Israels synder och fångenskap

1 Israel var en frodig vinstock som bar frukt. Men ju mer frukt han fick,
dess fler altaren byggde han åt sig. Ju bättre det gick hans land,
desto finare stoder reste han.
2 Deras hjärta är delat, nu skall de lida sitt straff.
Han skall själv bryta ner deras altaren
och förstöra deras stoder.
3 Nu skall de säga: "Vi har ingen kung,
ty vi fruktar inte HERREN. Och en kung, vad skulle han kunna göra för oss?"
4 De talar tomma ord, de svär falska eder och sluter förbund,
och domen skjuter upp som en giftig planta ur markens fåror.

5 De som bor i Samaria är rädda för kalven i Bet-Aven.
Folket skall sörja över den, avgudaprästerna skall darra,
eftersom dess härlighet skall föras bort i fångenskap.
6 Också han själv skall föras till Assyrien
som en gåva åt den store kungen. Skam skall Efraim själv få,
Israel skall komma på skam med sina planer.

7 Samariens kung skall försvinna som en pinne på vattnet.
8 Ödelagda blir Avens offerhöjder, Israels synd.
Törne och tistel skall skjuta upp på deras altaren.
Då skall man säga till bergen: "Göm oss"
och till höjderna: "Fall över oss."
9 Israel, ända sedan Gibeas dagar har du syndat.
Där trädde de upp utan att kriget mot brottslingarna nådde dem i Gibea.
10 När jag vill kommer jag att tukta dem.
Folken skall samlas mot dem när jag binder dem vid deras dubbla synd.

11 Efraim är en inkörd kviga, som gärna vill tröska.
Men jag skall lägga ett ok över hennes vackra nacke.
Jag skall spänna för Efraim, Juda skall plöja,
Jakob skall harva.
12 Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud,
bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN,
till dess han kommer och lär er rättfärdighet.
13 Ni har plöjt ogudaktighet, ni har skördat orättfärdighet,
ni har ätit lögnens frukt. Ty du har förlitat dig på din egen väg,
på dina många hjältar.

14 Stridslarm skall uppstå bland dina stammar,
och alla dina befästningar skall ödeläggas,
så som Bet-Arbel ödelades av Salman* på stridens dag,
då man krossade både mödrar och barn.
15 Sådant skall Betel tillfoga er för er stora ondskas skull.
När morgonrodnaden går upp är det förbi,
förbi med Israels kung!