Vad är bön?
Jesus lärde: ”Därför måste ni alltid be till Fadern i mitt namn.”
( 3 Ne 18:19 )
Bönen är en av våra största välsignelser under vår tid här på
jorden. Genom bönen kan vi få kontakt med vår himmelske Fader
och dagligen söka hans vägledning.
Bönen är ett uppriktigt, förtroligt samtal med vår himmelske Fader.
Vi ska be till Gud och inte till någon annan. Vi ber inte till någon
annan varelse eller till någonting som skapats av människa eller
Gud. (Se 2 Mos 200:3–5 .)
Varför ber vi?
Bönen har varit en viktig del av evangeliet från världens begynnelse.
En Herrens ängel befallde Adam och Eva att omvända sig och
åkalla Gud i Sonens namn. (Se Mose 5:8 .) Den befallningen har
aldrig upphävts. Bönen hjälper oss att komma närmare Gud. Alla
våra tankar, våra ord och våra handlingar påverkas av våra böner.
Vi bör be om styrka att motstå Satans och hans efterföljares frestelser.
(Se 3 Ne 18:15 ; L&F 10:5 .) Vi bör be för att bekänna våra
synder för Gud och be honom om förlåtelse. (Se Alma 38:14 .)
Till läraren: Det här kapitlet har fem underrubriker. Varje rubrik ställer en fråga om bönen.
Du kan använda de här frågorna till vägledning för din lektion. Om klassrumsmiljön möjliggör
mindre gruppdiskussioner kan du dela upp klassen i grupper om två till fyra. Ge varje
grupp en av rubrikerna i kapitlet till uppgift. Be att de läser och diskuterar sitt tilldelade
avsnitt och berättar om personliga upplevelser som har med detta att göra. Diskutera
sedan de fem avsnitten i hela klassen och fokusera på de frågor som är av störst intresse
för eleverna.

Vi bör be om Herrens vägledning och hjälp i vårt dagliga liv.
Vi behöver be för våra familjer och vänner, våra medmänniskor,
vår gröda och våra djur, vårt dagliga arbete och annat. Vi bör be
om att bli beskyddade från våra fiender. (Se Alma 34:17–27 .)
Vi bör be för att uttrycka kärlek till vår himmelske Fader och för
att känna oss närmare honom. Vi bör be till vår Fader för att tacka
honom för vårt välbefinnande och välstånd och för allt han ger oss
varje dag. (Se 1 Tess 5:18 .) Vi behöver be till vår himmelske Fader
om styrka att leva efter evangeliet.
Vi bör be om att kunna hålla oss på den raka och smala stigen som
leder till evigt liv. Vi måste be till Gud, all rättfärdighets källa, så att
vi kan vara rättfärdiga i tankar, ord och gärningar.
• Hur har bönen hjälpt dig att komma närmare din
himmelske Fader?
När bör vi be?
Vi kan be när vi känner ett behov av att kommunicera med vår
himmelske Fader, antingen tyst eller med hörbara ord. Ibland
behöver vi vara ensamma på en plats där vi kan utgjuta vår själ
till honom. (Se Matt 6:6 .) Dessutom kan vi be under våra dagliga
aktiviteter. Vi kan be medan vi är på möten i kyrkan, i vårt hem,
när vi promenerar, arbetar, lagar mat eller var vi än befinner oss
och vad vi än gör. Vi kan be vid vilken tid som helst på dygnet.
Vi kan be när vi är ensamma eller när vi är tillsammans med andra
människor. Vi kan alltid ha vår himmelske Fader i våra tankar.
(Se Alma 34:27 .) Vi kan ”alltid be”. (Se L&F 10:5 .)
Ibland kan det hända att vi inte känner för att be. Vi är kanske
arga, nedstämda eller upprörda. Vid dessa tillfällen bör vi särskilt
anstränga oss för att be. (Se 2 Ne 32:8–9 .)
Vi bör be personliga böner minst varje morgon och kväll. Skrifterna
talar om att be morgon, middag och kväll. (Se Alma 34:21 .)
Vi är befallda att be familjeböner så att våra familjer kan bli välsignade.
(Se 3 Ne 18:21 .) Våra ledare i kyrkan har uppmanat oss att be
som familj varje morgon och kväll.

Vi har också förmånen att i bönen uttrycka tacksamhet och om att
maten ska välsignas före varje måltid.
Vi inleder och avslutar alla våra möten i kyrkan med bön. Vi tackar
Herren för hans välsignelser och ber om hans hjälp att kunna tillbe
honom på ett välbehagligt sätt.
Hur bör vi be?
Var vi än befinner oss, vare sig vi står eller knäböjer, ber högt eller
tyst, enskilt eller offentligt, bör vi alltid be i tro, ”med ett uppriktigt
hjärta, med ärligt uppsåt”. ( Moro 10:4 )
När vi ber till vår himmelske Fader bör vi tala om för honom vad vi
verkligen känner i våra hjärtan, anförtro oss åt honom, be honom
om förlåtelse, vädja till honom, tacka honom och uttrycka vår kärlek
till honom. Vi bör inte upprepa meningslösa ord och fraser.
(Se Matt 6:7–8 .) Vi bör alltid be att hans vilja ska ske och komma
ihåg att det som vi önskar kanske inte är det bästa för oss. (Se 3 Ne
18:20 .) Vi avslutar våra böner i Jesu Kristi namn. (Se 3 Ne 18:19 .)
Hur besvaras böner?
• Varför tror du att bönesvar inte alltid omedelbart är lätta att
känna igen? Varför tror du att svar på böner inte alltid kommer
när vi vill det eller på det sätt som vi vill?
Våra uppriktiga böner besvaras alltid. Ibland kan svaret bli nej,
därför att det vi har bett om inte är det bästa för oss. Ibland blir
svaret ja, och vi får en varm, behaglig känsla inför vad vi ska göra.
(Se L&F 9:8–9 .) Ibland blir svaret ”vänta lite”. Våra böner besvaras
alltid vid en tid och på ett sätt som Herren vet är till störst nytta
för oss.
Ibland besvarar Herren våra böner genom andra människor.
En god vän, en man eller hustru, en förälder eller annan familjemedlem,
en ledare i kyrkan, en missionär — vem som helst av de
här personerna kan inspireras att utföra handlingar som besvarar
våra böner. Ett exempel på det är den unga modern vars lilla barn
gjort sig illa i en olyckshändelse i hemmet. Det fanns inget sätt
för henne att få barnet till doktorn. Hon var ny i grannskapet och

kände inte sina grannar. Den unga modern bad om hjälp. Inom
några minuter ringde en granne på dörren och sade: ”Jag hade
en känsla av att jag borde komma för att se om ni behövde hjälp.”
Grannen hjälpte den unga modern att ta barnet till läkare.
Ofta ger Gud oss kraft att bidra till att besvara våra egna böner.
När vi ber om hjälp bör vi göra allt vi kan för att uppnå det som
vi önskar.
När vi lever efter Jesu Kristi evangelium och ständigt ber får vi
uppleva glädje och lycka. ”Vad ödmjuk så skall Herren din Gud
leda dig vid handen och besvara dina böner.” ( L&F 112:10 )
• Hur har vår himmelske Fader besvarat dina böner?
Ytterligare skriftställen och andra källor
• Jak 1:5 (vad vi ska be om)
• 1 Tess 5:17 ; Ps 55:18 ; 2 Ne 32:9 (när vi ska be)
• Alma 34:26 (var vi ska be)
• 3 Ne 19:6, 24 (hur vi ska be)
• L&F 88:63–65 (hur böner besvaras)
• Moro 10:3–5 ; Alma 37:37 (löften om bön)
• Jak 5:16 (kraften i en rättfärdig persons bön)
• Handledning för skriftstudier, ”Bön”, s 21–22
Joseph Smith Brigham Young John Taylor Wilford Woodruff
Lorenzo Snow Joseph F Smith Heber J Grant George Albert Smith
David O McKay Joseph Fielding Smith Harold B Lee Spencer W Kimball
Ezra Taft Benson Howard W Hunter Gordon B Hinckley Thomas S Monson