Invigning och Återinvigning av Sverige

Invigning och återinvigning av Sveriges land för predikandet av evangeliet, den 7 juli 1977 klockan"' 12:00. Stockholms 3:e wards kapell. Spikvägen 52 Hägersten. Invigningsbönen hölls av äldste Thomas S. Monson i de tolv apostlarnas råd.

"Vi har samlats, himmelske Fader, i avsikt att inviga och återinviga detta land för predikandet av det eviga evangeliet. Vi erkänner att missionärer kommit till Sverige i många generationer och att det säkerligen vid tidigare datum uppsänts en invigningsbön. Men då uppgift om formell bön saknas i uppteckningarna har vi idag mötts för att uppsända en sådan.

Vi erkänner, himmelske Fader, att Du rikligen välsignat det svenska folket. Vi erkänner att folket i denna nation blivit bevarat från första och andra världskrigets förödelser, som om nationen befunnits på en ö mitt i ett hav av eld och förstörelse. Himmelske Fader, förvisso har Du bevarat detta folk i en ädel avsikt, ja Din egen avsikt, och vi uttrycker vår tacksamhet över detta beskydd:

Vi erkänner himmelske Fader, att många ädla själar omvänts till evangeliet då budskapet först kom till dessa stränder. Och dessa människor lämnade det vackra och ymniga land, ett land välsignat med solsken, ett land välsignat med regn, ett land välsignat med vacker natur, i lydnad till profetens kallelse för att samlas, ja, till Sion. De färdades över den mäktiga Atlanten och många av dem led nöd på vägen. De färdades till ett land om vilket de inte hade hört så mycket och än mindre kände till. De skulle mötas av ett språk som de ej var vana vid, av seder som var främmande, och de färdades till öde trakter, Fader, för att ur ödemark skapa ett Sions land. De färdades, himmelske Fader med förtröstan på Dig i sina hjärtan och Du svek dem ej. Du gjorde som Du lovat, Fader, Du gick framför dem, Du utgöt Din ande i deras hjärtan. Du var på deras högra sida och på deras vänstra, och Dina heliga änglar var runt omkring dem för att bära dem upp. (se L&F 84:88)

Det har varit en stor utvandring från Sverige av kyrkans medlemmar i många, många år och i kyrkans stavar och ward runt hela Amerika finns de medlemmar som spårar sina rötter till detta land och till folket i Sverige. Många har återvänt till Sverige som missionärer och de har upplyft sina röster till sina anförvanter och sina landsmän.

Men nu är det en ny dag, Fader, då vi hör Dina profeter anvisa människorna att de ej längre skall äga Sion i Amerikas förenta stater när de blir medlemmar i kyrkan, utan snarare uppmuntras att stanna här i sitt eget land för att här bygga upp Din kyrka, 'med kunskapen om att Sion finns där de rena i hjärtat bor och att Sion finns där Sions stavar är etablerade. Vi uttrycker också vår tacksamhet över förmånen att ha en stav i Stockholm, en moderstav som en början, från vilken vi hoppas, ser fram emot och fårväntar att många stavar skall skapas, så att det i varje stad och på varje ort i detta utvalda land må finnas en gren eller en församling eller en Sions stav, så att de rena i hjärtat må kunna samlas som medlemmar i Sions stavar och åkalla Dig på det att Dina välsignelser må tillfalla dem.

Fader, vi erkänner att det finns de som har stannat kvar i detta land och som år sista dagars heliga i andra, tredje, ja, till och med i fjärde generationen. Vi är tacksamma för deras fasthet, vi är tacksamma för att de har bevarats, vi är tacksamma för den grundval sådana människor utgör. Vi är också tacksamma för dem som har kommit in i kyrkan som omvända, för deras nit, för deras kärlek till evangeliet och deras hängivenhet i att tjäna Dig och i att utvidga Dina gränser för att omfatta allt flera människor och allt flera städer i detta land. Föreningen av fastheten hos dem som varit medlemmar sedan lång tid med entusiasmen hos dem som blivit medlemmar senare, ger en förenad styrka som ingendera parten ensam skulle kunna uppnå.

Vi ber Dig välsigna medlemmarna i kyrkan i Sverige med en förnyad beslutsamhet att dela med sig av evangeliet. Vi ber Dig att Du må tillstädja att var och en av dem må bli som aposteln Paulus förklarade, då han sade: 'Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning .. .' (Rom 1:16) Må var och en ej blygas för att dela med sig av evangeliet, utan må snarare var och en bestämma sig för att inbjuda andra människor att motta kunskap om sanningen, och att de må leva på ett sådant sätt att medlemmarnas liv blir till ett vittnesbörd för dem som undersöker kyrkan, och må det finnas en ande av samarbete mellan kyrkans medlemmar och missionärsarmen som saknar motstycke i varje annat land, för vi vet att Din profets, president Kimballs ord är sanna, då han sade: 'När kyrkans medlemmar förenar sig med missionärsarmén, dä blir allting möjligt för dem, och Guds rike kommer att tillväxa:
Fader, vi beder Dig också att välsigna missionärerna, de som tjänar här nu och de som kommer senare, de som är under utbildning och de som ännu ej erhållit sin kallelse. Tillstäd att varje missionär som mottar en kallelse för att komma till Sverige må veta, att han kallats till ett utvalt land, att han må komma med en fast beslutsamhet och en brinnande ande av entusiasm att ge sitt vittnesbörd, att följa missionärsnormer och att leda många själar till omvändelse. Vi vet att när denna attityd finns hos missionärerna och när medlemmarna har en önskan att samarbeta, då kommer ledarna i staven och ledarna i missionen att kunna leda arbetet på ett sådant sätt att målsättningarna blir verklighet.

Vi uttrycker vår tacksamhet för våra ledare i kyrkan och deras föregångare. Vi inser att om inte dessa missionärer och missionspresidenter i vissa fall lämnat sina familjer och givetvis i varje fall sina arbeten och sina världsliga angelägenheter och hängivit sig åt att bygga upp verket, hade vi ej befunnit oss i den förmånliga situation som vi befinner oss idag.

Med denna. tacksamhet uttryckt från våra läppar, med denna känsla av tacksägelse utströmmande från våra hjärtan, förenar vi oss som en man i att inviga och återinviga Sveriges land för predikande t av det eviga evangeliet. Vi lägger, detta land, Fader, och alla de som bor i det i Din omvårdnad och under Din vaksamma tillsyn. Vi vädjar till Dig att ge människorna en önskan att vilja veta sanningen. Vi vädjar till Dig att ge dem förmåga att känna igen sanningen när de hör den och när de ser den, och vi ber Dig göra så att deras hjärtan må glädjas och att de må ta emot evangeliet helhjärtat och bli omvända till sanningen. Vi vet att Din Son visade sig för sina älskade lärjungar och gav dem befallningen: 'Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder: (Matt 28:20) Låt detta ha företräde för Sveriges land i dag, låt detta bli dagen för Sverige, låt detta bli dagen för hängivet arbete, låt detta bli timmen då ett kraftigt uppsving skall ske i arbetet: Vi kommer ihåg profeten Joseph Smiths ord, som ha skrev dem i det historiska brevet till herr Wentworth - Brevet som innehöll Trosartiklarna - i vilket brev han skriver: "Sanningens baner· har rests och ingen ohelig hand kan hindra verket att gå framåt. Förföljelser må rasa, pöbelhopar må samverka, arméer må uppresas, förtal må råda, men Guds sanning kommer att gå fram ädelt, oförväget och oberoende, tills den har genomträngt varje kontinent, nått varje plats, svept varje land och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter uppnåtts och den store Jehova kommer att säga verket är fullbordat:

Låt Sverige välsignas, Fader, med Ditt vakande öga och Din godhets hand. Vi ber Dig tillstädja att var och en av oss må göra allt i sin makt att frambringa den stora dagen då medlemsantalet i kyrkan i detta land långt må överskrida det antal som det har i dag, och att varje infödd son eller dotter av Sverige må få tillfälle att höra evangeliet predikat till sig på sitt eget språk på ett rätt och övertygande sätt, så att var och en må fatta ett beslut, och förhoppningsvis att detta beslut må vara att sluta sig till Guds rike här på jorden, att denna nation verkligen må bli ett exempel för andra nationer om vad som kan åstadkommas när medlemmarna i kyrkan tillsammans med tilldelade missionärer och med Herrens hjälpande hand verkar för att uppnå önskad framgång.

Med auktoriteten i det heliga apostlaskapet som jag bär och i Herren Jesu Kristi heliga namn, inviger jag därför Sveriges land för detta syfte. Må din ande, himmelske Fader, vara med detta folk. Må de ha en rättfärdig regering, må de hålla sig till sanningen, må de leva ärbara liv och må de tjäna Dig. Må Din ande och frid vara med dem som nation och som enskilda personer, att de må välsigna Ditt namn på grund av Din godhet och Din välvilja till Sveriges land, i nuvarande tid, i framtiden och intill änden, i Jesu Kristi namn. Amen.