Skriv ut
Kategori: Evangeliets lära

VÄRT HOPP GRUNDAT PÅ SANNINGEN


Vårt hopp om frälsning måste grundas på sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen, ty vi kan inte bygga på villfarelser och ändå uppstiga till den eviga sanningens boningar och åtnjuta Guds rikes härlighet och upphöjelse. Detta kan inte ske. CR (Conference report), okt 1917 s 3.

EVANGELIET GRUNDAT PÅ SANNINGEN


Jag hyser ingen fruktan i mitt hjärta eller sinne för att det som kallas ''mormonism' ' vilket i sanning är Jesu Kristi evangelium inte skall kunna utstå vetenskapens granskning och de lärdas och bildades forskningar i all sanning. Jesu evangelium är grundat på sanningen. Var och en av dess principer kan bevisas bortom varje rimligt tvivel. Herren utför sitt verk och kommer att göra så. Ingen makt kan hejda det. CR, okt 1908, s 127.

SANNINGEN, GRUNDVALEN


Vi tror på rättfärdigheten. Vi tror på all sanning, oavsett ämnesområde. Ingen sekt eller religiöst samfund i världen besitter en enda sann princip som vi inte accepterar eller som vi förkastar. Vi är villiga att motta all sanning, från vilken källa den än må komma. Ty sanningen kommer att bestå. Ingen människas tro, ingen människas religion, ingen religiös organisation i hela världen kan någonsin höja sig över sanningen. Sanningen måste vara grundvalen till religionen, annars är den fåfäng och kommer inte att uppnå sitt syfte. Jag säger att sanningen är grundvalen, att den finns längst ner och högst upp och helt och hållet genomsyrar detta Herrens stora verk som grundlades med hjälp av profeten Joseph Smith. Gud är med detta verk, det är hans verk och inte människors verk. Det kommer att gå framåt, oavsett vilket motstånd som kan råda. Vi ser nu det motstånd som uppreses mot Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och ler, bildligt talat, med lugn och tillförsikt som stärkts genom gångna erfarenheter, dubbelt trygga jämfört med våra fäder och mödrar i kyrkans tidiga dagar, då dessa var blott en handfull människor, med hela världen emot sig. De var bara några fattiga, hemlösa människor, bortdrivna från sina ägodelar, utdrivna ur de samhällen i vilka de sökte slå sig ner och bygga sina hem. När jag tänker på ett folk, utkastat i ödemarken, vandrande och sökande efter plats där deras fötter kunde få vila, och sedan ser på den värld som upprests emot dem och tänker på hur små deras möjligheter tillframgång och till att fullborda sina avsikter måste ha verkat, förundrar jag mig över att inte fler av dem ängslades och sviktade än vad som var fallet. Men några av dem var trofasta mitt i allt detta, ända tilldöden. Om det varit nödvändigt för dem att lida martyrdöden för sanningen, skulle de villigt ha givit sina liv, liksom de gav allt annat de ägde i denna värld för den kunskap de hade om gudomligheten i det verk de var engagerade i. Är vi i dag lika trofasta? Är vi lika hängivna som våra fäder var? O, min Gud, hjälp mig vara lika trofast som de! Hjälp mig stå som de stod, på den eviga sanningens plattform, så att ingen makt på jorden eller i helvetet kan få bort mig från denna grundval. Detta är min bön till Herren för min egen del, och det är min bön till honom för varje sista dagars helig över hela världen. CR, apr 1909, s 7

MÄNNISKAN FRÄLST GENOM SANNINGEN


Vi hyser ingen ovilja i våra hjärtan mot någon levande varelse. Vi förlåter dem som felar mot oss. De som talar illa om oss och som givit en vrångbild av oss inför världen, hyser vi intet agg till i våra hjärtan. Vi säger, låt Gud döma mellan dem och oss, må han ge dem deras lön för det de gjort. Vi vill inte höja vår hand mot dem. l stället vill vi utsträcka vår hand i kamratskap och vänskap till dem, om de vill omvända sig från sina synder och komma till Herren och leva. Hur illvilliga de än ha varit, eller hur dåraktigt de än må ha handlat, om de vill omvända sig därifrån, tar vi emot dem med öppna armar och gör allt vi kan för att hjälpa dem bli frälsta. Jag kan inte frälsa er. Ni kan inte frälsa mig. Vi kan inte frälsa varandra, utom i den mån vi kan övertala varandra att motta sanningen genom att undervisa om den. När en man tar emot sanningen kan han bli frälst genom den Han kan inte bli frälst endast genom att någon talar till honom, utan därför att han tar emot och handlar i enlighet med det som sägs. Evangeliet är konsekvent, det är sunt förnuft, logik, uppenbarelser. Det är allsmäktig sanning från himlarna som kungjorts för människan. CR, apr 1902, s 86.

EVANGELIETS SANNING KAN INTE UPPHÄVAS


Det finns ingen vetenskap och heller ingen filosofi som kan upphäva den allsmäktige Gudens sanning. Herren har sagt: ''Mitt ord är sanning'', och så är det verkligen. Jag tror att de sista dagars heliga vet så mycket om Guds ord att de känner igen hans ord när de ser det och skyr det som inte är sant och att de håller sig till Guds ord, för det är sanning. Som Frälsaren sade: ”Om Iförbliven i mitt ord, så äran li sanning minalärjungar; och l skolen då förstå sanningen, och sanningen skallgöra eder fria.'' Jag tror att de sista dagars heliga, och särskilt de ledande i Israel, har tillräcklig kunskap och insikt om evangeliets principer för att känna till sanningen. De är gjorda fria genom att äga den fria från synd, fria från felsteg, fria från mörker, från människors traditioner, från fåfänga filosofier och från vetenskapsmäns oprövade, obevisade teorier, vilka behöver bevisas bortom alla möjligheter tilltvivel. Vi har haft vetenskap och filosofi genom alla tidsåldrar, och de har undergått förändring efter förändring. Knappast ett århundrade har gått då inte nya vetenskapliga och filosofiska teorier introducerats vilka upphäver de gamla traditioner, den gamla tro och de gamla lärosatser som omfattats av filosofer och vetenskapsmän. Dessa ting kan undergå ständiga förändringar, men Guds ord är alltid sant, är alltid rätt. Jag vill säga till er att evangeliets principer alltid är sanna de principer som handlar om tro på Gud, omvändelse från synd, dop till syndernas förlåtelse genom auktoritet från Gud samt handpåläggning för den Helige Andens gåva. Dessa principer är alltid sanna och är alltid absolut nödvändiga för människobarnens frälsning, oavsett vilka de är eller vad de är. Dessa principer är alltid sanna, och man kan inte undfly dem. Intet annat namn är givet under himmelen, utom Jesus Kristus, genom vilket man kan bli frälst eller upphöjd i Guds rike. Ingen människa kan inträda i himmelriket utan att bli född på nytt av vatten och ande. Dessa principer är ofrånkomliga, ty Gud har förkunnat dem. Inte endast har Kristus förkunnat dem med sin egen röst och hans lärjungar från generation tillgeneration i gångna tider; i dessa sista dagar har de upprepat detta sanna vittnesbörd och förkunnat dessa ting för världen. De är sanna idag som de var sanna då, och vi måste lyda dem -- CR, apr 1911, s 7-8

DET STÖRSTA MAN KAN UPPNÅ


Det största människor kan uppnå i denna värld är att lära känna gudomlig sanning så grundligt, så fullkomligt, att ingen i världen levande varelses exempel eller uppträdande någonsin kan vända dem bort från den kunskap de erhållit. ''i mästarens fotspår'', den störste lärare denna värld någonsin mottagit, är den säkraste väg att vandra i världen som jag känner till. Vi kan motta Mästarens undervisning, lära och gudomliga ord utan fruktan för att denne föregångare skall underlåta att efterfölja sin egen undervisning och uppfylla sina egna lärosatser och krav. Ända från pojkåren har jag älskat lära evangeliets principer på ett sådant sätt och i sådan grad att det inte skulle spela någon roll för mig vem som avföll från sanningen, vem som gjorde ett misstag, vem som än må avfalla från Mästarens exempel, min grundval skulle vara säker i de sanningar jag lärt, även om alla andra människor gick vilse och underlät att lyda dem. Vi har alla hört om människor som fäst sin tillit tillköttslig arm, vilka känt att deras tro, deras tillit och deras kärlek tilI Jesu Kristi evangeliums principer skulle skakas om deras ideal-- kanske de som först undervisade dem om evangeliets principer skulle göra ett misstag, vackla eller falla Jag känner bara ullen enda i hela världen som kan hållas fram som det första och enda fullkomliga exemplet för oss att följ a och han är Guds en födde. Jag skulle verkligen bli bedrövad om j ag hade en vän eller bekant i detta liv som vände sig bort från livets och frälsningens plan på grund av att jag snubblade eller underlät någonting i mitt liv. Jag vill inte att någon skall luta sig emot mig eller följa mig, utom i den grad som jag troget följer i Mästarens fotspår. Juvenile Instructor, 1915, 50:738--739.

SANNINGEN OCH RÄTTFÄRDIGHETEN SKALL VINNA SEGER


Jag väntar mig inte att någon seger, någon triumf, någonting att skryta om skall tillfalla de sista dagars heliga, utom med hjälp av rättfärdighetens och sanningens principer. Sanning och rättfärdighet skall vinna seger och bestå. Om vi endast fick fortsätta bygga på rättfärdighetens, sanningens, rättvisans och hederns principer, säger jag er att det inte finns någon makt under det celestiala riket som kan hindra detta verks framgång. Och i samma takt som detta verk framåtskrider och vinner makt och inflytande bland människor, skall vedersakarens och mörkrets krafter förminskas och vika undan inför detta rikes framgång och tillväxt, tills Guds rike och inte människors rike skallsegra. CR apr 1914, s 4.

VERKLIGHETEN BAKOM DE HELIGAS TRO


Det finns inget tvivel i de sista dagars heligas sinnen beträffande Herren Gud Allsmäktigs existens och personlighet, vilken är vår Herren och Frälsaren Jesu Kristi Fader. Det finns inget tvivel i de sista dagars heligas sinnen om att Jesus är Guds Son, avlad av Fadern i köttet. Och det finns ingen sista dagars helig i hela världen som inte vet, så sant och så fullständigt som Gud kan skänka människan själv denna kunskap, att hon skall leva igen efter dö den, och att män och kvinnor skall leva samman såsom Gud förordnat, och de har förenats genom hans makt att dväljas tillsammans för all evighet. Och de skall känna så som de är kända, de skall se som de är sedda och de skallförstå såsom Gud förstår, ty de är hans barn. CR, apr 1907, s 39

VETENSKAPENS INNEBÖRD


Sann vetenskap är ett system för logiskt resonemang som frambringar den enkla, rena sanningen. Världens Frälsare var denna jords allra främste vetenskapsman, och de sanningar han yttrade för 1900 år sedan har motstått vetenskapens, fördomarnas och hatets alla angrepp. Logan Journal, 6 feb 1912

ALL SANNING FRÄN GUD


Låt oss stödja Sions sak. Må ingen tala lättsinnigt om evangeliets principer. Må ingen med lättsinne behandla de förordningar som hör Guds hus till. Låt ingen förlöjliga det prästadöme som Herren återgivit tilljorden, vilket prästadöme är den auktoritet han givit tillmänniskorna. Låt ingen människa med förakt se på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga såsom den etablerats på jorden genom profeten Joseph Smith, vilken Herren uppreste när han var endast en gosse att lägga denna organisations grundval. Må ingen behandla dessa ting lättsinnigt eller med tvivel. Må i stället var och en allvarligt söka förstå sanningen och lära sina barn mer om dessa himmelska sanningar som återgivits tilljorden i de sista dagarna. Jag tror av all min själ på Gud Fadern och vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Jag tror av all min kraft, mitt sinne och min styrka på världens Frälsare och på principen om återlösning från döden och synden. Jag tror på profeten Joseph Smiths gudomliga mission. Jag tror på all den sanning jag känner till, och jag tror att det finns många principer, eviga sanningar som ännu är dolda för mig och för människors förstånd, vilka ännu skalluppenbaras genom Guds kraft till hans trofasta tjänare. Jag tror att Herren har uppenbarat till människornas barn allt de vet. Jag tror inte att någon människa upptäckt någon princip inom naturvetenskaperna, konsten, mekaniken eller matematiken, eller någonting annat, som Gud inte kände till innan människan gjorde det. Människan står i skuld till all intelligens och sannings källa för den kunskap hon besitter. Och alla som villunderkasta sig och lyda Andens maningar, vilka leder till dygd, till heder, till kärlek till Gud och människor samt tillkärlek till sanningen och sådant som förädlar och utvidgar själen, kommer att få en renare, mer omfattande och mer direkt och säker kunskap om Guds sanningar än någon annan kan erhålla. Jag berättar detta eftersom jag vet att det är sant. Herren allsmäktig lever.
Han skapade himlarna och jorden samt vattenkällorna. Vi är hans barn, hans avkomma, vi är inte här av en slump. Herren utformade vår tillkomst och ändamålet med vår tillvaro. Han avser att vi skallfullborda vår mission, bli formade till Jesu Kristi likhet och avbild så att vi, liksom han, kan vara utan synd tillfrälsning, liksom han fyllas med ren intelligens och liksom han upphöjas till Faderns högra sida, för att sitta på troner och äga herravälde och makt i den sfär vilken vi skallkallas att verka.
Jag vittnar om denna lära, ty Herren har gjort så att jag kan omfatta och känna dess sanning från hjässan tillfotabjället. Jag älskar goda hederliga män också män som kan ha fel ifråga om uppfattningar, men som försöker göra det rätta. Jag älskar dem därför att de är mina bröder, min Faders söner. Jag önskar att de alla måtte se sanningen som den finns i Kristus Jesus och acceptera den och motta allt det goda den kan ge i tiden och genom all evighet. Om Herren för världen uppenbarat planen för frälsning och återlösning från synden, genom vilken människor återigen kan upphöjas till hans närhet och med honom få del av evigt liv, framför jag som en uppfattning som inte kan motsägas, att ingen människa kan upphöjas i Guds närhet och erhålla en fullhet av härlighet och lycka i hans rike och närhet med mindre hon vill åtlyda den plan som Gud har utformat och uppenbarat. CR, apr 1902, s 85--86.

DE HELIGA KAN KÄNNA SANNINGEN


Till den trofasta sista dagars helige har givits rätten att känna sanningen, såsom Gud känner den Och ingen kraft under det celestiala riket kan leda honom vilse, för minska hans insikter, fördunkla hans sinne eller försvaga hans tro eller kunskap om Jesu Kristi evangeliums principer. Det kan inte ske, ty Guds ljus lyser klarare än falskhetens och villfarelsens ljus. Därför höjer de som besitter Kristi ljus, uppenbarelsens ande och Guds kunskap sig över alla dessa påfund i världen. De känner till denna lära, att den är av Gud och inte av människor. CR, okt 1909, s 9.

HUR MAN KAN KÄNNA SANNINGEN


Det är ett ont och trolöst släkte som söker efter tecken. Visa mig sista dagars heliga som behöver matas med underverk, tecken och syner för att hålla sig trofasta i kyrkan, så skall jag visa er medlemmar av kyrkan som inte har Guds fulla ynnest och som vandrar på förrädiska stigar. Det är inte genom underbara manifestationer som vi skall befästas i sanningen, utan genom ödmjukhet och trofast lydnad till Guds befallningar och lagar. När jag som gosse först erhöll prästadömet, gick jag ofta ut och bad Herren visa mig underbara ting, så att jag skulle få ett vittnesbörd. Men Herren undanhöll mig dessa underverk. Han visade mig sanningen rad på rad, bud på bud, litet här och litet där, tills han fått mig att känna sanningen från hjässan till fotabjället och tilldess att jag var helt renad från tvivel och fruktan. Han behövde inte sända en ängel från himlarna för att utföra detta, inte heller behövde han tala med en ärkeängels basun. Genom viskningar från den levande Gudens andel stilla, sakta röst, gav han mig det vittnesbörd jag äger och genom denna princip och kraft ger han till alla människornas barn en kunskap om sanningen som skall förbli hos dem, och detta skall få dem att känna sanningen, såsom Gud känner den, och att utföra Faderns vilja såsom Kristus utför den. Inga underbara manifestationer oavsett hur många, kan någonsin uppnå detta. Det är lydnad, ödmjukhet och underkastelse under himlens fordringar och under den ordning som upprättats i Guds rike på jorden, som befäster människor i sanningen Människor kan få besök av änglar, de kan tala i tungor, de kan helbrägdagöra genom att lägga händer på de sjuka, de kan få syner och drömmar, men såvida de inte är trofasta och rena i hjärtat blir de ett lätt byte för sina själars vedersakare, och han leder dem ned i mörker och otro lättare än andra. CR, apr 1900, s 40--41.

HUR MÄNNISKAN LÄGGER EN OFÖRGÅNGLIG GRUNDVAL AV SANNING


Men de män och kvinnor som är uppriktiga inför Gud, som ödmjukt strävar och gör sin plikt, betalar sitt tionde och utövar en gudstjänst som är obesmittad inför Gud och Fadern, vilket innebär att besöka de faderlösa och änkorna i deras bedrövelse och hålla sig obefläckade av världen, och som hjälper till att ta hand om de fattiga, som hedrar det heliga prästadömet, som inte går tillytterligheter, som är bedjande tillsammans med sina familjer och som erkänner Herren i sina hjärtan, dessa bygger upp en grundval vilken helvetets portar inte skall bli övermäktig. Och om översvämningar kommer och stormar skakar deras hus skall det inte falla, ty det är byggt på den eviga sanningens klippa. Jag ber att denna stora församling skall bygga på denna oförgängliga grundval, på den princip som uttrycks med Josuas ord ''Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren'', och även uttrycktes av Job: ''Om han ock dräper mig, så förtröstar jag på honom''. Om ni visar denna anda gentemot Gud och hans verk i dessa sista dagar, kommer ni att bygga stadigt och sakta kanske, men säkert, på en grundval som skall bestå genom evighetens ändlösa tidsåldrar. Och om ni inte får några stora manifestationer, behöver ni inte oroa er för det. Ni får Jesu Kristi vittnesbörd i era hjärtan, och ni kommer att känna Gud och Jesus som han har sänt, vilket är evigt liv, lika väl som de som mottar syner. De som mottar syner, kommer djävulen att försöka inbilla att det var villfarelser, och om de begå synd, kommer han säkerligen att få dem att tro det. Gud välsigne er är min bön. Amen. CR, apr 1900, s 42.

ALLA HEDERLIGA MÄNNISKORS BELÖNING


I vissa fall kan ni finna exempel på människor ute i världen som inte känner till lika mycket som ni om Jesu Kristi evangelium, som inte har Andens vittnesbörd i sina hjärtan, som ni har om Kristi gudomlighet och om Joseph Smith, men som är lika uppriktiga, lika ödmjuka, lika förkrossade i anden och lika hängivna till det de känner till som många av oss är, och de kommer att belönas enligt sina gärningar, var och en av dem. De kommer att få belöningar som vida överstiger allt de drömt om. CR, apr 1912, s 8

EVANGELIET ÄR ENKELT


EVANGELIET ÄR ENKELT. Vissa ämnen är i sig själva kanske fullständigt ofarliga, och hur mycket diskussion som helst om dem kan inte skada våra ungdomars tro. Vi får veta, tillexempel, att gravitationsteorin i bästa fall är en hypotes och att samma sak gäller atomteorin. Dessa teorier hjälper till att förklara vissa saker om naturen. Huruvida de till sist visar sig helt sanna kan inte göra stor skillnad för ungdomars religiösa övertygelse. Det finns å andra sidan spekulationer som handlar om livets ursprung och Guds förhållande tillsina barn. Detta förhållande har i mycket begränsad omfattning förklarats genom uppenbarelser, och till dess vi får mer ljus om detta ämne, bedömer vi det vara bäst att avstå från diskussion om vissa filosofiska teorier vilka snarare bryter ned än bygger upp våra ungdomars tro. En sak som gör denna så kallade religionsfilosofi mycket misshaglig i våra ögon är det faktum att så snart vi förvandlar vår religion till ett filosofiskt system, kan ingen utom filosofer förstå, uppskatta eller njuta av den. Gud har i sina uppenbarelser till människan gjort sitt ord så enkelt att de enklaste män utan speciell utbildning kan erfara stor tro, förstå evangeliets lärdomar och ostört kunna glädja sig åt sina religiösa övertygelser. Av detta skäl motsätter vi oss diskussion av vissa filosofiska teorier i vår religionsundervisning. Juvenile Instructor 46:208 209, apr 1911.

VÅR KUNSKAP ÄR BEGRÄNSAD


Vårt sätt att spekulera och resa mera om sådant som hör Gud tillät kanske ofta ofarligt. Men om vi avviker från Guds ords enkelhet ullen anda av rationalism blir vi offer för vår fåfänga, vilket innebär att gudsdyrkans sanna anda i människohjärtat sätts i fara. Det är inte lätt för människor att avstå från sin fåfänga, att övervinna sina fördomar och med hjärta och själöverlämna sig åt Guds vilja, vilken alltid är högre än deras egen. Faran i religiösa spekulationer är lika stor i dag som den var i Kristi dagar, och om vi vill undvika denna fara måste vi hålla oss till enkelheten i vår religiösa uppfattning och religionsutövning. Då män och kvinnor inser att de kommit ut på djupt vatten, där fotfästet är osäkert, bör de dra sig tillbaka, ty de kan vara förvissade om att den väg de slagit in på leder dem längre och längre bort från den säkra kurs som det inte alltid är så lätt att komma tillbaka till. Hjärtats religion, den opåverkade och enkla samvaron vi bör ha med Gud, är det säkraste skyddet för de sista dagars heliga. Det är ingen skam för vår intelligens eller för vår integritet att uppriktigt säga inför hundra spekulativa fråor: "Jag vet inte”.
En sak är säker, det är att Gud uppenbarat tillräckligt för vårt förstånd för vår upphöjelse och för vår lycka. Må de heliga alltså utnyttja det de redan har. Må de vara enkla och opåverkade i sin religion, både i tanke och ord. Då bringas de inte så lätt ur fattningen eller påverkas av människors fåfänga filosofier. Juvenile Instructor, 46:269, maj 1911

VÄLSIGNELSER FÖR KÄRLEK TILL SANNINGEN


Om ni älskar sanningen, om ni mottagit evangeliet i era hjärtan och älskar det, kommer er intelligens att utvidgas, er insikt om sanningen likaså och den utökas mer än på något annat sätt. Sanningen är det som mer än allt annat i världen gör människorna fria - fria från lättja och vårdslöshet. fria från försummelsens hemska följder, ty följderna blir hemska om vi försummar vår plikt inför den levande Guden. Om ni vill lära känna sanningen och vandra i sanningens ljus, skall ni göras fria från människors fel och listiga anslag. Ni kommer att stå över misstankar och felaktiga handlingar av varje slag. Gud kommer att acceptera er och välsigna er och era efterkommande och låta er ha framgång och grönska som ett lagerträd.
Improvement Era, 21:102, dec 1917