En Frälsare och ledare var nödvändig
• Varför behövde vi lämna vår himmelske Faders närhet? Varför behöver vi en Frälsare?
När planen för vår frälsning lades fram för oss i den förjordiska andevärlden blev vi så glada att vi ropade av glädje. (Se Job 38:7 .)

Vi förstod att vi skulle vara tvungna att lämna vårt himmelska hem för en tid. Vi skulle inte vara kvar i vår himmelske Faders närhet. Medan vi var borta från honom skulle vi alla synda och en del av oss skulle gå vilse. Vår himmelske Fader kände och älskade var och en av oss. Eftersom han visste att vi skulle behöva hjälp planerade han ett sätt att hjälpa oss.

Vi behövde en Frälsare som skulle betala för våra synder och lära oss hur vi kunde återvända till vår himmelske Fader. Vår Fader sade: ”Vem skall jag sända?” ( Abr 3:27 ) Jesus Kristus, som kallades Jehova, sade: ”Här är jag, sänd mig.” ( Abr 3:27 ; se även Mose 4:1–4 .)

Jesus var villig att komma till jorden, ge sitt liv för oss och ta på sig våra synder. Han, liksom vår himmelske Fader, ville att vi skulle få välja om vi ville lyda vår himmelske Faders bud. Han visste att vi måste vara fria att välja för att kunna visa oss värdiga upphöjelse. Jesus sade: ”Fader, ske din vilja, och äran vare din för evigt.” ( Mose 4:2 )

Satan, som kallades Lucifer, trädde också fram och sade: ”Se, här är jag, sänd mig. Jag skall vara din son, och jag skall återlösa hela människosläktet så att inte en enda själ skall gå förlorad, och jag skall förvisso göra det, ge mig därför din ära.” ( Mose 4:1 ) Satan ville tvinga alla att utföra hans vilja. Enligt hans plan skulle vi inte tillåtas välja. Han skulle ta bort den valfrihet som vår Fader hade gett oss. Satan ville ta på sig all ära för vår frälsning. Hans förslag skulle innebära att avsikten med vår ankomst till jorden skulle gå om intet. (Se Kyrkans presidenters lärdomar: David O McKay [2003], s 210.)

Jesus Kristus blev vår utvalde ledare och Frälsare 
• Fundera över dina känslor för Frälsaren när du läser det här avsnittet.
Efter att ha hört båda sina söner tala sade vår himmelske Fader: 
”Jag skall sända den förste.” ( Abr 3:27 )

Jesus Kristus utvaldes och förutordinerades till att bli vår Frälsare. Många skriftställen handlar om detta. (Se till exempel 1 Petr 1:19–20 ; Mose 4:1–2. ) Ett skriftställe berättar för oss att långt innan Jesus föddes uppenbarade han sig för en profet i Mormons bok som kallas Jareds bror och sade: ”Se, jag är den som från världens grundläggning bereddes att återlösa mitt folk. Se, jag är Jesus Kristus … I mig skall hela människosläktet få liv, ja, evigt liv, nämligen de som tror på mitt namn.” ( Eth 3:14 )

När Jesus levde på jorden lärde han: ”Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig … Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” ( Joh 6:38, 40 )

Striden i himlen
Eftersom vår himmelske Fader utsåg Jesus Kristus till vår Frälsare blev Satan arg och gjorde uppror. Det blev en strid i himlen. Satan och hans efterföljare stred mot Jesus Kristus och hans efterföljare. Frälsarens efterföljare ”övervann [Satan] genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord”. ( Upp 12:11 )

I det stora upproret blev Satan och alla de andar som följde honom förvisade från Guds närhet och nerkastade från himlen. En tredje del av andarna i himlen straffades för att de följde Satan. (Se L&F 29:36 .) De förnekades rätten att få en fysisk kropp.

Eftersom vi befinner oss här på jorden med en jordisk kropp så vet vi att vi valde att följa Jesus Kristus och vår himmelske Fader. Satan och hans efterföljare är också på jorden, men som andar. De har inte glömt bort vilka vi är, och de omger oss dagligen. De frestar oss och lockar oss att göra det som inte är välbehagligt för vår himmelske Fader. I föruttillvaron valde vi att följa Jesus Kristus och acceptera Guds plan. Vi måste fortsätta följa Jesus Kristus här på jorden. Endast genom att följa honom kan vi komma tillbaka till vårt himmelska hem.

• På vilka sätt fortsätter striden i himlen idag?

Vi kan följa Frälsarens lärdomar
• Fundera över hur Frälsarens lärdomar har påverkat dig.

Från begynnelsen har Jesus Kristus uppenbarat evangeliet, vilket talar om för oss vad vi måste göra för att återvända till vår himmelske Fader. Vid den fastställda tiden kom han själv till jorden. Han undervisade om planen för frälsning och upphöjelse genom sina ord och sitt sätt att leva. Han upprättade sin kyrka och sitt prästadöme på jorden. Han tog på sig våra synder.

Genom att följa hans lärdomar kan vi ärva en plats i det celestiala riket. Han gjorde sin del för att hjälpa oss återvända till vårt himmelska hem. Nu är det vars och ens eget ansvar att göra vår del och bli värdiga upphöjelse.

Ytterligare skriftställen
• Mose 4:1–4 ; Abr 3:22–28 (Frälsaren utsedd i föruttillvaron)
• L&F 76:25–29 (striden i himlen)
• Upp 12:7–9, 11 (Frälsarens efterföljare i striden i himlen övervann Satan genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord)
• Jes 14:12–15 (varför Lucifer drevs ut)

Till läraren: Du kan låta klassmedlemmar eller familjemedlemmar studera ”Ytterligare skriftställen” som enskilda, som par eller som hel grupp.