Namn Tid som profet Född-Dog
1 Joseph Smith Joseph Smith 1830-1844, 14 år  1805-1844 
2 BrighamYoung Brigham Young 1847-1877, 30 år  1801-1877
3 John Taylor John Taylor 1880-1887, 7 år 1808-1887
4 Wilford Woodruff  Wilford Woodruff 1887-1898, 11 år 1807-1898
5 Lorenzo Snow  Lorenzo Snow 1898-1901, 3 år 1818-1901
6 JosephFSmith  Josepg F Smith 1901-1918, 17 år 1838-1918
7 Heber J Grant  Heber J Grant 1918-1945, 27 år 1856-1945 
8 George Albert Smith  George Albert Smith 1945-1951, 6 år 1870-1951 
9 David O. McKay  David O. MacKay 1951-1970, 19 år 1973-1970 
10 Joseph Fielding Smith  Joseph Fielding Smith 1970-1972, 2 år 1876-1972 
11 Harold B. Lee  Harold B Lee 1972-1973, 1 år 1899-1973 
12 Spencer W. Kimball  Spencer W Kimball 1973-1985, 12 år 1895-1985 
13 Ezra Taft Benson  Ezra Taft Benson 1985-1994, 9 år 1899-1994 
14 Howard W. Hunter  Howard W Hunter 1994-1995, 1 år 1907-1995 
15 Gordon B Hinckley  Gordon B Hinckley 1995-2008, 13 år 1910-2008 
16 Thomas S Monson  Thomas S Monson 2008-  1927-