Det finns en Gud
Vad finns det som vittnar för dig om att det finns en Gud?
Alma, en profet i Mormons bok, skrev: ”Allt tyder på att det finns en Gud. Ja, hela jorden och allt som finns på dess yta, ja, och dess rörelse, ja, och även alla planeterna som rör sig i sina regelbundna banor vittnar om att det finns en högste Skapare.” ( Alma 30:44 ) Vi kan se uppåt mot himlen på kvällen och få en uppfattning om vad Alma menade. Där finns miljontals stjärnor och planeter, alla i  fullkomlig ordning. De kom inte dit av en slump. Vi kan se Guds verk i himlarna och på jorden. De många vackra växterna, de många djurarterna, bergen, floderna, molnen som för med sig regn och snö — allt detta vittnar för oss om att det finns en Gud.

Profeterna har lärt oss att Gud är universums allsmäktige härskare. Gud bor i himlen. (Se L&F 20:17 .) Genom sin Son Jesus Kristus skapade han himlarna och jorden och allt som finns i dem. (Se 3 Ne 9:15 ; Mose 2:1 .) Han skapade månen, stjärnorna och solen. Han organiserade den här världen och gav den form, rörelse och liv. Han fyllde luften och vattnet med levande varelser. Han täckte kullarna och slätterna med allt slags djurliv. Han gav oss dag och natt, sommar och vinter, såningstid och skörd. Han skapade människan till sin egen avbild till att råda över hans andra skapelser. (Se 1 Mos 1:26–27 .)

Gud är den allsmäktige och fullkomliga varelse som vi tror på och tillber. Han är ”universums store Förälder” och han ”betraktar … hela människosläktet med faderlig omtanke och uppmärksamhet”. (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s 39)

Guds väsen
Nämn några av Guds egenskaper.
Eftersom vi är skapade till hans avbild (se Mose 2:26 ; 6:9 ), vet vi att vår kropp liknar Guds kropp. Hans eviga ande bor i en påtaglig kropp av kött och ben. (Se L&F 130:22 .) Guds kropp är emellertid fullkomliggjord och förhärligad, med en härlighet som trotsar all beskrivning.

Gud är fullkomlig. Han är en rättfärdighetens Gud, med bland andra kärlekens, barmhärtighetens, sanningens, maktens, trons, kunskapens och dömandets egenskaper. Han har all makt. Han vet allting. Han är full av godhet.

Allt som är gott kommer från Gud. Allt han gör utför han för att hjälpa sina barn att bli som han är. Han har sagt: ”Ty se, detta är mitt verk och min härlighet — att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.” ( Mose 1:39 )
Varför är det viktigt för oss att förstå Guds väsen?

Att lära känna Gud
Hur kan vi lära känna Gud?
Att känna Gud är så viktigt att Frälsaren sade: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” ( Joh 17:3 )

Det första och största budet lyder: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta.” ( Matt 22:37 )

Ju mer vi känner Gud desto mer älskar vi honom och håller hans bud. (Se 1 Joh 2:3–5 .) Genom att hålla hans bud kan vi bli honom lika.

Vi kan känna Gud om vi:

  1. Tror att han finns till och att han älskar oss. (Se Mosiah 4:9 .)
  2. Studerar skrifterna. (Se 2 Tim 3:14–17 .)
  3. Ber till honom. (Se Jak 1:5 .)
  4. Lyder alla hans bud efter bästa förmåga. (Se Joh 14:21–23 .)
När vi gör detta lär vi känna Gud och får slutligen evigt liv.
Fundera på vad du kan göra för att komma närmare Gud.

Ytterligare skriftställen

• Apg 7:55–56 (Sonen på Faderns högra sida)
• L&F 88:41–44 (Guds egenskaper)
• Ps 24:1 (jorden är Herrens)
• Mose 1:30–39 (skapelsen)
• Alma 7:20 (Gud kan inte göra fel)
• JS — H 1:17 (Fadern och Sonen är skilda personer)
• Alma 5:40 (det som är gott kommer från Gud)
• Joh 14:6–9 (Sonen och Fadern liknar varandra)
• Morm 9:15–20 (underverkens Gud)
• Amos 3:7 (en uppenbarelsens Gud)
• Joh 3:16 (kärlekens Gud)