Förbundens utmärkande drag
• Vad är ett förbund? Varför kallas de sista dagars heliga för ett förbundsfolk?
Ända från början har Herren ingått förbund med sina barn på
jorden. När hans folk ingår förbund (eller löften) med honom så
vet de vad han förväntar sig av dem och vilka välsignelser de kan
förvänta sig av honom. De kan bättre genomföra hans verk på
jorden. Det folk som ingår förbund med Herren och med vilket
Herren ingår förbund kallas Herrens förbundsfolk. Kyrkans medlemmar
utgör en del av Herrens förbundsfolk.
Inom evangeliet är ett förbund en helig överenskommelse eller
ömsesidigt löfte mellan Gud och en människa eller grupp människor.
När Gud ingår ett förbund utlovar han en välsignelse för lydnad
mot vissa bud. Han fastställer villkoren för sina förbund och han
uppenbarar dessa villkor för sina profeter. Om vi väljer att lyda förbundets
villkor får vi utlovade välsignelser. Om vi väljer att inte lyda
undanhåller han välsignelserna och i en del fall ges också ett straff.
När vi till exempel ansluter oss till kyrkan ingår vi flera förbund
med Gud. (Se kapitel 20 i den här boken.) Vid dopet ingår vi förbund
med Frälsaren att ta på oss hans namn. Han lovar att ”alla
som … låter döpa sig i mitt namn, vilket är Jesus Kristus, och håller
ut intill änden, de skall bli frälsta”. ( L&F 18:22 ) Vi sluter förbund
med Herren när vi tar sakramentet. (Se kapitel 23 i den här boken.)
Vi lovar att ta på oss hans namn, att minnas honom och att hålla
hans bud. Vi är lovade att den Helige Anden ska vara med oss.
(Se L&F 20:77–79 .) När vi tar emot templets förordningar och förrättningar
avger vi andra heliga löften och utlovas upphöjelse för
trofast lydnad. (Se L&F 132 ; se även kapitel 47 i den här boken.)

Gud har också ingått särskilda förbund med vissa personer eller
grupper. Han ingick särskilda förbund med Adam, Enok, Noa,
Israels barn och Lehi. (Se Mose 6:31–36, 52 ; 1 Mos 9:9–17 ; 2 Mos
19:5–6 ; 2 Ne 1 .) Han ingick ett särskilt förbund med Abraham
och hans efterkommande som är till välsignelse för kyrkan och
alla nationer på jorden i dag.
• Fundera över de förbund som du har ingått med Gud och de
välsignelser han har lovat dig för lydnad mot dessa förbund.
Guds förbund med Abraham och hans efterkommande
• Vad menas med Abrahams förbund?
Abraham, en profet i Gamla testamentet, var en mycket rättfärdig
man (se bilden i det här kapitlet). Han vägrade att dyrka
sin fars avgudar. Han höll alla Herrens bud. Tack vare Abrahams
rättfärdighet ingick Herren ett förbund med honom och hans
efterkommande.
Herren lovade Abraham att han skulle få oräknelig avkomma.
Han lovade att de alla skulle vara berättigade att ta emot evangeliet,
prästadömets välsignelser och upphöjelsens alla förrättningar.
Dessa efterkommande skulle, genom prästadömets kraft, föra ut
evangeliet till alla nationer. Genom dem skulle alla jordens släkten
bli välsignade. (Se Abr 2:11 .) Gud lovade vidare att om de var rättfärdiga
skulle han upprätta sitt förbund med alla Abrahams barns
efterkommande. (Se 1 Mos 17:4–8 .)
• Hur kan man tillämpa befallningarna och löftena i Abrahams
förbund på oss? (Fundera över hur den här frågan är tillämplig i
olika situationer, till exempel i hemmet, på arbetsplatsen, i samhället
eller som missionärer.)
Kyrkans medlemmar är ett förbundsfolk
• Vilka välsignelser och ansvar har Guds förbundsfolk idag?
Abrahams avkomlingar är inte det enda folk som Gud kallar för sitt
förbundsfolk. Gud sade följande till Abraham: ”Alla som tar emot
Till läraren: Du kan hjälpa klassen eller familjen att fundera djupare på en fråga genom att
ge dem tid att tänka efter. När de haft tillräckligt med tid ber du om deras svar.

detta evangelium skall uppkallas efter ditt namn och skall räknas
som dina avkomlingar [släktlinje] och skall ställa sig upp och prisa
dig som sin fader.” ( Abr 2:10 ) Två folkgrupper omfattas således
av det förbund som ingicks med Abraham: (1) De rättfärdiga som
tillhör Abrahams blodslinje och (2) de som adopteras in i hans
släktlinje genom att acceptera och leva efter Jesu Kristi evangelium.
(Se 2 Ne 30:2 .)
När vi döps in i kyrkan ingår vi det förbund som Herren ingick
med Abraham, Isak och Jakob. (Se Gal 3:26–29 .) Om vi visar lydnad
ärver vi de välsignelser som tillhör detta förbund. Vi har rätt att
ta emot hjälp och vägledning från den Helige Anden. Värdiga män
har rätt att inneha prästadömet. Familjer kan ta emot prästadömets
välsignelser. Vi kan uppnå evigt liv i det celestiala riket. Det finns
inga större välsignelser än dessa.
Stora ansvar följer med de välsignelser vi får som Herrens förbundsfolk.
Herren lovade Abraham att genom hans efterkommande skulle
evangeliet föras ut till hela jorden. Vi fullgör detta ansvar genom kyrkans
heltidsmissionärsprogram och det missionsarbete som utförs av
medlemmarna. Den här möjligheten att predika evangeliet för hela
världen tillhör endast Herrens kyrka och hans förbundsfolk.
Som Herrens förbundsfolk ska vi hålla hans bud. Herren sade:
”Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte
gör vad jag säger har ni inget löfte.” ( L&F 82:10 ) Om vi förkastar
vårt förbund efter att ha tagit emot evangeliet upphör förbundet
att gälla och vi blir fördömda inför Gud. (Se L&F 132:4 .) Han har
sagt: ”Avstå från synd, så att inte svåra straffdomar faller över era
huvuden. Ty av den åt vilken mycket är givet krävs mycket, och
den som syndar mot det större ljuset skall få den större fördömelsen.”
( L&F 82:2–3 )
Det nya och eviga förbundet
• Vad lovar vi göra när vi tar emot evangeliet? Vilka välsignelser får
vi av vår himmelske Fader när vi håller dessa löften?

Evangeliets fullhet kallas det nya och eviga förbundet. Det omfattar
de förbund som ingås vid dopet, under sakramentet, i templet och
vid alla andra tillfällen. Herren kallar det för ”evigt” därför att det är
instiftat av en evig Gud och därför att förbundet aldrig kommer att
förändras. Han gav samma förbund till Adam, Enok, Noa, Abraham
och andra profeter. I den bemärkelsen är det inte nytt. Men Herren
kallar det nytt eftersom varje gång som evangeliet återställs efter att
ha tagits från jorden är det nytt för de människor som tar emot det.
(Se Jer 31:31–34 ; Hes 37:26 .)
När vi tar emot det nya och eviga förbundet samtycker vi till att
omvända oss, bli döpta, ta emot den Helige Anden, ta emot våra
begåvningar, ta emot äktenskapsförbundet i templet och följa och
lyda Kristus resten av våra liv. Vår himmelske Fader lovar att vi blir
upphöjda i det celestiala riket om vi håller våra förbund. (Se L&F
132:20–24 ; se även kapitel 47 i den här boken.)
Storheten i det här löftet är svår för oss dödliga att förstå. De befallningar
han ger är till nytta för oss, och när vi är trofasta kan vi
för alltid ta del av alla välsignelser och allt det vackra som finns i
himlen och på jorden. Vi kan leva i hans närhet och ta del av hans
kärlek, medkänsla, makt, storhet, kunskap, visdom, härlighet och
herradöme.
• Vilket samband finns det mellan att vi är Herrens förbundsfolk
och hur vi klär oss, agerar och håller Guds bud?
Ytterligare skriftställen och andra källor
• 1 Petr 2:9–10 (vi är Guds eget folk)
• L&F 54:4–6 (effekten av förbund som hålls och bryts)
• L&F 132:7 (förbund ingångna genom rätt myndighet)
• L&F 133:57–60 (syftet med förbund)
• L&F 35:24 (löften för lydnad mot förbund)
• Hebr 8:6 ( Jesus Kristus är medlaren för ett bättre förbund)
• Handledning för skriftstudier, ”Förbund”, s 51–52