Namn Tid som profet     Född-Död
1 Joseph Smith Joseph Smith 6 apr 1805 - 27 jun 1844    23 dec 1844  - 27 jun 1844
2 BrighamYoung Brigham Young 1847-1877, 30 år        1801-1877    
3 John Taylor John Taylor 1880-1887, 7 år       1808-1887    
4 Wilford Woodruff  Wilford Woodruff 1887-1898, 11 år       1807-1898    
5 Lorenzo Snow  Lorenzo Snow 1898-1901, 3 år       1818-1901    
6 JosephFSmith  Josepg F Smith 1901-1918, 17 år       1838-1918    
7 Heber J Grant  Heber J Grant 1918-1945, 27 år       1856-1945     
8 George Albert Smith  George Albert Smith 1945-1951, 6 år       1870-1951     
9 David O. McKay  David O. MacKay 1951-1970, 19 år       1973-1970     
10 Joseph Fielding Smith  Joseph Fielding Smith 1970-1972, 2 år       1876-1972     
11 Harold B. Lee  Harold B Lee 1972-1973, 1 år       1899-1973     
12 Spencer W. Kimball  Spencer W Kimball 1973-1985, 12 år       1895-1985     
13 Ezra Taft Benson  Ezra Taft Benson 1985-1994, 9 år       1899-1994     
14 Howard W. Hunter  Howard W Hunter 1994-1995, 1 år       1907-1995     
15 Gordon B Hinckley  Gordon B Hinckley 12 mar 1995-27 jan 2008       23 jun 1910-27 jan 2008     
16 Thomas S Monson  Thomas S Monson 3 feb 2008-2 jan 2018       21 aug 1927-2 jan 2018     
17   ??              

 

Nr   Namn Tid som profet   Född-Död
Joseph Smith Joseph Smith 23 dec 1805 - 27 jun 1844   6 apr 1830 - 27 jun 1844