Adam och Eva var de första som kom till jorden
• Vad hjälper oss att veta att Adam och Eva var trofasta andar?
Gud förberedde den här jorden som ett hem för sina barn. Adam
och Eva utsågs till de första människorna att leva på jorden.
(Se Mose 1:34 ; 4:26 .) Deras del i vår Faders plan var att föra
dödligheten in i världen. De skulle vara de första föräldrarna.
(Se L&F 107:54–56 .)
Adam och Eva var bland vår Faders ädlaste barn. I andevärlden
kallades Adam för Mikael, ärkeängeln. (Se L&F 27:11 ; Jud 1:9 .) Han
utsågs av vår himmelske Fader till att leda de rättfärdiga i striden
mot Satan. (Se Upp 12:7–9 .) Adam och Eva var förutordinerade till
att bli våra första föräldrar. Herren lovade Adam stora välsignelser:
”Jag har satt dig i spetsen. Många folk skall komma av dig, och du
är en furste över dem för evigt.” ( L&F 107:55 )
Eva var ”moder till alla levande”. ( Mose 4:26 ) Gud förde samman
Adam och Eva i äktenskapet eftersom ”det inte är gott för mannen
att vara ensam” ( Mose 3:18 ; se även 1 Kor 11:11 ). Hon delade
Adams ansvar och delar också hans eviga välsignelser.
• Vad kan vi lära oss av Adams och Evas exempel?
Edens lustgård
• Under vilka omständigheter levde Adam och Eva i
Edens lustgård?
När Adam och Eva sattes i Edens lustgård var de ännu inte dödliga.
I det tillståndet ”skulle [de] inte ha fått några barn”. ( 2 Ne 2:23 .)
Till läraren: Använd frågor i början av ett avsnitt för att inleda en diskussion och låt klasseller
familjemedlemmar gå till texten för att få ytterligare information. Använd frågor i
slutet av ett avsnitt för att hjälpa klassmedlemmar eller familjemedlemmar att begrunda
och diskutera betydelsen av det de har läst och att tillämpa det i sina liv.

Det fanns ingen död. De hade fysiskt liv eftersom deras andar var
iklädda fysiska kroppar skapade av jordens stoft. (Se Mose 6:59 ;
Abr 5:7 .) De hade andligt liv eftersom de befann sig i Guds närhet.
De hade ännu inte gjort valet mellan gott och ont.
Gud befallde dem att få barn. Han sade: ”Var fruktsamma och
föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och ha herravälde
över … allt levande som rör sig på jorden.” ( Mose 2:28 ) Gud
sade till dem att de fritt kunde äta av varje träd i lustgården utom
ett, kunskapens träd på gott och ont. Om det trädet sade Gud:
”Den dag du äter därav skall du förvisso dö.” ( Mose 3:17 )
Satan, som inte visste vad som rörde sig i Guds sinne utan strävade
efter att förgöra Guds plan, kom till Eva i Edens lustgård. Han
frestade henne att äta av frukten från kunskapens träd på gott och
ont. Han försäkrade henne om att hon och Adam inte skulle dö,
utan att de skulle ”bli som gudar och ha kunskap om gott och
ont”. ( Mose 4:11 ) Eva gav efter för frestelsen och åt av frukten.
När Adam fick veta vad som hade hänt valde han att också äta av
frukten. De förändringar som Adam och Eva genomgick till följd
av att de åt av frukten kallas Adams och Evas fall.
Adams och Evas skiljande från Guds närhet
• Hur förändrades Adam och Eva fysiskt och andligt till följd av
deras överträdelse?
Eftersom Adam och Eva hade ätit av frukten från kunskapens träd
på gott och ont sände Herren bort dem från Edens lustgård till
världen. Deras fysiska tillstånd förändrades eftersom de hade ätit
av den förbjudna frukten. Så som Gud hade lovat blev de dödliga.
De och deras barn skulle få utstå sjukdom, smärta och fysisk död.
På grund av sin överträdelse led Adam och Eva också den andliga
döden. Det innebar att de och deras barn inte kunde vandra och
samtala med Gud ansikte mot ansikte. Adam och Eva och deras
barn skildes från Gud både fysiskt och andligt.

Överträdelsen resulterade i stora välsignelser
• Hur gör Adams och Evas fall det möjligt för oss att bli lika vår
himmelske Fader?
En del tror att Adam och Eva begick en allvarlig synd när de åt av
kunskapens träd på gott och ont. Men nutida helig skrift hjälper
oss förstå att deras fall var ett nödvändigt steg i livets plan och en
stor välsignelse för oss alla. Tack vare fallet är vi välsignade med
fysiska kroppar, rätten att välja mellan gott och ont och möjligheten
att uppnå evigt liv. Vi skulle inte ha fått någon av de här
förmånerna om Adam och Eva hade stannat kvar i lustgården.
Efter fallet sade Eva: ”Om det inte vore för vår överträdelses skull,
skulle vi aldrig ha fått avkomlingar, och skulle aldrig ha haft kunskap
om gott och ont och känt glädjen över vår återlösning och det
eviga livet som Gud ger till alla de lydiga.” ( Mose 5:11 )
Profeten Lehi förklarade:
”Och se, om Adam inte hade brutit mot befallningen skulle han
inte ha fallit [blivit avskuren från Guds närhet], utan han skulle ha
blivit kvar i Edens lustgård. Och allt som var skapat skulle ha förblivit
i samma tillstånd som det var omedelbart efter skapelsen …
De skulle inte ha fått några barn, varför de skulle ha förblivit i ett
oskuldsfullt tillstånd: Utan glädje eftersom de inte kände till sorg
och utan att göra gott eftersom de inte kände till synd.
Men se, allt har gjorts enligt hans visdom som vet allt.
Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna
är till för att de skall kunna ha glädje.” ( 2 Ne 2:22–25 )
• Varför tror du att det är viktigt att ha kunskap om fallet och hur
det påverkar oss?
Ytterligare skriftställen
• 1 Ne 5:11 ; 2 Ne 2:20 (Adam och Eva var de första
föräldrarna, familj)
• 2 Ne 2:14–21 (motsatser och fallet; livet en prövotid)
• 2 Ne 2:22–26 (fallet en del av frälsningsplanen)