Några utmärkande drag för Jesu Kristi kyrka
”Vi tror på samma organisation som fanns i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så
vidare.” ( Trosartikel 6 )
Jesus upprättade sin kyrka när han var på jorden. Den kallades för
Jesu Kristi kyrka (se 3 Ne 27:8 ), och medlemmarna kallades för
heliga. (Se Ef 2:19–20 .)
Uppenbarelse
När Jesus upprättade sin kyrka ledde och instruerade han personligen
dess ledare. Han blev i sin tur instruerad av sin Fader i himlen.
(Se Hebr 1:1–2 .) Jesu Kristi kyrka blev således vägledd av Gud och
inte av människor. Jesus lärde sina efterföljare att uppenbarelse var
den ”klippa” som han skulle bygga sin kyrka på. (Se Matt 16:16–18 .)
Innan Jesus uppsteg till himmelen efter sin uppståndelse sade
han till sina apostlar: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
( Matt 28:20 ) Han höll sitt löfte och fortsatte att vägleda dem från
himlen. Han sände den Helige Anden till att vara en hjälpare och
uppenbarare för dem. (Se Luk 12:12 ; Joh 14:26 .) Han talade till
Saulus i en syn. (Se Apg 9:3–6 .) Han uppenbarade för Petrus att
evangeliet inte skulle förkunnas bara för judarna utan för hela
världen. (Se Apg 10 .) Han uppenbarade många härliga sanningar
för Johannes, vilka finns nedtecknade i Johannes Uppenbarelse.
Till läraren: Låt gärna en medlem av din familj eller klass studera ett av de sex egenskaper
som identifierar kyrkan — de kursiverade rubrikerna som till exempel Uppenbarelse och
Myndighet från Gud. (I stora klasser kan flera medlemmar få samma egenskap. I familjer
och små klasser kan en del medlemmar få mer än en egenskap i uppgift.) När de har haft
tid för studier låter du dem berätta vad de har lärt sig.

I Nya testamentet finns många andra uppteckningar om hur Jesus
uppenbarade sin vilja till vägledning för sin kyrka och för att upplysa
sina lärjungar.
Myndighet från Gud
Evangeliets förordningar och principer kan inte administreras och förkunnas
utan prästadömet. Fadern gav sin myndighet till Jesus Kristus
(se Hebr 5:4–6 ), som i sin tur ordinerade sina apostlar och gav dem
prästadömets makt och myndighet. (Se Luk 9:1–2 ; Mark 3:14 .) Han
påminde dem: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er.” ( Joh
15:16 )
För att det skulle råda ordning i hans kyrka gav Jesus störst ansvar
och myndighet till de tolv apostlarna. Han utsåg Petrus till huvudapostel
och gav honom nycklarna till att besegla välsignelser
både på jorden och i himlen. (Se Matt 16:19 .) Jesus ordinerade
också andra ämbetsmän med bestämda plikter att utföra. När han
uppstigit till himlen fortsatte mönstret för kallelse och ordination.
Andra ordinerades till prästadömet av dem som redan fått denna
myndighet. Jesus tillkännagav genom den Helige Anden att han
godkände dessa ordinationer. (Se Apg 1:24 .)
Kyrkans organisation
Jesu Kristi kyrka var en omsorgsfullt organiserad enhet. Den jämfördes
med en byggnad som var ”uppbyggd på apostlarnas och
profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv”. ( Ef 2:20 )
Jesus utsåg andra prästadömsledare till hjälp åt apostlarna i den
tjänande verksamheten. Han sände ut ämbetsmän som kallades
sjuttio, två och två för att predika evangeliet. (Se Luk 10:1 .) Andra
ämbetsmän i kyrkan var evangelister (patriarker), herdar (presiderande
ledare), högpräster, äldster, biskopar, präster, lärare och diakoner.
(Se kapitel 14 i den här boken.) Dessa ämbetsmän var alla
nödvändiga för att utföra missionsarbete, utföra förrättningar och
undervisa och inspirera kyrkans medlemmar. Dessa ämbetsmän
hjälpte medlemmarna att ”nå fram till enheten i tron och i kunskapen
om Guds Son”. (Se Ef 4:13 .)

Bibeln berättar inte allt för oss om prästadömet eller kyrkans
organisation och styrelsesätt. Det finns dock tillräckligt mycket
bevarat i Bibeln som visar skönheten och fullkomligheten i kyrkans
organisation. Apostlarna blev befallda att gå ut i hela världen
och predika. (Se Matt 28:19–20 .) De kunde inte dröja kvar i en
stad för att tillse de nyomvända. Därför kallades och ordinerades
lokala prästadömsledare och apostlarna presiderade över dem.
Apostlarna och andra ledare i kyrkan besökte och skrev brev till
de olika grenarna. Nya testamentet innehåller sålunda brev som
skrevs av Paulus, Petrus, Jakob, Johannes och Judas, som gav råd
och instruktioner till lokala prästadömsledare.
Nya testamentet visar att denna kyrkoorganisation var avsedd att
fortsätta. I och med Judas död fanns det till exempel bara elva
apostlar kvar. En kort tid efter det att Jesus uppstigit till himlen
samlades de elva apostlarna för att utvälja någon som skulle ersätta
Judas. Genom uppenbarelse från den Helige Anden valde de
Mattias. (Se Apg 1:23–26 .) Jesus hade fastslagit mönstret att tolv
apostlar skulle leda kyrkan. Det föreföll klart att organisationen
skulle fortsätta så som han hade grundat den.
De första grundsatserna och förrättningarna
Apostlarna lärde ut två grundläggande principer: Tro på Herren
Jesus Kristus och omvändelse. När de nyomvända hade kommit
till tro på Jesus Kristus som Guds Son och sin Återlösare och hade
omvänt sig från sina synder, tog de emot två förrättningar: Dop
genom nedsänkning och handpåläggning för den Helige Andens
gåva. (Se Apg 19:1–6 .) Dessa utgjorde evangeliets första grundsatser
och förrättningar. Jesus hade lärt: ”Den som inte blir född
av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.” ( Joh 3:5 )
Förrättningar som utfördes för de döda
Jesus har gjort det möjligt för alla att höra evangeliet, antingen på
jorden eller efter döden. Mellan sin död och uppståndelse gick
Jesus dit de avlidnas andar var. Han organiserade missionsarbetet
bland dem som var döda. Han utsåg rättfärdiga budbärare och gav
dem makt att predika evangeliet för alla de avlidnas andar. Detta

gav dem möjlighet att acceptera evangeliet. (Se 1 Petr 3:18–20 ; 4:6 ;
L&F 138 .) De levande medlemmarna i hans kyrka utförde därefter
förrättningar för de döda. (Se 1 Kor 15:29 .) Sådana förrättningar
som dop och konfirmation måste utföras på jorden.
Andliga gåvor
Alla trofasta medlemmar i kyrkan var berättigade till Andens gåvor.
Dessa gavs till dem alltefter personliga behov, förmågor och uppdrag.
Några av de här gåvorna var tro, inklusive kraften att bota
och bli botad, profetia och syner. (Andens gåvor behandlas mer
ingående i kapitel 22.) Andliga gåvor har alltid funnits i Jesu Kristi
sanna kyrka. (Se 1 Kor 12:4–11 ; Moro 10:8–18 ; L&F 46:8–29 .) Jesus
sade till sina lärjungar att dessa tecken eller andliga gåvor alltid
åtföljer dem som tror. (Se Mark 16:17–18 .) Många av hans lärjungar
utförde underverk, profeterade eller såg syner genom den Helige
Andens kraft.
• Varför behöver Jesu Kristi kyrka dessa sex egenskaper?
Jesu Kristi kyrka på den amerikanska kontinenten
Efter sin uppståndelse besökte Jesus människorna på den amerikanska
kontinenten och organiserade sin kyrka ibland dem. Han
undervisade folket i tre dagar och återvände ofta under en tid.
(Se 3 Ne 11–28 .) Sedan lämnade han dem och uppsteg till himlen.
I mer än 200 år levde de rättfärdigt och tillhörde det lyckligaste
folk som Gud skapat. (Se 4 Ne 1:16 .)
Den sanna kyrkan avföll
• Vad menas med att kyrkan avföll ?
Under historiens gång har onda människor försökt omintetgöra
Guds verk. Det hände medan apostlarna fortfarande levde och
övervakade den unga, växande kyrkan. En del medlemmar lärde
ut sina gamla hedniska eller judiska trosuppfattningar istället för
de enkla sanningar som Jesus lärde ut. En del gjorde öppet uppror.
Dessutom förföljdes kyrkan utifrån. Kyrkans medlemmar torterades
och dödades för sin tros skull. En efter en dödades apostlarna eller
blev på andra sätt borttagna från jorden. På grund av ogudaktighet

och avfall togs den apostoliska myndigheten och prästadömets
nycklar bort från jorden. Den organisation som Jesus Kristus hade
upprättat fanns inte längre och förvirring blev följden. Allt fler fel
smög sig in i kyrkans lära och snart var kyrkans undergång fullständig.
Den tidsperiod under vilken den sanna kyrkan inte längre
fanns på jorden kallas för det stora avfallet.
Snart dominerade hedniska trosuppfattningar tänkandet bland dem
som kallades kristna. Den romerske kejsaren antog denna falska
kristendom som sin statsreligion. Den kyrkan skilde sig mycket
från den kyrka som Jesus organiserade. Den lärde att Gud var ett
väsen utan form eller substans.
De här människorna förlorade insikten om Guds kärlek till oss.
De visste inte att vi är hans barn. De förstod inte meningen med
livet. Många av förrättningarna ändrades därför att prästadömet
och uppenbarelse inte längre fanns på jorden.
Kejsaren valde sina egna ledare och kallade dem ibland med
samma titlar som användes av prästadömsledarna i Kristi sanna
kyrka. Det fanns inga apostlar eller andra prästadömsledare med
makt från Gud, och det fanns inga andliga gåvor. Profeten Jesaja
hade förutsagt detta tillstånd. Han profeterade: ”Jorden har blivit
orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning,
kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.” ( Jes 24:5 ) Det var
inte längre Jesu Kristi kyrka. Det var en människokyrka. Till och
med namnet hade förändrats. På den amerikanska kontinenten
ägde också ett avfall rum. (Se 4 Ne .)
Återställelsen förutsagd
• Vilka profetior i Gamla och Nya testamentet förutsade
återställelsen?
Gud hade förutsett avfallet och förberett evangeliets återställelse.
Aposteln Petrus talade om detta till judarna: ”Han sänder Messias
som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta
emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud
har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.”
( Apg 3:20–21 )

Johannes uppenbararen förutsade också den tid när evangeliet
skulle återställas. Han sade: ”Jag såg en annan ängel flyga högst
uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för
dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och
folkslag.” ( Upp 14:6 )
• Varför var återställelsen nödvändig?
• Fundera över de välsignelser du har fått ta del av till följd av att
Jesu Kristi kyrka har återställts till jorden.
Ytterligare skriftställen
• Ef 2:19 (medlemmarna kallades heliga)
• 1 Kor 12:12–31 (kyrkan liknades vid en kropp)
• Luk 10:1 ; Apg 14:23 ; Tit 1:7 ; 1 Tim 2:7
(kyrkans ämbetsmän anges)
• Joh 8:26–29 (Fadern leder Jesus)
• Luk 9:1 ; Jak 1:17 ; 5:14–15 (andliga gåvor)
• Mosiah 27:13 (avfall en följd av överträdelse)
• 2 Petr 2:1 ; Matt 24:9–12 ; Joh 16:1–3 ; Amos 8:11 ; 2 Tess 2:3–4
(avfallet förutsagt)
• Dan 2:44–45 ; Matt 24:14 ; Apg 3:19–21 ; Mika 4:1 ; Jes 2:2–4 ( återställelsen förutsagd)