Profetens ankomst till Ohio

En kall dag i februari 1831 avslutade profeten Joseph Smith och hans hustru Emma, som då var gravid i sjätte månaden med tvillingar, den 40 mil långa färden från New York till Kirtland, Ohio. De anlände i släde till Gilberts och Whitneys butik. Följande utdrag beskriver mötet mellan Newel K Whitney och profeten:

"En av männen [på släden], en ung och kraftfull person, lyste upp, sprang upp för trapporna och gick in i affären där hans yngre medarbetare stod.

'Newel K Whitney! Ni är mannen!' utropade han och sträckte hjärtligt ut handen som till en gammal bekant.

'Ni har övertaget', svarade köpmannen och tog automatiskt den framräckta handen ... 'Jag kan inte nämna er vid namn som ni har nämnt mig.'

'Jag är profeten Joseph', sade främlingen leende. 'Ni har bett till Gud att jag skall komma hit, så vad vill ni mig nu?'

Någon tid före detta hade Newel och hans hustru, Elizabeth, i en brinnande bön bett om vägledning. Som svar hade den Helige Anden sänkt sig ner över dem och ett moln hade överskuggat deras hus. Från molnet hade en röst förkunnat: "Förbered er på att ta emot Herrens ord, för det är på väg!" Strax därefter hade de missionärer som kallats att undervisa indianerna kommit till Kirtland, och nu hade profeten anlänt.
 
Orson F Whitney, sonson till Newel, återgav senare sina känslor beträffande denna händelse: "Genom vilken kraft kände denne anmärkningsvärde man, Joseph Smith, igen någon som han aldrig förut hade sett i köttet? Varför kände inte Newel K Whitney igen honom? Därför att Joseph Smith var en siare, en utvald siare. Han hade i själva verket sett Newel K Whitney på knä, hundratals kilometer bort, i bön om att han skulle komma till Kirtland. Förunderligt ? men sant!"

Profetens ankomst förde Herrens ord till Kirtland, där många väsentliga beståndsdelar i kyrkan kom på plats. Den grundläggande organisationen för hur kyrkan skulle styras uppenbarades, missionärer sändes utomlands, det första templet byggdes och många viktiga uppenbarelser togs emot. De heliga blev svårt förföljda och prövade för att se om de skulle visa tro, mod och villighet att följa Herrens smorde profet.
 
Två centra för kyrkans verksamhet
 
Vid samma tidpunkt som de heliga kallades att insamlas i Ohio började de att se fram emot den tidpunkt när de skulle kunna upprätta Sion. I juni 1831 fick profeten Joseph Smith en uppenbarelse som uppmanade honom, Sidney Rigdon och 28 andra äldster att bege sig på mission till Missouri och där hålla kyrkans nästa konferens (se L&F 52). Missouri låg vid västra gränsen av det som då var Amerikas Förenta Stater, över 160 mil väster om Kirtland. Herren uppenbarade för Joseph att i Jackson County, Missouri, skulle de heliga få sin arvedel och upprätta Sion.

Joseph, de andra missionärerna och strax efteråt hela gruppen med heliga från Colesville, New York, färdades till Jackson County under sommaren 1831 och började bygga bostäder där. Samtidigt som profeten och andra ledare återvände till Kirtland bosatte sig många av kyrkans medlemmar i Missouri.
 
Mellan 1831 och 1838 hade kyrkan två platser för befolkningen. Joseph Smith, medlemmar av de tolvs råd och ett stort antal heliga bodde i området kring Kirtland i Ohio, medan många andra medlemmar bodde i Missouri, där kallade prästadömsledare presiderade över dem. Viktiga händelser inträffade på bägge platserna vid samma tidpunkt, och kyrkans ämbetsmän reste allt efter behov från den ena platsen till den andra. Händelserna i Kirtland under denna sjuårsperiod ska först diskuteras och därefter vad som samtidigt ägde rum i Missouri.
 
De heligas uppoffringar under insamlingen till Ohio
 
Många av de heliga som kom till Ohio gjorde stora uppoffringar. Några förkastades av sina familjer och andra miste umgänget med tidigare vänner. Brigham Young beskrev hur han uppoffrade sig för att lyda profetens uppmaning om att insamlas:
 
"Om någon var fattigare än jag, bland dem som samlades med de heliga när vi anlände till Kirtland [i september 1833], var det därför att han inte hade någonting ... Jag hade två barn att ta hand om ? det var allt. Jag var änkeman. 'Broder Brigham, hade du några skor?' Nej, inte en sko till mina fötter, förutom ett par lånade stövlar. Jag hade inga vinterkläder, förutom en hemmagjord rock som jag hade haft i tre eller fyra år.' Några byxor?' Nej. 'Vad gjorde du? Gick du utan?' Nej, jag lånade ett par tills jag kunde få tag på ett annat. Jag hade rest och predikat och gett bort varenda dollar av det jag ägde. Jag hade några värdefulla saker när jag började predika ... Jag hade rest och predikat tills dess jag inte hade något mer att ta med mig, men Joseph sade: 'Ta fram det; och jag tog fram det bästa jag hade."

Många andra trofasta heliga kom till Kirtland där medlemmarna som redan var där välkomnade dem, och villigt delade med sig av sina knappa tillgångar. Dessa ståndaktiga människor utgjorde stommen i kyrkans fantastiska tillväxt och utveckling.
 
Uppenbarelser i Kirtlandtrakten
 
Medan profeten Joseph bodde i Kirtland fick han många uppenbarelser, och av dessa finns 65 nedtecknade i Läran och förbunden. Uppenbarelserna kungjorde Herrens vilja om välfärd, teckensökeri, moraliskt uppförande, hälsoregler, tionde, prästadömets auktoritet, en profets uppgift, de tre härlighetsgraderna, missionsarbete, Kristi andra ankomst, helgelselagen och många andra ämnen.
 
Joseph Smiths översättning av Bibeln
 
I juni 1830 inledde Joseph Smith sitt gudomligt sanktionerade arbete med att göra inspirerade korrigeringar i den engelska (King James) versionen av Bibeln. Arbetet är känt som Joseph Smiths översättning av Bibeln. Mellan juni 1830 och juli 1933 gjorde profeten många ändringar i denna bibeltext. Bland annat korrigerade han det bibliska språket, förtydligade lärdomar och återställde historiskt och doktrinärt material.
 
Joseph erhöll många uppenbarelser under arbetets gång, ofta som svar på frågor som uppstod medan han begrundade avsnitt i skrifterna. En sådan uppenbarelse ägde rum den 16 februari 1832, efter det att Joseph och Sidney Rigdon hade översatt Johannes 5:29. De mediterade över detta avsnitt, och "Herren rörde vid [deras] förstånds ögon och de öppnades, och Herrens härlighet kringstrålade [dem]" (L&F 76:19). De erhöll en av historiens mest storslagna syner, som nu finns upptecknad i kapitel 76 av Läran och förbunden. De såg Fadern och Sonen, fick kunskap om den gudomliga bestämmelsen för Guds barn och erhöll eviga sanningar om vilka som kommer att finnas i de tre härlighetsrikena.
 
Uppenbarelserna publiceras
 
Vid en särskild konferens som hölls i Hiram, Ohio, i november 1831, röstade kyrkans medlemmar för att publicera Befallningarnas bok, vilken innehöll omkring 70 uppenbarelser som hade getts till profeten. Under denna konferens gav Herren de uppenbarelser till Joseph Smith som senare kom att utgöra "förordet" och "bihanget" till Befallningarnas bok. (Nuvarande kapitel 1 och 133 i Läran och förbunden.)
 
Uppdraget att trycka boken gavs till William W Phelps, som ägde ett tryckeri i Jackson County, Missouri. (För ytterligare information om Befallningarnas bok, se s 41??.) Uppenbarelserna i Befallningarnas bok, tillsammans med andra uppenbarelser, trycktes senare i en bok med titeln Läran och förbunden, vilken publicerades i Kirtland år 1835. En andra upplaga av Mormons bok, med smärre korrigeringar utförda av profeten Joseph, trycktes också i Kirtland.
 
Bara några månader efter det att kyrkan hade organiserats framhöll Herren musikens viktiga funktion i kyrkan genom att ge profetens hustru, Emma, i uppdrag att göra ett urval av andliga sånger (se L&F 25:11). Den psalmbok som hon sammanställde publicerades i Kirtland och öppnade vägen för de heliga att kunna ta emot Herrens utlovade välsignelse: "Ty min själ har lust i hjärtats sång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall besvaras med välsignelser över deras huvuden" (L&F 25:12).
 
Profetskolan
 
I december 1832 och januari 1833 erhöll profeten Joseph den uppenbarelse som sedermera blev kapitel 88 i Läran och förbunden. I denna uppenbarelse föreskrevs bland annat en "profetskola" (L&F 88:127) som skulle grundas för att instruera bröderna i evangeliets lära och principer, kyrkans angelägenheter och andra frågor.
 
Under vintern 1833 kom profetskolan ofta samman, och både Joseph och Emma Smith blev bekymrade över brödernas sedvanliga nyttjande av tobak, särskilt tobaksröken på mötena och den brist på renlighet som uppstod genom tobakstuggandet. Joseph Smith vände sig till Herren och fick den uppenbarelse som är känd som visdomsordet. Denna uppenbarelse innehåller Herrens förmaningar för hur man sköter kropp och ande, och ger löftet att de som åtlyder dem ska få andliga välsignelser i form av "visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter" (L&F 89:19). Visdomsordet innehåller också hälsoinformation som var okänd för den medicinska eller vetenskapliga världen på den tiden, men som sedan dess har bevisats vara av stort värde, såsom rådet att inte använda tobak eller alkohol.
 
Helgelselagen
 
År 1831 började Herren uppenbara aspekter av helgelselagen, ett andligt och timligt system som, om det följdes i rättfärdighet, skulle bli till välsignelse för de utblottade heliga. Enligt denna lag blev kyrkans medlemmar ombedda att helga, eller överlåta, all sin egendom till kyrkans biskop. Därefter överlämnade han en arvedel, eller ett förvaltarskap, tillbaks till medlemmarna. Familjerna administrerade sitt förvaltarskap så väl de kunde. Om de vid årets slut hade ett överskott gavs detta till biskopen för att användas till de behövande. Edward Partridge kallades av Herren till att verka som kyrkans förste biskop.
 
Helgelselagen består av principer och sedvänjor som andligen stärker medlemmarna, medför relativ ekonomisk jämlikhet och eliminerar girighet och fattigdom. Somliga heliga var bra på att efterleva den, till sin egen och andras välsignelse, men andra medlemmar misslyckades med att höja sig över själviska önskningar, vilket gjorde att lagen slutligen togs bort från kyrkan. År 1838 uppenbarade Herren tiondelagen (se L&F 119), vilket idag är kyrkans ekonomiska lag.
 
Prästadömet förstärks
 
Prästadömets ämbeten uppenbaras
 
Alltefter som kyrkan tillväxte i medlemsantal fick profeten kontinuerligt uppenbarelser om prästadömets ämbeten. Enligt Herrens uppmaning organiserade han första presidentskapet, som utgjordes av honom själv som president och Sidney Rigdon och Frederick G Williams som rådgivare. Han organiserade också de tolv apostlarnas kvorum och de sjuttios första kvorum. Han kallade och ordinerade biskopar och deras rådgivare, högpräster, patriarker, högråd, sjuttio, och äldster. Han organiserade kyrkans första stavar.
 
Oerfarna, nyligen döpta medlemmar blev ofta överväldigade av kallelsen att tjäna. Newel K Whitney kallades till exempel i december 1831 att verka som kyrkans andre biskop i Kirtland, när Edward Partridge blev biskop för de heliga i Missouri. Newel tyckte inte att han var kapabel att uppfylla ämbetets fordringar, trots att profeten sade till honom att Herren hade kallat honom genom uppenbarelse. Därför sade profeten till honom: "Gå själv och fråga Fadern." Newel gav sig iväg och knäböjde i ödmjuk åkallan och hörde en röst från himmelen som sade: "Din styrka finns i mig." Han accepterade kallelsen och verkade som biskop i 18 år.
 
Utbildning av ledare i Sions läger
 
Kyrkan hade stort behov av prästadömsledare som hade blivit prövade, fått erfarenhet, visat sig vara trofasta, och som förblivit sanna mot Herren och hans profet under alla omständigheter. Ett tillfälle att visa lydnad under svåra omständigheter, och få personlig utbildning av profeten Joseph Smith, möjliggjordes av marschen med Sions läger.
 
Sions läger organiserades för att hjälpa de heliga i Missouri som blev svårt förföljda på grund av sina trosuppfattningar. Många hade drivits bort från sina hem. (Se ytterligare information på sidorna 39-45??.) Den 24 februari 1834 uppenbarade Herren för Joseph Smith att han skulle organisera en grupp män som skulle marschera från Kirtland till Missouri för att hjälpa de heliga med att återställa deras landområden (se L&F 103). Herren lovade att han skulle gå före dem och att "all seger och härlighet" skulle förverkligas genom deras "flit och trofasthet och eder tros böner" (L&F 103:36). Större delen av de ursprungliga medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum och de sjuttios kvorum förbereddes för framtida uppgifter genom dessa erfarenheter.
 
Sions läger organiserades formellt i New Portage, Ohio, den 6 maj 1834. Det kom slutligen att bestå av 207 män, 11 kvinnor och 11 barn, som profeten delade upp i grupper på tio och femtio, och gav varje grupp i uppdrag att välja en ledare. En rekryt, Joseph Holbrook, rapporterade att lägret var organiserat "enligt Israels forntida ordning". I 45 dagar marscherade de tillsammans till Clay County i Missouri, ett avstånd på över 160 mil. De färdades så snabbt som möjligt och under hårda villkor. Det var mycket svårt att få tillräckligt med mat. Männen var ofta tvungna att äta begränsade portioner av grovt bröd, härsket smör, majsmjölsgröt, stark honung, rått fläsk, rutten skinka och maskätet bacon och ost full av mask. George A Smith, en framtida apostel, skrev att han ofta var hungrig: "Jag var så trött, hungrig och sömnig att jag när jag gick vägen fram drömde, att jag såg en vacker bäck vid ett behagligt skuggande träd och en läcker brödlimpa och ett glas mjölk utlagda på en duk vid sidan av källan." 

Lägret fäste stor vikt vid andlighet och lydnad till evangeliet. På söndagarna höll de möten och tog sakramentet. Profeten undervisade ofta om rikets lärdomar. Han sade: "Gud var med oss, och hans änglar gick framför oss, och tron i vår lilla trupp var orubblig. Vi vet att änglar var våra följeslagare, för vi såg dem." 

Men lägrets svårigheter började att kräva sin tribut av deltagarna. Denna luttringsprocess avslöjade kverulanterna, som inte hade lydnadens anda och som ofta beskyllde Joseph för sina problem. Den 17 maj uppfordrade profeten dem som var uppfyllda av en upprorisk anda "att ödmjuka sig för Herren och bli eniga, så att de inte skulle drabbas av en hemsökelse". 

Den 18 juni hade lägret nått fram till Clay County, Missouri. Men guvernören i Missouri, Daniel Dunklin, höll inte sitt löfte om att hjälpa de heligas armé att återinsätta de medlemmar i kyrkan som hade tvingats bort från sina hem. För somliga i lägret var den militära målsättningens misslyckande det slutliga provet på deras tro. Besvikna och vreda gick vissa till öppet uppror. Följden blev att profeten varnade dem för att Herren skulle sända en ödeläggande hemsökelse över dem. Snart spred sig en förödande koleraepidemi genom lägret. Innan den var över hade en tredjedel av lägret smittats, bland annat Joseph Smith, och därefter avled 14 medlemmar i lägret. Den 2 juli förmanade Joseph lägret att ödmjuka sig för Herren och att ingå ett förbund om att lyda hans befallningar, och han sade att om de gjorde det skulle farsoten upphöra från och med detta ögonblick. Förbundet ingicks med upplyfta händer och hemsökelsen upphörde.  
 
I början av juli blev lägrets medlemmar hedervärt avlösta av profeten. Resan hade avslöjat vilka som stod på Herrens sida och vilka som var värdiga att verka som ledare. Profeten förklarade senare avsikten med marschen: "Gud ville inte att ni skulle strida. Han kunde inte organisera sitt rike med tolv män som skulle öppna evangeliets dörr för jordens nationer, och med sjuttio män som följde i deras fotspår, såvida han inte hämtat dem från en grupp män som hade offrat sina liv, och som hade gjort ett lika stort offer som Abraham."

Wilford Woodruff, medlem av lägret och så småningom kyrkans fjärde president, sade: "Vi fick en erfarenhet som vi inte kunde ha fått på något annat sätt. Vi hade förmånen att få se profetens ansikte och att färdas hundratals mil med honom, och att se hur Guds ande verkade med honom, och hur Jesus Kristus uppenbarade sig för honom och hur dessa uppenbarelser uppfylldes."

I februari 1835, fem månader efter lägrets upplösning, organiserades de tolv apostlarnas kvorum och de sjuttios första kvorum. Sjuttionio av de åttiotvå ämbeten som uppfylldes i de två kvorumen besattes av män som hade visat sin trofasthet under marschen med Sions läger.
 
I Kirtland fortsatte Joseph Smith med att utbilda framtida ledare. Fyra framtida presidenter för kyrkan ? Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff och Lorenzo Snow ? döptes under åren i Kirtland och efterträdde så småningom varandra som ledare för kyrkan fram till 1901. Dessutom var de tre därpå följande presidenterna ? Joseph F Smith, Heber J Grant och George Albert Smith, vars ledarskap varade fram till 1951 ? direkta ättlingar till ståndaktiga pionjärer i Kirtland.
 
Missionsarbetet går framåt
 
Medan de heliga bodde i Kirtland blev många missionärer kallade att predika evangeliet långt hemifrån, oftast till priset av stora personliga uppoffringar. Missionärer skickades till ett antal stater i Amerika, till delar i Canada och över Atlanten till England. Genom dessa missionsansträngningar fick många människor ett vittnesbörd om att evangeliet var sant. De blev trofasta medlemmar som gav den unga kyrkan stor kraft.
 
Ett antal uppenbarelser som nedtecknades i Kirtland innehöll befallningar till medlemmarna att predika evangeliet för världen. Herren förkunnade: "I skolen gå ut två och två i min Andes kraft och predika mitt evangelium i mitt namn, upplyftande eder röst som med en basuns ljud, förkunnande mitt ord såsom Guds änglar" (L&F 42:6). Påföljande år befallde Herren: "Det tillkommer var och en som blivit varnad att varna sin nästa" (L&F 88:81).
 
Tidiga missionärer från Ohio
 
Zera Pulsipher, en nyomvänd från Ohio, exemplifierar dem som entusiastiskt delade med sig av återställelsens budskap. Han blev medlem i kyrkan i januari 1832 och antecknade strax efteråt att han "blev ordinerad till en äldstes ämbete och gav sig ut för att predika hemma och utomlands med stor framgång". Han och en annan missionär, Elijah Cheney, begav sig till den lilla staden Richland i New York, där de började predika i den lokala skolan. En av de första som döptes av äldste Pulsipher i Richland var en ung lantbrukare vid namn Wilford Woodruff, som en dag skulle bli en av de mest framgångsrika missionärerna i kyrkans historia och kyrkans fjärde president. Inom en månad hade de två missionärerna döpt ett antal människor och organiserat en gren av kyrkan i Richland.
 
De missionärer som gav akt på kallelsen att varna sin nästa kom från alla samhällsgrupper. Många av dem var gifta och hade familjeansvar. De gav sig iväg mitt under skördetiden och under vinterns dödläge, under perioder av personlig framgång och under tider av ekonomisk depression. Ett antal äldster var nästan utblottade när de gav sig ut på missionsfältet. Profeten själv färdades över 2000 mil och utförde 14 korttidsmissioner från 1831 till 1838 i många stater och i Canada.
 
När George A Smith, kusin till profeten, erhöll sin kallelse till östra Förenta Staterna, var han så fattig att han inte ägde eller hade medel att köpa de kläder och böcker som han behövde. Följaktligen fick han av profeten Joseph och hans bror Hyrum lite grått tyg, och Eliza Brown sydde honom en rock, väst och byxor. Brigham Young gav honom ett par skor, hans far gav honom en liten bibel och profeten försåg honom med ett exemplar av Mormons bok.
 
Äldsterna Erastus Snow och John E Page var också fattiga när de gav sig ut på missionsfältet under våren 1836. Äldste Snow beskrev sina omständigheter när han skulle ge sig av på en mission till västra Pennsylvania: "Jag lämnade Kirtland till fots och endast med en liten resväska som innehöll några av kyrkans verk och ett par strumpor, och med fem cent på fickan vilket utgjorde alla mina världsliga tillgångar." Äldste Page sade till profeten att han inte kunde ta emot kallelsen att predika eftersom han saknade kläder. Han hade inte ens en rock. Profeten svarade med att ta av sig sin egen rock och ge den till äldste Page. Han sade till äldste Page att om han gav sig ut på sin mission skulle han bli rikligen välsignad. På sin mission fick äldste Page förmånen att dela med sig av evangeliet till hundratals människor som blev medlemmar i kyrkan.
 
De tolv apostlarnas mission
 
År 1835 kallades de tolv apostlarnas kvorum på mission till östra Förenta Staterna och Canada. Detta är det enda tillfället i kyrkans historia de alla tolv medlemmar i kvorumet var på mission samtidigt. När de återvände vittnade Heber C Kimball om att de hade upplevt Guds kraft och att de hade kunnat bota sjuka och kasta ut onda andar.  
 
Mission till England
 
Under den sista delen av perioden i Kirtland uppstod en kris inom kyrkan. Vissa medlemmar, bland annat några ledare, avföll från kyrkan eftersom de inte stod ut med prövningar och förföljelser och därför att de hade börjat finna fel på profeten Joseph och andra ledare i kyrkan. Herren uppenbarade för Joseph Smith att någonting nytt behövde göras för kyrkans frälsning. Detta nya var en tillflöde av medlemmar i kyrkan från England. Söndagen den 4 juni 1837 gick profeten fram till äldste Heber C Kimball i templet i Kirtland och sade till honom: "Broder Heber, Herrens ande har viskat till mig: 'Låt min tjänare Heber bege sig till England och förkunna mitt evangelium, och öppna frälsningens dörr för denna nation.'"

När Heber C Kimball avskildes för sin mission kom äldste Orson Hyde in i rummet. När han hörde vad som ägde rum blev Orson ångerfull eftersom han hade varit en av dem som hade försökt finna fel på profeten. Han erbjöd sig att verka som missionär och avskildes också för att bege sig till England.
 
Så ivrig var Heber C Kimball att få predika evangeliet på främmande mark att när båten närmade sig landgången i Liverpool, England, hoppade han från båten till kajen innan båten var förtöjd, och förkunnade att han var den förste som beträdde främmande mark på andra sidan havet med återställelsens budskap. Den 23 juli predikade missionärerna för stora församlingar och de första dopen var planerade till den 30 juli. George D Watt vann en kapplöpning till floden Ribble i Preston, vilket avgjorde vem som skulle få äran att bli den första som döptes i England.  

Inom åtta månader hade hundratals nyomvända förenat sig med kyrkan och många grenar hade organiserats. När Heber tänkte tillbaks på denna stora skörd av själar erinrade han sig att profeten och hans rådgivare "lade händerna på mig ... och sade att Gud skulle göra mig mäktig i denna nation i att vinna själar åt honom: Änglar skulle ledsaga mig och bära upp mig, mina fötter skulle aldrig vackla och jag skulle bli storligen välsignad och utgöra en källa till frälsning för tusentals människor."

Eftersom många av de första missionärerna lydigt tog emot kallelser att verka som missionär, trots stora personliga uppoffringar, fick tusentals brittiska konvertiter åtnjuta det återställda evangeliets välsignelser. De samlades till Sion och gav kyrkan stor kraft under de kritiska perioder som var förestående.
 
Templet i Kirtland
 
De heligas uppoffringar
 
Den 27 december 1832 fick de heliga för första gången kännedom om Herrens befallning att bygga ett tempel (se L&F 88:119). Tempelbyggandet var den viktigaste målsättningen för kyrkan i Kirtland mellan 1833 och 1836. Detta var en stor utmaning för de heliga, som saknade både nödvändig arbetskraft och pengar. Enligt Eliza R Snow "var de heliga vid denna tidpunkt få till antalet, och större delen av dem var mycket fattiga. Hade det inte varit för det löfte som Gud hade gett, och för befallningen att ett hus skulle byggas i hans namn, som han inte bara hade uppenbarat formen på, utan också planerat dimensionerna, skulle ett försök att bygga detta tempel, under då rådande omständigheter, av alla berörda parter ha betecknats som orimligt."

Med tro på att Gud skulle förse dem med nödvändig hjälp och tillgångar började profeten Joseph Smith och de heliga att vidta de nödvändiga åtgärderna. John Tanner tillhörde dem som Herren hade förberett för att hjälpa till med byggandet av templet. John, en nyomvänd från Bolton, New York, fick i december 1834 "i en dröm eller nattlig syn ett intryck av att han behövdes och att han omedelbart måste bege sig till kyrkan västerut ...
 
Vid sin ankomst till Kirtland fick han veta att vid den tidpunkt när han känt sig manad att omedelbart flytta till kyrkan, hade profeten Joseph och några av bröderna samlats till ett bönemöte och bett att Herren skulle skicka dem en broder eller några bröder som kunde hjälpa dem att lösa lånet för den gård på vilken templet byggdes.
 
"Dagen efter sin ankomst till Kirtland ... [blev han] informerad om att lånet för nämnda gård var på väg att upphävas, varpå han lånade profeten två tusen dollar och tog emot ett lånebrev, med vilken summa gården räddades."

Det anmärkningsvärda arbete som utfördes av de heliga i Kirtland är exempel på uppoffringar och helgande av tid, talanger och tillgångar. I tre år arbetade de på byggnaden. Förutom den byggskicklighet och det arbete som männen bidrog med, så spann och stickade kvinnorna för att kunna ge kläder åt dem som arbetade. Senare sydde de draperierna som skilde rummen åt. Byggarbetet försvårades genom att pöbelhopar hotade att förstöra templet, och de som arbetade på dagen vaktade templet på natten. Men efter ofantliga uppoffringar i form av tid och resurser från de heliga blev templet slutligen färdigt på våren 1836.
 
Invigningen av templet
 
När templet var slutfört utgöt Herren kraftfulla andliga välsignelser över de heliga i Kirtland, bland annat syner och betjäning av änglar. Joseph Smith kallade denna period "ett jubileumsår för oss, och en glädjens tid". Daniel Tyler vittnade: "Alla kände att de fått en försmak av himmelen ... Vi undrade om tusenårsriket hade inletts."

Höjdpunkten på detta Andens utgjutande var när templet invigdes. Omkring 1000 människor samlades i templet den 27 mars 1836, fyllda av glädje. Invigningspsalmer sjöngs, bland annat "Den himmelska elden", som hade skrivits för detta tillfälle av William W Phelps. Sakramentet välsignades och delades ut, och predikningar hölls av Sidney Rigdon, Joseph Smith och andra.
 
Joseph Smith läste invigningsbönen, som nu finns upptecknad i Läran och förbunden, kapitel 109, och som han hade fått genom uppenbarelse. I denna bön vädjade han till Herren om att utgjuta samma välsignelser som på pingstdagen: "Fyll ditt hus med härlighet, såsom med en mäktig susande vind" (L&F 109:37). Många vittnade om att denna bön uppfylldes den kvällen när profeten kom samman i templet med medlemmar av prästadömets kvorum.
 
Eliza R Snow skrev: "Ceremonierna vid denna invigning kan upprepas, men inget jordiskt språk kan redogöra för de himmelska manifestationerna denna minnesvärda dag. Änglar visade sig för somliga, medan alla närvarande förnam en känsla av gudomlig närvaro, och varje hjärta var fyllt med 'outsäglig glädje och härlighet'." Efter invigningsbönen reste sig hela församlingen med upplyfta händer och höjde hosiannarop.
 
En vecka senare, den 3 april 1836, inträffade några av de mest betydelsefulla händelserna i de sista dagars heligas historia. I templet den dagen uppenbarade sig Frälsaren för Joseph Smith och Oliver Cowdery och sade: "Ty se, jag har mottagit detta hus och mitt namn skall vara här, och jag skall uppenbara mig i barmhärtighet för mitt folk i detta hus" (L&F 110:7). Andra storslagna och härliga syner följde när Moses, Elias och Elia uppenbarade sig för att återställa ytterligare prästadömsnycklar. Moses förlänade nycklarna till Israels insamling, Elias överlämnade Abrahams evangelieutdelning till Joseph och Oliver och Elia återställde beseglingsnycklarna (se L&F 110:11-16). Alla dessa ytterligare nycklar var nödvändiga för att Herrens rike skulle tillväxa i den sista tidsutdelningen.
 
Templets fullständiga prästadömsvälsignelser var inte uppenbarade eller administrerade under perioden i Kirtland. Dessa välsignelser uppenbarades för kyrkan genom profeten Joseph flera år senare när templet i Nauvoo byggdes.
 
Uttåget från Kirtland
 
Byggandet av templet medförde många välsignelser, men under åren 1837 och 1838 ställdes också trofasta heliga inför problem förorsakade av avfall och förföljelser, vilket påskyndade slutet för kyrkans epok i Kirtland.
 
Förenta Staterna genomled en ekonomisk depression och kyrkan upplevde effekterna därav. Somliga medlemmar snärjdes in i vild spekulation och drabbades av skulder och överlevde inte andligt en mörk period av ekonomiskt sammanbrott, bland annat kollapsen för Kirtland Safety Society. Denna bank hade upprättats av kyrkans medlemmar i Kirtland, och några medlemmar beskyllde felaktigt Joseph Smith för de problem som var förknippade med den.
 
Organiserad förföljelse och våldsamma pöbelupplopp kom från invånare i det lokala samhället och från bittra medlemmar som hade blivit uteslutna eller som hade avfallit från kyrkan.
 
När våldet mot de heliga och deras ledare trappades upp blev det osäkert för dem att vara kvar i Kirtland. Profeten, som befann sig i livsfara, flydde från Kirtland i januari 1838 till Far West, Missouri. Under 1838 tvingades också större delen av de trofasta heliga att ge sig av. De lämnade efter sig ett monument av tro, helgelse och uppoffringar i form av det tempel som byggdes till Gud. Med sina liv som exempel lämnade de också en bestående arvedel av trofast lydnad till Herrens smorda ledare och personliga uppoffringar för Herrens verk.
 
Templet i Kirtland
 
Dessa fyra missionärer, som kallades att föra evangeliet till indianerna under mycket prövande omständigheter, är exempel på de uppoffringar som gjordes av trofasta missionärer under kyrkans första historia.