Befallningen att bli döpt
• Varför måste vi döpas?
Idag liksom på Jesu tid finns det vissa principer och förrättningar
i evangeliet som vi måste lära oss och lyda. En evangelieprincip
är en sann trossats eller lärdom. En förrättning är en rit eller ceremoni.
De första två principerna i evangeliet är tro på Herren Jesus
Kristus och omvändelse. Dopet är den första förrättningen i evangeliet.
En av de instruktioner som Herren gav till sina apostlar löd:
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns
och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt
vad jag har befallt er.” ( Matt 28:19–20 )
Vi måste bli döpta till våra synders förlåtelse
När vi sätter vår tilltro till Jesus Kristus, omvänder oss och blir
döpta, blir våra synder förlåtna genom Jesu Kristi försoning.
Skrifterna lär oss att Johannes Döparen ”trädde fram i öknen och
förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse”. ( Mark 1:4 )
Aposteln Petrus lärde: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu
Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.” ( Apg 2:38 ) Efter Paulus
omvändelse sade Ananias till honom: ”Stå upp och låt dig döpas
och tvättas ren från dina synder.” ( Apg 22:16 )
Till läraren: Använd frågor i början av ett avsnitt för att inleda en diskussion och låt
klassmedlemmar eller familjemedlemmar vända sig till texten för att finna ytterligare information.
Använd frågor i slutet av ett avsnitt för att hjälpa klassmedlemmar eller familjemedlemmar
att begrunda och diskutera betydelsen av det de har läst och hur det går att
tillämpa i deras liv.

Vi måste döpas för att bli medlemmar i Jesu Kristi kyrka
”Alla de som ödmjukar sig inför Gud och önskar bli döpta … och
… har omvänt sig från alla sina synder … skall genom dopet tas
emot i hans kyrka.” ( L&F 20:37 )
Vi måste bli döpta innan vi kan ta emot den Helige Andens gåva
Herren sade: ”Om du vänder dig till mig och … omvänder dig
från alla dina överträdelser [synder] och blir döpt, ja, i vatten i
min enfödde Sons namn … skall du få den Helige Andens gåva.”
( Mose 6:52 )
Vi måste bli döpta för att visa lydnad
Jesus Kristus var utan synd men ändå döpte han sig. Han sade att
hans dop var nödvändigt för att ”uppfylla all rättfärdighet”. ( Matt
3:15 ) Profeten Nephi förklarade att Herren sagt till honom: ”Följ
därför mig och gör det som ni har sett mig göra … helhjärtat, utan
hyckleri eller förställning inför Gud, men med ärligt uppsåt och
omvänd er från era synder och vittna för Fadern att ni är villiga att
ta på er Kristi namn genom dopet.” (Se 2 Ne 31:12–13. )
Vi måste bli döpta för att inträda i det celestiala riket
Jesus sade: ”Var och en som tror på mig och blir döpt … skall ärva
Guds rike. Och var och en som inte tror på mig och inte blir döpt
skall bli fördömd.” ( 3 Ne 11:33–34 ) Dopet är porten varigenom vi
beträder vägen till det celestiala riket. (Se 2 Ne 31:17–18 .)
Det rätta dopsättet
• Hur ska vi döpas?
Det finns bara ett rätt dopsätt. Jesus uppenbarade för profeten
Joseph Smith att den som har den rätta prästadömsmyndigheten
för att döpa ”skall gå ned i vattnet med den som har anmält sig till
dop … Sedan skall han sänka ned honom eller henne i vattnet och
komma upp igen ur vattnet.” ( L&F 20:73–74 ) Det är nödvändigt
med nedsänkning. Aposteln Paulus lärde att nedsänkningen och
uppstigandet ur vattnet symboliserar död, begravning och uppståndelse.
Efter dopet inleder vi ett nytt liv. Paulus sade:

”Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit
döpta till hans död?
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att
också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet.
Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi
också vara förenade med honom genom en uppståndelse som
hans.” ( Rom 6:3–5 )
Dop genom nedsänkning av en person med rätt myndighet är det
enda godtagbara sättet att bli döpt.
• Varför måste dopet utföras av en med myndighet?
• På vilka sätt påminner dop genom nedsänkning om Frälsarens
begravning och uppståndelse?
Dop vid ansvarig ålder
• Vem ska döpas?
Var och en som uppnått åtta års ålder och är ansvarig (tillräknelig)
för sina handlingar ska döpas. En del kyrkor lär att små barn ska
döpas. Det stämmer inte med Frälsarens undervisning. Jesus sade
följande om små barn: ”Himmelriket tillhör sådana.” ( Matt 19:14 )
Profeten Mormon sade att det är ett hån inför Gud att döpa små
barn, eftersom de inte kan synda. Dessutom krävs inte dop av
människor som är mentalt oförmögna att skilja mellan rätt och fel.
(Se Moro 8:9–22 .)
Alla andra människor måste döpas. Vi måste ta emot dopets förrättning
och hålla fast vid de förbund vi ingår vid den tidpunkten.
• Vad kan du säga till en vän som tror att småbarn behöver döpas?
Vi ingår förbund när vi blir döpta
Många skriftställen undervisar om dopet. I ett av dessa skriftställen
lärde profeten Alma att tro och omvändelse är steg som förbereder
oss för dopet. Han lärde att när vi blir döpta ingår vi ett förbund

med Herren. Vi lovar att göra vissa saker och Gud lovar att i sin tur
välsigna oss.
Alma förklarade att vi måste vilja bli kallade Guds folk. Vi måste
vara villiga att hjälpa och trösta varandra. Vi måste stå som vittnen
om Gud alltid och i allting och överallt. När vi gör det och blir
döpta förlåter Gud oss våra synder. Alma sade till människorna
som trodde på hans lärdomar om evangeliet:
”Se här är Mormons vatten … eftersom ni nu önskar komma in i
Guds fålla och kallas hans folk … vad har ni då emot att döpas
i Herrens namn som ett bevis inför honom på att ni har slutit
förbund med honom om att ni skall tjäna honom och hålla hans
bud, så att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er?” ( Mosiah
18:8, 10 ) Folket klappade händerna av glädje och sade att det var
deras önskan att bli döpta. Alma döpte dem i Mormons vatten.
(Se Mosiah 18:7–17 .)
Alma lärde att när vi döper oss ingår vi förbund med Herren att:
1. Komma in i Guds fålla.
2. Bära varandras bördor.
3. Stå som vittnen om Gud alltid och överallt.
4. Tjäna Gud och hålla hans bud.
När vi är döpta och håller dopets förbund lovar Herren att:
1. Förlåta oss våra synder. (Se Apg 2:38 ; L&F 49:13 .)
2. Utgjuta sina Ande rikligare över oss. (Se Mosiah 18:10 .)
3. Ge oss daglig vägledning och den Helige Andens hjälp.
(Se Apg 2:38 ; L&F 20:77 .)
4. Låta oss komma fram i den första uppståndelsen.
(Se Mosiah 18:9 .)
5. Ge oss evigt liv. (Se Mosiah 18:9 .)
• Vad tror du det innebär att bära varandras bördor? att stå som
vittne om Gud alltid och överallt?

Dopet ger oss en ny början
I och med dopet inleder vi ett nytt sätt att leva. Det är därför vi
kallar det en pånyttfödelse. Jesus sade att om vi inte föds av vatten
och Ande kan vi inte inträda i Guds rike. (Se Joh 3:3–5 .) Den här
principen förklarades tydligt för Adam:
”Eftersom ni föddes in i världen genom vatten och blod och
anden som jag har skapat och på så sätt av stoftet blev en levande
själ, så måste även ni födas på nytt in i himmelriket av vatten
och av Anden och bli renade genom blod, ja, min Enföddes
blod.” ( Mose 6:59 )
Apostel Paulus sade att vi ska börja ett nytt liv efter vårt dop: ”Vi är
alltså genom dopet … begravda med honom, för att också vi skall
leva det nya livet.” ( Rom 6:4 ) En av de stora välsignelserna med
dopet är att det ger oss möjlighet till en ny start på vår väg mot vårt
eviga mål.
• Hur var ditt dop början till något nytt?
Ytterligare skriftställen
• 2 Ne 31:4–7 (dopets syfte och nödvändighet)
• 3 Ne 11:21–27 ; L&F 20:72–74 (hur man utför ett dop)
• Apg 2:38–39 (bli döpt till syndernas förlåtelse)
• Moro 8:8–12 ; L&F 20:71–72 (små barn ska inte döpas;
dopet krävs av alla som omvänder sig)
• Alma 7:14–16 (dop är renande, man ingår ett förbund om
evigt liv)