Valfrihet är en evig princip
• Vad skulle du säga om någon frågade dig varför det är viktigt med valfrihet?

”Dock får du själv välja, ty det är givet dig.” ( Mose 3:17 )

Gud har genom sina profeter sagt till oss att vi är fria att välja mellan gott och ont. Vi kan välja frihet och evigt liv genom att följa Jesus Kristus. Vi är också fria att välja fångenskap och död genom att följa Satan. (Se 2 Ne 2:27 .) Rätten att välja mellan gott och ont och agera självständigt kallas valfrihet eller handlingsfrihet.

I vårt förjordiska liv hade vi moralisk handlingsfrihet. En avsikt med jordelivet är att vi ska visa vilka val vi gör. (Se 2 Ne 2:15–16 .) Om vi tvingas att välja det rätta kan vi inte visa vad vi själva beslutar att göra. Dessutom känner vi oss mer tillfreds när vi har fattat våra egna beslut.

Valfriheten var en av de viktigaste frågorna som togs upp i det förjordiska rådet i himlen. Det var en av huvudorsakerna till konflikten mellan Kristi efterföljare och Satans efterföljare. Satan sade: ”Se, här är jag, sänd mig. Jag skall vara din son, och jag skall återlösa hela människosläktet så att inte en enda själ skall gå förlorad, och jag skall förvisso göra det, ge mig därför din ära.” ( Mose 4:1 ) Han visade med dessa ord att han ”gjorde uppror mot [Gud] och försökte omintetgöra människans handlingsfrihet”. ( Mose 4:3 ) Hans erbjudande förkastades och han drevs ut från himlen med sina efterföljare. (Se L&F 29:36–37 .)

Valfrihet är en nödvändig del av frälsningsplanen
Valfriheten gör vårt liv på jorden till en prövotid. Då Gud planerade människans skapelse i hennes dödliga tillstånd sade han: ”Och vi skall pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem.” ( Abr 3:25 ) Utan valfrihetens gåva skulle det ha varit omöjligt för oss att visa vår himmelske Fader att vi vill göra allt det han befaller oss. Eftersom vi har förmåga att välja är vi ansvariga för våra handlingar. (Se Hel 14:30–31 .)

När vi väljer att leva efter Guds plan för oss stärks vår valfrihet. Rätta val ökar vår förmåga att fatta fler riktiga beslut.

När vi lyder vart och ett av vår Faders bud tillväxer vi i visdom och i karaktärsstyrka. Vår tro stärks. Vi finner det lättare att fatta riktiga beslut.

Vi började göra val när vi var andebarn i vår himmelske Faders närhet. Våra val där gjorde oss värdiga att komma till jorden. Vår himmelske Fader vill att vi ska tillväxa i tro, kraft, kunskap, visdom och allt annat som är gott. Om vi håller hans bud och fattar riktiga beslut inhämtar vi lärdom och insikt. Vi blir lika honom. (Se L&F 93:28 .)

• När vi fattar riktiga beslut ökar vår förmåga att fatta fler riktiga beslut. Varför då?

Valfrihet kräver att det finns ett val
• Varför är det nödvändigt med motsatser?

Vi kan inte välja rättfärdighet såvida vi inte kan välja mellan motsatserna gott och ont. Lehi, en stor profet i Mormons bok, sade till sin son Jakob att för att Guds eviga avsikter skulle genomföras måste det finnas ”en motsats till allting. Om inte … skulle ingen rättfärdighet kunna finnas, inte heller någon ogudaktighet, inte heller någon helighet eller något elände, inte heller något gott eller ont.” ( 2 Ne 2:11 )

Gud tillåter Satan att göra motstånd mot det goda. Gud sade om Satan:

”Jag [lät] nedstörta honom …

Och han blev Satan, ja, djävulen, alla lögners fader, för att bedra och förblinda människorna och leda dem som fångar enligt sin vilja, ja, alla som inte vill hörsamma min röst.” ( Mose 4:3–4 )

Satan gör allt han kan för att omintetgöra Guds verk. Han eftersträvar ”hela mänsklighetens olycka … han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han är”. ( 2 Ne 2:18, 27 ) Han älskar oss inte. Han vill oss inte någonting gott. (Se Moro 7:17 .) Han vill inte att vi ska vara lyckliga. Han vill göra oss till sina slavar. Han använder många förklädnader för att fånga oss.

När vi ger efter för Satans frestelser begränsar vi vår valfrihet. Följande exempel visar hur detta går till. Tänk dig att du ser en skylt på stranden med texten: ”Varning — strömvirvel. Badning förbjuden.” Vi kanske upplever det som en begränsning. Men är det det? Vi har fortfarande många val. Vi är fria att simma någon annanstans. Vi är fria att vandra utmed stranden och plocka upp snäckor. Vi är fria att titta på solnedgången. Vi är fria att gå hem. Vi är också fria att ignorera skylten och simma på den farliga platsen. Men då strömvirveln har fångat oss i sitt grepp och vi dras ner, har vi mycket få val. Vi kan försöka undkomma, eller ropa på hjälp, men det kan hända att vi drunknar.

Även om vi är fria att välja hur vi ska handla är vi inte fria att välja följderna av våra handlingar. Följderna, oavsett om de är bra eller dåliga, är en naturlig konsekvens av alla beslut vi fattar. (Se Gal 6:7 ; Upp 22:12 .)

Vår himmelske Fader har talat om för oss hur vi ska undkomma Satans fångenskap. Vi måste alltid vaka och be, be om att Gud hjälper oss att motstå Satans frestelser. (Se 3 Ne 18:15 .) Vår himmelske Fader låter oss inte bli frestade över vår förmåga att stå emot. (Se 1 Kor 10:13 ; Alma 13:28 .)

Guds befallningar leder oss bort från fara och mot evigt liv. Genom kloka val når vi upphöjelse, framåtskrider för evigt och upplever fullkomlig lycka. (Se 2 Ne 2:27–28 .)

• Nämn några exempel på handlingar som begränsar våra val. Nämn några exempel på handlingar som ger oss mer frihet.

Ytterligare skriftställen
• Mose 7:32 (friheten att välja)
• Abr 3:24–25 (jordelivet är en prövotid)
• Alma 41:3 ; Moro 7:5–6 (vi döms efter våra gärningar)
• 2 Ne 2:11–16 (nödvändigt med motsatser)
• Moro 7:12–17 (välja mellan gott och ont)
• 2 Pet 2:19 ; Joh 8:34 (synd är slaveri)
• 2 Ne 2:28–29 ; Alma 40:12–13 (belöning enligt våra gärningar)

Till läraren: En enkel bild kan hjälpa eleverna att koncentrera sig. Om ni diskuterar jämförelsen med varningstecknet i det här kapitlet kan du rita en bild med ett sådant tecken på tavlan eller på ett stort papper.