt ställde sig upp och tillrättavisade vakterna med stor kraft:
 
"'TIG, ni helvetets avgrunds djävlar! I Jesu Kristi namn näpser jag er och befaller er att vara tysta. Jag vill inte leva en minut till och höra sådant språk. Upphör med sådant språk, eller ni eller jag dör I DETTA ÖGONBLICK!'
 
Han slutade tala. Han stod upprätt i fruktansvärt majestät. Kedjad och utan vapen, lugn, oförfärad och värdig som en ängel såg han ned på de skälvande vakterna vilkas vapen var sänkta eller släppta på marken och vilkas knän skallrade och som kröp ihop i ett hörn eller krökte rygg vid hans fötter och tiggde om förlåtelse. De blev tysta ända till vaktombytet."
 
Parley fällde sedan följande kommentar: "Jag har försökt föreställa mig konungar, kungliga hov, troner och kronor, kejsare samlade för att besluta om rikens öden. Men värdighet och majestät har jag sett blott en gång, där den stod kedjad, mitt i natten i en fängelsehåla, i en obetydlig by i Missouri."X24X
 
När domstolsförhandlingarna var över skickades Joseph och Hyrum Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Caleb Baldwin och Alexander McRae till Libertyfängelset i Clay County, dit de anlände den 1 december 1838. Profeten beskrev deras situation: "Vi hålls under sträng bevakning, dag och natt, i ett fängelse med dubbla väggar och dörrar, förbjudna att utöva vår samvetsfrihet, vår mat är torftig ... Vi har tvingats att sova på golvet med halm, och otillräckligt med filtar för att hålla oss varma ... Domarna har allvarligt sagt till oss gång efter annan att de visste att vi var oskyldiga, och att vi borde befrias, men att de inte vågade tillämpa lagen på oss, eftersom de var rädda för pöbelhopen."X25X
 
Uttåget till Illinois
 
Medan profeten förblev fängslad färdades över 8.000 heliga från Missouri österut till Illinois för att undfly utrotningsordern. De tvingades att ge sig av i den kalla vintern, och även om Brigham Young, presidenten för de tolvs kvorum, vägledde dem och gav dem varje tänkbar hjälp, fick de utstå stora lidanden. John Hammers familj var en av de många familjer som sökte en fristad. John erinrade sig de svåra omständigheterna:
 
"Jag erinrar mig tydligt lidandet och grymheterna på den tiden ... Vår familj hade en vagn, och en blind häst var det enda vi hade som dragare, och denna enda blinda häst skulle transportera våra tillhörigheter till staten Illinois. En broder hade två hästar och en lätt vagn för en häst. Vi bytte vagn med honom. I denna lilla vagn placerade vi våra sängkläder, lite majsmjöl och den knapphändiga proviant vi kunde uppbåda, och gav oss iväg till fots i kylan och frosten för att äta och sova vid vägkanten med himlavalvet som enda skydd. Men den bitande frosten de där nätterna och de genomträngande vindarna var mindre barbariska och ömkliga än de demoner i mänsklig form vars vrede vi hade flytt ifrån ... Vår familj, liksom många andra, var nästan barfota, och somliga fick vira in sina fötter i tyg för att förhindra att de förfrös och för att skydda dem från skarpa kanter på den frusna marken. Som bäst var detta ett mycket bristfälligt skydd, och ofta täcktes den frusna marken av blodet från våra fötter. Min mor och syster var de enda i vår familj som hade skor, och dessa blev utslitna och nästan oanvändbara innan vi nådde de då inbjudande stränderna i Illinois."X26X
 
Profeten var tvungen att hjälplöst vänta i fängelset medan hans folk drevs ut från staten. Hans själsliga vånda formuleras bäst i hans vädjan till Herren, som finns upptecknad i Läran och Förbunden, kapitel 121:
 
"O Gud, var är du och var är ditt gömställes paulun?
 
Huru länge skall din hand hållas tillbaka och ditt öga, ditt rena öga, skåda från de höga himlarna den orätt som vederfares ditt folk och dina tjänare, samt dina öron genomträngas av deras rop?" (L&F 121:1-2.)
 
Herren svarade honom med dessa tröstande ord: "Min son, frid vare med din själ! Dina motgångar och lidanden skola endast vara ett ögonblick, 

och därefter skall Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden; du skall triumfera över alla dina fiender.
 
Dina vänner äro trofasta och de skola åter hälsa dig med varmt hjärta och öppen famn" (L&F 121:7-9).
 
Herrens ord uppfylldes bokstavligen i april 1839. Efter sex månader av olaglig arrestering innebar ett platsombyte att fångarna först fördes till Gallatin i Daviess County, Missouri, och på väg mot Columbia i Boone County. Men sheriff William Morgan blev tillsagd "att aldrig föra [dem] till Boone County". En eller flera personer som innehade höga ämbeten hade beslutat att fångarna skulle tillåtas fly, kanske för att undvika den offentliga förödmjukelsen av att föra dem till en rättegång där det inte fanns några fällande bevis mot dem. Fångarna fick möjlighet att köpa två hästar och undkomma sina vakter. Hyrum Smith sade: "Vi antog att vår nya plats var staten Illinois, och inom loppet av nio eller tio dagar anlände vi i säkerhet till Quincy i Adams county, där vi fann våra familjer i ett fattigt tillstånd, men de var vid god hälsa."X27X Där blev de sannerligen bemötta med "varmt hjärta och öppen famn".
 
Wilford Woodruff sade om denna återförening med profeten: "Ännu en gång hade jag förmånen att få trycka broder Josephs hand ... Han hälsade på oss med stor glädje ... Han var uppriktig, öppen och förtrolig som vanligt, och vår glädje var stor. Ingen människa kan förstå vilka glädjerika förnimmelser som ett sådant möte skapar, förutom den som har varit i trångmål för evangeliets skull."X28X Herren hade genom ett under bevarat sin profet och sin kyrka. Det nutida Israel började återigen samlas till ett nytt land med nya möjligheter och förbund framför sig.
 
Medan profeten Joseph Smith satt fängslad i Libertyfängelset vädjade han till Herren för de lidande heliga och erhöll den gudomliga vägledning och vederkvickelse som nu finns nedtecknad i kapitel 121, 122 och 123 av Läran och förbunden.