Profetia om Egypten

1 Detta är HERRENS ord som kom till Jeremia om hednafolken
 2 Om Egypten.
 Angående den egyptiske kungen farao Nekos* här som stod vid floden Eufrat nära Karkemish och som blev slagen av Nebukadressar, kungen i Babel, i Jojakims, Josias sons, Juda kungs, fjärde regeringsår.

3 Gör i ordning små och stora sköldar
och ryck fram till strid.
4 Spänn för hästarna, sitt upp på springarna
och ställ upp er med hjälmarna på. Gör spjuten blanka, kläd er i pansar.
5 Vad ser jag? De är förfärade, de viker tillbaka,
deras hjältar blir slagna och flyr utan att vända sig om.
Det är skräck från alla håll, säger HERREN.
6 Inte ens den snabbaste kan fly, inte ens hjälten kan komma undan.
Norrut, vid floden Eufrat, där stapplar de och faller.

7 Vem är det som stiger upp som Nilfloden,
likt strömmar av framvällande vatten?
8 Det är Egypten som stiger upp som Nilfloden,
likt strömmar av framvällande vatten.
Han säger: "Jag vill stiga upp och övertäcka landet,
jag vill förstöra städerna och dem som bor i dem."
9 Drag dit upp, ni hästar, storma fram, ni vagnar.
Drag ut, ni hjältar, nubier och puteer, rustade med sköldar,
och ludeer, rustade med bågar som de spänner.
10 Detta är Herrens, HERREN Sebaots dag,
en hämndens dag då han hämnas på sina motståndare.
Svärdet frossar sig mätt, det dricker sig rusigt av deras blod.
Ty detta är ett slaktoffer åt Herren, HERREN Sebaot
i Nordlandet vid floden Eufrat.

11 Drag upp till Gilead och hämta balsam,
du jungfru, Egyptens dotter. Men förgäves har du skaffat dig läkemedel i mängd.
Du kan inte helas.
12 Hednafolken har hört om din skam,
och dina klagorop uppfyller jorden,
ty den ene hjälten snavar på den andre
och tillsammans faller de båda.

13 Detta är det ord som HERREN talade till profeten Jeremia om att Nebukadressar, kungen i Babel, skulle komma och besegra Egypten:

14 Förkunna i Egypten och låt det höras i Migdol,
ja, låt det höras i Nof och även i Tachpanches,
och säg: "Träd fram och gör dig beredd,
ty svärdet frossar runt omkring dig."
15 Varför är dina hjältar slagna till marken?
De kunde inte hålla stånd, ty HERREN stötte bort dem.
16 Han kom många att vackla, och de föll, den ene över den andre, och ropade:
"Upp, låt oss vända tillbaka till vårt folk
och till landet där vi föddes, undan det härjande svärdet."
17 Man ropar där: "Farao, Egyptens kung, är bara ett buller!
Han har försummat sin tid."

18 Så sant jag lever, säger Konungen -
HERREN Sebaot är hans namn. Som Tabor bland bergen,
som Karmel vid havet skall han komma.
19 Gör er beredda för landsflykt, ni dotter Egyptens invånare.
Ty Nof skall bli en ödemark och brännas ner så att ingen kan bo där.

20 En skön kviga är Egypten, men en broms kommer farande norrifrån.
21 Också legosoldaterna i landet liknar gödda kalvar,
de vänder alla om. Alla flyr de, ty de kan inte stå emot.
Deras ofärds dag har kommit över dem,
tiden för deras straff är inne.
22 Hon väser likt en orm som ringlar i väg,
ty med vapenmakt drar de fram, och med yxor kommer de över henne,
som gällde det att hugga ved.
23 De fäller hennes skog, säger HERREN,
ty den är ogenomtränglig. Fler är de än gräshoppor,
de kan inte räknas.
24 På skam kommer Egyptens dotter, hon utlämnas åt folket från norr.

25 Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall straffa Amon från No,* liksom farao och Egypten med dess gudar och dess kungar, ja, både farao och dem som förlitar sig på honom. 26 Jag skall överlämna dem till de män som står efter deras liv, till den babyloniske kungen Nebukadressar och hans tjänare. Men därefter skall landet bli bebott som i forna dagar, säger HERREN.

27 Så frukta inte, du min tjänare Jakob,
och var inte förskräckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägsna landet
och dina barn ur deras fångenskaps land.
Jakob skall vända tillbaka och leva i lugn och ro,
och ingen skall förskräcka honom.
28 Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger HERREN,
ty jag är med dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk
till vilka jag har drivit dig bort. Men dig skall jag inte göra slut på,
dock skall jag straffa dig rättvist, ty helt ostraffad kan jag inte lämna dig.