Profetia om sjuttioårig fångenskap

1 Detta är det ord som kom till Jeremia angående hela Juda folk i Josias son Jojakims, Juda kungs, fjärde regeringsår, som var den babyloniske kungen Nebukadressars första regeringsår.* 2 Detta ord talade profeten Jeremia till hela Juda folk och till alla Jerusalems invånare. Han sade:
 3 Ända från Josias, Amons sons, Juda kungs, trettonde regeringsår och till denna dag, under dessa tjugotre år, har HERRENS ord kommit till mig. Jag har gång på gång talat till er, men ni har inte velat höra. 4 HERREN har gång på gång sänt till er alla sina tjänare profeterna, men ni har inte lyssnat eller vänt örat till för att höra, 5 när de sade: "Vänd om, var och en från sin onda väg och sina onda gärningar, så skall ni för all framtid få bo kvar i det land som HERREN har givit åt er och era fäder. 6 Följ inte andra gudar, så att ni tjänar och tillber dem och väck inte min vrede genom era händers verk. Då skall jag inte heller låta olycka drabba er." 7 Men ni har inte lyssnat till mig, säger HERREN, utan väckt min vrede genom era händers verk till er egen olycka.
 8 Därför säger HERREN Sebaot så: Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, 9 skall jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger HERREN, och jag skall sända efter min tjänare Nebukadressar, kungen i Babel. Och jag skall låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hednafolken här omkring. Jag skall förgöra dem och de skall bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. 10 Jag skall bland dem göra slut på rop av fröjd och rop av glädje, på rop för brudgum och rop för brud, på kvarnens buller och lampans ljus. 11 Hela detta land skall ödeläggas och förstöras, och dessa länder skall tjäna Babels kung i sjuttio år.
 12 Men när sjuttio år har gått, skall jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger HERREN, och även kaldeernas land skall jag göra till en ödemark för all framtid. 13 Jag skall låta alla de ord som jag har talat mot det landet gå i uppfyllelse, allt som är skrivet i denna bok och som Jeremia har profeterat mot alla hednafolk. 14 Ty också dem skall mäktiga folk och stora kungar lägga under sig, och jag skall vedergälla dem efter deras gärningar och deras händers verk.

Guds dom över folken

15 Ty så sade HERREN, Israels Gud, till mig: "Tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hednafolk som jag sänder dig till, dricka av den. 16 De skall dricka så att de raglar och förlorar förståndet på grund av det svärd som jag skall sända ibland dem." 17 Och jag tog bägaren ur HERRENS hand, och alla de folk som HERREN sände mig till gav jag att dricka, 18 nämligen Jerusalem med Juda städer, dess kungar och furstar, för att göra dem till en ödemark och till häpnad och åtlöje och till en förbannelse, som nu har skett, 19 vidare farao, kungen i Egypten, hans tjänare, hans furstar och allt hans folk 20 och alla blandade stammar där, alla kungar i landet Us och alla kungar i filisteernas land, både Askelon, Gaza, Ekron och dem som finns kvar i Asdod, 21 vidare Edom, Moab och Ammons barn samt alla kungar i Tyrus, 22 alla kungar i Sidon och kungarna i kustländerna på andra sidan havet, 23 vidare Dedan, Tema, Bus och alla dem som har kantklippt hår 24 och alla kungar i Arabien och alla kungar över de blandade stammar som bor i öknen 25 samt alla kungar i Simri, alla kungar i Elam och alla kungar i Medien, 26 slutligen alla kungar i landet i norr - både dem som bor nära och dem som bor långt borta, den ene såväl som den andre - och alla övriga riken i världen, ut över jordens yta. Och Sesaks* kung skall dricka efter dem.
 27 Du skall säga till dem: Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Drick, så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna resa er på grund av det svärd som jag skall sända ibland er. 28 Men om de inte vill ta emot bägaren ur din hand och dricka, så säg till dem: Så säger HERREN Sebaot: Ni måste dricka! 29 Ty se, med den stad som är uppkallad efter mitt namn skall jag börja straffdomen. Skulle då ni bli ostraffade? Nej, ni skall inte bli ostraffade, utan jag skall kalla på ett svärd mot jordens alla invånare, säger HERREN Sebaot.
 30 Allt detta skall du profetera för dem och säga till dem:

HERREN ryter från höjden, från sin heliga boning låter han sin röst höras.
Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vintrampare
över jordens alla invånare.
31 Larmet hörs till jordens ände, ty HERREN går till rätta med hednafolken,
han skall döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, säger HERREN.

32 Så säger HERREN Sebaot: Se, en ofärd går ut
från folk till folk och en väldig storm stiger upp
från jordens yttersta ände.
33 De som på den dagen blir slagna av HERREN
skall ligga från jordens ena ände till den andra.
Man skall inte hålla dödsklagan efter dem,
inte samla upp och begrava dem, utan de skall bli gödsel på marken.

34 Jämra er, ni herdar, och klaga. Vältra er på marken, ni ledare för hjorden.
Tiden är inne då ni skall slaktas och ni skall skingras.
Ni skall falla sönder som ett dyrbart kärl.
35 Ingen tillflykt finns för herdarna, ingen möjlighet att undkomma för hjordens ledare.
36 Hör herdarna ropa och ledarna för hjorden jämra sig.
Ty HERREN ödelägger deras betesmark,
37 och de fridfulla ängarna förstörs på grund av HERRENS brinnande vrede.
38 Likt ett ungt lejon drar han ut ur sitt snår.
Deras land blir en ödemark på grund av förtryckarens svärd,
och hans brinnande vrede.´´