Vi behöver alla omvända oss
• Vad menas med synd? Hur påverkas vi av våra synder?
Tro på Jesus Kristus leder naturligt till omvändelse. Det har funnits
behov av omvändelse ända från Adams dagar till nuvarande
tid. Herren sade till Adam: ”Lär därför dina barn att alla människor
överallt måste omvända sig, annars kan de på intet sätt ärva
Guds rike, ty intet orent kan vistas där, eller vistas i hans närhet.”
( Mose 6:57 )
Vi kom till jorden för att tillväxa och utvecklas. Detta är en livslång
process. Under denna tid syndar vi alla. (Se Rom 3:23 .) Vi har alla
behov av omvändelse. Ibland syndar vi på grund av okunnighet,
ibland på grund av våra svagheter och ibland på grund av medveten
olydnad. I Bibeln läser vi att ”det finns ingen rättfärdig människa
på jorden som gör gott och aldrig syndar” ( Pred 7:21 ) och att
”om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen
finns inte i oss”. ( 1 Joh 1:8 )
Vad menas med synd? Aposteln Jakob sade: ”Den som vet att
göra det goda men inte gör det, han syndar.” ( Jak 4:17 ) Johannes
beskrev synd som ”all orättfärdighet” ( 1 Joh 5:17 ) och ”brott mot
lagen”. ( 1 Joh 3:4 )
Det är därför som Herren har sagt att ”alla människor överallt
måste omvända sig”. ( Mose 6:57 ) Förutom Jesus Kristus, som levde
ett fullkomligt liv, har alla som levt på jorden syndat. Vår himmelske
Fader har i sin stora kärlek givit oss denna möjlighet att
omvända oss från våra synder.
Omvändelse befriar oss från synden
• Vad menas med omvändelse?
Omvändelse är medlet varigenom vi blir fria från våra synder och
får förlåtelse för dem. Synden saktar ner vår andliga utveckling och
kan till och med sätta stopp för den. Omvändelse gör det möjligt
för oss att på nytt tillväxa och utvecklas andligen.
Förmånen att omvända sig har möjliggjorts genom Jesu Kristi försoning.
På ett sätt som vi inte helt förstår har Jesus betalat för våra
synder. President Joseph Fielding Smith sade om detta:
”Jag har känt smärta. Vi har känt smärta. Ibland har den varit
ganska svår. Men jag kan inte förstå en smärta … som kan orsaka
att blod liksom svett sipprar fram på kroppen. Det var något fruktansvärt,
något skrämmande …
Det [finns] ingen människa som någonsin fötts på jorden som
hade stått ut under tyngden av den börda som vilade på Guds Son,
när han bar mina synder och dina och gjorde det möjligt för oss
att slippa undan dem.” ( Frälsningens lära, sammanst av Bruce R
McConkie, 3 delar [1954–1956], 1:101; kursivering i originalet)
Omvändelse kräver ibland stort mod, stor kraft, många tårar,
ständiga böner och outtröttliga ansträngningar att leva efter
Herrens bud.
Omvändelsens principer
• Vilka är omvändelsens principer?
President Spencer W Kimball har sagt: ”Det finns ingen kungsväg
till omvändelse, ingen privilegierad stig till förlåtelse. Varje människa
måste följa samma kurs vare sig hon är rik eller fattig, bildad
eller obildad, kort eller lång, prins eller tiggare, kung eller undersåte.”
( Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W. Kimball [2006],
s 38–39; kursivering i originalet.)
Vi måste inse att vi har syndat
Om vi ska kunna omvända oss måste vi erkänna inför oss själva att
vi har syndat. Om vi inte erkänner det kan vi inte omvända oss.
Till läraren: Att göra upp en lista kan väcka intresse och hjälpa eleverna att koncentrera
sig. När du diskuterar omvändelsens principer med klassmedlemmar eller familjemedlemmar
kan du be någon skriva upp principerna på tavlan eller på ett stort papper.

Alma sade till sin son Corianton, som svikit sin missionärskallelse
och begått allvarliga synder: ”Låt … dina synder oroa dig med den
oro som leder dig ned till omvändelse … Försök inte urskulda dig
på minsta vis.” ( Alma 42:29–30 ) Skrifterna råder oss vidare att inte
urskulda våra syndfulla handlingar. (Se Luk 16:15–16 .)
Vi kan inte dölja någon handling i vårt liv för oss själva eller
för Herren.
Vi måste känna sorg över våra synder
Förutom att inse våra synder måste vi känna uppriktig sorg över
det vi har gjort. Vi måste känna att våra synder är fruktansvärda.
Vi måste ha en önskan att lasta dem av oss och överge dem.
I skrifterna står det: ”Alla de som ödmjukar sig inför Gud och
önskar bli döpta samt kommer fram med förkrossat hjärta och
botfärdig ande och … verkligen har omvänt sig från alla sina
synder … skall genom dopet tas emot i hans kyrka.” ( L&F 20:37 )
• Studera 2 Korintierbrevet 7:9–10 och Mormons bok 2:10–14 .
Hur tror du att ”sorg efter Guds vilja” skiljer sig från att bara
beklaga något?
Vi måste överge våra synder
Vår uppriktiga sorg bör leda till att vi överger (slutar med) våra
synder. Om vi har stulit något så slutar vi att stjäla. Om vi har ljugit
så ljuger vi inte mer. Om vi har begått äktenskapsbrott så upphör
vi med det. Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith:
”Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina
synder: Se, hon bekänner dem och överger dem.” ( L&F 58:43 )
Vi måste bekänna våra synder
Det är mycket viktigt att erkänna sina synder. Herren har befallt oss
att bekänna våra synder. Bekännelse befriar syndaren från en tung
börda. Herren har lovat: ”Jag, Herren, förlåter synder och är barmhärtig
mot dem som bekänner sina synder med ödmjuka hjärtan.”
( L&F 61:2 )
Vi måste bekänna alla våra synder för Herren. Dessutom måste vi
bekänna allvarliga synder — till exempel äktenskapsbrott, otukt,

homosexuella relationer, hustru- eller barnmisshandel, försäljning
eller användning av illegala droger — vilka kan påverka vår
ställning i kyrkan, för vederbörande prästadömsledare. Om vi har
syndat mot någon annan person bör vi bekänna för personen som
vi har skadat. En del mindre allvarliga synder berör ingen annan än
oss själva och Herren. De kan bekännas enskilt för Herren.
Vi måste gottgöra våra synder
I omvändelse ingår gottgörelse. Detta betyder att vi gör allt vi kan
för att ställa allt till rätta när vi har felat. En tjuv ska till exempel ge
tillbaka det han har stulit. En lögnare bör göra sanningen känd.
Den som genom förtal svärtat ned en annan persons rykte bör
arbeta på att återställa den personens goda namn. Om vi gör det
kommer Gud inte att tillräkna oss våra synder när vi ska dömas.
(Se Hes 33:15–16 .)
Vi måste förlåta andra
En viktig del av omvändelsen är att förlåta dem som har syndat
mot oss. Herren förlåter oss inte förrän våra hjärtan är fullkomligt
renade från allt hat, all bitterhet och alla negativa känslor mot
andra människor. (Se 3 Ne 13:14–15 .) ”Därför säger jag er att ni
bör förlåta varandra, ty den som inte förlåter sin broder hans överträdelser
är fördömd inför Herren, ty den större synden vilar på
honom.” ( L&F 64:9 )
Vi måste hålla Guds bud
För att göra vår omvändelse fullständig måste vi hålla Herrens bud.
(Se L&F 1:32 .) Vi är inte helt botfärdiga om vi inte betalar tionde,
helgar sabbatsdagen eller lyder visdomsordet. Vi är inte botfärdiga
om vi inte stöder kyrkans ledare och inte älskar Herren och våra
medmänniskor. Om vi inte ber och är ovänliga mot andra är vi förvisso
inte botfärdiga. När vi omvänder oss förändras vårt liv.
President Kimball sade: ”Först omvänder man sig. Efter att ha kommit
så långt måste man sedan efterleva Herrens bud för att behålla
det man uppnått. Detta är nödvändigt för att få fullständig förlåtelse.”
( Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W Kimball, s 44)

• Hur skiljer sig lärdomarna i det här avsnittet från den falska uppfattningen
att omvändelse innebär att man går igenom en lista
med enkla steg eller rutinhandlingar?
Hur vi blir hjälpta av omvändelse
• På vilka sätt blir vi hjälpta av omvändelse?
När vi omvänder oss blir Jesu Kristi försoning fullt verksam i vårt
liv och Herren förlåter oss våra synder. Vi blir fria från syndens
fångenskap och vi finner glädje.
Alma återgav sin upplevelse av att omvända sig från sitt syndfulla
förflutna:
”Min själ var fullständigt söndersliten och plågad av alla
mina synder.
Ja, jag kom ihåg alla mina synder och min ondska, för vilka jag
plågades av helvetets kval. Ja, jag insåg att jag hade gjort uppror
mot min Gud och att jag inte hade hållit hans heliga bud …
Min ondska hade blivit så stor att blotta tanken på att komma till
min Guds närhet plågade min själ med obeskrivlig fasa …
Och det hände sig att … medan jag sönderslets av minnet av mina
många synder, kom jag även ihåg att jag hade hört min far profetera
… angående en viss Jesus Kristus, en Guds Son, som skulle komma
för att sona världens synder.
När nu mitt sinne grep tag i denna tanke ropade jag i mitt hjärta:
O Jesus, du Guds Son, förbarma dig över mig …
Och se, när jag tänkte detta kunde jag inte längre komma ihåg
mina kval …
O vilken glädje, och vilket förunderligt ljus jag såg! Ja, min själ
fylldes med glädje, lika stor som min smärta hade varit! …
det … kan [inte] finnas något så intensivt och ljuvligt som min
glädje var.” ( Alma 36:12–14, 17–21 .)
• Hur medförde omvändelse och förlåtelse glädje till Alma?

Farorna med att skjuta upp vår omvändelse
• Vilka är några tänkbara följder av att skjuta upp sin omvändelse?
Profeterna har förkunnat att ”detta liv är tiden för människorna att
bereda sig att möta Gud”. ( Alma 34:32 ) Vi bör omvända oss nu,
varje dag. När vi stiger upp på morgonen bör vi granska oss själva
för att se om Guds Ande är med oss. Innan vi går till sängs på
kvällen bör vi tänka igenom våra handlingar och ord under dagen
och be Herren hjälpa oss känna igen det vi behöver omvända oss
från. Genom att omvända oss varje dag och låta Herren förlåta
oss våra synder får vi dagligen erfara att vi blir allt mer fullkomlig.
Vår lycka och glädje kan bli lika intensiv och ljuvlig som Almas.
Ytterligare skriftställen
• Matt 9:10–13 ; Luk 13:3 ; Hes 18:30 (omvända sig eller förgås)
• Alma 7:21 (inget orent kan vistas i Guds närhet)
• 2 Kor 7:9–10 (sorg efter Guds vilja)
• Mosiah 4:10–12 (steg till omvändelse)
• Jes 1:18 ; Mosiah 26:28–32 (omvändelse medför förlåtelse)
• L&F 58:42 (synder blir aldrig mer ihågkomna)
• 2 Ne 9:23 (omvändelse nödvändig för frälsning)
• 2 Ne 2:21 (omvända sig medan man är i köttet)
• L&F 19:15–20 (Herren har befallt att vi ska omvända oss för att vi inte ska behöva lida som han gjorde)