Vi har tillgång till skrifterna idag
• Nämn några av de välsignelser som vi har idag tack vare att vi så
lätt har tillgång till skrifterna.
När Herrens tjänare talar eller skriver under inflytande av den
Helige Anden blir deras ord helig skrift. (Se L&F 68:4 .) Herren har
från begynnelsen befallt sina profeter att föra en uppteckning över
hans uppenbarelser och hans handlande mot sina barn. Han sade:
”Ty jag befaller alla människor, både i öster och i väster och i norr
och i söder och på havets öar, att de skall skriva de ord som jag
talar till dem. Ty enligt de böcker som skall skrivas skall jag döma
världen, varje människa efter hennes gärningar, enligt det som är
skrivet.” ( 2 Ne 29:11 )
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga godtar fyra böcker som
helig skrift: Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den
kostbara pärlan. Dessa böcker kallas för kyrkans standardverk.
Våra levande profeters inspirerade ord antas också som helig skrift.
Bibeln
Bibeln är en samling heliga skrifter som innehåller Guds uppenbarelser
till människan. De här skrifterna sträcker sig över många
århundraden, från Adams tid fram till den tid då Jesu Kristi apostlar
levde. De skrevs av många profeter som levde under olika tider i
världens historia.
Till läraren: För att uppmuntra till diskussion om de fyra standardverken kan du ge ett
nummer mellan 1 och 4 till varje klass- eller familjemedlem. Be dem med nummer 1 att
läsa vad det här kapitlet lär om Bibeln, de med nummer 2 att läsa vad det här kapitlet lär
om Mormons bok, de med nummer 3 att läsa vad det här kapitlet lär om Läran och förbunden,
och de med nummer 4 att läsa vad det här kapitlet lär om Den kostbara pärlan.
Be dem sedan berätta vad de har lärt sig.

Bibeln är uppdelad i två delar: Gamla testamentet och Nya testamentet.
Många profetior i Gamla testamentet förutsäger att en
Frälsare och Återlösare ska komma. Nya testamentet berättar om
denne Frälsares och Återlösares liv, om Jesus Kristus. Det berättar
också om hur hans kyrka upprättades på den tiden. ”Vi tror att
Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt.” ( Trosartikel 8 )
Genom profeten Joseph Smith har Herren ökat vår insikt om en del
avsnitt i Bibeln. Herren inspirerade profeten Joseph att återställa
sanningar till bibeltexten som gått förlorade eller förändrats sedan
de ursprungliga orden skrevs. Dessa inspirerade rättelser kallas
för Joseph Smiths översättning av Bibeln. Utdrag ur Joseph Smiths
översättning av Bibeln finns i Handledning för skriftstudier.
Mormons bok
Mormons bok är en helig uppteckning över några av de folk som
levde på den amerikanska kontinenten mellan ungefär 2000 F KR
och 400 E KR . Den innehåller fullheten av Jesu Kristi evangelium.
(Se L&F 20:9 ; 42:12 ; 135:3 .) Mormons bok berättar om Jesu Kristi
besök hos folket i Amerika en kort tid efter sin uppståndelse.
Joseph Smith översatte Mormons bok till engelska genom Guds
gåva och kraft. Han sade att den är ”den mest felfria boken av alla
på jorden och vår religions slutsten samt att en människa kommer
närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon
annan bok”. ( Inledning till Mormons bok )
President Ezra Taft Benson hjälpte oss förstå på vad sätt Mormons
bok är slutstenen i vår religion. Han sade:
”Det finns tre sätt på vilka Mormons bok är slutstenen i vår religion.
Den är slutstenen i vårt vittnesbörd om Kristus. Den är slutstenen
i vår lära. Den är vittnesbördets slutsten.
Mormons bok är slutstenen i vårt vittnesbörd om Jesus Kristus, som
själv är hörnstenen till allt vi gör. Den bär vittne om hans verklighet
med klarhet och kraft …
[Den] vidgar vår förståelse för frälsningens lärdomar … Mormons
bok … skrevs för vår tid … I [den] finner vi ett mönster för hur
man förbereder sig för den andra ankomsten …

Mormons bok undervisar oss om sanningen [och] bär vittnesbörd
om Kristus … Men det finns något mer. Det finns en kraft i boken
som kommer att börja flöda in i era liv i det ögonblick som ni
allvarligt börjar studera boken. Ni får större förmåga att motstå
frestelser. Ni får större kraft att undvika att bli bedragen. Ni finner
kraft att förbli på den raka och smala vägen. Skrifterna kallas ’livets
ord’ och ingenstans är detta mer sant än i Mormons bok … ’Varje
sista dagars helig bör göra studiet av den här boken till ett livstidsmål.’”
( Nordstjärnan, jan 1987, s 3–5; citat av Marion G Romney,
Nordstjärnan, okt 1980, s 121.)
Läran och förbunden
Läran och förbunden är en sammanställning av nutida uppenbarelser.
Herren uppenbarar i kapitel 1 av Läran och förbunden
att boken är riktad till jordens invånare för att förbereda dem för
hans ankomst:
”Därför ljuder Herrens röst till jordens ändar, för att alla som vill
höra skall kunna höra:
Bered er, bered er för det som skall komma, ty Herren är nära.”
( L&F 1:11–12 )
Den här boken innehåller uppenbarelser om Jesu Kristi kyrka
såsom den har återställts i dessa sista dagar. Flera avsnitt i boken
förklarar kyrkans organisation och definierar prästadömets
ämbeten och deras funktioner. Andra kapitel, till exempel kapitlen
76 och 88 , innehåller härliga sanningar som varit förlorade för
världen i många hundra år. Ytterligare andra, såsom kapitlen 29
and 93 , sprider ljus över lärdomar i Bibeln. Dessutom innehåller
vissa kapitel, till exempel kapitel 133 , profetior om kommande
händelser. Gud har befallt oss att studera hans uppenbarelser i
den här boken: ”Utforska dessa bud, ty de är sanna och trovärdiga,
och de profetior och löften som finns i dem skall alla fullbordas.”
( L&F 1:37 )
Den kostbara pärlan
Den kostbara pärlan innehåller Moses bok, Abrahams bok och en
del inspirerade skrifter av Joseph Smith. Moses bok innehåller en

redogörelse för några av Moses syner och skrifter, uppenbarade till
profeten Joseph Smith. Den klargör lärdomar som gått förlorade i
Bibeln och ger ytterligare information om jordens skapelse.
Abrahams bok översattes av profeten Joseph Smith från en papyrusrulle
som hämtats från en katakomb i Egypten. Den innehåller
värdefull information om skapelsen, evangeliet, Guds väsen och
prästadömet.
Joseph Smiths skrifter omfattar en del av Joseph Smiths inspirerade
översättning av Bibeln, utdrag från hans History of the Church, och
Trosartiklarna.
• Nämn några berättelser i skrifterna som har inspirerat dig. Nämn
några lärdomar i dessa böcker med helig skrift som varit till hjälp
för dig.
Våra levande profeters ord
Förutom dessa fyra böcker med helig skrift blir våra levande profeters
ord helig skrift för oss. Deras ord kommer till oss genom
konferenser, Liahona eller Ensign och genom instruktioner till
lokala prästadömsledare. ”Vi tror allt vad Gud har uppenbarat
och allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ännu kommer
att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.”
( Trosartikel 9 )
• Var kan vi finna våra levande profeters ord?
Studera skrifterna
• Hur blir vi välsignade när vi studerar skrifterna?
Vi bör alla studera skrifterna varje dag. Vi bör undervisa våra barn
om dessa sanningar. Vi bör läsa standardverken tillsammans med
våra barn så att de lär sig älska dem och använda dem för att lära
sig de sanningar som de innehåller.
Om vi vill undvika världens ondska måste vi ge näring åt våra
sinnen med den sanning och rättfärdighet som finns i skrifterna.
Vi kommer närmare Gud och varandra när vi läser och begrundar
skrifterna tillsammans.

När vi läser, begrundar och ber Gud om insikt i skrifterna, bär
den Helige Anden vittne för oss om sanningen i dessa ting. Vi får
var och en veta att dessa ting är sanna. Vi blir inte bedragna. (Se
JS — M 1:37 .) Vi kan få samma känslor som Nephi förmedlade när
han sade: ”Min själ gläds åt det som hör Herren till, och mitt hjärta
begrundar ständigt det som jag har sett och hört.” ( 2 Ne 4:16 )
• Hur kan vi hålla fast vid föresatsen att studera skrifterna varje
dag? Planera gärna tid och plats för dagliga skriftstudier.
Ytterligare skriftställen
• 1 Ne 14:20–26 (profeter befallda att skriva)
• 1 Ne 19:1–3, 6–7 ; Alma 37:1–8 (skrifternas stora värde)
• 2 Ne 33:10 (skrifterna vittnar om Kristus)
• Alma 29:8 (Herren talar till alla nationer genom skrifterna)
• Alma 31:5 ; Hel 3:29–30 (Guds ord är kraftfulla)
• Hel 15:7–8 (skrifterna leder oss till fasthet och uthållighet i tron)
• 2 Tim 3:16–17 ; 1 Ne 19:21–24 (varför och hur helig skrift ges)
• 2 Pet 1:20 ; Alma 13:20 ; L&F 10:62 (skrifterna uppenbarar lärans
sanningar)
• L&F 128:18 ; Trosartikel 9 ; 1 Ne 14:25–26 (ytterligare skrifter
ska komma)
• 2 Ne 29:3–10 (skrifter till judar och icke-judar)