Kristus instiftade sakramentet
• Vad lär oss sakramentets symboler om Jesu Kristi försoning?
Vår Frälsare vill att vi ska minnas hans stora försoningsoffer och
hålla hans bud. För att hjälpa oss göra det har han befallt oss att
ofta komma samman och ta del av sakramentet.
Sakramentet är en helig prästadömsförrättning som hjälper oss att
tänka på Frälsarens försoning. Under sakramentet tar vi del av bröd
och vatten. Vi gör det till minne av hans kött och blod, som han
gav som ett offer för vår skull. När vi tar del av sakramentet förnyar
vi heliga förbund med vår himmelske Fader.
En kort tid före sin korsfästelse samlade Jesus Kristus sina apostlar
omkring sig i ett rum på en övervåning. Han visste att han snart
skulle dö på korset. Detta var sista gången som han skulle sammanträffa
med dessa älskade män före sin död. Han ville att de alltid
skulle minnas honom så att de kunde vara starka och trofasta.
För att hjälpa dem komma ihåg instiftade han sakramentet. Han
bröt brödet i bitar och välsignade det. Sedan sade han: ”Tag och
ät, detta är till minne av min kropp som jag ger i lösen för er.”
( JSÖ, Matt 26:22 ) Därefter tog han en bägare med vin, välsignade
den och gav sina apostlar att dricka. Han sade: ”Detta är till minne
av mitt … blod som är utgjutet för alla som tror på mitt namn, till
deras synders förlåtelse.” ( JSÖ, Matt 26:24 ; se även Matt 26:26–28 ;
Mark 14:22–24 ; Luk 22:15–20 .)
Efter sin uppståndelse kom Frälsaren till den amerikanska kontinenten
där han undervisade nephiterna om samma förrättning.
(Se 3 Ne 18:1–11 ; 20:1–9 .) När kyrkan återställts i de sista dagarna
befallde Jesus återigen sitt folk att ta del av sakramentet till
minne av honom, och sade: ”Det är viktigt att kyrkan ofta kommer

tillsammans för att ta del av bröd och vin till minne av Herren
Jesus.” ( L&F 20:75 )
Hur sakramentet ska välsignas och delas ut
Skrifterna förklarar exakt hur sakramentet ska välsignas och delas
ut. Kyrkans medlemmar ska komma samman varje sabbatsdag
för att tillbe Gud och ta del av sakramentet. (Se L&F 20:75 .) Sakramentet
välsignas och delas ut av dem som innehar den prästadömsmyndighet
som krävs. En präst eller bärare av melkisedekska
prästadömet bryter brödet i bitar, knäböjer och välsignar det. (Se
L&F 20:76 .) En diakon eller annan prästadömsbärare delar sedan
ut sakramentsbrödet till församlingen. Därefter välsignas vattnet av
prästen eller bäraren av melkisedekska prästadömet och det delas
också ut till medlemmarna. Jesus gav sina lärjungar vin när han
instiftade sakramentet. Men i en nutida uppenbarelse har han sagt
att det inte spelar någon roll vad vi äter och dricker så länge som
vi minns honom. (Se L&F 27:2–3 .) Idag dricker sista dagars heliga
vatten istället för vin.
Jesus har uppenbarat de exakta orden för båda sakramentsbönerna.
Vi bör lyssna noga på dessa vackra böner och försöka förstå
vad det är vi lovar och vad som lovas oss. Här följer bönen som
uppsänds för att välsigna brödet:
”O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att
välsigna och helga detta bröd för alla deras själar som äter därav, så
att de kan göra det till minne av din Sons kropp och betyga för dig,
o Gud, du evige Fader, att de är villiga att ta på sig din Sons namn
och alltid minnas honom samt hålla de bud som han har givit dem,
så att de alltid kan ha hans Ande hos sig. Amen.” ( L&F 20:77
Här följer bönen som uppsänds för att välsigna vattnet:
”O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn
att välsigna och helga detta vin [vatten] för alla deras själar som
dricker därav, så att de kan göra det till minne av din Sons blod
som utgöts för dem, så att de kan betyga för dig, o Gud, du evige
Fader, att de alltid minns honom, så att de kan ha hans Ande hos
sig. Amen.” ( L&F 20:79 )

Sakramentets förrättning utförs mycket enkelt och vördnadsfullt.
• Gå noggrant igenom sakramentsbönerna. Fundera över innebörden
i varje mening.
De förbund vi förnyar under sakramentet
• Vilka förbund förnyar vi under sakramentet? Vilka välsignelser
lovar Herren oss när vi håller dessa förbund?
Varje gång vi tar del av sakramentet förnyar vi förbund med Herren.
Ett förbund är ett heligt löfte mellan Herren och hans barn.
De förbund vi ingår anges klart och tydligt i sakramentsbönerna.
Det är viktigt att veta vilka dessa förbund är och vad de innebär.
Vi ingår förbund att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn. Därigenom
visar vi att vi är villiga att identifieras med honom och hans
kyrka. Vi lovar att tjäna honom och våra medmänniskor. Vi lovar
att vi inte ska bringa skam eller vanära över detta namn.
Vi ingår förbund att alltid minnas Jesus Kristus. Alla våra tankar,
känslor och handlingar påverkas av honom och hans mission.
Vi lovar att hålla hans bud.
Vi tar på oss de här förpliktelserna när vi döps. (Se L&F 20:37 ;
Mosiah 18:6–10 .) När vi tar del av sakramentet förnyar vi således
de förbund vi ingick när vi döptes. Jesus gav oss mönstret för hur
vi ska ta del av sakramentet (se 3 Ne 18:1–12 ) och sade att om vi
följer detta mönster, omvänder oss från våra synder och tror på
hans namn, får vi förlåtelse för våra synder. (Se JSÖ, Matt 26:24 .)
Herren lovar att om vi håller våra förbund kommer vi alltid att ha
hans Ande hos oss. En person som vägleds av Anden har den kunskap,
tro, kraft och rättfärdighet som behövs för att nå evigt liv.
• Vad kan vi göra för att minnas de här löftena under veckan?

Vår inställning när vi tar sakramentet
• Hur kan vi förbereda oss för att ta del av sakramentet? Vad kan vi
tänka på under sakramentet för att lättare minnas Frälsarens
försoning?
Vi ska förbereda oss andligen innan vi tar del av sakramentet.
Herren betonar att ingen bör ta del av sakramentet ovärdigt. Det
betyder att vi måste omvända oss från våra synder innan vi tar
del av sakramentet. I skrifterna står det: ”Om någon har begått en
överträdelse så låt honom inte ta del av sakramentet förrän han
förlikat sig.” ( L&F 46:4 ) Herren instruerade sina tolv nephitiska lärjungar:
”Ni skall inte medvetet tillåta någon att ovärdigt ta del av
mitt kött och blod när ni välsignar det. Ty den som äter och dricker
mitt kött och blod ovärdigt, äter och dricker fördömelse till sin själ.”
( 3 Ne 18:28–29 )
Under sakramentet bör vi slå bort alla världsliga tankar från vårt
sinne. Vi bör vara andligt stämda och vördnadsfulla. Vi bör tänka
på vår Frälsares försoning och vara tacksamma för den. Vi bör
granska vårt liv och se hur vi kan förbättra oss. Vi bör också förnya
vår beslutsamhet att hålla buden.
Vi behöver inte vara fullkomliga innan vi tar del av sakramentet,
men vi måste ha omvändelsens anda i våra hjärtan. Den inställning
varmed vi tar del av sakramentet påverkar vår upplevelse av det.
Om vi tar del av sakramentet med ett rent hjärta får vi de välsignelser
som utlovats av Herren.
• Varför tror du att det ökar vår andliga styrka att värdigt ta del av
sakramentet?
Ytterligare skriftställen
• 1 Kor 11:27–29 (värdigt ta del av sakramentet)
• Joh 4:5–14 ( Jesus är det levande vattnet)
• Joh 6:30–35 ( Jesus är livets bröd)
Till läraren: Om många av de du undervisar är föräldrar kan du be dem utbyta tankar
om hur de kan hjälpa sina barn att förbereda sig för att ta del av sakramentet på ett
vördnadsfullt sätt.