Den Helige Anden
I kapitel 7 lärde vi oss att den Helige Anden är en medlem av
gudomen. Han är ”en person som består av ande”. ( L&F 130:22 )
Han har inte en kropp av kött och ben. Hans inflytande kan vara
överallt samtidigt. Hans uppgift är att vittna om Fadern och Sonen
och om all sanning. Dessutom renar, eller helgar, den Helige
Anden oss för att förbereda oss för att leva i Guds närhet. Den
Helige Anden renar våra hjärtan så att vi inte längre har en önskan
att göra ont.
Det finns en skillnad mellan den Helige Anden och den Helige
Andens gåva . I det här kapitlet ska vi lära oss vad den Helige
Andens gåva är och hur vi kan ta emot denna stora gåva från Gud.
Den Helige Andens gåva
• Vad är det för skillnad mellan den Helige Anden och den Helige
Andens gåva?
Den Helige Andens gåva är förmånen — som ges till personer som
har satt sin tilltro till Jesus Kristus, blivit döpta och konfirmerade
till medlemmar i kyrkan — att ta emot fortlöpande vägledning och
inspiration från den Helige Anden.
Joseph Smith sade att vi tror att vi har den Helige Andens gåva lika
mycket idag som på de första apostlarnas tid. Vi tror på den här
gåvan i dess helhet, kraft, storhet och härlighet. (Se Kyrkans presidenters
lärdomar: Joseph Smith [2007], s 97.)
Till läraren: Låt gärna klassmedlemmar eller familjemedlemmar delta i en eller flera av
följande aktiviteter: (1) Läsa de ytterligare skriftställen som anges i slutet av kapitlet och
diskutera hur den Helige Anden hjälper oss på vår jordiska färd. (2) Berätta om några
av de välsignelser de har fått vara med om i sina liv tack vare den Helige Andens gåva.
(3) Diskutera vad föräldrar kan göra för att hjälpa sina barn förstå den Helige Andens gåva
och hur den Helige Anden kommunicerar med oss.

En person kan tillfälligt få vägledning av den Helige Anden utan
att ta emot den Helige Andens gåva. (Se L&F 130:23 .) Men vägledningen
är inte fortlöpande såvida inte personen döper sig och tar
emot den Helige Andens gåva genom handpåläggning. I Apostlagärningarna
10 läser vi att den romerske soldaten Kornelius fick
inspiration av den Helige Anden och därigenom visste att Jesu
Kristi evangelium var sant. Men Kornelius tog inte emot den Helige
Andens gåva förrän efter sitt dop. Profeten Joseph Smith lärde att
om inte Kornelius hade tagit emot dopet och den Helige Andens
gåva skulle den Helige Anden ha lämnat honom. (Se Kyrkans presidenters
lärdomar: Joseph Smith, s 96–97.)
Idag lär sig de som inte är medlemmar i kyrkan genom den Helige
Andens kraft att Mormons bok är sann. (Se Moro 10:4–5 .) Men
detta inledande vittnesbörd lämnar dem om de inte tar emot den
Helige Andens gåva. De får inte den fortlöpande förvissning som
kommer till dem som har den Helige Andens gåva.
Ta emot den Helige Andens gåva
• Vad måste vi göra för att få den Helige Andens ständiga sällskap?
När människor är döpta blir de konfirmerade som medlemmar i
kyrkan och ges den Helige Andens gåva genom handpåläggning.
Herren sade: ”Dem som har tro skall ni konfirmera i min kyrka
genom handpåläggning, och jag skall ge dem den Helige Andens
gåva.” ( L&F 33:15 )
Varje värdig äldste i kyrkan som bemyndigats därtill kan ge den
Helige Andens gåva till en annan person. Men det finns ingen
garanti för att den personen får inspiration och vägledning från
den Helige Anden bara för att äldsterna lagt sina händer på hans
eller hennes huvud. Var och en måste ”mottaga den Helige Anden”.
Detta innebär att den Helige Anden bara kommer till oss om vi är
trofasta och vill ha hjälp av denna himmelska budbärare.
För att vara värdiga den Helige Andens hjälp måste vi uppriktigt
sträva efter att lyda Guds bud. Vi måste hålla våra tankar och
handlingar rena.

Att känna igen den Helige Andens inflytande
Den Helige Anden kommunicerar vanligen med oss på ett lågmält
sätt. Hans inflytande beskrivs ofta som en ”mild, stilla röst”.
(Se 1 Kung 19:9–12 ; Hel 5:30 ; L&F 85:6 .) President Boyd K Packer
förklarade: ”Den Helige Anden talar med en röst som du känner
snarare än hör … Vi talar om att ’lyssna’ till Andens viskningar,
men oftast beskriver man en andlig maning genom att säga ’Jag
fick en känsla …’” Han fortsatte: ”Andens röst talar milt och kan
mana dig att göra eller säga något, eller också kan den varna dig.”
( Nordstjärnan, jan 1995, s 59.)
En av Guds största gåvor
• Vilka välsignelser kan vi få genom den Helige Andens gåva?
Den Helige Andens gåva är en av Guds största gåvor till oss.
Genom den Helige Anden kan vi veta att Gud lever, att Jesus är
Kristus, och att hans kyrka har återställts till jorden. Den Helige
Anden kan genom sina maningar visa oss allt vi bör göra. (Se
2 Ne 32:5 .) Den Helige Anden helgar oss för att förbereda oss för
Guds närhet. Vi kan njuta av Andens gåvor. (Se kapitel 22 i denna
bok.) Denna stora gåva från vår himmelske Fader kan också
skänka frid till våra hjärtan och insikt om det som hör Gud till.
(Se 1 Kor 2:9–12 .)
• Varför är den Helige Andens gåva en av Guds största gåvor
till oss?
Ytterligare skriftställen
• 1 Kor 3:16–17 ; L&F 130:22–23 (den Helige Anden bor hos
de trofasta)
• Apg 19:1–7 (den Helige Andens gåva gavs i forna dagar)
• Moro 8:25–26 (hur man tar emot den Helige Anden)
• Moro 10:5 (den Helige Anden vittnar om sanningen)
• Mosiah 5:2 (den Helige Anden förändrar hjärtan)
• Alma 5:54 (den Helige Anden helgar)