Falska herdar och löftet om en rättfärdig telning

1 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. 2 Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN.
 3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

5 Se, dagar skall komma, säger HERREN,
då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David.
Han skall regera som kung och handla med vishet,
han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet.
6 I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet,
och detta är det namn man skall ge honom:
HERREN vår rättfärdighet.

7 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land", 8 utan: "Så sant HERREN lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem." Så skall de få bo i sitt land.

Mot de falska profeterna

9 Om profeterna: Mitt hjärta vill brista i mitt bröst,
alla mina ben darrar. Jag är som en berusad man,
som en man omtöcknad av vin, för HERRENS och hans heliga ords skull.
10 Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare.
Under förbannelse ligger landet sörjande,
och betesmarkerna i öknen är förtorkade.
Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet.
11 Ty både profeter och präster är gudlösa.
Även inne i mitt hus finner jag deras ondska,
säger HERREN.
12 Därför skall deras väg bli för dem som hala stigar i mörkret.
De skall drivas bort och där skall de falla.
Ty jag skall låta olycka drabba dem det år deras straff kommer, säger HERREN.

13 Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting:
De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse.
14 Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting.
De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont
så att ingen skall vända om från sin ondska.
De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras.

15 Därför säger HERREN Sebaot så om profeterna:
Jag skall ge dem malört att äta och förgiftat vatten att dricka,
ty från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet.

16 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er,
ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de,
inte vad som kommer från HERRENS mun.
17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig:
"HERREN har sagt: Det skall gå er väl."
Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de:
"Ingen olycka skall drabba er."
18 Men vem har tillträde till HERRENS råd,
så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord
och lyssnat till det?

19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram,
en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.
20 HERRENS vrede skall inte vända åter,
förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar.
I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg.
Jag talade inte till dem, ändå profeterade de.
22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk
för att få dem att vända om från sina onda vägar
och sina onda gärningar.

23 Är jag en Gud endast på nära håll, säger HERREN, och inte en Gud också långt borta? 24 Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN. 25 Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm." 26 Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? 27 De tänker att de genom sina drömmar, som de berättar för varandra, skall få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28 Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger HERREN. 29 Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan?
 30 Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. 31 Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger HERREN." 32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN.

Falska "tungor"

33 När detta folk eller en profet eller präst frågar dig: "Vad är HERRENS tunga?",* skall du säga dem vad som är den verkliga tungan.** Och jag skall kasta bort er, säger HERREN.
 34 Den profet eller präst eller den av folket som säger "HERRENS tunga", den mannen och hans hus skall jag straffa. 35 Så skall ni fråga varandra och säga er emellan: Vad har HERREN svarat? eller: Vad har HERREN sagt? 36 Men "HERRENS tunga" skall ni inte mer nämna. Ty för var och en skall då hans eget ord bli en "tunga", eftersom ni förvränger den levande Gudens, HERREN Sebaots, vår Guds, ord. 37 Så skall du säga till profeten: Vad har HERREN svarat dig? eller: Vad har HERREN talat? 38 Men om ni säger "HERRENS tunga", då säger HERREN så: Ni använder detta ord, "HERRENS tunga", fastän jag har sänt bud till er och sagt till er: Ni skall inte säga "HERRENS tunga". 39 Se, därför skall jag helt glömma er och kasta bort från mitt ansikte både er och den stad som jag har givit åt er och era fäder. 40 Och jag skall låta evig förödmjukelse drabba er, en evig skam som aldrig skall glömmas.