Jesu Kristi kyrka togs bort från jorden
• Varför togs Jesu Kristi kyrka bort från jorden en kort tid efter Frälsarens död och uppståndelse?
När Jesus levde på jorden upprättade han sin kyrka, den enda
sanna kyrkan. Han organiserade sin kyrka för att evangeliets
sanningar skulle kunna förkunnas för alla folk och evangeliets
förrättningar utföras på rätt sätt med myndighet. Genom denna
organisation kunde Kristus föra ut frälsningens välsignelser till
människosläktet.
När Frälsaren uppstigit till himlen förändrade människorna de förordningar,
förrättningar och lärdomar som han och hans apostlar
hade fastställt. Till följd av avfallet fanns det ingen direkt uppenbarelse
från Gud. Den sanna kyrkan fanns inte längre på jorden.
Människor organiserade olika kyrkor som påstod sig vara sanna,
men som lärde ut motstridiga lärdomar. Det rådde stor förvirring
och stridighet om religion. Herren hade förutsett det här avfallet
och sade att det skulle uppstå en ”hunger i landet, inte en hunger
efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord.
De skall … söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.”
( Amos 8:11–12 )
• Hur påverkas människor av den hungersnöd som omtalas i
Amos 8:11–12 ?
Herren lovade att återställa sin sanna kyrka
• Vilka var några av de tillstånd som rådde i världen som beredde
vägen för evangeliets återställelse?

Frälsaren lovade att återställa sin kyrka i de sista dagarna. Han
sade: ”Jag [skall] ännu en gång göra underbara ting med detta folk,
ja, underbara och förunderliga.” ( Jes 29:14 )
I många år levde människorna i andligt mörker. Omkring 1700 år
efter Kristus blev människorna mer och mer intresserade av att få
veta sanningen om Gud och religion. En del av dem insåg att det
evangelium som Jesus förkunnade inte längre fanns på jorden.
En del märkte att det inte fanns någon uppenbarelse eller sann
myndighet och att den kyrka som Kristus organiserade inte fanns
på jorden. Tidpunkten var inne för Jesu Kristi kyrka att återställas
till jorden.
• På vilka sätt är återställelsen av evangeliets fullhet ett
”underbart verk”?
Ny uppenbarelse från Gud
• Vad lärde Joseph Smith sig om Gud genom sin första syn?
Våren 1820 inträffade en av de mest betydelsefulla händelserna i
världshistorien. Tiden var inne för de underbara och förunderliga
ting som Herren hade talat om. Redan som ung ville Joseph Smith
veta vilken av alla kyrkor som var Jesu Kristi sanna kyrka. Han gick
ut i skogen i närheten av sitt hem och bad ödmjukt och beslutsamt
till sin himmelske Fader, och frågade vilken kyrka han skulle gå
med i. Den morgonen hände någonting förunderligt. Vår himmelske
Fader och Jesus Kristus uppenbarade sig för Joseph Smith.
Frälsaren sade till honom att han inte skulle sluta sig till någon
kyrka eftersom den sanna kyrkan inte fanns på jorden. Han sade
också att de dåvarande kyrkornas lärdomar var ”avskyvärda i hans
ögon”. ( JS — H 1:19 ; se även v 7–18, 20 .) Från och med denna händelse
fanns det återigen direkt uppenbarelse från himlarna. Herren
hade utvalt en ny profet. Sedan den stunden har himlarna inte varit
tillslutna. Uppenbarelse har sedan dess fortsatt genom var och en
av hans utvalda profeter. Joseph var den som skulle hjälpa till med
att återställa Jesu Kristi sanna evangelium.
• Varför är den första synen en av de viktigaste händelserna i
världshistorien?

Guds myndighet återställdes
• Varför var det nödvändigt att aronska och melkisedekska prästadömet
återställdes?
När Gud återställde evangeliet gav han återigen prästadömet till
människan. Johannes Döparen kom 1829 för att förläna aronska
prästadömet till Joseph Smith och Oliver Cowdery. (Se L&F 13 ;
27:8 .) Därefter kom Petrus, Jakob och Johannes, kyrkans presidentskap
i forna tider, och gav Joseph och Oliver melkisedekska prästadömet
och nycklarna till Guds rike. (Se L&F 27:12–13 .) Senare
återställdes ytterligare prästadömsnycklar av himmelska budbärare
som Mose, Elias och Elia. (Se L&F 110:11–16 .) Genom återställelsen
kom prästadömet tillbaka till jorden. De som innehar detta prästadöme
idag har myndighet att utföra sådan förrättningar som dop.
De har också myndighet att leda Herrens rike på jorden.
Kristi kyrka organiserades på nytt
• Vilka händelser ledde till att kyrkan organiserades igen
på jorden?
Den 6 april 1830 ledde Frälsaren återigen organiserandet av sin
kyrka på jorden. (Se L&F 20:1 .) Hans kyrka kallas för Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga. (Se L&F 115:4 .) Kristus är överhuvud
för sin kyrka idag, liksom han var i forna tider. Herren har sagt att
det är ”den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta i vilken
jag, Herren, finner behag”. ( L&F 1:30 )
Joseph Smith inröstades som profet och kyrkans ”förste äldste”. (Se
L&F 20:2–4 .) Senare organiserades det första presidentskapet och
han inröstades som president. Då kyrkan först organiserades sattes
endast grundstommen upp. Organisationen skulle utvecklas allteftersom
kyrkan fortsatte att tillväxa.
Kyrkan organiserades med samma ämbetsmän som i den forna
kyrkan. Denna organisation inbegrep apostlar, profeter, sjuttio,
evangelister (patriarker), herdar (presiderande ledare), högpräster,
äldster, biskopar, präster, lärare och diakoner. Samma ämbetsmän
finns i hans kyrka idag. (Se Trosartikel 6 .)
Till läraren: Att bära vittnesbörd främjar Andens närvaro. Bär ditt vittnesbörd om återställelsen
under lektionen och ge andra möjlighet att göra detsamma.

En profet leder kyrkan under Herrens ledning. Denna profet är
också kyrkans president. Han innehar all den myndighet som är
nödvändig för att leda Herrens verk på jorden. (Se L&F 107:65, 91 .)
Två rådgivare bistår presidenten. Tolv apostlar, som är särskilda
vittnen om Jesus Kristus, undervisar om evangeliet och handhar
kyrkans angelägenheter i alla delar av världen. Andra generalämbetsmän
i kyrkan med speciella uppgifter, bland annat presiderande
biskopsrådet och de sjuttios kvorum, verkar under ledning
av första presidentskapet och de tolv.
Prästadömets ämbeten inbegriper apostlar, sjuttio, patriarker,
högpräster, biskopar, äldster, präster, lärare och diakoner. Det är
samma ämbeten som fanns i den ursprungliga kyrkan.
Kyrkan har vuxit sig mycket större än den var på Jesu tid. Allt
eftersom den har vuxit har Herren uppenbarat ytterligare delar av
organisationen inom kyrkan. När kyrkan är fullständigt organiserad
inom ett område har den lokala avdelningar som kallas för stavar.
En stavspresident och hans två rådgivare presiderar över varje stav.
Staven har 12 högrådsmedlemmar som hjälper till att utföra Herrens
verk i staven. Melkisedekska prästadömets kvorum organiseras
i staven under ledning av stavspresidenten. (Se kapitel 14 i den
här boken.) Varje stav är uppdelad i mindre områden som kallas
församlingar. En biskop och hans två rådgivare presiderar över
varje församling.
I de områden av världen där kyrkan är under utveckling finns
det distrikt, vilka motsvarar stavar. Distrikt är uppdelade i mindre
enheter kallade grenar, vilka motsvarar församlingar.
Viktiga sanningar återställdes
• Vilka viktiga sanningar har återförts i och med kyrkans
återställelse?
Kyrkan idag lär ut samma principer och utför samma förrättningar
som utfördes på Jesu tid. De första principerna och förrättningarna
i evangeliet är tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse, dop genom
nedsänkning och handpåläggning för den Helige Andens gåva.

(Se Trosartikel 4 .) Dessa värdefulla sanningar återgavs i sin fullhet
när kyrkan återställdes.
Genom Guds gåva och kraft översatte Joseph Smith Mormons bok,
som innehåller evangeliets tydliga och dyrbara sanningar. Många
andra uppenbarelser följde och har nedtecknats som helig skrift i
Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. (Se kapitel 10 i den
här boken.)
Andra viktiga sanningar som Herren återställde inbegriper följande:
1. Vår himmelske Fader är en verklig varelse med en påtaglig, fullkomliggjord
kropp av kött och ben, liksom Jesus Kristus. Den
Helige Anden är en person som består av ande.
2. Vi levde i en föruttillvaro som andebarn till Gud.
3. Prästadömet är nödvändigt för att betjäna i evangeliets
förrättningar.
4. Vi blir straffade för våra egna synder och inte för Adams
överträdelse.
5. Små barn behöver inte döpas förrän de är ansvariga
(åtta år gamla).
6. Det finns tre härlighetsriken i himlarna, och genom Herren
Jesu Kristi nåd blir människor belönade i enlighet med sina
gärningar på jorden och i enlighet med sina hjärtans önskemål.
7. Familjebanden kan vara eviga genom prästadömets
beseglande makt.
8. Förrättningar och förbund krävs för frälsning och är tillgängliga
för både levande och döda.
• Hur har de här sanningarna påverkat dig och andra?
Jesu Kristi kyrka kommer aldrig att förstöras
• Vilket är kyrkans uppdrag?
Sedan återställelsen 1830 har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga vuxit snabbt i medlemsantal. Det finns medlemmar i nästan
alla länder i världen. Kyrkan kommer att fortsätta att växa. Som
Kristus sade: ”Detta evangelium om riket skall predikas i hela

världen till ett vittnesbörd för alla nationer.” ( JS — M 1:31 ) Kyrkan
kommer aldrig mer att tas bort från jorden. Dess mission är att föra
sanningen till varje person. För tusentals år sedan sade Herren att
han skulle ”upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras
och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk … och …
det [skall] bestå för evigt.” ( Dan 2:44 )
• På vad sätt är du till hjälp i Guds rike? Vad kan du göra för att
hjälpa verket gå framåt?
Ytterligare skriftställen
• Apg 3:19–21 ; Upp 14:6 ; Dan 2:44–45 ; Jes 2:2–4 ; 2 Ne 3:6–15
(återställelsen förutsagd)
• L&F 110 ; 128:19–21 ; 133:36–39, 57–58 (evangeliets återställelse)
• Ef 2:20 ( Jesus Kristus är kyrkans hörnsten)
• L&F 20:38–67 (kyrkans ämbetsmäns plikter)
• Matt 24:14 (evangeliet ska predikas för alla folk)