Vad menas med tro?
Tro på Herren Jesus Kristus är evangeliets första grundsats. Det är
en andlig gåva och den är nödvändig för vår frälsning. Kung Benjamin
förkunnade: ”Frälsning kommer inte till någon … utom genom
omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus.” ( Mosiah 3:12 )
Tro är ”hopp om ting som inte syns men som är verkliga”. ( Alma
32:21 ; se även Hebr 11:1 .) Tro är en handlings- och kraftprincip
som motiverar våra dagliga aktiviteter.
Skulle vi studera och lära om vi inte trodde att vi skulle förvärva
visdom och kunskap? Skulle vi arbeta varje dag om vi inte hoppades
att vi genom att göra detta skulle uträtta någonting? Skulle
en bonde så om han inte hoppades skörda? Varje dag agerar vi
utifrån våra förhoppningar utan att se slutresultatet. Detta är tro.
(Se Hebr 11:3 .)
Många berättelser i skrifterna berättar om hur storslagna ting uträttades
genom tro.
I tro byggde Noa en ark och räddade sin familj undan översvämningen.
(Se Hebr 11:7 .) Mose delade Röda havets vatten. (Se Hebr
11:29 .) Elia nedkallade eld från himlen. (Se 1 Kung 18:17–40 .)
Nephi vädjade om hungersnöd. (Se Hel 11:3–5 .) Han bad också
Herren att avsluta hungersnöden. (Se Hel 11:9–17 .) Upprörd sjö
har lugnats, syner har öppnats och böner har besvarats, allt genom
trons kraft.
Till läraren: Det här kapitlet har fyra underrubriker. Varje underrubrik är en fråga om tro.
Du kan använda de här frågorna som ram för din lektion. Om klassrumsmiljön möjliggör
små gruppdiskussioner kan du dela upp klassen i grupper om fyra. Be varje grupp att dela
upp avsnitten i kapitlet inom gruppen. Låt sedan var och en göra följande med sitt tilldelade
avsnitt: (1) Läsa det. (2) Finna skriftställen som bidrar till att besvara frågan i underrubriken.
(3) Fundera över personliga upplevelser som anknyter till avsnittet. (4) Dela med
sig av tankar om avsnittet till de andra gruppmedlemmarna.

När vi noggrant studerar skrifterna får vi veta att tro är en stark
övertygelse om sanningen inom våra själar som motiverar oss att
göra gott. Detta får oss att undra: Vem ska vi tro på?
• Fundera över dina vardagliga aktiviteter. Vad gör du varje dag
som du inte kan se slutresultatet av? Hur motiverar tron dig
till handling?
Varför bör vi ha tro på Jesus Kristus?
Vi måste inrikta vår tro på Herren Jesus Kristus.
Att tro på Jesus Kristus innebär att ha en sådan tillit till honom
att vi lyder vadhelst han befaller oss. När vi sätter vår lit till Jesus
Kristus och blir hans lydiga lärjungar förlåter vår himmelske Fader
oss våra synder och förbereder oss för att återvända till honom.
Aposteln Petrus förkunnade: ”Inte heller finns det under himlen
något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir
frälsta.” ( Apg 4:12 ; se även Mosiah 3:17 .) Jakob lärde att människorna
måste ha ”fullkomlig tro på Israels helige [ Jesus Kristus].
Annars kan de inte bli frälsta i Guds rike.” ( 2 Ne 9:23 ) Genom tro
på Frälsaren och genom omvändelse gör vi hans försoning fullt
verksam i vårt liv. Genom tro kan vi också få styrka att övervinna
frestelser. (Se Alma 37:33 .)
Vi kan inte ha tro på Jesus Kristus utan att samtidigt tro på vår
himmelske Fader. Om vi har tro på dem har vi också tro på att
den Helige Anden, som de sänder, ska lära oss all sanning och
trösta oss.
• Hur kan tro på Jesus Kristus påverka oss i våra ämbeten i kyrkan?
i våra relationer i familjen? i våra arbeten? Hur påverkar tro på
Jesus Kristus vårt hopp om evigt liv?
Hur kan vi stärka vår tro på Jesus Kristus?
Med kunskap om de många välsignelser som kommer av att utöva
tro på Jesus Kristus bör vi sträva efter att stärka vår tro på honom.
Frälsaren sade: ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn … skall
[ingenting] vara omöjligt för er.” ( Matt 17:20 ) Ett senapskorn är
mycket litet, men det växer till ett stort träd.

Hur kan vi stärka vår tro? På samma sätt som vi stärker eller
utvecklar vilken annan färdighet som helst. Hur utvecklar vi förmågor
som att tälja i trä, väva, måla, laga mat, dreja eller spela ett
musikinstrument? Vi studerar och övar och arbetar på det. När vi
gör det blir vi bättre. Så är det med tro. Om vi vill stärka vår tro på
Jesus Kristus måste vi arbeta på det. Profeten Alma jämförde Guds
ord med ett frö som måste få näring genom tro:
”Men se, om ni vaknar upp och väcker era själsförmågor så att ni
kan pröva mina ord och utöva en smula tro, ja, även om ni inte
kan göra mera än önska att tro, så låt denna önskan verka i er
till dess ni tror så mycket att ni kan ge plats i hjärtat för en del av
mina ord.
Nu skall vi jämföra ordet med ett frö. Om ni ger plats så att ett frö
kan sås i ert hjärta, se, om det är ett verkligt frö eller ett gott frö,
och om ni inte kastar ut det genom er otro, så att ni motsätter er
Herrens Ande, se, då skall det börja svälla i ert bröst. Och när ni
känner dessa svällningsrörelser skall ni börja säga inom er själva:
Det måste så vara att detta är ett gott frö, eller att ordet är gott, ty
det börjar utvidga min själ. Ja, det börjar upplysa mitt förstånd …
Och se, skulle inte detta få er tro att växa?” ( Alma 32:27–29 )
Därför kan vi utöka vår tro på Gud genom att handla utifrån vår
önskan att ha tro på honom.
Vi kan också utöka vår tro genom att be till vår himmelske Fader
om våra förhoppningar, önskningar och behov. (Se Alma 34:17–26 .)
Men vi får inte förvänta oss att allt vi behöver göra är att fråga. Vi får
veta i skrifterna att ”tron i sig själv [är] död, när den är utan gärningar”.
( Jak 2:17 ) Följande berättelse handlar om en man vars tro
visade sig genom hans gärningar.
En man ville studera skrifterna, men han kunde inte läsa. Han bad
till sin himmelske Fader om hjälp att kunna lära sig läsa. Efter en
tid kom en lärare till byn där mannen bodde och han bad läraren
om hjälp. Han lärde sig alfabetet. Han studerade ljud och lärde
sig att sätta samman bokstäver till ord. Snart kunde han läsa enkla
ord. Ju mer han övade, desto mer lärde han sig. Han tackade Herren
för att ha skickat läraren och för att ha hjälpt honom läsa. Den

mannen har utökat sin tro, ödmjukhet och kunskap i så hög grad
att han har verkat som grenspresident i kyrkan.
President Spencer W Kimball förklarade: ”Tron måste åtföljas av
gärningar. Hur dåraktigt är det inte att be Herren ge oss kunskap,
men hur vist att be Herren hjälpa oss att tillägna oss kunskap, att
studera konstruktivt, att tänka klart och att minnas det vi lärt oss.”
( Faith Precedes the Miracle [1972], s 205; kursivering i originalet)
Tro inbegriper att göra allt vi kan för att uppnå det vi hoppas på
och ber om. President Kimball sade: ”I tron planterar vi frön, och
snart ser vi blomstrandets underverk. Människor har ofta missförstått
och kastat om processen.” Han fortsatte med att förklara att
många av oss vill ha hälsa och styrka utan att följa hälsans lagar.
Vi vill ha välstånd utan att betala vårt tionde. Vi vill vara nära Herren
men vi vill inte fasta och be. Vi vill ha regn i rättan tid och fred
i landet utan att helga sabbaten och utan att hålla de övriga av Herrens
bud. (Se Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W Kimball
[2006], s 143.)
Ett viktigt sätt att öka vår tro är att lyssna till och studera Herrens
ord. Vi hör Herrens ord på våra möten i kyrkan. Vi kan studera
hans ord i skrifterna. ”Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt
och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord.
Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro.”
( L&F 88:118 )
• Vilken relation ser du mellan vår tro och våra gärningar?
Nämn några välsignelser som kommer av tro.
Genom trons gåva sker underverk, uppenbarar sig änglar, ges
andra andliga gåvor, besvaras böner och män blir Guds söner.
(Se Moro 7:25–26, 36–37 .)
”När tron kommer för den med sig … apostlar, profeter, evangelister,
herdar, lärare, gåvor, visdom, kunskap, underverk, helbrägdagörelse,
tungomål, uttydning av tungomål etc. Allt detta finns när
tron finns på jorden och försvinner när tron försvinner från jorden,
ty allt detta utgör trons följder … och den som besitter den får
genom denna all nödvändig kunskap och visdom, tills han känner

Gud och Herren Jesus Kristus, vilken han har sänt — vilka det är
evigt liv att känna.” ( Lectures on Faith [1985], s 83)
• Nämn några berättelser från skrifterna där människor har blivit
starkare tack vare att de haft tro på Jesus Kristus. Har du varit
med om det i ditt eget liv?
Ytterligare skriftställen
• Hebr 11 ; Alma 32 (trons egenskaper förklarade)
• 2 Mos 14:19–22 (Röda havets vatten delar sig)
• 1 Mos 6–8 (Noa och syndafloden)
• Matt 8:5–33 (sjuk helad, storm stillad, trons underverk)
• Mark 5:25–34 (helad genom tro)
• Rom 10:17 (tro kommer av att höra Guds ord)