Profet Tid som profet   Född & dog
001Joseph Smith Joseph Smith 23-12-1805 - 27-06-1844   06-04-1830 - 27-06-1844 Lärdomar
2 002Brigham Young Brigham Young 01-06-1801 - 29-08-1877   01-06-1801 - 29-08-1877 Lärdomar 
3 003John Taylor John Taylor 01-11-1808 - 25-07-1887   01-11-1808 - 25-07-1887 Lärdomar 
4 004Wilford Woodruff Wilford Woodruff 01-03-1807 - 02-09-1898   01-03-1807 - 02-09-1898 Lärdomar 
5 005LorenzoSnow Lorenzo Snow 03-04-1814 - 10-10-1901   03-04-1814 - 10-10-1901 Lärdomar 
6 006JosephFSmith Joseph F Smith 13-11-1838 - 19-11-1918   13-11-1838 - 19-11-1918 Lärdomar 
7 007Heber J Grant Heber J Grant 22-11-1856 - 14-05-1945    21-11-1856 - 14-05-1945  Lärdomar 
8 008George Albert Smith George Albert Smith 04-04-1870 - 04-04-1951   04-04-1870 - 04-04-1951 Lärdomar 
9 009David O. McKay David O. McKay 08-09-1873 - 18-01-1970   08-09-1873 - 18-01-1970 Lärdomar 
10 010Joseph Fielding Smith Joseph Fielding Smith 19-07-1876 - 02-07-1972    19-07-1876 - 02-07-1972  Lärdomar 
11 011Harold B. Lee Harold B Lee 28-03-1899 - 26-12-1973   28-03-1899 - 26-12-1973  Lärdomar 
12 012Spencer W. Kimball Spencer W Kimball 28-03-1895 - 05-11-1985   28-03-1895 - 05-11-1985 Lärdomar 
13 013Ezra Taft Benson Ezra Taft Benson 04-08-1899 30-05-1994    04-08-1899 - 30-05-1994 Lärdomar 
14 014Howard W. Hunter Howard W Hunter 14-11-1907 - 03-03-1995   06-06-1994 - 03-03-1995 Lärdomar 
15 015Gordon B Hinckley Gordon B Hinckley 12-03-1995 - 27-01-2008   23-06-1910 - 27-01-2008 Lärdomar 
16 Thomas S Monson Thomas S Monson 03-02-2008 - 02-01-2018   21-08-1927 - 02-01-2018  
17 Russell M Nelson Russell M Nelson 16-01-2018 -     09-09-1924 -