Prästadömet finns på jorden idag
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga leds av prästadömet. Prästadömet,
som alltid är förknippat med Guds verk, ”fortsätter i Guds
kyrka i alla släktled och är utan dagars begynnelse och års ände”.
( L&F 84:17 ) Det finns på jorden idag. Män, unga som gamla, döps
in i kyrkan och när de bedöms värdiga ordineras de till prästadömet.
De ges myndighet att handla å Herrens vägnar och utföra
hans verk på jorden.
Två avdelningar inom prästadömet
• Hur fick det melkisedekska och det aronska prästadömet
sina namn?
Prästadömet består av två delar: Melkisedekska prästadömet och
aronska prästadömet. (Se L&F 107:1 ).) ”Det första kallas det melkisedekska
prästadömet … [eftersom] Melkisedek var en sådan
stor högpräst.
Före hans tid kallades det Det heliga prästadömet enligt Guds Sons
orden,
men på grund av respekt eller vördnad för den Allrahögstes namn
och för att undvika att allt för ofta upprepa hans namn, kallade de,
det vill säga kyrkan, i forna dagar detta prästadöme efter Melkisedek
eller det melkisedekska prästadömet.” ( L&F 107:2–4 ; kursivering i
originalet)
Det lägre prästadömet är ett bihang till det melkisedekska prästadömet.
Det kallas aronska prästadömet därför att det förlänades
Till läraren: Använd frågor i början av ett avsnitt för att inleda en diskussion och låt klassmedlemmar
eller familjemedlemmar vända sig till texten för att få ytterligare information.
Använd frågor i slutet av ett avsnitt för att hjälpa klassmedlemmar eller familjemedlemmar
att begrunda och diskutera betydelsen av det de har läst och att tillämpa det i sina liv.

Aron och hans söner genom alla deras släktled. De som innehar
aronska prästadömet har myndighet att administrera i sakramentets
och dopets yttre förrättningar. (Se L&F 20:46 ; 107:13–14, 20 .)
De som innehar melkisedekska prästadömet har makt och myndighet
att leda kyrkan och att leda evangeliets predikande i alla delar
av världen. De förvaltar all andlig verksamhet i kyrkan. (Se L&F
84:19–22 ; 107:8 .) De leder det arbete som utförs i templen. De presiderar
över församlingar, grenar, stavar och missioner. Herrens
utvalde profet, kyrkans president, är presiderande högpräst för
melkisedekska prästadömet. (Se L&F 107:65–67 .)
Prästadömets nycklar
• Vad är det för skillnad på prästadömet och prästadömets nycklar?
Vilka prästadömsledare har nycklar?
Det finns en skillnad mellan att bli ordinerad till ett ämbete inom
prästadömet och att ta emot prästadömets nycklar. President
Joseph F Smith lärde:
”Prästadömet i allmänhet är myndigheten som människan fått att
handla i Guds ställe. Varje man som ordinerats till någon grad
inom prästadömet har fått denna myndighet delegerad till sig.
Men det är nödvändigt att varje handling som utförs med denna
myndighet görs i rätt tid och på rätt plats, på rätt sätt och enligt
rätt ordning. Makten att leda detta arbete utgör prästadömets
nycklar . Dessa nycklar innehas i sin helhet av endast en person åt
gången, profeten och presidenten för kyrkan. Han kan delegera
vilken del som helst av denna makt till någon annan. Då har den
personen nycklarna till just det arbetet. Således har presidenten
för ett tempel, presidenten för en stav, biskopen för en församling,
presidenten för en mission, presidenten för ett kvorum nycklarna
för arbetet som utförs i just den enheten eller på den platsen.
Hans prästadöme utökas inte genom denna speciella uppgift …
Presidenten för ett äldstekvorum har till exempel inte mer prästadöme
än någon medlem i detta kvorum. Men han har makten att
leda det officiella arbete som utförs inom kvorumets verksamhet,
eller med andra ord nycklarna till den delen av verket.” ( Kyrkans

presidenters lärdomar: Joseph F Smith [1998], s 141; kursivering i
originalet)
• På vilket sätt är prästadömets nycklar ett skydd för kyrkan?
Aronska prästadömets ämbeten och plikter
• Vad utför bärare av aronska prästadömet?
När aronska prästadömet förlänas en man eller pojke, ordineras
han till ett ämbete inom det prästadömet. Ämbetena inom aronska
prästadömet är diakon, lärare, präst och biskop. Varje ämbete medför
plikter och ansvar. Varje kvorum har en som presiderar över
det. Han undervisar medlemmarna om deras plikter och ger dem
uppdrag att utföra.
En del män blir medlemmar i kyrkan eller blir aktiva efter det att
de passerat den vanliga åldern för att ta emot detta prästadömes
ämbeten. De blir vanligtvis ordinerade till ett ämbete inom det
aronska prästadömet och kan snart ordineras till högre ämbeten
om de förblir värdiga.
Diakon
En ung man som blivit döpt och konfirmerad till medlem i kyrkan
och som är värdig kan ordineras till en diakons ämbete när han
är 12 år. Diakoner ombeds vanligtvis att dela ut sakramentet till
kyrkans medlemmar, hålla kyrkans byggnader och egendom i gott
skick, verka som budbärare för prästadömsledare och utföra särskilda
uppdrag såsom att samla in fasteoffer.
Lärare
En värdig ung man kan ordineras till lärare när han är 14 år eller
äldre. Lärarna har alla de plikter, rättigheter och krafter som tillhör
diakonens ämbete, samt ytterligare sådana. Lärare inom aronska
prästadömet ska hjälpa kyrkans medlemmar att leva efter buden.
(Se L&F 20:53–59 .) För att lättare fullgöra detta ansvar kallas de
vanligtvis att verka som hemlärare. De besöker kyrkans medlemmar
i deras hem och uppmuntrar dem att leva efter evangeliets
principer. De har blivit befallda att undervisa om evangeliets

principer från skrifterna. (Se L&F 42:12 .) Lärare förbereder också
brödet och vattnet till sakramentsförrättningen.
Präst
En värdig ung man kan ordineras till präst när han är 16 år eller äldre.
Präster har alla de plikter, rättigheter och krafter som tillhör diakonens
och lärarens ämbete, samt ytterligare sådana. (Se L&F 20:46–51 .)
En präst kan döpa. Han kan också välsigna och dela ut sakramentet.
Han kan ordinera andra präster, lärare och diakoner. En präst kan
leda ett möte om ingen närvarande bär melkisedekska prästadömet.
Han ska predika evangeliet för människor i sin omgivning.
Biskop
En biskop är ordinerad och avskild till att presidera över aronska
prästadömet i en församling. Han är president över prästernas kvorum.
(Se L&F 107:87–88 .) Då biskopen verkar i sitt ämbete inom
aronska prästadömet befattar han sig huvudsakligen med timliga
frågor, såsom handhavande av ekonomi och uppteckningar och att
leda omvårdnaden av de fattiga och behövande. (Se L&F 107:68 .)
En biskop är också ordinerad till högpräst för att kunna presidera
över samtliga medlemmar i församlingen. (Se L&F 107:71–73 ;
68:15 .) En biskop är en domare i Israel (se L&F 107:74 ) och intervjuar
medlemmar för tempelrekommendationer, prästadömsordinationer
och andra behov. Det är hans rätt att ha urskiljningens gåva.
• Hur har du välsignats av det tjänande som bärare av aronska
prästadömet utför?
Melkisedekska prästadömets ämbeten och plikter
• Vad utför bärare av melkisedekska prästadömet?
Melkisedekska prästadömets ämbeten är äldste, högpräst, patriark,
sjuttio och apostel.
Äldste
Äldsterna är kallade att undervisa, förklara, förmana, döpa och
vaka över kyrkan. (Se L&F 20:42 .) Alla bärare av melkisedekska
prästadömet är äldster. De har myndighet att förläna den Helige

Andens gåva genom handpåläggning. (Se L&F 20:43 .) Äldster ska
leda kyrkans möten enligt den Helige Andens vägledning. (Se
L&F 20:45 ; 46:2 .) Äldster kan lägga händerna på de sjuka (se L&F
42:44 ) och välsigna små barn. (Se L&F 20:70 .) Äldster kan presidera
över kyrkans möten när det inte finns någon högpräst närvarande.
( L&F 107:11 )
Högpräst
En högpräst har myndighet att officiera i kyrkan och att betjäna
i andliga ting. (Se L&F 107:10, 12 .) Han kan också officiera i alla
lägre ämbeten. (Se L&F 68:19 .) Stavspresidenter, missionspresidenter,
högrådsmedlemmar, biskopar och andra ledare i kyrkan är
ordinerade högpräster.
Patriark
Patriarker ordineras av generalauktoriteter, eller av stavspresidenter
när dessa bemyndigats av de tolvs råd, att ge patriarkaliska
välsignelser till kyrkans medlemmar. Dessa välsignelser ger
oss en viss inblick i våra kallelser på jorden. De är Herrens ord
till oss personligen. Patriarker är också ordinerade högpräster.
(Se L&F 107:39–56 .)
Sjuttio
De sjuttio är särskilda vittnen om Jesus Kristus för världen och hjälper
till med att bygga upp och styra kyrkan under ledning av första
presidentskapet och de tolvs kvorum. (Se L&F 107:25, 34, 38, 93–97 .)
Apostel
En apostel är ett särskilt vittne om Jesu Kristi namn i hela världen.
(Se L&F 107:23 .) Apostlarna handhar kyrkans angelägenheter
över hela världen. De som ordineras till apostelns ämbete i melkisedekska
prästadömet avskiljs i allmänhet till medlemmar i de
tolv apostlarnas kvorum. Var och en ges alla nycklar som hör till
Guds rike på jorden, men endast senioraposteln, som är kyrkans
president, utövar alla dessa nycklar aktivt. De andra verkar under
hans ledning.

• Hur har du välsignats av det tjänande som bärare av melkisedekska
prästadömet utför?
Aronska prästadömets kvorum
Herren har instruerat prästadömsbärarna att organisera sig i
kvorum. Ett kvorum är en grupp bröder som innehar samma
prästadömsämbete.
Det finns tre kvorum i aronska prästadömet:
1. Diakonernas kvorum, vilket utgörs av upp till 12 diakoner.
(Se L&F 107:85 .) Presidentskapet för diakonernas kvorum kallas
av biskopen från kvorumets medlemmar.
2. Lärarnas kvorum, vilket utgörs av upp till 24 lärare. (Se L&F
107:86 .) Presidentskapet för lärarnas kvorum kallas av biskopen
från kvorumets medlemmar.
3. Prästernas kvorum, vilket består av upp till 48 präster. (Se L&F
107:87–88 .) Biskopen i församlingen presiderar över detta
kvorum. Biskopen är högpräst och tillhör således också
högprästernas kvorum.
När det angivna antalet medlemmar i ett kvorum överskridits kan
kvorumet delas.
Melkisedekska prästadömets kvorum
På kyrkans generalnivå bildar medlemmarna i första presidentskapet
ett kvorum, liksom de tolv apostlarna. De sjuttio är också organiserade
i kvorum.
På kyrkans lokala nivå — i församlingar och grenar och stavar och
distrikt — är bärare av melkisedekska prästadömet organiserade i
följande kvorum:
Äldsternas kvorum
Äldsternas kvorum ”instiftades för de lokala tjänarna. De kan
ändå företa resor, men de är ordinerade till att vara lokala tjänare”.
( L&F 124:137 ) De utför större delen av sitt arbete i närheten
av sitt hem. Ett kvorum ska bestå av upp till 96 äldster, vilka ett

kvorumpresidentskap presiderar över. När detta antal överskridits
kan kvorumet delas.
Högprästernas kvorum
Varje kvorum omfattar alla högpräster som bor inom en stavs
gränser, inklusive patriarker och biskopar. Stavspresidenten och
hans rådgivare utgör detta kvorums presidentskap. Högprästerna i
varje församling är organiserade i en grupp med en gruppledare.
Betydelsen av prästadömskvorum
• Hur kan prästadömskvorum bidra till att stärka enskilda
och familjer?
En man eller pojke som ordineras till prästadömet blir automatiskt
medlem av ett prästadömskvorum. Från den stunden och livet ut
förväntas det att han ska tillhöra ett prästadömskvorum beroende
på vilket ämbete han innehar. (Se Boyd K Packer, ”What Every
Elder Should Know — and Every Sister as Well: A Primer on Principles
of Priesthood Government”, Ensign, feb 1993, s 9.)
Om ett prästadömskvorum fungerar på rätt sätt uppmuntras,
välsignas, vänskapskontaktas och undervisas dess medlemmar
om evangeliet av sina ledare. Även om en man kan avlösas från
ämbeten i kyrkan som lärare, kvorumpresident, biskop, högråd
eller stavspresident, så förändras inte hans medlemskap i
kvorumet. Medlemskap i ett prästadömskvorum bör ses som en
helig förmån.
Prästadömets biorganisationer
• Hur kan biorganisationer till prästadömet bidra till att stärka
enskilda och familjer?
Samtliga organisationer i kyrkan verkar under ledning av prästadömsledare
och hjälper dem att genomföra Herrens verk. Presidentskapen
i församlingens Hjälpförening, Unga kvinnor, Unga
män, Primär och Söndagsskolan verkar till exempel under ledning
av biskopsrådet. De här organisationerna kallas prästadömets
biorganisationer.

• Vilken roll har du som enskild när det gäller att hjälpa prästadömets
kvorum och biorganisationer att vara framgångsrika?
Ytterligare skriftställen
• Alma 13:1–19 (sättet varpå män ordinerades till prästadömet)
• Matt 16:19 ; L&F 68:12 (apostlarna ges prästadömets nycklar och
makt, vad de beseglar på jorden beseglas i himlen)
• L&F 20:38–67 (äldsters, prästers, lärares och diakoners plikter)
• L&F 84; 107 (uppenbarelser om prästadömet)
• 1 Kor 12:14–31 (alla ämbeten inom prästadömet är viktiga)