Profetia om Ammon

1 Om ammoniterna. Så säger HERREN:
Har Israel inga barn, eller har han ingen arvinge?
Eller varför har deras kung* tagit Gad i besittning,
och varför bor hans folk i dess städer?

2 Se, därför skall dagar komma, säger HERREN,
då jag skall låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land.
Det skall bli en öde grushög, och dess lydstäder skall brännas upp i eld.
Israel skall då ta i besittning dem som tog hans arv,
säger HERREN.
3 Jämra dig, du Hesbon, ty Ai är ödelagt,
ropa, ni Rabbas döttrar. Kläd er i säcktyg,
klaga och gå omkring i gårdarna. Ty deras kung* måste vandra bort i fångenskap
och hans präster och furstar med honom.

4 Varför skryter du om dina dalar, att din dal flödar över,
du trolösa dotter? Du som litar på dina skatter och säger:
"Vem kan komma åt mig?"
5 Se, jag skall låta fruktan drabba dig,
säger Herren, HERREN Sebaot, från alla dem som bor runt omkring dig.
Och ni skall drivas bort, var och en åt sitt håll,
och ingen skall samla ihop dem som flyr.
6 Men därefter skall jag göra slut på Ammons fångenskap,
säger HERREN.

Profetia om Edom

7 Om Edom. Så säger HERREN Sebaot:
Finns det inte någon vishet mer i Teman?
Har de förståndiga inget råd att ge? Är deras vishet borta?
8 Fly, vänd om, göm er djupt nere i dalarna,
ni Dedans invånare. Ty över Esau skall jag låta olycka komma
när jag straffar honom.
9 Om vinbärgare kommer till dig skall de inte lämna någon efterskörd kvar.
Om tjuvar kommer om natten skall de fördärva så mycket de kan.

10 Ty det är jag som har klätt av Esau,
jag har avslöjat hans gömställen och han skall inte kunna hålla sig dold.
Ödeläggelse har drabbat hans barn, hans bröder och grannar.
Han finns inte mer.
11 Lämna dina faderlösa, jag skall hålla dem vid liv,
dina änkor kan förtrösta på mig.

12 Ty så säger HERREN: Se, de som inte hade blivit dömda att dricka ur bägaren, de tvingas att dricka. Skulle då du bli ostraffad? Nej, du skall inte bli ostraffad utan tvingas att dricka ur den. 13 Ty jag har svurit vid mig själv, säger HERREN, att Bosra skall bli till häpnad och vanära. Det skall ödeläggas och bli till en förbannelse, och alla dess lydstäder skall bli ödemarker för all framtid.

14 Ett budskap har jag hört från HERREN,
en budbärare har sänts ut bland hednafolken:
"Kom samman och drag emot det och stå upp till strid."
15 Ty se, liten skall jag göra dig bland hednafolken,
föraktad bland människorna.
16 Den förfäran du väckte och ditt hjärtas högmod
har bedragit dig, du som bor bland bergsklyftorna
och har ditt tillhåll uppe på höjden. Om du än byggde ditt bo så högt som örnen
skulle jag ändå störta dig  ner därifrån,
säger HERREN.

17 Edom skall bli till häpnad. Var och en som går där förbi skall häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor. 18 Som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger HERREN, så skall ingen bo där mer och ingen människa vistas där.
 19 Se, likt ett lejon skall han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. Ja, på ett ögonblick skall jag jaga bort dem därifrån. Och den som är utvald skall jag sätta över dem. Ty vem är min like och vem kan ställa mig till svars? Eller vem är den herde som kan stå mig emot? 20 Hör därför vad HERREN har beslutat om Edom och de tankar som han har tänkt om dem som bor i Teman:

Även de minsta i hjorden skall släpas bort,
och deras betesmark skall häpna över dem.
21 Vid dånet av deras fall bävar jorden.
Man skriar så att ljudet hörs ända till Röda havet.
22 Se, som en örn lyfter han, han svävar fram och breder ut sina vingar över Bosra.
Hjärtat hos Edoms hjältar blir på den dagen
som hjärtat hos en kvinna i barnsnöd.

Profetia om Damaskus

23 Om Damaskus. Hamat och Arpad kommer på skam,
ty ett ont budskap har de hört. De fylls av ångest,
likt ett upprört hav som inte kan bli stilla.
24 Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt,
skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit.
25 Hur övergiven är inte den berömda staden,
min glädjes stad?
26 Därför måste de unga männen falla på gatorna,
och alla krigsmän förgöras på den dagen,
säger HERREN Sebaot.
27 Jag skall tända eld på Damaskus murar,
och den skall förtära Ben-Hadads palats.

Profetia om Kedar och Hasor

28 Om Kedar och Hasors riken som besegrades av Nebukadressar, kungen i Babel.

Så säger HERREN: Stå upp, drag upp mot Kedar
och fördärva Österlandets söner.
29 Deras hyddor och hjordar skall rövas bort,
deras tält och allt deras bohag, deras kameler skall föras bort ifrån dem,
och man skall ropa över dem: Skräck från alla håll!
30 Fly, vandra långt bort, göm er djupt ner, ni Hasors invånare, säger HERREN,
ty Nebukadressar, kungen i Babel, har fattat beslut om er
och tänkt ut en plan mot er.

31 Stå upp, säger HERREN, och drag ut
mot ett bekymmersfritt folk som bor i trygghet,
utan både portar och bommar. De bor för sig själva.
32 Deras kameler skall bli ert byte, och deras stora boskapshjordar skall bli ert rov.
Jag skall skingra dem åt alla väderstreck,
männen med det kantklippta håret. Från alla håll skall jag låta ofärd drabba dem,
säger HERREN.
33 Hasor skall bli en boning för schakaler,
en ödemark för alltid. Ingen skall bo där mer
och ingen människa vistas där.

Profetia om Elam

34 Detta är HERRENS ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Sidkias, Juda kungs, regering. Han sade:
35 "Så säger HERREN Sebaot:

Se, jag skall bryta sönder Elams båge,
deras främsta makt.
36 Jag skall låta fyra vindar komma mot Elam
från himlens fyra hörn. Jag skall skingra dem åt alla väderstreck,
och inget hednafolk skall finnas dit de fördrivna från Elam inte skall komma.
37 Jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender
och för dem som står efter deras liv.
Jag skall låta olycka komma över dem,
min brinnande vrede, säger HERREN.
Jag skall sända svärdet efter dem, till dess jag har gjort slut på dem.
38 Jag skall sätta upp min tron i Elam
och utrota både kung och furstar där,
säger HERREN.
39 Men i kommande dagar skall jag göra slut på Elams fångenskap,
säger HERREN."