Den Helige Anden kom till Adam och Eva
• Varför behövde Adam och Eva den Helige Andens vägledning?
När Adam och Eva lämnade Edens lustgård började de bruka
jorden och utföra andra sysslor för sitt uppehälle. De hade många
barn och deras söner och döttrar gifte sig också och fick barn.
(Se Mose 5:1–3 .) Så började andebarn till vår himmelske Fader att
lämna hans närhet för att komma till jorden såsom de blivit lovade.
(Se Abr 3:24–25 .) När de kom till jorden togs minnet av deras himmelska
hem bort från dem. Men vår Fader utestängde dem inte
från hans inflytande. Han sände den Helige Anden för att trösta
och hjälpa och vägleda alla sina andebarn.
Adam och Eva vände sig till vår himmelske Fader i bön. Han talade
till dem och gav dem bud, som de lydde. En Herrens ängel kom
och undervisade Adam och Eva om frälsningsplanen. Herren sände
den Helige Anden för att vittna om Fadern och Sonen och för att
undervisa Adam och Eva om evangeliet. (Se Mose 5:4–9 .)
Genom den Helige Andens kraft började Adam ”profetera om
jordens alla släkten och sade: Välsignat vare Guds namn, ty på
grund av min överträdelse har mina ögon öppnats, och här i livet
skall jag ha glädje och i köttet skall jag åter få se Gud”. ( Mose 5:10 )
Påverkad av den Helige Andens vittnesbörd sade Eva: ”Om det inte
vore för vår överträdelses skull, skulle vi aldrig ha fått avkomlingar,
och skulle aldrig ha haft kunskap om gott och ont och känt glädjen
över vår återlösning och det eviga livet som Gud ger till alla de
lydiga.” ( Mose 5:11 )
Till läraren: När du nämner eleverna vid namn så vet de att du tycker att de är viktiga och
att du bryr dig om dem. Lär dig vad de heter och nämn dem vid namn under varje lektion.
Hjälp dem lära sig varandras namn.

• På vilket sätt liknar vårt behov av den Helige Anden det behov
Adam och Eva hade?
Den Helige Andens egenskaper
• Hur skiljer sig den Helige Anden från Fadern och Sonen? Varför
är den här skillnaden viktig för oss?
Den Helige Anden är en medlem av gudomen. (Se 1 Joh 5:7 ; L&F
20:28 .) Han är en ”person som består av ande”. ( L&F 130:22 ) Han
kan endast vara på en plats i taget, men hans inflytande kan vara
överallt vid ett och samma tillfälle.
Vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden kallas
för Gudomen. De är ett i avsikt. Var och en har en betydelsefull
uppgift i frälsningsplanen. Vår himmelske Fader är vår Fader och
regent. Jesus Kristus är vår Frälsare. Den Helige Anden är den som
uppenbarar och vittnar om all sanning.
Den Helige Anden är vår himmelske Faders budbärare och en särskild
gåva till oss. (Se kapitel 21 i den här boken.)
Den Helige Andens uppgift
• Nämn några av de sanningar som den Helige Anden uppenbarar
för oss.
Den Helige Andens uppgift är att vittna om Fadern och Sonen och
om all sanning.
Den Helige Anden vittnar för oss om att Jesus är vår Frälsare och
Återlösare. (Se 3 Ne 28:11 ; L&F 20:27 .) Han uppenbarar för oss att
vår himmelske Fader är våra andars Fader. Han hjälper oss förstå
att vi kan bli upphöjda liksom vår himmelske Fader. (Se Rom
8:16–17 .) Herrens profeter har lovat: ”Genom den Helige Andens
kraft kan ni få veta sanningen om allting.” ( Moro 10:5 )
Utan den Helige Anden kan vi inte veta att Jesus är Kristus. Aposteln
Paulus skrev: ”Ingen kan säga ’Jesus är Herren’ annat än i kraft
av den helige Ande.” ( 1 Kor 12:3 ) Frälsaren själv sade: ”Detta är
evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som
du har sänt, Jesus Kristus.” ( Joh 17:3 ) Det är genom den Helige

Andens kraft som vi leds till att förstå och leva efter Jesu Kristi
evangelium.
Den Helige Andens övertygande kraft är så stor att det inte kan
råda något tvivel om att det han uppenbarar för oss är sant. President
Joseph Fielding Smith sade:
”Om en människa får en manifestation från den Helige Anden,
lämnar detta ett nästan outplånligt intryck på hennes själ som det
är svårt att ta bort. Anden talar till hennes ande, och det sker med
övertygande kraft. En manifestation från en ängel, eller till och
med från Guds tron själv, skulle göra ett starkt intryck på ögat
och sinnet, och så småningom bli oklart, men den Helige Andens
inflytande sjunker djupare in i själen och är svårare att sudda ut.”
( Answers to Gospel Questions, sammanst av Joseph Fielding Smith
Jr, 5 band [1957–1966], 2:151)
President Smith sade också: ”Genom den Helige Anden vävs sanningen
in i varje fiber och sena i kroppen, så att den inte kan glömmas
bort.” ( Frälsningens lära, sammanst av Bruce R McConkie,
3 delar, 1:44.)
Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga bör vi
göra oss värdiga att ta emot denna speciella budbärare och vittne
om vår himmelske Fader och Jesus Kristus.
• Fundera över tillfällen då den Helige Anden har fått ditt vittnesbörd
att växa sig starkare. Berätta om några av dessa upplevelser
för klassmedlemmar eller familjemedlemmar när det är lämpligt.
Ytterligare skriftställen
• Mose 5 (berättelse om Adams familj)
• L&F 130:22 (Beskrivning av den Helige Anden)
• Joh 14:26 ; 15:26 ; 16:13 ; Luk 12:12 ; 2 Ne 31:18 ; 32:5, 8 ; 33:1 ; Alma
14:11 ; 3 Ne 27:20 ; 4 Ne 1:48 ; Moro 10:6–7 ; L&F 8:2–3 ; 11:12–13 ;
20:26 (den Helige Andens uppgifter)