Nu finns hela Bibeln här, både Gamla och Nya testamentet.

Dina studier i evangeliet är effektivast när du får undervisning av den Helige Anden. Inled alltid dina studier i evangeliet med att be om att den Helige Anden ska undervisa dig. Han förmedlar kunskap och övertygelser som är till välsignelse för dig... (Från Predika mitt evangelium)

...Framgångsrika studier i evangeliet kräver önskan och handling. ”Ty den som flitigt söker skall finna, och Guds hemligheter skola uppenbaras för dem genom den Helige Andens kraft såväl nu som i forna dagar.” (1 Nephi 10:19) På samma sätt som för Enos, när du hungrar och törstar efter det eviga livets ord och låter dessa ord ”sjunka djupt in i ditt hjärta” (se Enos 1:3), kommer den Helige Anden att öppna ditt sinne och hjärta till större ljus och insikt. (Från Predika mitt evangelium)

...ja, söken i de allra bästa böcker (tidskrifter) efter visdom; söken efter kunskap genom att studera och tro. (L&F 88:118)

Se, jag säger eder, att I skolen använda eder tid till att studera skrifterna, ... (L&F 26:1)

...må kunna inhämta vishet ur de allra bästa böcker och att de må söka efter kunskap genom studium... (L&F 109:14)

...Studera mitt ord, som gått ut ibland människorna; studera även mitt ord, som skall gå ut ibland dem, ... ja, tills du erhållit allt det jag skall giva människornas barn i detta släkte... (L&F 11:22)

...studera och lära och få kännedom om alla goda böcker, språk, tungomål och folk. (L&F 90:15)

Var och en av oss behöver studera Frälsarens liv och sträva efter att hålla hans bud hela livet ut för att vi skall kunna utveckla ett personligt förhållande till honom. (Evangeliets principer, Kristi liv)