Andens gåvor
• Vilka andliga gåvor ger Herren oss?
Efter dopet fick var och en av oss ta emot den Helige Andens gåva
genom handpåläggning. Om vi är trofasta kan vi ständigt ha hans
inflytande hos oss. Genom honom kan var och en av oss välsignas
med speciella andliga förmågor som kallas Andens gåvor. De här
gåvorna ges till dem som är trogna Kristus. ”Alla de här gåvorna
kommer från Gud, till nytta för Guds barn.” ( L&F 46:26 ) De hjälper
oss att lära känna och undervisa om evangeliets sanningar. De hjälper
oss att välsigna andra. De vägleder oss tillbaka till vår himmelske
Fader. För att kunna använda våra gåvor vist måste vi veta vilka
de är, hur vi kan utveckla dem och hur vi kan känna igen Satans
imitationer av dem.
Skrifterna nämner många av Andens gåvor. De här gåvorna har
givits till medlemmar i den sanna kyrkan närhelst den har funnits
på jorden. (Se Mark 16:16–18 .) Andens gåvor inbegriper följande:
Tungomålstalets gåva ( L&F 46:24 )
Ibland är det nödvändigt att förmedla evangeliet på ett språk som
är obekant för oss. När detta händer kan Herren välsigna oss med
förmågan att tala detta språk. Många missionärer har fått tungomålstalets
gåva. (Se bilden i det här kapitlet.) Äldste Alonzo A Hinckley
var till exempel missionär i Holland och förstod och ta lade mycket
litet holländska trots att han bett och studerat ihärdigt. Då han återvände
till ett hem han tidigare besökt, öppnade en dam dörren
och talade mycket argt till honom på holländska. Till sin förvåning
Till läraren: Be gärna varje klassmedlem eller familjemedlem att gå igenom listan med
andliga gåvor i det här kapitlet och välja två som de skulle vilja lära sig mer om. Som en del
av lektionen ger du dem tid att själva studera avsnitten och skriftställena om de gåvor som
de har valt. När de har haft tid att studera ber du dem att berätta vad de lärde sig.

kunde han förstå vartenda ord. Han kände en stark önskan att bära
sitt vittnesbörd för henne på holländska. Han började tala och orden
flödade mycket tydligt på holländska. Men när han återvände för att
visa sin missionspresident att han kunde tala holländska, hade han
inte denna förmåga längre. Många trofasta medlemmar har välsignats
med tungomålstalets gåva. (Se Joseph Fielding Smith, Answers
to Gospel Questions, sammanst av Joseph Fielding Smith Jr, 5 delar
[1957–1966], 2:32–33.)
Gåvan att uttyda tungomål ( L&F 46:25 )
Den här gåvan ges ibland till oss när vi inte förstår ett språk och
behöver ta emot ett viktigt budskap från Gud. President David O
McKay hade till exempel en stark önskan att tala till de heliga på
Nya Zeeland utan tolk. Han sade till dem att han hoppades att
Herren skulle välsigna dem så att de kunde förstå honom. Han talade
på engelska. Hans budskap varade i omkring 40 minuter. När
han talade kunde han se på mångas ansiktsuttryck och tårfyllda
ögon att hans budskap nådde fram till dem. (Se Answers to Gospel
Questions, 2:30–31.)
Gåvan att översätta ( L&F 5:4 )
Om vi har kallats av kyrkans ledare att översätta Herrens ord kan vi
få gåvan att översätta utöver vår naturliga förmåga. Liksom med alla
gåvor måste vi leva rättfärdigt, studera ivrigt och be för att få den.
När vi gör det låter Herren oss få en brinnande känsla inombords
som en bekräftelse på att vi översatt rätt. (Se L&F 9:8–9 .) Joseph
Smith hade gåvan att översätta när han översatte Mormons bok.
Gåvan kom till honom endast när han var i harmoni med Anden.
Visdomens gåva ( L&F 46:17 )
En del av oss har välsignats med förmågan att förstå människor
och evangeliets principer och deras tillämpning i vårt liv. Vi har
fått veta:
”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt
alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets
våg, som drivs och piskas av vinden.
En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av
Herren.” ( Jak 1:5–7 )
Herren sade: ”Sök inte efter rikedomar utan efter visdom, och se,
Guds hemligheter skall avslöjas för er.” ( L&F 6:7 )
Kunskapens gåva ( L&F 46:18 )
Alla som blir lika vår himmelske Fader får så småningom kunskap
om allting. Kunskapen om Gud och hans lagar uppenbaras av
den Helige Anden. (Se L&F 121:26 .) Vi kan inte bli frälsta om vi är
okunniga om dessa lagar. (Se L&F 131:6 .)
Herren uppenbarade: ”Om en person genom sin flit och lydnad
förvärvar mera kunskap och intelligens i detta liv än en annan,
kommer han att ha motsvarande större fördelar i den kommande
världen.” ( L&F 130:19 ) Herren har befallt oss att lära oss så mycket
vi kan om hans verk. Han vill att vi ska lära oss om himlarna,
jorden, det som har varit och det som ska ske, det som händer i
hemlandet och som sker utomlands. (Se L&F 88:78–79 .) Det finns
dock de som försöker tillägna sig kunskap genom enbart egna studier.
De ber inte om den Helige Andens hjälp. Det är de som ständigt
håller på med att lära men som aldrig kommer till kunskap om
sanningen. (Se 2 Tim 3:7 .) När vi får kunskap genom uppenbarelse
från den Helige Anden talar hans Ande till vårt sinne och hjärta.
(Se L&F 6:15, 22–24 ; 8:2 ; 9:7–9 .)
Gåvan att undervisa om visdomens och kunskapens ord
( Moro 10:9–10 )
En del har fått en särskild förmåga att förklara och vittna om evangeliets
sanningar. Den här gåvan kan användas när man håller en
lektion. Den kan användas av föräldrar när de ska undervisa sina
barn. Den här gåvan hjälper oss också att undervisa andra så att de
kan förstå evangeliet.

Gåvan att veta att Jesus Kristus är Guds Son ( L&F 46:13 )
Den här gåvan har givits till profeter och apostlar som har kallats
som särskilda vittnen om Jesus Kristus. Men andra får också den
här gåvan. Var och en kan få ett vittnesbörd genom den Helige
Andens viskningar. President David O McKay lärde: ”Det är
några givet, säger Herren i Läran och förbunden, att genom den
Helige Anden veta att Jesus är Guds Son och att han korsfästes
för världens synder. [Se L&F 46:13 .] Det är dessa jag syftar på,
som står fasta på uppenbarelsens klippa i det vittnesbörd som
de bär för världen.” ( Kyrkans presidenters lärdomar: David O
McKay [2003], s 168)
Gåvan att tro på andras vittnesbörd ( L&F 46:14 )
Genom den Helige Andens kraft kan vi veta sanningen om allting.
Om vi vill veta om någon annan talar sanning måste vi fråga Gud i
tro. Om det som vi ber om är sant, kommer Herren att tala frid till
våra sinnen. (Se L&F 6:22–23 .) På detta sätt kan vi veta om någon
annan, profeten, har tagit emot uppenbarelse. Nephi bad Herren
att låta honom se, känna och veta att hans fars dröm var sann.
(Se 1 Ne 10:17–19 .)
Profetians gåva ( L&F 46:22 )
De som får sanna uppenbarelser om det som varit, det nuvarande
eller framtiden har profetians gåva. Profeterna har den här gåvan,
men vi kan också ha den till hjälp i vårt dagliga liv. (Se 1 Kor
14:39 .) Vi kan få uppenbarelser från Gud för oss själva och våra
ämbeten, men aldrig för kyrkan eller dess ledare. Det strider mot
himlens ordning att en person skulle få uppenbarelse för någon
som han eller hon inte presiderar över. Om vi verkligen har profetians
gåva får vi inte någon uppenbarelse som strider mot det som
Herren har sagt i skrifterna.
Gåvan att bota sjuka och bli botad ( L&F 46:19–20 )
En del har tro till att bota och andra har tro till att bli botade.
Vi kan alla utöva den tro som behövs för att bli botade när vi är
sjuka. (Se L&F 42:48 .) Många som bär prästadömet har gåvan att
bota sjuka. Andra kan få kunskap om hur man botar en sjukdom.

Gåvan att utföra under ( L&F 46:21 )
Herren har många gånger välsignat sitt folk på ett förunderligt sätt.
När pionjärerna i Utah planterat sin första gröda kom en svärm
gräshoppor och nästan förstörde den. Pionjärerna bad att Herren
skulle rädda deras skörd, och han sände fiskmåsar som kom
och åt upp gräshopporna. När vi behöver hjälp och ber i tro så
utför Herren utför underverk för oss om det är till vårt eget bästa.
(Se Matt 17:20 ; L&F 24:13–14 .)
Trons gåva ( Moroni 10:11 )
Jareds broder hade stor tro. Till följd av sin tro fick han andra
gåvor. Hans tro var så stor att Frälsaren uppenbarade sig för
honom. (Se Eth 3:9–15 .) Utan tro kan ingen annan gåva ges.
Moroni lovar: ”Var och en som tror på Kristus, utan att tvivla,
skall få vad han än ber Fadern om i Kristi namn.” ( Morm 9:21 )
Vi bör sträva efter att stärka vår tro, ta reda på våra gåvor och
använda dem.
En del saknar tro och förnekar att dessa andegåvor verkligen finns.
Moroni säger till dem:
”Och vidare talar jag till er som förnekar Guds uppenbarelser och
säger att de har upphört, att det varken finns uppenbarelser eller
profetior eller gåvor eller helbrägdagörelse eller tungomålstalande
och uttydning av tungomål.
Se, jag säger er att den som förnekar dessa ting känner inte Kristi
evangelium. Ja, han har inte läst skrifterna, och om han har det
förstår han dem inte.” ( Morm 9:7–8 )
• Varför ger Herren oss andliga gåvor?
Vi kan utveckla våra gåvor
• Hur kan vi ”uppriktigt söka efter de bästa gåvorna”? (Se L&F 46:8 .)
Herren har sagt: ”Ty alla har inte fått varje gåva sig given, ty det
finns många gåvor, och åt var och en är en gåva given genom
Guds Ande. Åt några är en given, och åt andra är en annan given,
så att alla kan få nytta därav.” ( L&F 46:11–12 )

För att kunna utveckla våra gåvor måste vi ta reda på vilka gåvor
vi har. Det gör vi genom att be och fasta. Vi bör söka efter de bästa
gåvorna. (Se L&F 46:8 .) Ibland hjälper patriarkaliska välsignelser
oss att veta vilka gåvor vi har fått.
Vi måste vara lydiga och trofasta för att få våra gåvor. Vi bör sedan
använda de här gåvorna för att utföra Herrens verk. De ges inte
för att tillfredsställa vår nyfikenhet eller för att bevisa någonting för
oss därför att vi brister i tro. Herren sade om andliga gåvor: ”De är
givna till nytta för dem som älskar mig och håller alla mina bud
och för den som strävar efter att så göra.” ( L&F 46:9 )
• Fundera över några andliga gåvor som skulle stärka dig personligen
eller hjälpa dig att betjäna Herren och andra. Vad tänker du
göra för att söka efter de här gåvorna?
Satan imiterar Andens gåvor
• Hur kan vi skilja på Andens sanna gåvor och Satans imitationer?
Satan kan imitera tungomålstalets gåva, gåvan att profetera, se
syner, bota sjuka och utföra andra underverk. Mose fick ta upp
kampen med Satans imitationer vid Faraos hov. (Se 2 Mos 7:8–22 .)
Satan vill att vi ska tro på hans falska profeter, falska helbrägdagörare
och falska undergörare. De kan förefalla så verkliga för oss att
det enda sättet att få veta är att be Gud om urskillningens gåva. Djävulen
själv kan uppenbara sig som en ljusets ängel. (Se 2 Ne 9:9 .)
Satan vill göra oss blinda för sanningen och hålla oss borta från
att söka de sanna andegåvorna. Medier, astrologer, spåmän och
trollkarlar är inspirerade av Satan även om de utger sig för att
följa Gud. Deras gärningar är avskyvärda i Herrens ögon. (Se
Jes 47:12–14 ; 5 Mos 18:9–10 .) Vi bör undvika all kontakt med
Satans makter.
Vi måste vara försiktiga med våra andegåvor
• Hur kan vi visa att vi respekterar att våra andliga gåvor är heliga?
Herren sade: ”Jag ger dem en befallning att de inte skall berömma
sig av dessa ting, inte heller tala om dem inför världen, ty detta är

givet er till er nytta och frälsning.” ( L&F 84:73 ) Vi måste komma
ihåg att andliga gåvor är heliga. (Se L&F 6:10 .)
Herren begär i gengäld för de gåvor han ger oss att vi ”tackar Gud
i Anden för vilka välsignelser vi än välsignas med”. (Se L&F 46:32 .)
Ytterligare skriftställen
• 3 Ne 29:6–7 (deras öde som förnekar gåvor)
• Moro 10:7–19 (gåvor beroende av tro)
• 3 Ne 26:17 ; 27:20 ; L&F 84:64 (en gåva som ges vid dopet)
• 1 Kor 12 (Andens gåvor i Jesu Kristi forntida kyrka)
• L&F 46:9–26 (Andens gåvor i kyrkan idag)