Meningen med sabbatsdagen
• Vad menas med sabbatsdagen?
” Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.” ( 2 Mos 20:8 ; se även L&F 68:29 .)
Ordet sabbat kommer från ett hebreiskt ord som betyder vila. Före
Kristi uppståndelse firades sabbatsdagen till minne av den dag då
Gud vilade efter sitt skapelseverk. Den var ett tecken på förbundet
mellan Gud och hans folk. Det står i 1 Moseboken att Gud skapade
himlarna och jorden under sex skapelseperioder, vilka han
kallade dagar: ”På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk.
Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade
gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den.” ( 1 Mos
2:2–3 ) Idag firas också sabbatsdagen till minne av Jesu Kristi
uppståndelse.
Sabbatsdagen är var sjunde dag. Det är en helig dag som
Gud har instiftat för att vi ska vila från vårt dagliga arbete och
dyrka honom.
Syftet med sabbatsdagen
• Hur skulle du förklara syftet med sabbatsdagen för någon som
inte känner till sabbaten?
Jesus lärde att sabbatsdagen var gjord för vår skull. (Se Mark 2:27 .)
Syftet med sabbatsdagen är att ge oss en bestämd dag i veckan då
vi kan rikta våra tankar och handlingar mot Gud. Det är inte bara
en dag att vila från arbete. Det är en helig dag som ska tillbringas
i tillbedjan och vördnad. När vi vilar från vardagens aktiviteter är
våra sinnen fria att begrunda andliga ting. På denna dag bör vi

förnya våra förbund med Herren och ge näring åt våra själar med
det som hör Anden till.
• Fundera på vad du kan göra för att hålla dig inriktad på
avsikten med sabbaten när du förbereder dig för den dagen
varje vecka.
Sabbatens bakgrund
Den sjunde dagen helgades av Gud som sabbat i jordens begynnelse.
(Se 1 Mos 2:2–3 .) Sedan tidernas början har traditionen om
en helig sjunde dag bevarats bland olika folkslag på jorden. Gud
förnyade en befallning om den dagen till israeliterna genom att
säga: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.” ( 2 Mos 20:8 ) Att
iaktta sabbatsdagen var också ett tecken på att israeliterna var hans
förbundsfolk. (Se 2 Mos 31:12–13, 16 ; Jes 56:1–8 ; Jer 17:19–27 .)
Men en del judiska ledare upprättade många onödiga regler
om sabbaten. De bestämde hur långt människor fick gå, vilka
slags knutar de kunde knyta och så vidare. När vissa judiska
ledare kritiserade Jesus Kristus för att han botade sjuka människor
på sabbaten, påminde Jesus dem om att sabbaten var till för
människans skull.
Nephiterna iakttog också sabbatsdagen i enlighet med Guds befallningar.
(Se Jar 1:5 .)
I vår egen tid har Herren upprepat sin befallning om att vi ska minnas
sabbatsdagen och hålla den helig. (Se L&F 68:29 .)
Herrens dag
• Varför ändrades sabbatsdagen från den sjunde dagen till den
första dagen?
Fram till Jesu Kristi uppståndelse firade han och hans lärjungar den
sjunde dagen [lördagen] som sabbat. Efter hans uppståndelse helighölls
söndagen som Herrens dag till minne av hans uppståndelse
den dagen. (Se Apg 20:7 ; 1 Kor 16:2 .) Från den dagen betraktade
hans efterföljare den första dagen i veckan som sin sabbat. I båda
fallen var det sex dagar av arbete och en för vila och tillbedjan.

Herren har gett oss en direkt befallning i vår tid att vi också ska
helga söndagen, Herrens dag, som vår sabbat. (Se L&F 59:12 .)
• Hur kan det påverka vår tillbedjan på sabbaten om vi minns
uppståndelsen?
Att helga sabbatsdagen
• Vad innebär det att helga sabbatsdagen?
Herren ber oss för det första att helga sabbatsdagen. I en uppenbarelse
som gavs till Joseph Smith 1831 befallde Herren de heliga
att gå till bönehuset och offra sina sakrament, vila från sitt arbete
och ägna den Allrahögste sin andakt. (Se L&F 59:9–12 .)
För det andra ber han oss att vila från dagligt arbete. Detta innebär
att vi inte ska utföra något arbete som hindrar oss från att
ägna hela vår uppmärksamhet åt andliga ting. Herren sade till
israeliterna: ”Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din
son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap.”
( 2 Mos 20:10 ) Våra profeter har sagt oss att vi inte ska handla, jaga,
fiska, gå på sportevenemang eller delta i liknande aktiviteter på
denna dag.
President Spencer W Kimball förmanade oss emellertid att om vi
bara går omkring sysslolös på sabbaten, helgar vi inte denna dag.
Sabbaten manar till konstruktiva tankar och handlingar. (Se Kyrkans
presidenters lärdomar: Spencer W Kimball [2006], s 171.)
Vad kan vi göra på sabbaten? Profeten Jesaja föreslog att vi skulle
vända oss bort från det vi själva har lust till och ”kalla sabbaten vår
lust och förhärliga den till Herrens ära”. (Se Jes 58:13 .)
Vi bör fundera på vilka rättfärdiga saker vi kan göra på sabbaten.
Vi kan till exempel helga sabbaten genom att närvara på kyrkans
möten; studera skrifterna och kyrkans ledares ord; besöka
de sjuka, de gamla och våra nära och kära; lyssna till upplyftande
musik och sjunga psalmer; be till vår himmelske Fader
och tacka och prisa honom; utföra uppgifter i kyrkan; förbereda
Till läraren: Du kan hjälpa klassmedlemmar eller familjemedlemmar att fundera djupare
på en fråga genom att ge dem tid att tänka efter. När de haft tillräckligt med tid ber du om
deras svar.

släktforskningsuppteckningar och vår personliga historia; återge
trosstärkande berättelser och bära vittnesbörd för familjemedlemmar
samt berätta om andliga upplevelser för dem; skriva brev till
missionärer och närstående; fasta med en bestämd avsikt och tillbringa
tid med barnen och andra i hemmet.
När vi bestämmer oss för vilka andra aktiviteter som är lämpliga
på sabbaten bör vi fråga oss själva: Kommer det att lyfta upp och
inspirera mig? Visar det respekt för Herren? Riktar det mina tankar
mot honom?
Det kan finnas tillfällen då vi måste arbeta på sabbaten. Vi bör
undvika det i möjligaste mån, men när det är absolut nödvändigt
bör vi fortfarande bevara sabbatens anda i våra hjärtan så mycket
som möjligt.
• Fundera ut något som du kan göra för att bättre helga sabbatsdagen.
Är du förälder, far- eller morförälder, kan du tänka på
någonting som du kan göra för att hjälpa dina barn eller barnbarn
att förstå sabbatens mening.
Välsignelser med att iaktta sabbaten
• Hur blir vi välsignade när vi helgar sabbatsdagen?
Om vi helgar sabbatsdagen får vi ta emot stora andliga och timliga
välsignelser. Herren sade att om vi iakttar sabbatsdagen med tacksägelse
och glada hjärtan kommer vår glädje att vara fullkomlig.
Han har lovat:
”Jordens fullhet [är] er … antingen till föda eller till kläder, eller till
hus eller till lador, eller till fruktträdgårdar eller till trädgårdar eller
till vingårdar,
ja, allt som kommer ur jorden i sin tid är skapat för människans
nytta och användning, både för att behaga ögat och glädja hjärtat,
ja till föda och till kläder, till smak och till doft, för att stärka
kroppen och uppliva själen.” ( L&F 59:16–19 )

Ytterligare skriftställen
• 2 Mos 31:16–17 (sabbaten är ett evigt förbund mellan Herren och
hans folk)
• Mosiah 13:16–19 ; 18:23 ; 2 Mos 35:1–3 ; 3 Mos 26:2–4, 6, 12
(iaktta sabbaten som en helig dag)
• Luk 6:1–11 (tillåtet att göra gott på sabbaten)
• Luk 13:11–17 ; Joh 5:1–18 ( Jesu exempel på att göra gott
på sabbaten)