Vad menas med prästadömet?
Prästadömet är Guds eviga kraft och myndighet. Genom prästadömet
skapade han och styr himlarna och jorden. Genom denna
kraft uppehålls en fullkomlig ordning i universum. Genom denna
kraft utför han sitt verk och sin härlighet, vilket är ”att åstadkomma
odödlighet och evigt liv för människan”. ( Mose 1:39 )
Vår himmelske Fader ger av sin prästadömsmakt till värdiga manliga
medlemmar i kyrkan. Prästadömet gör det möjligt för dem att
agera i Guds namn för den mänskliga familjens frälsning. Genom
prästadömet kan bröder bemyndigas att förkunna evangeliet,
utföra de frälsande förrättningarna och styra Guds rike på jorden.
• Fundera över betydelsen av att Gud tillåter värdiga män och
pojkar att bära hans prästadöme.
Varför behöver vi prästadömet på jorden?
Vi måste ha prästadömets myndighet för att kunna handla i Guds
namn när vi utför evangeliets heliga förrättningar, såsom dop, konfirmation,
administrering av sakramentet och tempelvigsel. Herren
erkänner inte förrättningar som utförts av en man som saknar prästadömet,
även om han är uppriktig. (Se Matt 7:21–23 ; Trosartikel
5 .) Dessa viktiga förrättningar måste utföras på jorden av män som
innehar prästadömet.
Till läraren: Det här kapitlet har fem underrubriker. Varje underrubrik ställer en fråga om
prästadömet. Du kan använda de här frågorna som ram för din lektion. Om klassrumsmiljön
möjliggör mindre gruppdiskussioner kan du dela upp klassmedlemmarna i grupper
om två till fyra. Utse ett av avsnitten i kapitlet till varje grupp (i större klasser kan en del
avsnitt tilldelas mer än en grupp). Låt varje grupp göra följande: (1) Läsa och diskutera
sitt tilldelade avsnitt. (2) Finna skriftställen som bidrar till att besvara frågan i rubriken.
(3) Återge personliga upplevelser som berör avsnittet. Låt sedan klassmedlemmarna
berätta om några av de här upplevelserna för hela klassen.

Männen behöver prästadömet för att presidera i Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga och för att leda kyrkans arbete i alla delar
av världen. När Kristus levde på jorden utvalde han sina apostlar
och ordinerade dem så att de kunde leda hans kyrka. Han gav dem
prästadömets makt och myndighet att agera i hans namn. (Se Mark
3:13–15 ; Joh 15:16 .)
Ett annat skäl till att prästadömet behövs på jorden är att vi ska förstå
Herrens vilja och genomföra hans avsikter. Gud uppenbarar sin
vilja för sin bemyndigade prästadömsrepresentant på jorden, profeten.
Profeten, som är kyrkans president, verkar som Guds språkrör
för alla kyrkans medlemmar och för alla människor på jorden.
• Varför är det nödvändigt för en man att ha rätt myndighet när
han utför en förrättning?
Hur tar män emot prästadömet?
Herren har förberett en viss ordning för hur hans prästadöme förlänas
till hans söner på jorden. En värdig manlig medlem i kyrkan tar
emot prästadömet ”genom handpåläggning av dem som har myndighet,
för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar”.
(Se Trosartikel 5 .)
Prästadömet tas emot på samma sätt som för länge sedan, ja, även
på Moses tid: ”Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man
kallad av Gud, liksom Aron blev det.” ( Hebr 5:4 ) Aron tog emot
prästadömet från sin prästadömsledare, Mose. (Se 2 Mos 28:1 .)
Endast de som innehar prästadömet kan ordinera andra, och de
kan bara göra det när de bemyndigats av dem som innehar nycklarna
till denna ordination. (Se kapitel 14 i den här boken.)
Ingen kan köpa eller sälja prästadömets makt och myndighet.
Vi kan inte heller själva ta på oss denna myndighet. I Nya testamentet
läser vi om en man som hette Simon, som levde när Kristi
apostlar presiderade över kyrkan. Simon blev omvänd och döpt in
i kyrkan. Eftersom han var en skicklig magiker trodde människorna
att han hade Guds kraft. Men Simon hade inte prästadömet, och
han visste det.

Simon visste att apostlarna och de andra prästadömsledarna i
kyrkan hade verklig makt från Gud. Han såg dem använda sitt
prästadöme för att utföra Herrens verk, och han ville själv ha den
makten. Han erbjöd sig att köpa prästadömet. (Se Apg 8:9–19 .)
Men Petrus, huvudaposteln, sade: ”Till fördärvet med dig och dina
pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar.”
( Apg 8:20 )
• Varför är det betydelsefullt att ”ingen [själv] tar sig denna värdighet
[prästadömet]”?
Hur används prästadömet på rätt sätt?
Prästadömet ska användas för att välsigna vår himmelske Faders
barn här på jorden. Prästadömsbärare bör presidera i kärlek och
mildhet. De bör inte tvinga sina familjer och andra att lyda dem.
Herren har sagt till oss att prästadömets kraft endast kan kontrolleras
genom rättfärdighet. (Se L&F 121:36 .) Då vi försöker använda
prästadömet för att skaffa oss rikedom eller berömmelse, eller i
något annat själviskt syfte, ”se, då drar sig himlarna tillbaka, Herrens
Ande sörjer, och när den dragit sig tillbaka, är det slut med
den mannens prästadöme eller myndighet”. ( L&F 121:37 )
När en man utövar prästadömet ”genom överbevisning, genom
långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig
kärlek” ( L&F 121:41 ), kan han göra mycket som är underbart för
sin familj och andra. Han kan döpa, konfirmera och administrera
sakramentet när han bemyndigats av dem som innehar nycklarna
till dessa förrättningar. Han kan välsigna de sjuka. Han kan ge prästadömets
välsignelse till sina familjemedlemmar för att uppmuntra
och beskydda dem när de har särskilda behov. Han kan också
hjälpa andra familjer med de här förrättningarna och välsignelserna
när någon ber honom göra det.
Män använder prästadömets myndighet för att presidera i kyrkan
i sådana ämbeten som grenspresident, biskop, kvorumpresident,
stavspresident och missionspresident. Män och kvinnor som
innehar positioner i kyrkan som ämbetsmän och lärare verkar

under ledning av prästadömsledare och under den Helige Andens
vägledning.
Hur blir vi välsignade när vi använder prästadömet på
rätt sätt?
Herren har utlovat stora välsignelser till rättfärdiga prästadömsbärare
som använder prästadömet till att välsigna andra:
”Då skall din självtillit växa sig stark i Guds närhet, och läran om
prästadömet skall falla över din själ som himlens dagg.
Den Helige Anden skall vara din ständige ledsagare och din spira
en oföränderlig rättfärdighetens och sanningens spira, och ditt herradöme
skall vara ett evigt herradöme, och det skall utan tvångsmedel
strömma till dig i evigheters evighet.” ( L&F 121:45–46 )
President David O McKay lovade varje man som använder prästadömet
i rättfärdighet att ”hans liv blir angenämare, att hans
omdöme blir bättre så att han snabbt kan välja mellan rätt och fel,
att han blir mildare och får mer medkänsla, att han är stark i anden
och tapper i sitt försvar av det rätta. Han finner att prästadömet är
en osviklig källa till lycka — en källa av levande vatten som uppväller
till evigt liv.” ( Kyrkans presidenters lärdomar: David O McKay
[2003], s 118)
• Hur har prästadömet varit till välsignelse för dig?
Ytterligare skriftställen
• L&F 84 ; 107 (uppenbarelser om prästadömet, däribland prästadömets
ed och förbund i L&F 84:33 – 40)
• L&F 20:38–67 (förklaring av prästadömets plikter)