Det centrala budskapet i denna bok är det budskap som har förkunnats av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga alltsedan dess begynnelse. Joseph Smith, den förste profeten i denna tidsutdelning, lärde:

"De fundamentala principerna i vår religion äro apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus: att han dog, begravdes och uppstod på den tredje dagen, och uppsteg till himmelen.

Varje profet, efterträdare till Joseph Smith, har härtill lagt sitt eget vittnesbörd om Frälsarens gudomliga mission. Första presidentskapet intygade:

"Som kallade och ordinerade till att bära vittne om Jesus Kristus inför hela världen vittnar vi om att Han uppstod den där påskmorgonen för nästan två tusen år sedan, och att Han lever idag. Han har en förhärligad, odödlig kropp av kött och ben. Han är Frälsaren, världens ljus och liv.

Miljontals trofasta heliga har också haft vittnesbörd om Jesu Kristi gudomlighet. Denna kunskap har motiverat dem att göra de uppoffringar som varit nödvändiga för att bygga upp Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Guds rike på jorden. Berättelsen om kyrkans grundande är en berättelse om tro, helgelse och glädje. Det är en berättelse om levande profeter som lärde vår tidsålder sanningen om Gud. Det är berättelsen om män och kvinnor från alla livets områden som sökte efter Jesu Kristi evangeliums fullhet och som, när de hade funnit den, var villiga att betala priset för att bli Frälsarens lärjungar. Dessa ståndaktiga heliga kämpade sig igenom lidanden och umbäranden, och vittnade till och med under de mörkaste stunderna om Guds godhet och glädjen i hans kärlek. De har lämnat en arvedel av tro, mod, lydnad och uppoffringar.

Trons arvedel lever än idag. Sista dagars heliga över hela världen är nutida pionjärer i sina egna hemländer, där de lever med tro och mod i en tid som är fylld med nya utmaningar och möjligheter. Historiska sidor återstår att skriva. Vi har var och en möjligheten att åt kommande generationer lämna en arvedel som hjälper dem förstå glädjen i att leva efter och dela med sig av Jesu Kristi evangelium.

När vi lär oss mer om deras tro som har gått före oss, känner vi större samhörighet med dem som vi har förenat oss med för att vittna om Frälsaren, och för att upprätta hans rike. Vi kan besluta oss för att leva mer rättfärdigt som trofasta lärjungar till Herren Jesus Kristus.