Studievägledning och lärarhandledning
Evangeliets principer är både en personlig studievägledning och en lärarhandledning. När du studerar den och söker Herrens Ande tillväxer du i förståelse och vittnesbörd om Gud Fadern, Jesus Kristus och hans försoning och evangeliets återställelse. Du finner svar på livets frågor, får en övertygelse om meningen med ditt liv och ditt egenvärde och kan möta utmaningar i ditt personliga liv och i familjen med tro.

Instruktioner för undervisning i kyrkan och i hemmet
Att vara lärare är ett stort ansvar som inbegriper många möjligheter till att stärka andra och se till att de får ”näring genom Guds goda ord”. ( Moro 6:4 ) Du är en bra lärare när du följer de här principerna:

  • Älska dem du undervisar.
  • Undervisa genom Anden.
  • Undervisa om läran.
  • Uppmuntra till flitiga studier.

Älska dem du undervisar
När du visar kärlek till dem du undervisar blir de mer mottagliga för Herrens Ande. De inhämtar kunskap med större entusiasm och blir mer öppna för dig och andra. Sträva efter att lära känna medlemmarna i din klass och låt dem veta att du verkligen bryr dig om dem. Var lyhörd för de utmaningar som personer med särskilda behov ställs inför. Skapa en behaglig inlärningsmiljö i klassen så att deltagarna inte tvekar att ställa frågor till dig om evangeliets principer och hur man tillämpar dem.

Herrens Ande är med när kärlek och enighet råder. Herren sade:
”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” ( Joh 13:34 ) Mer om det här ämnet finns i Undervisning: Den högsta kallelsen, s 31-39.

Undervisa genom Anden
Det viktigaste du någonsin kommer att undervisa om är Kristi lärdomar som de uppenbaras i skrifterna och genom nutida profeter och så som de bekräftas av den Helige Anden. För att göra det här på ett bra sätt måste du få del av Herrens Ande. ”Anden skall ges till er genom trons bön”, sade Herren, ”och om ni inte får del av Anden skall ni inte undervisa.” ( L&F 42:14 ; se även L&F 50:13–22 .) Eftersom Den Helige Anden är den verklige läraren är det viktigt att skapa en miljö i vilken Herrens Ande kan vara närvarande. Mer om det här ämnet finns i Undervisning: Den högsta kallelsen, s 41–48.

Undervisa om läran
Studera kapitlet noggrant innan du undervisar från det för att vara säker på att du förstår läran. Studera också de ytterligare skriftställen som finns i slutet av kapitlet. Du undervisar med större uppriktighet och kraft när lärdomarna i kapitlet har påverkat dig personligen. Spekulera inte om kyrkans lära. Undervisa bara om det som finner stöd i skrifterna, i de nutida profeternas och apostlarnas ord och den Helige Anden. (Se L&F 42:12–14 ; 52:9 .) Om du har kallats att undervisa ett kvorum eller klass genom att använda den här boken, ersätt den inte med annat material, oavsett hur intressant det kan vara. Håll fast vid skrifterna och orden i boken. När så är lämpligt kan du använda personliga upplevelser och artiklar från kyrkans tidningar som komplement till lektionerna. Mer om det här ämnet finns i Undervisning: Den högsta kallelsen, s 50–59.

Uppmuntra till flitiga studier
Hjälp andra när du undervisar att inse hur evangeliets principer går att tillämpa i vardagen. Uppmuntra diskussioner om hur dessa principer kan påverka våra känslor för Gud, oss själva, våra familjer och våra grannar. Uppmana deltagarna att leva efter principerna. Försök engagera så många som möjligt i lektionerna. Du kan göra det genom att låta dem läsa högt, besvara frågor eller utbyta erfarenheter, men endast då du är säker på att det inte är generande för dem. Du kan ge konkreta uppgifter till deltagarna under lektionsförberedelsen. Var lyhörd för andras behov och känslor. Du kan behöva samtala personligen med en del medlemmar före lektionen och fråga hur de känner inför att delta. Mer om det här ämnet finns i Undervisning: Den högsta kallelsen, s 61–74.

Ytterligare hjälp för lärare
Varje kapitel i den här boken innehåller en eller två kommentarer till läraren. De här kommentarerna innehåller tankar som kan hjälpa dig i dina försök att älska dem du undervisar, undervisa genom Anden, undervisa om läran och att inbjuda till flitiga studier.