Profeter är Guds representanter på jorden
• Vilka förmågor och gåvor har en profet?
”Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.” ( Amos 3:7 )
Många människor lever i mörker, osäkra på Guds vilja. De tror
att himlarna är stängda och att människorna måste möta farorna i
världen ensamma. Hur lyckligt lottade är inte de sista dagars heliga!
Vi vet att Gud kommunicerar med kyrkan genom sin profet. Med
tacksamma hjärtan sjunger de heliga världen över: ”Tack, Gud, att
profeter du sänder, som leda oss fram i ditt ljus.” ( Psalmer, nr 10)
En profet är en man som kallats av Gud att vara hans representant
på jorden. När en profet talar för Gud är det som om Gud själv talade.
(Se L&F 1:38 .) En profet är också ett särskilt vittne om Kristus
som vittnar om hans gudomlighet och som lär ut hans evangelium.
En profet lär ut sanning och tolkar Guds ord. Han kallar orättfärdiga
till omvändelse. Han tar emot uppenbarelser och vägledning
från Herren till vår nytta. Han kan se in i framtiden och förutsäga
kommande händelser så att världen kan bli varnad.
En profet kan ha skiftande bakgrund. Han kan vara ung eller
gammal, högt utbildad eller olärd. Han kan vara bonde, advokat
eller lärare. Forntida profeter hade mantlar och bar stavar. Nutida
profeter har kostymer och bär portföljer. Vad kännetecknar då en
sann profet? En sann profet utväljs alltid av Gud och kallas genom
vederbörlig prästadömsmyndighet. (Se Trosartikel 5 .)
De sista dagars heliga stöder första presidentskapet och de tolv
apostlarna som profeter. Men när vi talar om ”kyrkans profet”
menar vi kyrkans president, som är president för kyrkans höga
prästadöme.

Genom tidsåldrarna har Gud kallat profeter att leda
mänskligheten
• På vilka sätt har profeter väglett Guds barn i gångna tider?
Det har funnits profeter på jorden sedan Adams dagar. Dessa stora
mäns erfarenheter fängslar och inspirerar oss. Mose, en profet i
Gamla testamentet, ledde tusentals av sitt folk ut ur Egypten och
bort från slaveriet till det förlovade landet. Han skrev de första fem
böckerna i Gamla testamentet och nedtecknade de tio budorden.
Nephi, en profet i Mormons bok, färdades från Jerusalem till Amerika
600 år före Kristi födelse. Denne store ledare och kolonisatör
gav oss många viktiga skrifter i Mormons bok. Johannes Döparen
utvaldes till att förbereda världen för Herren Jesu Kristi ankomst.
Herren återställde kyrkan genom Joseph Smith, en profet i de
sista dagarna. Joseph Smith översatte också Mormons bok när han
var ung.
• Vad har du lärt dig av profeternas liv och lärdomar?
Vi har en levande profet på jorden idag
• Varför behöver vi en levande profet idag?
Vi har en profet som lever på jorden idag. Denne profet är president
för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han har rätt
till uppenbarelse för hela kyrkan. Han innehar ”rikets nycklar”,
vilket innebär att han har myndighet att leda hela kyrkan och
Guds rike på jorden, vilket inbegriper prästadömets förrättningar.
(Se Matt 16:19 .) Ingen person förutom den utvalde profeten och
presidenten kan ta emot Guds vilja för hela kyrkan. Herren sade:
”Det finns aldrig mer än en i sänder på jorden som har förlänats
denna makt och detta prästadömes nycklar.” ( L&F 132:7 ) Kyrkans
president biträds av sina rådgivare i första presidentskapet och
medlemmarna i de tolvs kvorum, vilka också är profeter, siare och
uppenbarare.
Vi bör göra det som profeterna ber oss göra. President Wilford
Woodruff sade att en profet aldrig tillåts att leda kyrkan vilse:

”Jag säger till Israel att Herren aldrig kommer att tillåta att jag eller
någon annan man som står som president för denna kyrka leder
den vilse. Det är inte enligt planen. Det ingår inte i Guds sinne.
Om jag skulle försöka skulle Herren avlägsna mig från min plats.”
( Kyrkans presidenters lärdomar: Wilford Woodruff [2004], s 197)
• På vilka sätt har den levande profeten påverkat kyrkan?
Vi bör stödja Herrens profet
• Vad kan vi göra för att följa och stödja profeten?
Många människor finner det lätt att tro på gångna tiders profeter.
Men det är mycket större att tro på och följa den levande profeten.
Vi räcker upp handen för att stödja kyrkans president som profet,
siare och uppenbarare.
Hur kan vi stödja profeten? Vi bör be för honom. Hans börda är
tung och han behöver stärkas av de heligas böner.
Vi bör studera hans ord. Vi kan lyssna till hans konferenstal. Vi kan
också prenumerera på Ensign eller Liahona så att vi kan läsa hans
konferenstal och andra budskap som han ger.
Vi bör helt och fullt följa hans inspirerade lärdomar. Vi bör inte
välja att följa en del av hans inspirerade råd och ignorera det som
är obehagligt eller svårt. Herren befallde oss att följa de inspirerade
lärdomarna från hans profet:
”Därför skall du … ge akt på alla hans [profetens] ord och befallningar
som han skall ge dig så som han tar emot dem och vandrar
i all helighet inför mig,
ty hans ord skall ni ta emot som från min egen mun, med största
tålamod och tro.” ( L&F 21:4–5 )
Herren låter aldrig kyrkans president leda oss vilse.
• Vad har kyrkans president lärt eller betonat nyligen?
Stora välsignelser följer av lydnad mot profeten
Om vi är lydiga lovar Herren: ”Helvetets portar [skall] inte få överhand
över er, ja, och Herren Gud skall skingra mörkrets makter

framför er och låta himlarna skälva för er skull och sitt namns förhärligande.”
( L&F 21:6 ) När vi följer vår profets råd strömmar välsignelser
ner från himlen.
För att bestå måste den sanna kyrkan vara ”uppbyggd … på apostlarnas
och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv”.
(Se Ef 2:20 ) Vi är välsignade i denna otrygga värld med att ha en
profet genom vilken Herren uppenbarar sin vilja.
• Vilka erfarenheter har du haft av att lyda profetens råd?
Ytterligare skriftställen
• 4 Mos 12:6 (Gud talar genom profeter)
• 1 Sam 9:9 (profeten kallas siare)
• Amos 3:7 (Gud uppenbarar sina hemligheter för profeterna)
• Mosiah 8:16–18 (en siare kan känna till förflutna och
kommande ting)
• Luk 1:70 (Gud talar genom profeter)
• L&F 45:10, 15 (Gud talar idag som i forna tider)
• 1 Ne 22:2 (genom Anden tillkännages allt för profeterna)
• L&F 68:3–5 (när Herrens tjänare talar som den Helige Anden
manar dem är det Herrens sinne, vilja och röst)
• L&F 107:65–67, 91–92 (kyrkans presidents plikter)
• L&F 43:1–7 (endast profeten är bemyndigad att ta emot
uppenbarelser för kyrkan)
Till läraren: Att återge upplevelser och bära vittnesbörd främjar Andens närvaro. Avsluta
gärna lektionen med att berätta om en personlig upplevelse när du följde ett råd från kyrkans
president. Bär ditt vittnesbörd om den levande profeten.